Search

1. Болотіна Н. Б. Трудове право України: Підручник. - К. : Знання , 2008. − 860 с.
2. Вороненко Ю.В., Пащенко В.М. Фінансовий менеджмент з основами економіки охорони здоров’я: навчально-методичний посібник. - К.: Міжрегіональний видавничий центр «Медінформ», 2011.-499 с.
3. Герасимов Б.Н. Управление качеством: Учебное пособие. – 2-е изд. / Герасимов Б.Н., Злобина Н.В., Спиридонов С.П. – М.: КноРус, 2007. – 272 с.
4. Деминг У. Эдвард. Новая экономика / У. Эдвард Деминг; [пер. с англ.] М.: Эксмо, 2008. – 208 с
5. Закони України:

  • «Основи законодавства України про охорону здоров'я» від 19.11.1992 № 2801-XII.
  • «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Київ» від 07.07.2011 № 3612-VI .
  • «Про засади запобігання і протидії корупції» від 07.04.2011 № 3206-VI.

6. Клинический менеджмент / Под ред. А.И. Вялкова, В.З. Кучеренко. – М.: ОАО «Издательство «Медицина», 2006. – 304 с.
7. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII.
8. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 8073-X.
9. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР.
10. Корнацький В. М. Проблеми здоров’я суспільства і продовження життя / Корнацький В. М. – Київ : [б. в.], 2006. – 136 с.
11. Кримінальний Кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III.
12. Латишев Є.Є. Формування системи сімейної медицини в Україні / К., 2005. – 176 с.
13. Лехан В. Системы здравоохранения в переходном периоде. Украина / В. Лехан, В. Рудой, Э. Нолт // – Копенгаген : [б. изд.], 2004. – С. 93–103.
14. Лехан В.М. Стратегія розвитку системи охорони здоров’я: український вимір /Лехан В.М., Слабкий Г.О., Шевченко М.В. – К., 2009. – 50 с.
15. Мартиненко М.М. Основи менеджменту: Підручник. – К.: Каравела, 2008. – 496 с.
16. Медик В. А., Юрьев В. К. Курс лекций по общественному здоровью и здравоохранению. – М., МЕДИН, 2003. - 456 с.
17. Медичне право України: Підручник / За заг. ред. д.ю.н., проф. С.Г. Стеценка. - К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. - 507 с.
18. Менеджмент в охороні здоров'я: Підручник / Під заг. ред. М.І.Хвисюка і І.І.Парфьонової. – Харків: ТОВ «Оберіг», 2008. – Ч.1 – 358 с.
19. Менеджмент в охороні здоров'я: Підручник / Під заг. ред. М.І.Хвисюка і І.І.Парфьонової. – Харків: ТОВ «Оберіг», 2008. – Ч.2 – 550 с.
20. Менеджмент у системі медичної допомоги / Журавель В.І., Запорожан В.М. - Одеса: Одес. держ. мед. ун-т, 2000. – 432 с.
21. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. – М.: Дело, 1992. –702 с.
22. Наказ АМН України : «Про затвердження Уніфікованої методики з розробки клінічних настанов, медичних стандартів, уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги (клінічних маршрутів пацієнтів) на засадах доказової медицини (частини перша, друга)» (від 03.11.2009 р. №  798/25).

23. Накази МОЗ України

  • «Про вдосконалення державної акредитації закладів охорони здоров'я» (від 14.03.2011 N 142).
  • «Про створення Центрального Формулярного Комітету» (від 18 04.08 р. №216).
  • «Про управління якістю медичної допомоги»  (від 24.02.2010 р. №163).
  • «Уніфікована методика розробки індикаторів якості медичної допомоги» (від 11.03.2011 N 141/21).
  • «Про затвердження Концепції управління якістю медичної допомоги у галузі охорони здоров'я в Україні на період до 2020 року» (від 01.08.2011 № 454).
  • «Про затвердження Уніфікованої методики з розробки клінічних настанов, медичних стандартів, уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги (клінічних маршрутів пацієнтів) на засадах доказової медицини (частини перша, друга)» (від 19.02.2009 р. №102/18).

24. Нові технології навчання менеджменту в медицині. Навчальний посібник /За заг.ред. Ю.В.Вороненка,  Н.Г.Гойди, О.П.Мінцера, М. Мітчелла. – К: Книга плюс. 2009. – 416 с.
25. Осовська Г.В., Осовський О.А. Основи менеджменту: Підручник. Видання 3-є, перероблене і доповнене. – К.: «Кондор», 2008. – 664 с.
26. Окрепилов В.В. Менеджмент качества: в 2 т. – Т. 1 / В.В. Окрепилов. – СПб. : Наука, 2007. – 503 с.
27. Основні шляхи подальшого розвитку системи охорони здоров’я в Україні. / Під загальною редакцією В.М. Лехан, В.М. Рудого/ К.: Вид-во Раєвського, 2005. – 168с.
28. Постанова КМУ : «Про затвердження Порядку державної акредитації закладу охорони здоров'я» (N 765 від 15.07.1997 р.).
29. Рекомендації щодо вдосконалення системи управління якістю медичної допомоги в Україні: інструменти управління якістю / Проект ЄС «Сприяння реформі вторинної медичної допомоги в Україні» // Представництво Європейської Комісії в Україні. – К., 2009. – 44 с.
30. Реформування системи охорони здоров’я на муніципальному рівні /Солоненко І.М., Лисак В.П., Латишев Є.Є., Попов О.П. та ін. / К.: Вид-во НАДУ, 2007. – 212с.
31. Ротань В. Г., Зуб І. В., Сонін О. Є. Науково-практичний коментар законодавства України про працю / 14-те вид.,  допов. та переробл. – К., Алерта; ЦУЛ, 2011 – 672 с.
32. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я. / За ред. Ю.В.  Вороненка і В.Ф. Москаленка. -  Тернопіль: Укрмедкнига, 2002.  – 680 с.
33. Столяров Г. С., Вороненко Ю. В., Голубчиков М. В. Статистика охорони здоров’я: Підручник. – Київ, 2002. – 230 с.
34. Сучасне українське медичне право: Монографія / За заг. ред. С. Г. Стеценка. – К.: Атіка, 2010. – 496 с.