Search

Підручник 

 

Променева діагностика /Коваль Г.Ю., Мечев Д.С., Сиваченко Т.П. та ін.; За заг. ред. Г.Ю. Коваль. – К.: Медицина України, 2009. Т.1. – 831 с., Т.2. – 679 с.ISBN 978-966-8796-13-5, ISBN 978-966-8796-14-2.

Радіологія, англ. мова /Ковальський О.В., Мечев Д.С., Данилевич В.П. Вінниця, Нова книга, 2013. – 502 с. ISBN 978-966-382-480-2

Радіологія. Підручник для студентів стомат факультетів ВМНЗ. /Каменецький М.С.,Первак М.Б., Мечев Д.С. та ін. - Донецьк, вид. «Ноулідж», 2013. – 260 с. ISBN 978-617-579-739-6

Радіаційна гігієна. Національний підручник. /Мурашко В.О., Мечев Д.С. та ін. – Вінниця, «Нова книга». – 2013. – 376 с.

ISBN 978-966-382-456-7 t-family:"Times New Roman";mso-ansi-language: UK;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language:AR-SA;mso-no-proof:yes'> 978-617-579-739-6

Радіологія. (Променева діагностика, променева терапія). /Ковальський О.В., Мечев Д.С., Данилевич В.П. – Вінниця, «Нова книга». – 2013. – 730 с. ISBN 978-966-382-212-2.

Радіологія. Т. 2. Основи променевої терапії. /Каменецький М.С., Первак М.Б., Мечев Д.С. – Донецьк, «Ноулідж». 2014. – 126с. ISBN 978-617-579-562-0.

Навчальний посібник 

Мечев Д.С., Мурашко В.О., Коваленко Ю.М. Застосування джерел іонізуючих випромінювань у медицині та попередження надмірного опромінення персоналу і пацієнтів. – К.: Медицина України, 2010. – 104 с.

ISBN 978-966-8796-16-6.

Радіоімунологічний аналіз в клінічній практиці. /Мечев Д.С., Москалець О.І. та ін. – Київ, Медицина України. – 2014. – 103 с.

ISBN 978-966-8796-27-2

   

Промислові радіаційні аварії з джерелами іонізуючого випромінювання, запобігання та порядок їх розслідування. /Мурашко В.О., Костенецький М.І., Рущак Л.В. – Київ, Поліграф. – 2014. – 78 с.

УДК 614.876 ББК 53.6 М 91.

  Актуальні питання радіаційної медицини у практиці сімейного лікаря: Навчальний посібник для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти /Вороненко Ю.В., Шекера О.Г., Мечев Д.С., Мурашко В.О., Щербіна О.В. та співав. – К.: Видавець Заславський О.Ю., 2017. – 208 с. ISBN 978-617-632-071-5.


Монографії
 

Лазар Д.А., Мечев Д.С., Розуменко В.Д., Чеботарьова Т.І. Променева терапія пухлин головного мозку. – К.: Медицина України, 2010. – 170 с.

ISBN 966-8326-62-8.

Макеєв С.С., Мечев Д.С., Розуменко В.Д. Однофотонна емісійна комп’ютерна томографія в діагностиці пухлин головного мозку. – К.: Інтерсервіс, 2012. – 204 с. ISBN 978-966-2465-87-7.

 

Довідник

Бабий Я.С., Рогожин В.А., Шармазанова Е.П. Справочное руководство по медицинской визуализации (директива Европейсокй комиссии). Менеджер проекта к.т.н. Коваленко Ю.Н. – Киев: «Медицина Украины». – 110 с.

 

Керівництва

Клиническая рентген-анатомия (русский язык). /Коваль Г.Ю., Рогожин В.А. и др. Под общ. ред. проф. Коваль Г.Ю. – Киев, «Медицина Украины». – 2014. – 650 с. ISBN 978-966-8796-35-7.

Бабій Я.С., Бортний М.О., Мечев Д.С., Щербіна О.В. та співав. Національне керівництво для лікарів, які направляють пацієнтів на радіологічні дослідження. – К.: Медицина України, 2016. – 78 с. ISBN978-966-8796-40-1.

