Search

За участю завідуючого кафедрою професора В. М. Коваленко та професора Н. М. Шуби підготовлені підручники “Ревматологія”; “Внутрішні хвороби” для лікарів та інтернів, Викладачами кафедри були опубліковані з грифом МОН:

 1. Практичні навички з ревматології
 2. Збірник питань та тестових завдань для атестації лікарів із спеціальності «Терапія» частина 1 для слухачів предатестаційних циклів вищої та першої категорії
 3. Збірник питань та тестових завдань для атестації лікарів із спеціальності «Терапія» частина 2 для слухачів предатестаційних циклів інтернатури та другої категорії
 4.     Збірник питань та тестових завдань для слухачів циклів спеціалізації, другої, першої та вищої категорії за фахом «Ревматологія»

 

Навчальний посібник “Практичні навички з ревматології (2008) В. М. Коваленко, Н. М. Шуба (ред.), В. К. Казимирко, О. П. Борткевич, А. Г. Дубкова, Т. С. Сілантьєва, Л. М. Іваницька, Т. Д. Воронова
рекомендований Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, ухвалено інститутом інноваційних технологій і змісту освіти МОН України від 17.07.2007 р. № 1.4/18-Г-1157.

Методичні рекомендації  В.М. Коваленко О.Г. Несукай  «Лікування клапанних вад серця», К.: МОРІОН, 2017 61 ст.

Навчальний посібник «Клініко-діагностичне значення імунологічних тестів при ревматичних хворобах», Коваленко В.М., Шуба Н.М., Воронова Т.Д., Дубкова А.Г., Крилова А.С. Київ. 2017, 105 с. 

За останнє десятиріччя надруковано більше 950 наукових праць, з них монографій – 14, посібників -12, методичних рекомендацій – 10, інформаційних листів – 7; патентів – 8; статей – 354; тезів – 58.

    

   

В учбовому  процесі  використовується комп’ютерна техніка, нові фармакотерапевтичні, клініко-лабораторні та інструментальні технології.

Література за спеціальністю «Ревматологія»

