Search

Наукова тематика кафедри складає декілька напрямків:

-  Модифікація терапії ревматологічних хвороб з аутоімунними та імунокомплексними механізмами розвитку;

-  Розробка методів діагностики та лікування остеопорозу у ревматологічних хворих;

-  Обґрунтування і втілення системної ензимотерапії в комплексі програм лікування ревматичних хворих;

-  Оцінка клінічної ефективності нових антиревматичних фармакотерапевтичних засобів – імунобіологічних препаратів.

З 2005 по 2009 роки виконувалась планова НДР кафедри «Вивчення стану кісткової системи у хворих на остеоартроз під впливом лікування».

На 2014-2018 роки запланована робота «Вивчення ефективності структурно-модифікуючих та гіпоурикемічних  препаратів у лікуванні хворих на остеоартроз з синдромом гіперурикемії» Державний реєстраційний номер 0114U002217.

Керівник НДР завідуючий кафедрою терапії та ревматології, академік НАМН України, д.м.н., професор  В.М. Коваленко

З 2006 р. за результатами наукових досліджень були зроблені доповіді  на конференціях та з’їздах: міжнародних – 51; українських – 168; обласних – 181. З моменту заснування кафедри захищено 21 докторських та 36 кандидатських дисертацій.

За 2017 р. видано: методичних рекомендацій – 1,

п/п

Назва праці

Вид публікації

Видання, назва, рік, сторінка

Кіль-кість стор.

Прізвище, ім´я, по батькові співавтора

 1.  

Лікування клапанних вад серця

Методичні рекомендації

К.: МОРІОН, 2017

61

В.М. Коваленко

О.Г. Несукай

 1.  

Клініко-діагностичне значення імунологічних тестів при ревматичних хворобах.

Навчальний посібник.

Київ. 2017

105

Коваленко В.М., 

Шуба Н.М., Воронова Т.Д., Дубкова А.Г., Крилова А.С.

                    навчальний посібник -1 

За 2017 р. опубліковано статей та тез (перелік додається)

                     Всього – 29 (статті : неподаних за 2016 рік – 6, за 2017 рік –

                     20, тези -3)                    

                            Статті у спеціалізованих наукових виданнях, що внесені до

                              переліку фахових видань України - 18

                              Статті у інших вітчизняних виданнях України -11

                              Статті у виданні, що включено до

                              наукометричної бази даних – 6

                              тези міжнародні-1

                              Внесено до репозитарію - 25

п/п

Назва праці

Вид публікації

Видання, назва, рік, сторінка

Кіль-кість стор.

Прізвище, ім´я, по батькові співавтора

 1.  

Подагра та супутні захворювання: роль сучасної урикозуричної терапії у запобіганні ускладнень.

Стаття

Здоров’я України «Кардіологія, ревматологія, кардіохірургія»– 2016. - №6(49).– С. 3,6.

2

Шуба Н.М., Сміян С. І.

 1.  

Фармакотерапия в ревматологи: прогнозирование и предупреждение ослонений на основе персонифицированной и доказательной медицины

Стаття

Здоров’я України «Кардіологія, ревматологія, кардіохірургія»– 2016. - №6(49).– С. 39-40

2

Коваленко В.Н.

 1.  

АНЦА-асоційовані васкуліти – нові аспекти діагностики.

Стаття

Здоров’я України «Кардіологія, ревматологія, кардіохірургія»– 2016. - №6(49).– С. 46-47.

2

Борткевич О.П.

 1.  

Визначення ефективності ранолазину та його вплив на функцію клітин у хворих з ішемічною хворобою серця.

Стаття

Здоров’я України.– 2017. - №1(398).– С.8-9.

2

Шуба Н.М., Воронова Т.Д., Метеньканич Г. І.,

Залуцька О.С. Липовецька І.О.

 1.  

Вивчення селективних не стероїдних протизапальних препаратів у хворих на остеоартроз.

Стаття

Український ревматологічний журнал. -  2016. – №4(66). – С.70-74.

5

Шуба Н.М., Воронков Л.Г., Воронова Т.Д., Пилипенко А.В.,

 Гуленко О.І., Литвиненко С.В.

 1.  

Ефективність препарату Піаследин 300 у хворих на первинний остеоартроз колінних та кульшових суглобів.

Стаття

Український ревматологічний журнал. -  2016. – №4(66). – С.46-51.

6

Борткевич О.П., Корендович В.В., Білявська Ю.В. 

 

 1.  

Ревматология в Украине сегодня: по итогам научно-практической конференции.

Стаття

Здоров’я України «Кардіологія, ревматологія, кардіохірургія»– 2017. - №2(51).– С. 64-65.

