Під головуванням декана проф. В. Трохимчука відбулось чергове  засідання вченої ради медико-профілактичного і фармацевтичного факультету.  

Члени ради одноголосно підтримали порядок денний засідання:

1. Ефективність підготовки інтернів на кафедрах  до складання ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 3. Загальна лікарська підготовка», «Крок 3. Загальна фармація», «Крок 3. Клінічна фармація». Доп.: голова комісії з навчально-методичної  роботи, проф. Д. Кирик.

2. Про діяльність студентського самоврядування у 2017 році та  завдання з підвищення впливу колегіальних органів на діяльність Академії. Доп.: Голова студентського самоврядування факультету (за погодженням).

3. Моніторинг виконання додатків до контрактів завідувачами кафедр, індивідуальних планів роботи НПС кафедр факультету. Стан діловодства та використання е-документообігу на кафедрах факультету. Доп.: декан, проф. В. Трохимчук.

4. Інформація про стан трудової дисципліни на кафедрах факультету. Доп.: голова проф. бюро доц. С. Соловйов. 

5. Моніторинг діяльності  кафедри управління охороною здоров’я. Доп.: голови комісій вченої ради факультету: проф. О. Івахно, проф. Д. Кирик,  проф. Г. Пишнов.

6. Різне.

1. Проф. Д. Кирик повідомив, що на кафедрах фармацевтичного профілю цілеспрямовано проходить підготовка провізорів-інтернів до складання ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок-3. Фармація».

Проведено роз’яснення провізорам-інтернам щодо важливості підготовки та складання іспиту «Крок-3. Фармація».

Для контролю знань провізорів-інтернів використовується програма «ELIAS», що наповнена питаннями, підготовленими науково-педагогічними працівниками фармацевтичних кафедр.

Провізори-інтерни зареєструвалися в системі «ELIAS». Налаштований постійний доступ з персонального комп’ютера до системи для підготовки до здачі комп’ютерного іспиту.

Моніторинг постійно здійснює куратор інтернів та доповідає завідувачу кафедри про поточний стан справ.

Одночасно організовано постійний доступ для тренування з оцінки теоретичних знань на комп’ютерах з використанням банку тестів з профільних фармацевтичних дисциплін, в тому числі: з організації, управління та економіки фармації, фармацевтичної технології, фармацевтичного аналізу лікарських засобів, фармакології, фармакогнозії. Загальна кількість тестових питань - 1500, а кількість тестових питань, на які відповідають інтерни при атестації за комп`ютерною програмою – 150. Можливість тренування не обмежена.

2. Голова студентського самоврядування факультету С. Аугунас повідомила,  що студентське самоврядування розпочало свою діяльність у жовтні 2014 року на підставі статті 40 Закону України «Про вищу освіту» від 01. 07. 2014 р. № 1556-VII та «Положення про студентське самоврядування», затвердженого  конференцією студентів НМАПО імені П. Л. Шупика 28. 10. 2014 р., зупинилась на результатах діяльності у минулому році та завданнях з підвищення впливу колегіальних органів на діяльність Академії.

З метою оцінки якості освіти за допомогою анкети, розробленої студентським самоврядуванням Академії, у червні 2017 року проведено опитування 74 інтернів факультету.  

Серед пропозицій та зауважень інтернів: збільшити кількість державних аптечних закладів з підвищенням заробітної плати для фармацевтичних спеціалістів, забезпечити аптечні заклади сучасним оснащенням для виготовлення лікарських засобів, зменшити вартість інтернатури, забезпечити достатньою кількістю комп’ютерів.

У поточному році робота студентського самоврядування факультету спрямована на популяризацію студентського самоврядування в Академії, створення реєстру молодих науковців,  активізацію наукової діяльністі молодих вчених та волонтерського руху, участь у відзначенні ювілею Академії тощо.

3. Декан проф. В. Трохимчук проінформував про моніторинг виконання додатків до контрактів завідувачами кафедр, індивідуальних планів роботи НПС кафедр факультету, стан діловодства та використання е-документообігу на кафедрах факультету.

Проаналізовано виконання додатків до контрактів зав. кафедрами та дані з аналізу на кафедрах виконання індивідуальних планів.  Всі кафедри доповіли про обсяг виконаних робіт. Крім того, акцентував увагу на виконанні всіх пунктів додатку до контракту. Нагадав всім завідувачам кафедр факультету щодо обов’язкової щомісячної перевірки в індивідуальних планах викладачів всіх кафедр навчальних годин та виконанні обов’язків, регулярного контролю та підпису завідувачем кафедрою.

Кафедра

Кількість пунктів виконання завдань у додатку до контракту у 2018

Стан виконання

Вірусології

9

2 – виконано

7 - виконуються

Громадського здоров’я

12

4 – виконано

4 – постійно виконуються

4 – виконуються

Медичної статистики

5

3 – виконано

2 – виконуються

Мікробіології, епідеміології та інфекційного контролю

6

3 – виконано

3 – виконуються

Організації і економіки фармації

14

9 – виконано

5 - виконується

Фармацевтичної технології і біофармації

13

5 – виконано

6 – постійно виконуються

2 – виконуються

Пром., клініч. фармації та клініч. фармакології

16

5 – виконано

11 - виконуються

Управління охороною здоров’я

41

6 – виконано

35 – виконуються

Контролю якості і стандартизації лікарських засобів

28

3 – виконано

25 – виконується

Мед. праці, психофізіології та медичної екології

21

9 – виконано

12 – виконуються

Декан зупинився на змісті «Інструкції з діловодства» і «Альбомі форм» у НМАПО імені П.Л. Шупика та порядку організації електронного документообігу із застосуванням електронного цифрового підпису, роботи з електронними документами в діловодстві Академії тощо. Акцентував увагу на веденні журналів «Обліку відвідування і виконання навчальних завдань слухачами» та  «Відпрацювання пропущених занять слухачами».