 1. Справочник по ревматологии / А.Хаким, Г. Клуни, И Хак; пер. с англ. Н.И. Татаркиной; под. ред. О.М. Лесняк. – М.: ГЭОТАР –Медиа, 2010. – 560с.:ил.
 2. Казимирко В.К., Флегонтова В.В., Гаврилин В.А., Пилькевич Н.Б. Гранулематозные болезни (Учебное пособие для врачей в вопросах и ответах). – Луганск: СПД Резников В.С., 2009. – 420с.
 3. Дзяк Г.В., Хомазюк Т.А.: ПОДАГРА: «Капкан» Метаболічних проблем: Наукове видання / Г.В. Дзяк, Т.А. Хомазюк – Дн-вськ: ООО «Роял Принт» 2010. – 112с. – ISBN 978-966-1507-39-4
 4. Казимирко В.К., Коваленко В.Н., Флегонтова В.В. Инволюционный остеоартроз и остеопороз. – Донецк: Издатель Заславский А.Ю., 2011. – 724с.
 5. Анкилозирующий спондилит / М.В. Полулях, С.И. Герасименко, Е.Т. Скляренко и др. – Киев: Медкнига, 2008. – 144с.: ил.
 6. Системний червоний вовчак. Науково-медичне видання. – Донецьк: видавництво КП «Регіон», 2003 – 464с.
 7. Инфекционный эндокардит / Под ред. Г.В. Кнышова, В.Н. Коваленко. – К.: МОРИОН, 2004. – 256с.
 8. Остеопороз і остеопенія, асоційовані з хронічними захворюваннями печінки / З.М.Митник, І.Ю. Головач. – К.: МОРІОН, 2009. – 128с. – Бібліогр.: 110  - 127с.
 9. Ревматологические заболевания В 3 т. Т. Основы ревматологии: (руководство) / под ред. Джона Х. Клипера, Джона Х. Стоуна, Лесли Дж. Кроффорд. Пейшенс Х. Уайт; пер. с англ. Под ред. Е.Л. Насонова, В.А. Насоновой, Ю.А. Олюнина. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2011. – 368с.: ил.
 10. Остеопороз: патогенез, клиника, профилактика и лечение / В.К. Казимирко, В.Н. Коваленко, В.И. Мальцев. 3-е изд., стереотип. – К.: Морион, 2007. – 160с.
 11. Первичный (возрастзависимый, инволюционный) остеоартроз / В.К. Казимирко, В.И. Мальцев.– К.: Морион, 2006. – 176с.
 12. Ганжа І.М., Коваленко В.М., Лисенко Г.І., Свінціцький А.С. Ревматологія. – К.: Здоров’я, 1996. – 304с.
 13. Дядык А.И., Багрий А.Э. Системная красная волчанка: патофизиология, диагностика, поражение органов и систем, патогенетическая терапия. – Донецк.: 2003. – 463с.
 14. Избранные лекции по клинической ревматологии: Учебное пособие для слушателей институтов и факультетов последипломного образования /Под ред. В.А. Насоновой, И.В. Банчука. – М.: Медицина, 2001. – 272с.
 15. Ивашкин В.Т., Султанов В.К. Болезни суставов. Пропедевтика, дифференциальный диагноз, лечение. – М.: Литтерра, 2005. – 544с.
 16. Коваленко В.Н., Несукай Е.Г. Некоронарогенные болезни сердца. Практическое руководство / Под ред. В.Н. Коваленка. – К.: Морион, 2001. – 480с.
 17. Кнышов Г.В., Бендет Я.А. Приобретенные пороки серца. Киев.: 1997, - 278с.
 18. Коваленко В.Н., Борткевич О.П. Остеоартроз: практическое руководство. – 2-е издание переработанное и дополненное. – К.: Морион, 2005. – 592с.
 19. Клинические рекомендации. Ревматология /Под ред. Е.Л. Насонова – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2008. – 288с.
 20. Лечение ревматических заболеваний ударными дозами метилпреднизолона, пособие для врачей /Под ред. В.А. Насоновой. – Киев. – 2006. – 27с.
 21. Номенклатура, класифікація, критерії діагностики та принципи лікування ревматичних хвороб /Под ред. Чл. – кор. АМН України, проф. В.М. Коваленка, проф. Н.М. Шуби – К., 2004. – 156с.
 22. Остеопороз: патогенез, клиника, профилактика и лечение / В.К. Казимирко, В.И. Мальцев. 2-е издание, стереотип. – К.: Морион, 2006. – 160с.