1)    Верховна Рада України: rada.gov.ua

2)    Кабінет Міністрів України: www.kmu.gov.ua

3)    Міністерство охорони здоров'я України: www.moz.gov.ua

4)    Всесвітня організація охорони здоров'я: www.who.int

5)    Асоціація радіологів України: www.aruk.org/

1.Абызов Р.А. Онкоотолярингология. – К.: "Книга плюс", 2002. – 272 с.

2.Бальтер С.А. Основы клинической топометрии в онкологии. – М., 1986. – 240 с.

3.Бардычев М.С., Цыб А.Ф. Местные лучевые повреждения. – М.: Медицина, 1985. – 240 с.

4.Безродний Ю. та ін. Україно-англійсько-російський тлумачний словник з радіології. – Київ: Фенікс,2008. – 318 с.

5.Бохман Я.В. Руководство по онкогинекологии. – М., 1989. – 560 с.

6.Ваганов Н.В., Важенин А.В. Медико-физическое обеспечение лучевой терапии. – Челябинск: Иероглиф, 2004. – 199 с.

7.Вибрані лекції з клінічної онкології /За ред. Бондаря Г.В. – Донецьк: Кальміус", 2010. – 582 с.

8.Вибрані лекції з радіології /За ред. Пилипенка М.І. – Харків, 2012. – 102 с.

9/Дарьялова С.Л., Чиссов В.И. Диагностика и лечение злокачественных опухолей. – М.: Медицина, 1993. – 515 с.

10.Деденко А.Н., Пелевина И.И., Саенко А.А. Прогнозирование реакций опухолей на лучевую и лекарственную терапию. – М., 1997. – 86 с.

11.Дударев А.А., Кишковский А.Н. Методические рекомендации по лучевой терапии неопухолевых заболеваний. – Л., 1996. – 124 с.

12.Дурнов Л.А. и др. Злокачественные опухоли у детей. – М., 1991. – 110 с.

13.Иваницкая В.И. и др. Осложнения лучевой терапии онкологических больных. – К., 1989. – 182 с.

14.Иванкова В.С., Демина Э.А. Проблемы резистентности опухолей в радиационной онкологии. – Київ: "Здоров'я", 2012. – 190 с.

15.Киселева Е.С., Голдобенко Г.В., Канаев С.В. и др. Лучевая терапия злокачественных опухолей: Руководство для врачей / Под ред. 
Е.С. Киселевой. – М.: Медицина, 1996. – 464 с.

16.Лазар Д.А., Мечев Д.С., Розуменко В.Д, Чеботарьова Т.І. Променева терапія пухлин головного мозку. – Київ: Медицина України, 2010. – 170 с.

17.Лучевая терапия в детской онкологии / Под ред. Гальперина Э.К. – М., 1999. – 748 с.

18.Лучевая терапия в лечении рака / Под ред. Щербенко О.И. – Л., 2000. –   338 с.

19.Мащенко М.П., Мечов Д.С., Мурашко В.О. Радіаційна гігієна. – К., 1999. – 326 с.

20.Медведєв В.Є. Шишкіна В.В., Чеботарьова Е.Д. Трацевський В.В. Відомча інструкція по лікуванню радіоактивним йодом раку щитовидної залози у дітей, підлітків та осіб молодого віку. – К., 1997. – 15 с.

21.Наказ МОЗ України № 340 від 28.11.97 "Про удосконалення організації служби променевої діагностики та променевої терапії".

22.Норми радіаційної безпеки України (НРБУ – 97). – К., 1998. – 135 с.

23.Практическая онкология / Под ред. Тюляндина С.А., Моисеенко В.М. – Санкт-Пет., 2004. – 784 с.

24.Принципы и практика брахитерапии / Под ред. Наг С. – Ф., 1997. – 1540 с.

25.Радіаційна медицина / За ред. Лазаря А.П. – К.: Здоров’я, 1993. – 224 с.

26.Рахманов Б.Н. Ионизирующие излучения: свойства, воздействие, нормирование // В кн.: Безопасность физиодеятельности. – Москва: "Энергоиздат", 2006. – 24 с.