2

В.Н. Коваленко, Н.М. Шуба, А.С. Свинцицкий

 1.  

Биологическая терапия в лечении ревматоидного артрита: теория и практика

Стаття

Здоров’я України «Кардіологія, ревматологія, кардіохірургія»– 2017. - №2(51).– С. 66-67.

2

Н.М. Шуба, Е.А. Гармиш, Т.А. Ковганич

 1.  

Перспективи індивідуалізації лікування нестероїдними протизапальними препаратами в ревматології

Стаття

Здоров’я України «Кардіологія, ревматологія, кардіохірургія»– 2017. - №2(51).– С. 68-70.

3

О.П. Борткевич

 1. 10.  

Ревматические проявления как следствие гранулематоза єндогенніх инородніх тел.

Стаття

Український ревматологічний журнал. -  2017.-№67 (1).-С.13-20.

8

Казимирко В.К.

 1. 11.  

Холестерин как индуктор воспаления в организме человека

Стаття

Український ревматологічний журнал. -  2017.-№67 (1).-С.62-68.

7

Казимирко В.К.

 1. 12.  

Патогенез атеросклеротического воспаления.

Стаття

Український ревматологічний журнал. -  2017.-№68 (2).-С.65-71.

7

Казимирко В.К.

 1. 13.  

Подагра и атеросклероз как гранулематозные болезни.

Стаття

Український ревматологічний журнал. -  2017.-№68 (2).-С.17-24.

8

Казимирко В.К.

 

 1. 14.  

Диференційований підхід до лікування остеоартрозу з коморбідною патологією

Стаття

Український ревматологічний журнал. -  2017.-№68 (2).-С.6-16.

11

Шуба Н. М., Воронова Т. Д., Крилова А. С, Хамбір Т.С., Пилипенко А.В.

 1. 15.  

Обгрунтування оптимального вибору препаратів для лікування остеоатрозу із супутньою гіперурикемією.

Стаття

Сімейна медицина. -  2017.-№3 (71).-С.14-21.

8

Шуба Н. М., Воронова Т. Д., Крилова А. С, Хамбір Т.С., Пилипенко А.В

 1. 16.  

Роль гиперурикемии в развитии кардиоваскулярной патологии.

Стаття

Український ревматологічний журнал. -  2017.-№68 (2).-С.38-46.

9

Н.М.Шуба, Т.Д. Воронова, С.В. Литвиненко.

 1. 17.  

АНЦА-асоційований васкуліт: оновлений погляд на ведення пацієнтів

Стаття

Український ревматологічний журнал. -  2017.-№68 (2).-С.31-37.

7

Борткевич О.П. Корендович В.В. Ярецька Г.В.

 1. 18.  

18.       Механізми розвитку серцево-судинної патології при остеоартрозі

Стаття

Український кардіологічний журнал. -  2016.-№5.-С.67-82.

16

В.М. Коваленко, Т.В. Талаєва, А.С. Козлюк, В.В. Братусь.

 1. 19.  

Міокардит: сучасний стан проблеми і пошук нових підходів до діагностики

Стаття

Український кардіологічний журнал. -  2016.-№6.-С.15-24.

10

В.М. Коваленко, О.Г. Несукай, С.В. Чернюк, О.О. Даниленко, Р.М. Кириченко, Й.Й. Гіреш, Є.Ю. Тітов, Н.С. Поленова.

 1. 20.  

Клінічна фармакологія як наука: роль у сучасній медицині

Стаття

Український кардіологічний журнал. -  2017.-№1.-С.11-15.

7

В.Н. Коваленко, С.Н. Кожухов

 1. 21.  

Ефективність триметазидину та його вплив на метаболічні процеси в пацієнтів з ішемічною хворобою серця

Стаття

Український кардіологічний журнал. -  2017.-№2.-С.39-44.

6

Н.М. Шуба, С.П. Кир’яченко, Т.Д. Воронова, О.С. Залуцька, Г.І. Метеньканич

 1. 22.  

Персоніфіковані методи в рематології

Стаття

Український медичний часопис 2017. - № 2(118).- С. 40–41.

2

 

 1. 23.  

Персоніфіковані методи в рематології

Стаття

Український ревматологічний журнал. -  2017.-№68 (2).-С.3-5.

3

 

 1. 24.  

Differentiated approach to the treatment of osteoarthritis with comorbidities

Тези

Ann Rheum Dis.- 2017.-V.76 Suppl 2.-Р. 1341-1342

2

N. Shuba, T. Voronova, A. Krylova, T. Khambir, A. Pilipenko

 1. 25.  