 23. Практичні навички в ревматології Навчальний посібник. / Під ред.. чл.. – кор. АМН України, проф.. В.М. Коваленка, проф.. Н.М. Шуби – К.: Моріон, 2008. – 255с.
 24. Рациональная Фармакотерапия ревматических заболеваний / Под общ. ред. В.А. Насоновой, Е.Л. Насонова. – Москва: Литтерра, 2003. – 506с.
 25. Ревматические болезни (Руководство для врачей) / Под ред. В.А. Насоновой, И. В. Бунчука. – М.: Медицина, 1997. – 520с.
 26. Ревматические болезни: Критерии диагностики и программы личения. / Под ред. В.Н. Коваленко. – Киев, 1999. – 123с.
 27. Свінціцький А.С., Яременко О.Б., Пузанова О.Г., Хомченкова Н.І. Ревматичні хвороби та синдроми. – К.: Книга плюс , 2006. -  680с.
 28. Якименко Е.А., Закатова Л.В., Тбилели В.В., Антипова Н.И. Лабораторная диагностика при ревматических заболеваниях. Методические рекомендации, Одеса. – 2006. – 25с.
 29. Ревматоидный артрит. Диагностика и лечение / Под ред. В.Н. Коваленко/ К.: Морион – 2001 – 272с.
 30. Казимирко В.К., Коваленко В.Н. Ревматология. Учебное пособие для врачей в вопросах и ответах. - Донецк: Издатель Заславский А.Ю., 2009. – 626с.
 31. Казимирко В.К., Флегонтова В.В., Гаврилин В.А., Пилькевич Н.Б. Гранулематозные болезни (Учебное пособие для врачей в вопросах и ответах). – Луганск: СПД Резников В.С., 2009. – 420с.
 32. Ревматология. Национальное руководство / под. ред. Е.Л. Насонова, В.А. насоновой. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2010. – 720с.
 33. Національний підручник з ревматології / За ред. В.М. Коваленка, Н.М.Шуби. – К.: МОРІОН, 2013 – 672 с.
 34. Застосування антагоністів фактора некрозу пухлин в лікуванні хворих на ревматичні захворювання суглобів (ревматоїдний артрит, анкілозивний спондилоартрит, псоріатична артропатія). Методичні рекомендації / Коваленко В. М., Шуба Н.М., Борткевич О. П. та інш. – Київ, 2008. – 40 с.
 35. Коваленко В.М., Шуба Н.М. (2004) Номенклатура, класифікація, критерії діагностики та програми лікування ревматичних хвороб. К., «Зовніш.торг.видав. України», 156 с.
 36. Лисенко Г.І., Бабиніна Л.Я., Ткаченко В.І. Артропатії при гіпотиреозі (клініка, діагностика та лікування) (Методичні рекомендації). – Київ, 2006. – 23с.
 37. Терзов К.А., Масик О.М., Борткевич О.П. (2006) Роль ультразвукового дослідження в оцінці уражень колінних суглобів у хворих на ревматоїдний артрит. Український ревматологічний журнал, 1(23): 57-61.
 38. Ультразвукове дослідження опорно-рухового апарата. Метод. рекомендації.- Київ, 2008.- 40 с./під ред. В.М.Коваленка, Н.М.Шуби.
 39. Поворознюк В.В., Григорьєва Н.В., Орлик Т.В., Нишкумай О.И., Дзерович Н.И., Балацкая Н.И. // Остеопорозв практике врача интерниста. _К., 2014. – 198 с. Гроппа Л. Справочник по ревматологии Кишинеу 2009 152 с.
 1. Ивашкин В.Т., Султанов В.К.   Болезни суставов. Руководство для врачей. - ЗАО “Издательство Литтерра”, 2005. - 544 с.
 2. Коваленко В.Н., Борткевич О.П. (2005) Остеоартроз. Практическое руководство.- 2-е изд., перераб. и доп. - К.: Морион, 592 с.
 3. Тер-Вартаньян С.Х., Яременко О.Б., Худина В.С. (1997) Локальная инъекционная терапия при поражениях суставов и периартикулярных тканей. ТОО «Книга-плюс», С. 51-53.
 4. Трэвелл Ж.Г., Симонс Л.С. Миофасциальные боли и дисфункции : Руководство  по тригерним точкам. В 2 т. - М.: Медгиз, 2005. Том 1. – 256с. 