27.Радіологія: Променева терапія / За ред. Ткаченка М.М. – Київ: Книга-плюс, 2012. – С. 53-105.

28.Радиотерапия: принципы и практика / Под ред. Гриффитса С. – Ф., 1994. – 298 с.

29.Рак в Україні, 2010–2011: Захворюваність, смертність, показники діяльності онкологічної служби // Бюлетень Національного канцер-реєстру України. – К., 2012. – № 13. – 94 с.

30.Стандарти діагностики і лікування онкологічних хворих / За ред. Щепотіна І.Б. – Київ, 2007 (доп. 2010). – 198 с.

31.Сумин С.А. Неотложные состояния. – М., 2005. – 752 с.

32.Терапевтическая радиология / Под ред. Циба А.Ф., Мардинського Ю.С. – М.: ООО "МК", 2010. – 552 с.

33.Факторы: время-доза-фракционирование, их использование в лучевой терапии злокачественных опухолей / Под ред. Павлова А.С. – М., 1990. – 48 с.

34.Чеботарева Т.И., Ивчук В.П. и др. Стандартизованные методики лучевой терапии злокачественных опухолей отдельных локализаций: Учебное пособие. – К., 1993ю – 19 с.

35.Шалімов С.О. та ін. Раціональна фармакологія в онкології. – Київ, 2007. – 68 с.

36.Яхалом Дж. Роль лучевой терапии при болезни Ходжкина. – Н. 1995. – 18 с.

37.Pares C., Brady L. Principles and practice of radiation oncology. – New York, 2008. – 1876 p.

38.Tomatis L. et al. Cancer: causes, occurence, control. – Lyon: Int. Agency Res. Cancer, 1990. – 155 р.

39.Под ред. Мардынского Ю.С. Терапевтическая радиология /Руководство для врачей. М., «Мед. книга», 2011. – 552 с.

40.Kovalsky O., Mechev D., Danylevych V. Radiology. Vinnytsia, 2013. – 505 p.

41.Ковальський О.В., Мечев Д.С., Данилевич В.П. Радіологія. /Підручник. Вінниця, 2013. – 518 с.

42.Під ред. Каменецького М.С. Радіологія. Т. 2, Основи променевої терапії. Донецьк, 2014 – 126 с.

43.Під ред. Каменецького М.С. Радіологія. /Підручник для студентів стомат. факультетів. Донецьк, 2013. - С. 220-244.

1.Абакумов В.Г., Рибін О.І., Сватош Й., Синєкоп Ю.С. Системи відображення в медицині. - К.: ТОО "ВЕК+". - 1999. - 317 с.

2.Гранов А.М., Тютин Л.А. Позитронная эмиссионная томография: руководство для врачей. – М.: Фолиант, 2008. – 368 с.

3.Ковальський О.В., Мечев Д.С., Данилевич В.П. Радіологія. /Підручник, 2-ге вид. Вінниця, 2017. – 512 с.

4.Линденбратен Л.Д., Королюк И.П. Медицинская радиология и рентгенология. - М.: Медицина, 1993. - 556 с.

5.Лишманов Ю.Б., Чернов В.И. Сцинтиграфия миокарда в ядерной кардиологии. -Томск, 1997. - 276 с.

6.Макеєв С.С., Мечев Д.С., Розуменко В.Д. Однофотонна емісійна комп’ютерна томографія в діагностиці пухлин головного мозку. – К.: Інтерсервіс, 2012. – 204 с.

7.Мурашко В.О., Мечев Д.С. та ін. Радiацiйна гiгiєна. - Вінниця, 2013. - 370 с.

8.Мечев Д.С., Мурашко В.О., Коваленко Ю.М. Застосування джерел іонізуючих випромінювань у медицині та попередження надмірного опромінення персоналу і пацієнтів. – К.: Медицина України, 2010. – 104 с.

9.Мечев Д.С., Москалець О.І., Бондарук О.С., Солодянникова О.І., Щербіна О.В. Гормони та пухлинні маркери: клініко-методичні аспекти (навчальний посібник). - К.: “Медицина України”, 2007. – 96 с.