Гендерні й діагностичні особливості тривожності та депресії в пацієнтів України і Європи за даними EUROASPIRE IV: госпітальна лінія

Стаття

Український кардіологічний журнал. – 2017. - Дадаток № 1. –С.4-7.

4

В.М. Коваленко, М.М. Долженко, О.Г. Несукай, Я.С. Литвиненко, О.О. Нудченко, К. Фарадж від імені групи учасників дослідження EUROASPIRE IV

 1. 26.  

Оцінка діастолічної функції ЛШ у пацієнтів з гіпертоніч-ною хворобою методом спекл-трекінг ехокардіографії

Тези

Український кардіо-логічний журнал. – 2017. - Дадаток № 1. – С. 21.

1

В.М. Коваленко, О.Г. Несукай, Є.Ю. Тітов, Н.С. Полєнова, О.О. Даниленко

 1. 27.  

Оцінка варіабельності серцевого ритму у пацієнтів з міокардитом при 12-місячному спостереженні 

Тези

Український кардіологічний журнал. – 2017. - Дадаток № 1. – С. 123..

1

В.М. Коваленко, О.Г. Несукай, С.В. Чернюк, Р.М. Кириченко

 1. 28.  

Європейська протиревматична ліга святкує 70-річчя: основні етапи розвитку

Стаття

Здоров’я України «Кардіологія, ревматологія, кардіохірургія» – 2017. - №3(52).– С. 18-20.

3

Коваленко В.Н.

 1. 29.  

Холера: особливості перебігу та інтенсивної терапії.

Стаття

Гострі та невідкладні стани. -2017.- №2 (65).-С.30-37.

8

Дзюба Д.О., Галушко О.А., Крилова А.С.

Зроблено доповідей на з’їздах, конференціях, симпозіумах:

Українських -15

Доповіді 

Назва конференції

К-ть доповідей

Доповідачі

 1. Науково-практична конференція Асоціації ревматологів України «Ревматичні хвороби: межі повноважень популяційних та персоніфікованих методів лікування» 16-17 березня 2017 р., м. Київ.

7

Коваленко В.М.

Шуба Н.М.

Борткевич О.П.

 1. XVIIІ Національний конгрес кардіологів України, 20-22 вересня 2017, м. Київ.

6

Коваленко В.М.

 1. «Школа кардіолога», 3 жовтня 2017, м. Київ.

1

Шуба Н.М.

 1. Науково-практична конференція «Міждисциплінарні питання в кардіології» 3 жовтня 2017 р., м. Київ.

1

Шуба Н.М.

Міжнародні конференції

Назва конференції

Учасники

Конгрес Європейської асоціації фахівців з серцевої недостатності, Париж, 29 квітня – 02 травня 2017 р.

Коваленко В.М.

Шуба Н.М.

Воронова Т.Д. 

Конгрес Європейської антиревматичної ліги EULAR, Мадрид, 14 - 17 червня 2017.

Коваленко В.М.

Шуба Н.М.

Воронова Т.Д.

Стендова доповідь “Ukrainian registry of JA patients receiving biologics: implementation into clinical practice and recent data” J.Bilyavska, V.Kovalenko, O.Bortkevych et al.

Конгрес Європейської асоціації кардіологів, Барселона, 26 - 30 серпня 2017 р.

Коваленко В.М.

Шуба Н.М.

Воронова Т.Д.

Європейський з’їзд Гіпертензія та Кардіоваскулярна протекція, Мілан, 16-19 червня, 2017 року

Коваленко В.М.

Шуба Н.М.

Воронова Т.Д.

ПІДГОТОВКА НАУКОВИХ КАДРІВ В 2017 РОЦІ

(кафедра терапії та ревматології)

 1. Аспірант очний Пилипенко Анастасія Володимирівна «Обґрунтуваннятарозробкадиференційованоїтерапіїостеоартрозупротизапальнимипрепаратамикороткоїдіїухворихзізниженоюмінеральноющільністюкістковоїтканини». Термін виконання 2015-2018 роки. Переведена на заочну аспірантуру з 01.12.16 подовжено по 30.11.19. (наказ МОЗ №08.1-33/11-СП/2762/28369). Тема затверджена 16.03.2016. Науковий керівник- професор кафедри терапії те ревматології, доктор медичних наук Шуба Н.М.
 2. Аспірант очний ХамбірТетянаСергіївна «Вивчення ефективності симптоматичних повільної дії протизапальних препаратів у хворих на остеоартроз колінних суглобів та хребта з супутньою патологією» Термінвиконання 2016-2020 роки. Тема затверджена 18.01.2017. Науковий керівник - професор кафедри терапії те ревматології, доктор медичних наук Шуба Н.М.
 3. Аспірант очний Труфанова Галина Володимирівна «Оцінка структурно-функціонального стану лівого шлуночка та мітрального клапану у хворих на ішемічну хворобу серця», дисертація запланована у травні 2011 року. Термін виконання 2011-2013 роки.  Подовжено до грудня 2018 по догляду за дитиною. Тема затверджена 18.05.2011. Науковий керівник–зав. кафедри терапії те ревматології, академік НАМН України, доктор медичних наук, професор Коваленко В.М. 

