Search

 
 

Відповідно до структури Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, затвердженої наказом НМАПО імені П.Л.Шупика 22.05.2017 року № 2010, відділ наукової медичної інформації входить до складу Науково-дослідного центру.

Загальні положення відділу НМІ

Відділ наукової медичної інформації (ВНМІ) є структурним підрозділом НМАПО імені П. Л. Шупика, який підзвітний та підконтрольний проректору з наукової роботи.

Відділ наукової-медичної інформації взаємодіє з усіма структурними підрозділами НМАПО імені П. Л. Шупика, а також з іншими установами, в межах забезпечення виконання покладених на нього завдань.

ВНМІ утворюється та ліквідується наказом ректора НМАПО імені П. Л. Шупика.

Мета діяльності ВНМІ

Метою діяльності ВНМІ є планування та організація науково-інформаційної діяльності  в НМАПО імені П. Л. Шупика, формування науково-інформаційних ресурсів та їх ефективне використання.

У своїй діяльності ВНМІ  керується Законами України  "Про освіту", "Про вищу освіту", «Про засади державної мовної політики»,законодавчими та іншими нормативно-правовими актами, положеннями, наказами та інформаційними  листами МОН  і МОЗ України стосовно вищої та вищої медичної освіти, Політикою в області якості НМАПО імені П. Л. Шупика та іншою регламентуючою документацією системи управління якістю, Статутом  НМАПО імені  П. Л. Шупика, наказами ректора НМАПО імені П. Л. Шупика та цим Положенням.

Діяльність ВНМІ сприяє створенню інформаційного середовища НМАПО імені П. Л. Шупика як складової єдиного інформаційного поля галузі, що оптимально відповідає завданням науково-дослідних робіт (навчального процесу), виконанню поточних і перспективних планів НМАПО імені П. Л. Шупика, підвищенню рівня професійних знань та науково - інформаційної підготовки фахівців НМАПО імені П. Л. Шупика.

Основними завданнями ВНМІ є:

Бере участь у формуванні основних напрямків наукової політики НМАПО імені П. Л. Шупика та пошуку форм і методів її реалізації.

Здійснює роботу по формуванню науково-інформаційних ресурсів в НМАПО імені П. Л. Шупика.

Забезпечує високий науковий рівень і ефективність проведених розробок та їх впровадження в практику охорони здоров’я.

Проводить науково-дослідну роботу з проблем наукової медичної інформації та інформаційного забезпечення профільних досліджень.

Організовує збір і вивчення науково-технічної інформації.

Спільно з науковим колективом НМАПО імені П. Л. Шупика готує узагальнену щорічну доповідь про найважливіші вітчизняні та зарубіжні досягнення в медицині та охороні здоров'я.

Організовує обмін науково-інформаційними матеріалами між регіональними та іншими профільними науковими установами.

Бере участь у підготовці методичних документів з питань науково-медичної інформації.

Вивчає наукову медичну інформацію та готує до випуску (видання) наукові праці за результатами закінчених робіт.

Бере участь в організації та проведенні комісії вченої ради з наукової роботи та інноваційної діяльності НМАПО імені П. Л. Шупика, робочих нарад з питань науковедення та комунікаційної діяльності.

Надає консультативну науково-медичну допомогу співробітникам кафедр НМАПО імені П. Л. Шупика та аспірантам.

Готує необхідну планову і технічну документацію та наукові звіти, інші звітно-інформаційні матеріали.

Представляє НМАПО імені П. Л. Шупика в державних органах влади та установах з питань наукової медичної інформації.

ВНМІ НДЦ НМАПО імені П. Л. Шупика включає Сектор досліджень, науково-технічних розробок, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням

Колектив

Завідувач відділу

Смаглюк Ольга Євгеніївна

Співробітники відділу:

Редактор – Дзісь Ірина Володимирівна

Панфілова Каріна Миколаївна - провідний фахівець 

Адреса:

м. Київ, вул. Дорогожицька, 9

04112 , лаб. корпус., 4 поверх, 401 кімната

тел. (044) 205-49-04;

e-mail: nmapo403@ukr.net

Довідники

НАУКОВА, НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ТА ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ НМАПО ІМЕНІ П. Л. ШУПИКА У 2015-2016 РОКАХ

ПІДГОТОВКА НАУКОВИХ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ У НМАПО ІМЕНІ П. Л. ШУПИКА У 2015–2016 РОКАХ