10.Мечев Д.С., Щербіна О.В. Радіоімунологічний аналіз в онкології (методичні рекомендації). - К.: Фітосоціоцентр., 2002. - 20 с.

11.Мечев Д.С., Москалець О.І., Щербіна О.В. та співавт. «Радіоімунологічний аналіз в клінічній практиці» (навчальний посібник). Київ, 2014. – 104 с.

12.Миронов С.П., Касаткин Ю.Н. Детская радиология. - М., 1993. - 206 с.

13.Национальное руководство по радионуклидной диагностике: в 2-х томах /В. Д. Завадовская [и др.]; ред.: Ю. Б. Лишманов, В. И. Чернов. - Томск: STT. Т. 1. - 2010. - 290 c. Т. 2. - 2010. - 418 с.

14.Применение метастрона в лечении больных с костными метастазами. Пособие для врачей. - Санкт-Петербург, 1997. - 15 с.

15.Основы медицинской радиобиологии /Под ред. И.Б. Ушакова. - СПб.: Фолиант, 2004. - 382 с.

16.Пилипенко М.І., Бурлак Г.Ф., Мурашко В.О. та ін. Гігієнічні вимоги до влаштування та експлуатації рентгенівських кабінетів і проведення рентгенологічних процедур. – К., 2007. – 72 с.

17.Променева діагностика /Коваль Г.Ю., Мечев Д.С., Сиваченко Т.П. та ін.; За заг. ред. Г.Ю. Коваль. – К.: Медицина України, 2009. Т.1. – 831 с., Т.2. – 679 с.

18.Радионуклидная диагностика /Под ред. Ю.Б. Лишманова, В.И. Чернова. - Томск: STT, 2004. - 394 с.

19.Руководство по ядерной медицине /Под ред. Т.П. Сиваченко. - К.: Вища школа, 1991. – 536 с.

20.Сиваченко Т.П., Поцыбина В.В., Мечев Д.С., Джужа Д.А. Радионуклидные методы исследования в диагностике поражения суставов при диффузных болезнях соединительной ткани. Методические рекомендации. - К., 1990. – 21 с.

21.Справочное руководство по медицинской визуализации (научные ред. Бабий Я.С., Рогожин В.А., Шармазанова Е.П.) – К., 2014. – 110 с.

22.Стернюк Ю.М., Бiлинський Б.Т., Флорес Й. Сучасна дiагностика захворювань щитовидної залози. - Львiв-Вiдень: "Фенiкс", 1995. – 112 с.

23.Ткаченко М.М. з співавт. Радіологія. Променева діагностика та променева терапія. – К, 2011. – 720 с.

24.Труфанов Г.Е., Рязанов В.В., Дергунова Н.И. и др. Совмещенная позитронно-эмиссмонная и компьютерная томография (ПЭТ-КТ) в онкологии. - СПб: "ЭЛБИ-СПб", 2005. – 105 с.

25.Чард Т. Радиоиммунологические методы. Пер. с англ. - М.: Мир, 1981. – 248 с.

26.Щербіна О.В., Мечев Д.С., Сакало В.С., Бабій Я.С., Гладка Л.Ю. Променеві методи в діагностиці та оцінці ефективності лікування раку передміхурової залози (навчальний посібник). - К.: ІВО "Медицина України", 2004. – 96 с.

27.Ядерне законодавство. Збiрник нормативно-правових актiв. Укладачi: Балюк Г.I., Лiсовий В.Д., Плачкова С.Г. - К.: Iн Юре, 1998. – 608 с.

28.Kovalsky O., Mechev D., Danylevych V. Radiology. Vinnytsia, 2013. – 505 p.

29.Семенів І.П., Кметюк Я.В., Котуза А.С., Миротюк Г.В. Організація роботи центру позитронно-емісійної томографії у закладі охорони здоров’я: методичні рекомендації. – К., 2014. – 104 с.

30.Бабій Я.С., Бортний М.О., Мечев Д.С., Щербіна О.В. та співав. Національне керівництво для лікарів, які направляють пацієнтів на радіологічні дослідження. – К.: Медицина України, 2016. – 78 с.

1. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97). Державні гігієнічні нормативи ДГН 6.6.1.-6.5.001-98. – Київ, 1998.

2. Норми радіаційної безпеки України, доповнення: Радіаційний захист від джерел потенційного опромінення (НРБУ-97/Д-2000).

3. Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України. Державні санітарні правила 6.177-205-09-02. – Київ, 2005.

4. НРБУ-97 Відповіді на запитання практики. Тлумачний та методичний посібник. /Під ред. чл.-кор.АМН України, професора А.М.Сердюка. – Київ, 2004. – 160 с.

5. Мечев Д.С., Мурашко В.О., Коваленко Ю.М. Застосування джерел іонізуючих випромінювань у медицині та попередження надмірного опромінення персоналу і пацієнтів. Навчальний посібник. – Київ, 2010.

6. Скалецький Ю.М. Реконструкція і верифікація доз опромінення військових ліквідаторів. – Київ: Логос, 2007. – 222 с.

7. Мащенко Н.П., Мурашко В.А. Радиационное воздействие и радиационная защита населения при ядерних авариях на атомных электростанциях. – Киев, 1992.

8. Севальнєв А.І., Пазиніч В.М., Костенецький М.І. Радіаційна гігієна. Навчальний посібник. - Запоріжжя, 2009. – 115 с.

9. Методичні рекомендації «Здійснення контролю за дотриманням радіаційно-гігієнічних параметрів у будівництві». Затверджено Наказом МОЗ України № 883 від 29.12.2008.

10.Гігієнічні вимоги до влаштування та експлуатації рентгенівських кабінетів і проведення рентгенологічних процедур. Державні санітарні норми і правила. ДСанПіН 6.6.3-150-2007. – Київ, 2007.

11.Корчагин П.А., Замостьян П.В., Шестопалов В.М. Обращение с радиоактивными отходами в Украине: проблемы, опыт, перспективы. – Киев, 2000. - 178 с.

12.Ключников О.О., Носовський А.В. Основи дозиметрії іонізуючих випромінювань. Навчальний посібник. – Київ, 2007. - 255 с.

13.Допустимі рівні вмісту радіонуклідів 137Cs і 90Sr  у продуктах харчування та питній воді. Гігієнічний норматив. ГН 6.6.1.1-130-2006. – Київ, 2006.

14..Методичні вказівки «Відбір проб, первинна обробка та визначення вмісту 137Cs та 90Sr в харчових продуктах». Затверджено Наказом МОЗ України № 446 від 11.08.2008.

15.Гігієнічний норматив питомої активності радіонуклідів 137Cs та 90Sr у рослинній лікарській сировині (субстанції), що використовується для виготовлення лікарських засобів». Затверджено Наказом МОЗ України № 240 від 08.-5.2008.

16.Гігієнічні нормативи «Основні контрольні рівні, рівні звільнення та рівні дії щодо радіоактивного забруднення об’єктів зони відчуження». ГН 6.6.1.076 – 01. Київ – 2001.

17. Контроль та визначення доз зовнішнього і внутрішнього опромінення персоналу АЕС категорії А. Відомча інструкція. - Київ, 2012.

18.Козлов В.Ф. Справочник по радиационной безопасности. М.:Энергоатомиздам, 1999. – 515 с.

19.Тарасюк О.Є., Цимбалюк О.М. Використання терміну «радіаційна аварія» в українських законодавчих нормативних документах та міжнародних рекомендаціях. Зб. Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України. – Київ, 2009. – С. 34-36.

20.Мурашко В.О., Мечев Д.С. Радіаційна гігієна. /Національний підручник. Вінниця, 2013. – 376 с.

21.Мурашко В.О., Костенецький М.І., Рущак Л.В. Промислові радіаційні аварії з джерелами іонізуючого випромінювання, запобігання та порядок їх розслідування. - Київ, 2014. – 80 с.

22.Под ред. Тарутина И.Г. Контроль качества в лучевой терапии и лучевой диагностике. – Минск: «Политпринт», 2009. – 272 с.

23.Шидловська Т.А. Медико-біологічні аспекти впливу іонізуючої радіації внаслідок аварії на ЧАЕС. - Чорнобиль, 2011. – 214 с.