 5. Остеопороз: патогенез, клиника, профилактика и лечение /В.К.Казимирко,  В.И. Мальцев. 2-е издание, стереотип. - К.: Морион, 2006. - 160 с. 
 6. Первичный (возрастзависимый, инволюционный) остеоартроз / В.К. Казимирко, В.Н. Коваленко, В.И. Мальцев. - К.: Морион,  2006. – 176 с. 
 7. Насонов Е.Л. (ред.) Ревматология: Клинические рекомендации.  - М. :ГЭОТАР-медиа, 2006. - С. 86.
 8. Насонов Е.Л. (ред.).  Ревматология: Клинические рекомендации / Под ред. акад. РАМН Е.Л.Насонова. – М.: ГЭОТАР-медиа, 2011. – 752 с.
 9. Насонова В.А. (ред.). Лечение ревматических заболеваний ударными дозами метилпреднизолона. Пульс-терапия. Пособие для врачей. - Киев, 2006. - 27 с.
 10. Насонова В.А., Насонов Е.Л. (ред.). Рациональная фармакотерапия ревматических заболеваний: Рук. для практикующих врачей / В.А.Насонова, Е.Л.Насонов, Р.Т.Алекперов, Л.И.Алексеева и др. – М.: Литтерра, 2003. – С.153.  
 11. Ревматология: клинические рекомендации / Под ред. Е.Л.Насонова. - М.: ГЭОТАР-медиа, 2011. - С.373.
 12. Коваленко В.Н., Терзов А.И., Братусь В.В. Сердечно-сосудистая патология при ревматических заболеваниях: возможности системной энзимотерапии: монография / В.Н. Коваленко, А.И. Терзов, В.В. Братусь. – Киев: Четверта хвиля, 2016. -224 с.
 13. Ревматология: национальное руководство / Под ред. Е.Л.Насонова, В.А.Насоновой. – М.: ГЭОТАР-медиа, 2010. – С.549.
 14. Ревматология: национальное руководство / Под ред. Е.Л.Насонова, В.А.Насоновой. – М.: ГЭОТАР-медиа, 2011. – 720 с.
 15. Васкулиты. В кн.: Внутренние болезни по Тинсли Р. Харрисону (2005) Под ред. Э. Фаучи, Ю. Браунвальда,  К. Иссельбахера, Дж. Уилсона, Дж. Мартина, Д. Каспери, С. Хаузера и Д. Лонго. В 7-и томах. Книга 5-я. Практика, Москва, С. 2036.
 16. Вест С.Дж. (1999) Секреты ревматологии.  «Издательство БИНОМ» - «Невский Диалект», 768 с.
 17. Дамианов И. (2006) Секреты патологии. Пер. с англ. – ООО «Медицинское информационное агентство», Москва, 816 с.
 18. Зербіно Д.Д., Зімба О.О., Багрій М.М., Данилишин І.Є., Закалик М.С. (2016) Облітераційний тромбангіїт (хвороба Бюргера): особливості діагностики та лікування. Серце і судини, 1(53): 99 - 106.
 19. Насонов Е.Л., Баранов А.А., Шилкина Н.П. (1999) Васкулиты и васкулопатии. Ярославль, Верхняя Волга, 616 с.
 20. Новиков П.И., Семенкова Е.Н., Моисеев С.В. (2013) Современная номенклатура системных васкулитов. Клиническая фармакология и терапия, 22 (1): 70-74.
 21. Практическая ревматология, современные акценты // Под ред. Яременко О.Б. // Справочник врача «Практическая ревматология, современные аспекты» - К: ООО Библиотека «Здоровье Украины», 2015. - 536 с.
 22. Серцево-судинні захворювання. Класифікація, стандарти діагностики та лікування / За ред. В.М. Коваленка, М.І. Лутая, Ю.М. Сіренка, О.С. Сичова. – К.: МОРІОН, 2016. -192 с.
 23. Діагностика та лікування ревматичних захворювань: навчальний посібник / А.С. Свінціцький.- К.: Видавничий дім Медкнига, 2017.–372 с.
 24. Клініко-діагностичне значення імунологічних тестів при ревматичних хворобах. Навчальний посібник. За ред. В.М. Коваленка, Н.М. Шуби – Видавництво ТОВ «Прометей», 2017. – 105 с. 
 25. Внутрішні хвороби. Підручник заснований на принципах доказової медицини 2018/2019, ORTS, Вроцлав, - 1632 с. Керівник проекту А. Кубец, Переклад І. Авраменко та інш.

