Search

 
 

Відділ докторантури та організації наукової діяльності створено з метою планування, організації, управління підготовкою здобувачів ступеня доктора наук в докторантурі НМАПО імені П. Л. Шупика та шляхом самостійної підготовки їх наукових досягнень до захисту, здійснення контролю за якістю підготовки докторантів та проведенням власного наукового дослідження (підготовка дисертаційної роботи, підготовка та публікація наукової продукції); організації, контролю і координації наукової, науково-технічної діяльності науково-педагогічними працівниками, докторантами та здобувачами НМАПО імені П. Л. Шупика і впровадження її результатів в освітній процес; підвищення конкурентоспроможності НМАПО імені П. Л. Шупика в освітньому і науковому просторі шляхом забезпечення необхідних умов для найбільш повного використання і розвитку науково-технічного потенціалу наукових, науково-педагогічних працівників, аспірантів та докторантів НМАПО імені П. Л. Шупика.Положення про  відділ докторантури та організації накової діяльності (Переглянути та завантажити у PDF)

Колектив

Завідувач відділу


Завідувач відділу докторантури та організації наукової діяльності

Сіренко Олександра Федорівна - кандидат медичних наук доцент

тел. (044) 205 48 01 e-mail: science.nmapo@gmail.com

Рачинська Олена Ігорівна - провідний фахівець

тел. (044) 205 48 01, E-mail: secretary.nmapo@gmail.com

Загайнова Лариса Іванівна - провідний фахівець

тел. (044) 205 48 01, E-mail: zagainova21@gmail.com

Аугунас Сабіна Валеріївна - провідний фахівець

тел. (044) 205 48 01, E-mail:  saugunas159@gmail.com

Гбур Ігор Сергійович - фахівець

тел. (044) 205 48 01, E-mail: igorgbur@ukr.net

Нормативно-правова база

Відділ докторантури та організації наукової діяльності (далі - відділ) здійснює свою діяльність відповідно до Статуту Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика (Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 13 липня 2016 р. № 706), Стратегії розвитку Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика на 2016-2020 рр. (ухвалено рішенням вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика (протокол № 5 від 13.04.2016 р.), уведено в дію наказом ректора НМАПО імені П. Л. Шупика 14.04.2016 № 1481); Програми розвитку Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика на період до 2022 року (ухвалено рішенням вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика (протокол № 6 від 14.06.2017 р.); Колективного договору та інших нормативно-установчих документів академії.

У своїй діяльності керується чинним законодавством України:  Конституцією України, Законом України «Про освіту» від 05 вересня 2017 р. № 2145-19; Законом України «Про вищу освіту» від 01 липня 2014 р. № 1556-18 зі змінами; Постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)»; «Порядком  проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України  від 6 березня 2019 р. № 167; іншими нормативно-правовими актами України в галузі освіти і науки,  наказами Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України, наказами і розпорядженнями ректора НМАПО імені П. Л. Шупика і проректора з наукової роботи. 

Організаційна структура відділу

Відділ докторантури та організації наукової діяльності є структурним підрозділом НМАПО імені П. Л. Шупика і безпосередньо підпорядковується проректору з наукової роботи НМАПО імені П. Л. Шупика. 

Відділ у своїй діяльності взаємодіє з факультетами та навчально-науковими інститутами, іншими підрозділами НМАПО імені П. Л. Шупика в установленому порядку. При виконанні завдань відділ безпосередньо співпрацює з наступними структурними підрозділами НМАПО імені П. Л. Шупика:

 • відділом аспірантури та клінічної ординатури;
 • відділом патентно-ліцензійної роботи;
 • відділом наукової медичної інформації Науково-дослідного центру;
 • відділом інформаційного забезпечення;
 • Науково-дослідним центром;
 • відділом комунікацій;
 • юридичним відділом. 

Основна місія відділу: 

Спираючись на стратегічну мету НМАПО імені П. Л. Шупика  стати центром інноваційної освіти, комунікації та інформації, перетворення на сучасний європейський вищий навчально-дослідницький заклад,   приведення НМАПО імені П. Л. Шупика у відповідність до державних і міжнародних стандартів та потреб охорони здоров'я країни відділ забезпечує організаційно-координаційний, інформаційно-консультативний   та науково-методичний супровід наукової діяльності у НМАПО імені П. Л. Шупика та сприяє підвищенню рейтингу НМАПО імені П. Л. Шупика у національній системі безперервного професійного розвитку. 

Основні завдання відділу: 

 • Організація підготовки здобувачів ступеня доктора наук у докторантурі НМАПО імені П.Л. Шупика та шляхом самостійної підготовки їх наукових досягнень до захисту.
 • Організація та моніторинг наукової, науково-технічної та науково-організаційної діяльності у НМАПО імені П. Л. Шупика.
 • Організація роботи відділу по впровадженню системи забезпечення якості освітньої та наукової діяльності шляхом приведення її у відповідність до вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2015. 

