6 червня 2018 року відбулось чергове засідання вченої ради медико-профілактичного і фармацевтичного факультету під головуванням декана факультету, д.фарм.н., проф. В. Трохимчука.

Голова профбюро факультету, доц.. С. Соловйов довів інформацію про застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» на кафедрах факультету (аналіз результатів анкетування слухачів та лікарів (провізорів)-інтернів щодо запобігання проявів корупції). Інформацію взято до уваги.

Голова комісії вченої ради факультету з наукової та лікувально-діагностичної роботи, проф. О. Івахно доповіла про стан виконання індивідуальних планів наукових робіт. Моніторинг виконання дисертаційних робіт здійснюється згідно з Законом України «Про вищу освіту», Постановою КМ України № 261 від 23 березня 2016 року «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти, ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», Порядком моніторингу, затвердженим рішенням вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика. На кафедрах факультету навчаються 13 аспірантів, із них 7 - на кафедрі УОЗ, 2 – на кафедрі фармацевтичної технології і біофармації, 3 - на кафедрі громадського здоров’я і 1 – на кафедрі мікробіології та епідеміології. Стан виконання індивідуальних планів виконання дисертаційних робіт аспірантами перевіряється в процесі відвідування кафедр представниками вченої ради факультету, а звіти аспірантів заслуховуються 2 рази на рік на засіданні вченої ради факультету. Були заслухані звіти аспірантів кафедри управління охороною здоров’я, кафедри фармацевтичної технології і біофармації, кафедри мікробіології, епідеміології і інфекційного контролю. Після обговорення звіти були затверджені вченою радою одноголосно.

Було представлено індивідуальний план наукової роботи доцента кафедри вірусології к.біол.н. Сергія Соловйова. Після доповіді здобувача в дискусії взяли участь проф. О. Івахно, проф. Н. Ветютнева, проф. Р. Коритнюк, проф. М. Голубчиков, проф. Д. Кирик, доц. О. Тимченко. Вчена рада постановила порушити клопотання перед вченою радою НМАПО імені П. Л. Шупика щодо затвердження індивідуального плану наукової роботи доцента кафедри вірусології, к.біол.н. Сергія Соловйова на здобуття наукового ступеня доктора фармацевтичних наук за спеціальністю 15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація. Тема дисертації «Наукове обґрунтування фармацевтичного забезпечення етіологічної діагностики, вакцинопрофілактики та фармакотерапії вірусних інфекцій», науковий консультант – І. Дзюблик, д.мед.н., зав. кафедри вірусології. Термін виконання дисертаційної роботи: 2018 – 2022 рр.

Член комісії вченої ради факультету з наукової та лікувально-діагностичної роботи, проф. Н. Орлова доповіла про моніторинг діяльності кафедри фармацевтичної технології і біофармації від 01.06.2018. Моніторинг проводився відповідно до плану роботи вченої ради медико-профілактичного і фармацевтичного факультету. Проф. А. Кабачна, проф. Н. Орлова, проф. Д. Кирик, проф. В. Трохимчук висловили подяку завідувачу кафедри Л. Давтян за ретельну роботу. Постановили роботу кафедри фармацевтичної технології і біофармації щодо виконання рішень вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика та вченої ради медико-профілактичного і фармацевтичного факультету визнати задовільною.

Вчена рада факультету розглянула атестаційну справу здобувача вченого звання професора та звіт про науково-педагогічну діяльність професора кафедри управління охороною здоров’я д.мед.н., доц. Вікторії Горачук. Після представлення здобувача деканом факультету проф. В. Трохимчуком, виступили: проф. В. Михальчук та проф. Н. Гойда, які відзначили, що доц. В. Горачук постійно удосконалює педагогічну та наукову кваліфікацію, високий професіоналізм та методичний рівень відкритої лекції і рекомендували затвердити звіт і підтримати кандидатуру доц. В. Горачук заявленому вченому званню по кафедрі управління охороною здоров’я. Голова вченої ради, проф. В. Трохимчук підтримав висунуту пропозицію, звернув увагу членів вченої ради на високі показники наукової, навчально-методичної роботи В. Горачук, особисті якості, такі як комунікативність, компетентність, цілеспрямованість. Рекомендував затвердити звіт і підтримати кандидатуру доц. В. Горачук заявленому вченому званню по кафедрі управління охороною здоров’я. За результатами таємного голосування члени вченої ради факультету підтримали кандидатуру доц. В. Горачук одноголосно та постановили затвердити звіт про науково-педагогічну діяльність, порушити клопотання перед вченою радою НМАПО імені П.Л. Шупика щодо присвоєння вченого звання професора по кафедрі управління охороною здоров’я д.мед.н. доц. Горачук Вікторії Валентинівні.

Доц. В. Бугро представив особові справи доцента кафедри організації і економіки фармації, к.фарм.н. Олени Тернової, асистента кафедри організації і економіки фармації, к.фарм.н. Наталії Олійник, асистента кафедри організації і економіки фармації, к.фарм.н. Ірини Клименко, як претендентів на посаду доцента кафедри організації і економіки фармації.

Проф. М. Пономаренко наголосив, що претенденти проводять заняття на відповідному рівні, уважно та відповідально ставляться до питань учбово-методичної роботи. За результатами таємного голосування претенденти були обрані на посаду доцентів кафедри організації і економіки фармації терміном на 2 роки.

Голова комісії з навчально-методичної роботи проф. Д. Кирик доповів про розгляд і затвердження додаткових програм до здачі кандидатських іспитів за спеціальністю: соціальна медицина – 14.02.03. Вчена рада затвердила додаткові програми до здачі кандидатського іспиту одноголосно відкритим голосуванням.

Професор Д. Кирик доповів про розгляд і затвердження навчального плану, програми, еталонів практичних навичок та екзаменаційних білетів циклу ТУ «Удосконалення підготовки провізорів аптечних закладів в умовах впровадження сімейної медицини» (очно-заочна форма з елементами дистанційного навчання), навчального плану, програми, еталонів практичних навичок та екзаменаційних білетів циклу ТУ «Удосконалення підготовки провізорів аптечних закладів в умовах впровадження сімейної медицини» (очно-заочна форма з елементами дистанційного навчання), навчального плану та програми циклу ТУ «Державно-приватне партнерство у системі охорони здоров’я» (очно-заочна форма з елементами дистанційного навчання), програми та навчального плану з навчальних дисциплін за вибором підготовки докторів філософії в аспірантурі «Статистичний аналіз в медичних дослідженнях» тривалістю навчання – 3 кредити (90 год.) та 5 кредитів (150 год.), форми навчання – очної та заочної у галузі охорони здоров'я або біології, розроблених кафедрою медичної статистики НМАПО імені П.Л. Шупика.

Доц. С. Соловйов доповів про стан моніторингу виконання рішень вченої ради. Усі рішення виконані або виконуються.