 

 

Література за спеціальністю «Терапія» 

 1. Внутрішні хвороби / За редакцією І.М. Ганджі, В.М. Коваленка. – К.: Здоров’я, 2002. – 988с.
 2. Внутренние болезни: Пер. с англ. Болезни сердечно – сосудистой системы / Под ред. Харисона Г.Р. – М.: 1995. – Т.5. 356с.
 3. Діагностика та лікування невідкладних станів і загострень терапевтичних  захворювань / Середюк Н.М., Вакалюк І.П., Шуба Н.М. та інші. – Вінниця: Нова книга, 2003. – 496с.
 4. Казимирко В.К. Атеросклероз. – К.: Морион, 2007. – 200с. Мурашко В.В., Струтинский А.В. Электрокардиография: Учебное пособие. – 4-е изд. – М.: МЕДпресс, 2004. – 312с.
 1. Недостаточность кровообращения /Под ред. Дзяка Г.В. и соавт. – Днепропетровск, 1999. – 270с.
 2. Амосова Е.Н. Клиническая кардиология. – К. – 2002. – Т.2. – 430с.
 3. Кузько Н.В. Кардиология и ревматология в поликлинике / К. Здоровʼя – 2001 – 632с.
 4. Нейко Э.М. Методика клінічного обстеження суглобів при ревматичних захворюваннях. К. – 2001. – 360с.
 5. Окороков А.Н. Диагностика болезней внутрених органов. Диагностика ревматических и системных заболеваний соединительной ткани. / М. Мед. лит. – Т.2 – 2000 – 576с.
 6. Класифікація, стандарити діагностики та лікування кардіологічних хворих / За редакцією проф.. В.М. Коваленка, проф.. М.І. Лутая, проф.. Ю.М. Сіренка. – К.: ПП ВМБ, 2008. – 128с.
 7. Практикум з внутрішньої медицини: навчальний посібник / К.М. Амосова, Л.Ф. Конопльова, Л.Л. Сидорова, Г.В. Мостбауер та ін.. – К. : Украинский медичний вісник, 2012. – 416с.
 8. Сучасні класифікації та стандарти лікування розповсюджених захворювань внутрішніх органів / За ред.. проф.. Ю.М. Мостового. – 14- те вид., доп. І перероб. – Вінниця: ДП «ДКФ»,2012. – 576с.
 9. Рекомендації з діагностики, профілактики та лікування / За ред.. В.М. Коваленка, М.І. Лутая. – К.: МОРІОН , 2011. – 408с.
 10. Серцево – судинні захворювання / За ред. чл.. – кор. АМН України, проф.. В.М. Коваленка, проф.. М.І. Лутая // Довідник «VADEMECUM info Доктор «кардіолог». – К.: ТОВ «Гіра «Здоров’я України», 2005. – 542 с.
 11. Рациональная диагностика и фармакотерапия заболеваний внутренних органов / Под ред. О.Я. Бабака // Справочник врача « Семейный врач, терапевт» . – К.: ТОВ «Доктор – Медиа», 2009. – 586с.   
 12. Сімейна медицина / За ред. проф. В.Б. Гощинського, проф.. Є.М. Стародуба. – Тернопіль: ТДМУ, 2005. – 810 с.
 13. Диагностика, лечение, иммунопрофилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций. Швец Н.И., Пидаев А.В., Бенца Т.М. Учебное пособие. – Киев, 2009. – 224с.
 14. Лікування артеріальної гіпертензії в особливих клінічних ситуаціях / За редакцією В.М. коваленка, Є.П. Свіщенко та ін.. – Кам’янець – Подільський: П.П. Мощак М.І., 2005. – 504с.
 15. Гострий коронарний синдром. Діагностичні заходи та алгоритми лікування / За редакцією проф.. В.З. Нетяженка. – Київ, 2009. – 184с.
 16. Артеріальна гіпертензія та супутня патологія. – Донецьк: Видавець Заславський О.Ю., 2010. – 384с.
 17. Ендокринологія / П.М.Боднар, О.М. Приступюк, О.В.Щербак та ін..; За редакцією заслуженого діяча науки і техніки України, професора П.М. Боднара. – К.: Здоров’я, 2002. – 512с.
 18. Пульмонология в вопросах и ответах / Под ред. Ю.И. Фещенко //"Справочник врача Пульмонолог". К.: ООО «Доктор – Медиа», 2010. – 282с.
 19. 100 избранных лекций по эндокринологии / Под ред. Ю.И. Караченцева, А.В. Казакова, Н.А. Кравчуна, И.М. Ильиной. – Х.: 2009. – 948с. 
 20. Электрокардиограмма: анализ и интерпретация / А.В. Струтынский. – 12-е изд. – М.: МЕДпресс – информ, 2011. – 224с.
 21. Діагностика та лікування фібріляції передсердь / О.С. Сичов, В.М. Коваленко, Г.В. Дзяк та ін., К: 2014. – 168с.
 22. Антитромботична терапія хворих з фібриляцією передсердь / О.С. Сичов, В.М. Коваленко, Г.В. Дзяк та ін., К: 2014. – 56с.
 23. Рекомендації з діагностики та лікування гіпертрофічної кардіоміопатії / В.М. Коваленко, Г.В. Книшов, М.Т. ватутін та ін., К.: 2014. – 48с.
 24. Гострий коронарний синдром: сучасні принципи лікування у спеціалізованому стаціонарі / Г.В. Книшов, А.В. Руденко, С.В. Сало та ін., К.: 2014. – 20с.
 25. Методичні підходи до розробки локальних медико – технологічних документів в закладах первинної медичної допомоги / за ред. Хобзей М.К., Донченко Т.М., Худошина О.В., Надутий К.О. та інші. – Київ: Наша родина плюс, 2014. – 136с.
 26. Цукровий діабет, предіабет і серцево – судинні захворювання, О.І. Мітченко, В.В.Корпачов, А.Е. Багрій та ін., К: 2014. – 38с.
 27. Хвороби системи кровообігу як медико – соціальна і суспільно – політична проблема. / під ред. Коваленка В.М., Корнацького В.М, – Київ: 2014. – 280с.
 28. Український кардіологічний журнал, матеріали XVконгресу кардіологів, додаток 4 / 2014. – 200с.
 29. Національний підручник з ревматології /Під ред. академіка НАМН України, проф. В.М. Коваленка, проф. Н.М. Шуби- К.: Моріон, 2013.– 687 с.