Функції відділу:

 • Організація та моніторинг підготовки докторів наук на четвертому (науковому) рівні в докторантурі та шляхом самостійної підготовки їх наукових досягнень до захисту.
 • Підготовка, видача та реєстрація довідок та інформації щодо контингенту осіб, що здобувають вищу освіту у докторантурі та шляхом самостійної підготовки їх наукових досягнень до захисту.
 • Підготовка та складання щорічного звіту про рух контингенту осіб, що перебувають у докторантурі та шляхом самостійної підготовки їх наукових досягнень до захисту, подання до планово-фінансового відділу до 01.12. поточного року.
 • Забезпечення науково-методичного супроводу угод, договорів, меморандумів тощо між НМАПО імені П. Л. Шупика та закладами вищої освіти, установами в Україні та за її межами про проведення наукової та науково-технічної діяльності та підготовку науково-педагогічних кадрів.
 • Здійснення моніторингу діяльності наукових шкіл НМАПО імені П. Л. Шупика.
 • Забезпечення консультативно-методичного супроводу роботи та проведення моніторингу діяльності спеціалізованих вчених рад НМАПО імені П. Л. Шупика відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту».
 • Забезпечення консультативно-методичного супроводу роботи та проведення моніторингу діяльності експертних проблемних комісій НМАПО імені П. Л. Шупика.
 • Забезпечення формування реєстру наукових форумів НМАПО імені П. Л. Шупика, подання інформації та звітності до МОЗ України.
 • Забезпечення науково-методичної підтримки організації та моніторингу конференцій, семінарів, нарад за участю НМАПО імені П. Л. Шупика, що стосуються наукової та науково-технічної діяльності.
 • Здійснення координації діяльності наукового товариства аспірантів, докторантів і молодих вчених НМАПО імені П. Л. Шупика.
 • Організація підготовки документів для включення до реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави.
 • Підготовка матеріалів про наукову та науково-технічну діяльність НМАПО імені П. Л. Шупика для розміщення на офіційному веб-сайті НМАПО імені П. Л. Шупика.
 • Здійснення аналізу, надання пропозицій щодо підвищення якості організації наукової, науково-технічної діяльності та підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів.
 • Забезпечення оцінки якості проведення наукової, науково-технічної діяльності та підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів факультетами, навчально-науковими інститутами, НДЦ.
 • Участь у складанні звіту до МОЗ України та інших звітів.
 • Здійснення наукової та методичної підтримки, ініціювання, організації та участі у взаємодії із структурними підрозділами НМАПО імені П. Л. Шупика стосовно виконання інших питань, що відносяться до компетенції відділу. 

Методологія наукової роботи. Аналітичні матеріали

Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність НМАПО імені П.Л. Шупика у 2017 році Вороненко Ю.В., Вдовиченко Ю.П., Савичук Н.О., Зозуля І.С. та інші //Довідник. - Київ. - 2018. – 361 с.

Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність НМАПО імені П.Л. Шупика у 2018 році Вороненко Ю.В., Вдовиченко Ю.П., Савичук Н.О., Зозуля І.С. та інші //Довідник. - Київ. - 2019. – 248 с.

Звіт про роботу відділу у 2018 році. 

Докторантура: нормативна база та методологія

Відповідно до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у НМАПО імені П. Л. Шупика (далі - Порядок) підготовка здобувачів на науковому рівні вищої освіти ступеня доктора наук здійснюється в докторантурі НМАПО імені П. Л. Шупика за очною (денною) формою навчання за рахунок державного та регіонального замовлення; за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту).

Вступ до докторантури здійснюється на конкурсній основі відповідно до цього Порядку та Правил прийому до аспірантури та докторантури Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика в 2019 році.

Правила прийому до НМАПО імені П. Л. Шупика діють протягом відповідного року і визначають, зокрема: порядок, перелік і строки подання документів для вступу до докторантури НМАПО імені П. Л. Шупика; зміст, форму і строки вступних випробувань для конкурсного відбору вступників до докторантури за кожною спеціальністю та відповідною галуззю знань.

Нормативний строк підготовки доктора наук у докторантурі – два роки. Протягом цього строку докторант зобов’язаний пройти всі етапи підготовки дисертації та необхідної кількості публікацій, а також нормативно передбачені процедури попередньої експертизи матеріалів дисертації і супровідних документів. Підготовка в докторантурі завершується наданням висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації; атестація докторанта здійснюється постійно діючою спеціалізованою вченою радою з відповідної спеціальності відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України 23 березня 2016 р. № 261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)» (із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ від 03 квітня 2019 № 283). 

Нормативно-правова база наукової діяльності у НМАПО імені П. Л. Шупика:

НАША АДРЕСА
04112   м. Київ,  вул. Дорогожицька, 9,
4 поверх лаб. корпусу, к. 402, 403
тел. (044) 205 48 01
e-mail: science.nmapo@gmail.com