4. В період з 2 по 6 квітня 2018 року проведено перевірку трудової дисципліни на кафедрах факультету головою профбюро доц. С. Соловйовим та заст. голови доц. Н. Дубовою, про що зроблені відповідні записи у журналах відвідувань кафедр представниками деканату.

На момент перевірки на кафедрах були в наявності книги обліку робочого часу з особистими підписами працівників, графіки роботи постійних працівників, які працюють не на повну ставку, завірені завідувачем кафедри (трудові книжки знаходяться в Академії), графіки роботи сумісників, завірені завідувачем кафедри, журнал обліку місцевих відряджень, актуальні робочі навчальні плани.

Зі сторони завідувачів кафедр скарг на невиконання трудової дисципліни не було.

5. Голова комісії з навчально-методичної роботи проф. Д. Кирик доповів про результати моніторингу діяльності  кафедри управління охороною здоров’я від 10. 04. 2018 р., що проводився відповідно до плану роботи вченої ради медико-профілактичного і фармацевтичного факультету. Зупинився на кадровому складі кафедри, підвищенні кваліфікації викладачів, виконанні плану комплектування (100 %, підготовлено 488 слухачів на 22 планових циклах, проведено 49 позабюджетних циклів для 359 керівників медичних закладів недержавної форми власності, 5 очних циклів 18-ти місячного навчально-освітнього проекту підготовки керівників медичних закладів третинного рівня та їх резерву, 20  циклів для 20 керівників за індивідуальним планом на позабюджетній основі; протягом першого кварталу 2018 року план комплектування виконаний на 100 % – підготовлено 189 слухачів), розробці навчальних планів і програм (5), методичному забезпеченні, стані виконання наукової роботи кафедри (виконується ініціативно-пошукова робота  «Обгрунтування  моделей управління підсистемами охорони здоров’я  та  зміцнення популяційного здоров’я України відповідно до Європейських стратегій» за результатами якої видано 3 монографії та 5 навчально-методичних посібників,  опубліковано 23 тези і 46 доповідей на державному рівні та 6 на міжнародному рівні, навчаються 6 аспірантів і 1 докторант, 2 здобувачі виконують докторські дисертації, всі співробітники зареєстровані на платформах Google Scholar, Research Gate, публікації увійшли до наукометричних баз Scopus та Web of Sciense, крім того,  випущено великий перелік друкованої продукції у вигляді наукових статей, який склав 43 публікації і 12 у друкованих та 3 у електронних версіях наукометричних видань тощо, у 2018 році кафедрою вже підготовлено 4 наукові статті).

Комісією запропоновано кафедрі сформуватипапку зпакетом  документів  щодо діяльності опорної кафедри  та затвердити її на засіданні, підготувати документи кафедри із завершеним терміном зберігання для здачі до архіву Академії, своєчасно оновлювати рекомендовану літературу для слухачів навчальних циклів.

6.1. Професор кафедри громадського здоров’я О. Івахно представила ініціативно-пошукову НДР кафедри на 2018 - 2020 роки «Формування профілактичного напряму медицини дитинства в сучасних умовах розбудови  системи громадського здоров’я України» (науковий керівник - завідувач кафедри, д.мед.н. І. Хоменко), актуальність якої пов’язана зі значним погіршенням стану здоров’я дитячого населення України, з внесенням змін до здійснення медичного обслуговування дітей в умовах навчально-виховних закладів.  Надання його на базі центрів ПСМ, що не є традиційним для системи охорони здоров’я країни, та відбувається одночасно з її реформуванням і розбудовою сфери громадського здоров’я.  Все це обумовлює необхідність визначення чіткої міжсекторальної взаємодії та обґрунтування сучасної профілактичної моделі медицини дитинства. Вчена рада факультету вирішила рекомендувати дану НДР до затвердження вченою радою Академії.

6.2. Члени вченої ради одностайно підтримали підготовлені навчальні програми і матеріали, зокрема:

  • Порушили клопотання перед вченою радою НМАПО імені П. Л. Шупика щодо затвердження  навчального плану та програми циклу тематичного удосконалення  «Актуальні питання гігієни харчування» (тривалість циклу – 1 міс. (156 год.), 0,5 міс. (78 год.), розроблених колективом кафедри громадського здоров’я.
  • Затвердили еталони практичних навичок та екзаменаційні білети циклу  тематичного удосконалення «Актуальні питання гігієни харчування» – 1 міс. (156 год.), 0,5 міс. (78 год.), розроблених колективом кафедри громадського здоров’я.  
  • Затвердити еталони відповідей до практичних навичок циклу спеціалізації за спеціальністю «Загальна гігієна» (тривалість циклу – 4 міс., 624 год.), розроблених колективом кафедри громадського здоров’я.   

Насамкінець заст. декана  д. мед. н. доц. В. Бугро ознайомив членів вченої ради зі  змістом наказу ректора НМАПО імені П. Л. Шупика від 05. 04. 2018 р. № 1583 «Про затвердження форми Анкети з оцінювання працівниками кафедр діяльності загально академічних структурних підрозділів».