 30. Європейські рекомендації щодо ведення пацієнтів з інфекційним ендокардитом (2009) //Внутрішня медицина. - 2009. - №4 (16). - С.13.
 31. Внутренние болезни по Тинсли Р. Харрисону. Под. ред. Э. Фаучи, Ю. Браунвальда, К. Иссельбахера, Дж. Уилсона, Дж. Мартина, Д. Каспера, С. Хаузера, Д. Лонго. В семи томах. Пер. с англ. - М., Практика - Мак-Гроу-Хилл, 2005. – 491 с.
 32. Сіренко Ю. М. Артеріальна гіпертензія та супутня патологія. – Донецьк. Видавець Заславський О.Ю. 2010. – 384 с.
 33. Серцево – судинні захворювання. Рекомендації з діагностики, профілактики та лікування / За редакцією В.М. Коваленка, М.І.Лутая – Київ, МОРІОН, 2011. – 408 с.
 34. Практикум з внутрішньої медицини: навчальний посібник /К.М.Амосова, Л.Ф.Конопльова, Л.Л.Сидорова, Г.В.Млстбауер та ін.. – К.: Український медичний вісник, 2012. – 416 с.
 35.  Мясников Г.В. Керівництво з воєнно – польової терапії (спеціальна частина). – К., 2015. – 256 с.
 36. В.З. Нетяженко. Гострий коронарний синдром. Діагнгостичні заходи та алгоритми лікування. Асоціація лікарів – інтерністів України, Київ – 2009. 194 с.
 1. Методичні підходи до розробки локальних медико – технологічних документів в закладах первинної медичної допомоги / За ред. Хобзей М. .К., Донченко Т.М., Худошина О.В. Надутий К.О. та інші. – Київ: Наша родина плюс, 2014. – 136 с.
 2. Діагностика та лікування фібриляції передсердь. Рекомендації Робочої групи з порушень ритму серця Асоціації кардіологів України, Київ. 2014. – 168 с.
 3. Стрес і хвороби систем кровообігу /За ред.. В.М.Коваленка, В.М.Корнацького, Київ 2015-  353с.
 4. Серцево – судинна захворюваність в Україні та рекомендації щодо покращання здоровя в сучасних умовах. Аналітично-статистичний посібник. кровообігу /За ред.. В.М.Корнацького, Київ 2015-  118с.
 5. Инфекционный эндокардит / Под ред. Г.В. Кнышева, В.Н.Коваленко. – К.: МОРИОН, 2004. – 256 с.
 6. Казимирко В.К. Атеросклероз. - К.: Морион, 2007. - 200 с.
 7. Мурашко В.В., Струтинський А.В. Электрокардиография: Учебное пособие. - 4-е изд. - М.: МЕДпресс, 2004. – 312 с.
 8.  Современные аспекты диагностики и лечения инфекционного эндокардита. Информационный бюллетень / Кнышов Г.В., КрикуновА.А., Колтунова А.Б., Бабочкина А.Р. и др. - Киев, 2012. - 23 с.
 9. Сучасні класифікації та стандарти лікування захворювань внутрішніх органів. Невідкладні стани в терапії / За ред.. Мостового Ю.М. -21 вид. доп. і перероб. – Київ : Центр ДЗК, 2016 – 688 с.
 10. 30 невідкладних станів в терапії / За ред.. Мостового Ю.М. -5 -те вид. перероб. доповн.  – Київ : Центр ДЗК, 2016 – 112 с.
 11. Мухин Н.А. (ред.). Интерстициальные болезни  легких. - М.: Издательство Литтерра, 2007. - 432 с.
 12. Справочник по кардиологии / Под ред.. Целуйко В.И. – К.: Библиотека «Здоровье Украины»,2014 – 542 с.
 13. Н.І. Швець, А.В.Підаєв, Т.М.Бенца, В.І Миронець, О.О.Федорова, Т.О.Маланчук. Еталони практичних навиків з терапії. Науково-методичний посібник. – Київ. Главмеддрук. 2005. – 540 с.
 14. Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний: Рук. для практикующих врачей / Е.И.Чазов, Ю.Н.Беленков, Е.О.Борисова, Е.Е.Гогин и др. Под общ.ред. Е.И.Чазова и Ю.Н.Беленкова. - М.:Литтерра, 2005. С.483.
 15. Нелсон. Б. Шиллер. М.А. Осипов. Клиническая эхокардиография, второе издание. – М., Практика, 2005. – 344 с. 663 илл.
 16. Серцево-судинні захворювання. Класифікація, стандарти діагностики та лікування / За ред. В.М. Коваленка, М.І. Лутая, Ю.М. Сіренка, О.С. Сичова. – К.: МОРІОН, 2016. -192 с.
 17. Бильченко А.В. Лечение артериальной гипертензии в различніх клинических ситуаціях. – Киев. –2016.- 250 с.
 18. Матюха Л.Ф. Ведення пацієнта зі стабільною ішемічною хворобою серця лікарем загальної практики – сімейним лікарем. Методичні рекомендації, - Київ, 2016, 44 с.
 19. Сучасні класифікації та стандарти лікування захворювань внутрішніх органів / За ред.. Мостового Ю.М. -23 вид. – Київ : Центр ДЗК, 2017 – 616 с.
 20. Серцево-судинні захворювання. Класифікація, стандарти діагностики та лікування / За ред. В.М. Коваленка, М.І. Лутая, Ю.М. Сіренка, О.С. Сичова. 3-тє вид. переробл. І доповнене – К.: МОРІОН, 2018. -224 с.
 21. Кардіоваскулярна токсичність в онкології // За ред. В.М. Коваленка, О.Г. Несукай, - К., Моріон, 2018. – 64 с.
 22. Матеріали ХIX Національного конгресу кардіологів України, Український кардіологічний журнал, додаток І, 2018. – 187 с.
 23. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги фібриляції передсердь, Київ, 2018, 96 с.
 24. Актуальні проблеми здоров»я та мінімізація їх в умовах збройного конфлікту в Україні.// Під ред.. Коваленка В.М., Корнацького В.М., Київ – 2018, 214 с.
 25. Серцево-судинні захворювання: від профілактики до сучасних технологій лікування. Збірник лекцій Української кардіологічної школи ім. М.Д. Стражеска, Київ, 2018.
 26. Внутрішні хвороби. Підручник заснований на принципах доказової медицини 2018/2019, ORTS, Вроцлав, - 1632 с. Керівник проекту А. Кубец, Переклад І. Авраменко та інш.