Підготовка клінічних ординаторів у 2017році

№ з/п

ПІБ

Терміни навчання

Керівник

Дата атестації

проміжна

залікова

 1.  

Матвійчук Юлія Андріївна

01.09.17-31.08.19

Шуба Неоніла Михайлівна

Червень 2018

Червень 2019

 1.  

Данилюк Тетяна Павлівна

01.09.17-31.08.19

Дубкова Антоніна Георгіївна

Червень 2018

Червень 2019

 1.  

Гурковська Дар’я Генадіївна

01.09.16-31.08.18

Казимирко Віталій Казимирович

Червень 2017

Червень 2018

 1.  

Демковець Ірина Олександрівна

01.09.16-31.08.18

Казимирко Віталій Казимирович

Червень 2017

Червень 2018

 1.  

Метеньканич Ганна Іванівна

01.09.15-31.08.17

Шуба Неоніла Михайлівна

Червень 2016

Червень 2017

 1.  

Залуцька Оксана Сергіївна

01.09.15-31.08.17

Коваленко Володимир Миколайович

Червень 2016

Червень 2017

 1.  

Липовецька Ірина Олександрівна

01.09.15-31.08.17

Шуба Неоніла Михайлівна

Червень 2016

Червень 2017

 1.  

Дишлевий Андрій Михайлович

01.09.15-31.08.17

Коваленко Володимир Миколайович

Червень 2016

Червень 2017

 Науково-педагогічні працівники кафедр НМАПО імені П. Л. Шупика, які зареєстровані на платформах GoogleScholar, ResearchGate, індекс Гірша (або H-індекс) 

№ з/п

ПІБ

GoogleScholar

ResearchGate

Індекс Гірша

(або H-індекс)

 1.  

Коваленко Володимир Миколайович

https://scholar.google.com.ua/citations?user=sWhTjnUAAAAJ&hl=ru&oi=ao

https://www.researchgate.net/profile/Volodymyr_Kovalenko

17

 1.  

Шуба Неоніла Михайлівна

https://scholar.google.com.ua/citations?user=p03Nl10AAAAJ&hl=ru&oi=ao

https://www.researchgate.net/profile/Neonila_Shuba

9

 1.  

Казимирко Віталій Казимирович

https://scholar.google.com.ua/citations?user=YE-tpi0AAAAJ&hl=ru

https://www.researchgate.net/profile/Vitaliy_Kazimirko

9

 1.  

Дубкова Антоніна Георгіївна

https://scholar.google.com.ua/citations?user=AhCPmYgAAAAJ&hl=ru

https://www.researchgate.net/profile/Antonina_Dubkova

2

 1.  

Сілантьєва Тетяна Сергіївна

https://scholar.google.com.ua/citations?user=_NhzCo0AAAAJ&hl=ru

https://www.researchgate.net/profile/Tatyana_Silantieva

2

 1.  

Іваніцька Лілія Миколаївна

https://scholar.google.com.ua/citations?user=cQsIkF0AAAAJ&hl=ru

https://www.researchgate.net/profile/Liliya_Ivanitska

2

 1.  

Крилова Анна Сергіївна

https://scholar.google.com.ua/citations?user=EuYirPkAAAAJ&hl=ru

https://www.researchgate.net/profile/Anna_Krylova3

3

 1.  

Борткевич Олег Петрович

https://scholar.google.com.ua/citations?user=Yd4vFxoAAAAJ&hl=ru

https://www.researchgate.net/profile/Oleg_Bortkevych

10

 1.  

Воронова Тетяна Дмитрівна

https://scholar.google.com.ua/citations?user=8GzZJhQAAAAJ&hl=ru

https://www.researchgate.net/profile/Tatyana_Voronova

5

 1.  

Кутовий Віталій Вікторович

https://scholar.google.com.ua/citations?user=brPbqBIAAAAJ&hl=ru

https://www.researchgate.net/profile/Vitaliy_Kutovoy

2

 

Середній індекс цитування

 

 

6,1