24.Под ред. Коваленко А.Н. Введение в радиационную тиреоидологию. – Киев, 2006. – 620 с.

25.Коваленко А.Н. Системный радиационный синдром. – Николаев, 2008. – 250 с.

26.Глоссарий МАГАТЭ по вопросам радиационной безопасности. МАГАТЭ. Вена, 2008. – 295 с.

27.Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку». №39/95 – ВР (зі змінами).

28.Закон України «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання» № 15/98-ВР (зі змінами).

29.Постанова КМУ від 02.06.2003 № 813 “Про затвердження порядку взаємодії органів виконавчої влади та юридичних осіб, які провадять діяльність у сфері використання ядерної енергії в разі виявлення радіонуклідних джерел іонізуючого випромінювання у незаконному обігу ” (зі змінами).

30.Radiation Protection and Safety of Radiation Sourses: International Basic Safety Standards //IAEA Safety Standards Series No. GSR – IAEA. Vienna – 2011. - 303 p.

31.ICRP Publication 101. The optimisation of radiological protection: broadening the process. – New York: Pergamon Press.- 2006. – p.104 (Annals of ICRP. – 2006. – V.37/2-3).

32.ISRP Publication 103. Recommendation of the ICRP. – New York: Pergamon Press.- 2008. – p.104 (Annals of ICRP. – 2006. – V.37/2-4).

33.ICRP Publication 105. Radiological Protection in medicint. – New York: Pergamon Press. - 2008. – p.108 (Annals of ICRP. – 2006. – V.37/6).

34.Актуальні питання радіаційної медицини у практиці сімейного лікаря: Навчальний посібник для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти /Вороненко Ю.В., Шекера О.Г., Мечев Д.С., Щербіна О.В. та співав. – К.: Видавець Заславський О.Ю., 2017. – 208 с.

Інтернатура Типовим навчальним планом підготовки лікаря-інтерна за спеціальністю "Радіологія" протягом 1,5 навчальних роки передбачено: 9 місяців навчання на кафедрах і 8 місяців на базах стажування.

Цикли спеціалізації з фаху „Променева терапія”, „Радіонуклідна діагностика”, „Радіаційна гігієна”.

Передатестаційні цикли з фаху „Променева терапія”, „Радіонуклідна діагностика”, „Радіаційна гігієна”.

Цикли стажування з фаху „Променева терапія”, „Радіонуклідна діагностика”, „Радіаційна гігієна”.

Цикли тематичного удосконалення: «Вибрані питання радіаційної медицини та радіаційної безпеки», «Вибрані питання променевої терапії та радіонуклідної діагностики пухлин окремих локалізацій», «Радіаційний контроль за використанням джерел іонізуючих випромінювань», «Дотримання правил радіаційної безпеки при використанні джерел іонізуючого випромінювання в медичних закладах». 

План проведення циклів

Кожного року план проведення циклів публікується в журналі "Радіологічний вісник", а також розміщується на сайті НМАПО імені П.Л. Шупика.

Контингент слухачів:

Цикл тематичного удосконалення: «Вибрані питання радіаційної медицини та радіаційної безпеки» - лікарі лікувального профілю, що здійснюють курацію учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та населення, що постраждало від чорнобильської аварії. 

Цикл тематичного удосконалення: «Вибрані питання променевої терапії та радіонуклідної діагностики пухлин окремих локалізацій» - лікарі з радіонуклідної діагностики та променеві терапевти. 

Цикл тематичного удосконалення: «Радіаційний контроль за використанням  джерел іонізуючих випромінювань» - лікарі з радіаційної гігієни, що працюють в лабораторних центрах та Управліннях санепідслужби. 

Цикл тематичного удосконалення: «Дотримання правил радіаційної безпеки при використанні джерел іонізуючого випромінювання в медичних закладах» - лікарі-рентгенологи, лікарі з променевої терапії, лікарі з радіонуклідної діагностики, головні лікарі та їх заступники з медичних питань, лікарі з радіаційної гігієни, що працюють в лабораторних центрах та Управліннях санепідслужби.