Search

1.Абакумов В.Г., Рибін О.І., Сватош Й., Синєкоп Ю.С. Системи відображення в медицині. - К.: ТОО "ВЕК+". - 1999. - 317 с.

2.Гранов А.М., Тютин Л.А. Позитронная эмиссионная томография: руководство для врачей. – М.: Фолиант, 2008. – 368 с.

3.Ковальський О.В., Мечев Д.С., Данилевич В.П. Радіологія. /Підручник, 2-ге вид. Вінниця, 2017. – 512 с.

4.Линденбратен Л.Д., Королюк И.П. Медицинская радиология и рентгенология. - М.: Медицина, 1993. - 556 с.

5.Лишманов Ю.Б., Чернов В.И. Сцинтиграфия миокарда в ядерной кардиологии. -Томск, 1997. - 276 с.

6.Макеєв С.С., Мечев Д.С., Розуменко В.Д. Однофотонна емісійна комп’ютерна томографія в діагностиці пухлин головного мозку. – К.: Інтерсервіс, 2012. – 204 с.

7.Мурашко В.О., Мечев Д.С. та ін. Радiацiйна гiгiєна. - Вінниця, 2013. - 370 с.

8.Мечев Д.С., Мурашко В.О., Коваленко Ю.М. Застосування джерел іонізуючих випромінювань у медицині та попередження надмірного опромінення персоналу і пацієнтів. – К.: Медицина України, 2010. – 104 с.

9.Мечев Д.С., Москалець О.І., Бондарук О.С., Солодянникова О.І., Щербіна О.В. Гормони та пухлинні маркери: клініко-методичні аспекти (навчальний посібник). - К.: “Медицина України”, 2007. – 96 с.

10.Мечев Д.С., Щербіна О.В. Радіоімунологічний аналіз в онкології (методичні рекомендації). - К.: Фітосоціоцентр., 2002. - 20 с.

11.Мечев Д.С., Москалець О.І., Щербіна О.В. та співавт. «Радіоімунологічний аналіз в клінічній практиці» (навчальний посібник). Київ, 2014. – 104 с.

12.Миронов С.П., Касаткин Ю.Н. Детская радиология. - М., 1993. - 206 с.

13.Национальное руководство по радионуклидной диагностике: в 2-х томах /В. Д. Завадовская [и др.]; ред.: Ю. Б. Лишманов, В. И. Чернов. - Томск: STT. Т. 1. - 2010. - 290 c. Т. 2. - 2010. - 418 с.

14.Применение метастрона в лечении больных с костными метастазами. Пособие для врачей. - Санкт-Петербург, 1997. - 15 с.

15.Основы медицинской радиобиологии /Под ред. И.Б. Ушакова. - СПб.: Фолиант, 2004. - 382 с.

16.Пилипенко М.І., Бурлак Г.Ф., Мурашко В.О. та ін. Гігієнічні вимоги до влаштування та експлуатації рентгенівських кабінетів і проведення рентгенологічних процедур. – К., 2007. – 72 с.

17.Променева діагностика /Коваль Г.Ю., Мечев Д.С., Сиваченко Т.П. та ін.; За заг. ред. Г.Ю. Коваль. – К.: Медицина України, 2009. Т.1. – 831 с., Т.2. – 679 с.

18.Радионуклидная диагностика /Под ред. Ю.Б. Лишманова, В.И. Чернова. - Томск: STT, 2004. - 394 с.

19.Руководство по ядерной медицине /Под ред. Т.П. Сиваченко. - К.: Вища школа, 1991. – 536 с.

20.Сиваченко Т.П., Поцыбина В.В., Мечев Д.С., Джужа Д.А. Радионуклидные методы исследования в диагностике поражения суставов при диффузных болезнях соединительной ткани. Методические рекомендации. - К., 1990. – 21 с.

21.Справочное руководство по медицинской визуализации (научные ред. Бабий Я.С., Рогожин В.А., Шармазанова Е.П.) – К., 2014. – 110 с.

22.Стернюк Ю.М., Бiлинський Б.Т., Флорес Й. Сучасна дiагностика захворювань щитовидної залози. - Львiв-Вiдень: "Фенiкс", 1995. – 112 с.

23.Ткаченко М.М. з співавт. Радіологія. Променева діагностика та променева терапія. – К, 2011. – 720 с.

24.Труфанов Г.Е., Рязанов В.В., Дергунова Н.И. и др. Совмещенная позитронно-эмиссмонная и компьютерная томография (ПЭТ-КТ) в онкологии. - СПб: "ЭЛБИ-СПб", 2005. – 105 с.

25.Чард Т. Радиоиммунологические методы. Пер. с англ. - М.: Мир, 1981. – 248 с.

26.Щербіна О.В., Мечев Д.С., Сакало В.С., Бабій Я.С., Гладка Л.Ю. Променеві методи в діагностиці та оцінці ефективності лікування раку передміхурової залози (навчальний посібник). - К.: ІВО "Медицина України", 2004. – 96 с.

27.Ядерне законодавство. Збiрник нормативно-правових актiв. Укладачi: Балюк Г.I., Лiсовий В.Д., Плачкова С.Г. - К.: Iн Юре, 1998. – 608 с.

28.Kovalsky O., Mechev D., Danylevych V. Radiology. Vinnytsia, 2013. – 505 p.

29.Семенів І.П., Кметюк Я.В., Котуза А.С., Миротюк Г.В. Організація роботи центру позитронно-емісійної томографії у закладі охорони здоров’я: методичні рекомендації. – К., 2014. – 104 с.

30.Бабій Я.С., Бортний М.О., Мечев Д.С., Щербіна О.В. та співав. Національне керівництво для лікарів, які направляють пацієнтів на радіологічні дослідження. – К.: Медицина України, 2016. – 78 с.