На кафедрі проводяться цикли:

Спеціалізації: за фахом «Ревматологія», тривалістю 3 місяці.

Тематичного удосконалення: «Актуальні питання терапії» тривалістю 1 місяць, «Сучасні питання ревматології» тривалістю 1 місяць, «Хвороби суглобів», тривалістю 2 тижні, «Актуальні питання ревматології» тривалістю 2 тижні, «Вибрані питання ревматології» (для викладачів ВМНЗ) тривалістю 2 тижні

Стажування:  „Терапія”,  „Ревматологія”- за індивідуальними планами (1, 2, 3 міс).

Проводиться навчання лікарів-інтернів за фахом «Внутрішні хвороби».

Проводиться підготовка клінічних ординаторів та аспірантів.

Можливе навчання на госпрозрахункових засадах на циклах ТУ та стажування по терапії та ревматології. Колективом кафедри розроблені програми, учбові плани та комп’ютерні тести для циклів спеціалізації та передатестаційних з ревматології, тематичного удосконалення з питань ревматології для терапевтів. Викладачі кафедри приймали участь у створенні програм, учбових планів та комп’ютерних тестів для лікарів-терапевтів, ревматологів та лікарів-інтернів з терапії. 

Календарний план циклів на 2020 рік 

 Інтернатура 

Інтерни. Вип. 2019 р. 1 р. навч. 18 к.

02.01-28.02

 Інтернатура 

Інтерни. Вип. 2018 р. 2 р. навч.

03.02-30.06

Інтернатура 

Інтерни. Вип. 2020 р. 1 р. навч.

01.09-31.12

 ТУ

Актуальні питання ревматології. В.

13.01-27.01

ТУ 

Актуальні питання ревматології

02.03-17.03

ТУ 

Хвороби суглобів 18

03.04-17.04

ТУ 

Актуальні питання терапії 18

18.05-01.06

ТУ 

Актуальні питання терапії 20

02.09-16.09

Спеціалізація 

Спеціалізація зі спеціальності  «Ревматологія»

07.09-08.12

ТУ 

Актуальні питання ревматології 18

05.10-20.10

ТУ 

Актуальні питання терапії 20

26.10-09.11

 ТУ

Актуальні питання терапії 16 (буде відмінено!!!!!)

23.11-07.12

 

Контингент слухачів для ТУ по терапії та ревматології: лікарі - терапевти, ревматологи, кардіологи, сімейні лікарі.