Search

Наукові статті  і тези НПП кафедри судової медицини за 2019-2020 р.р., включені до переліку наукових фахових видань МОН України і закордонних видань    

 1. Козань Н.М., Мішалов В.Д., Іваськевич І.Б. Структура комісійних судово-медичних експертиз за лікарськими справами в Івано-Франківському обласному бюро судово-медичної експертизи у 2014-2018 р.р. // Судово-медична експертиза, 2019. - №1. – С.47-50
 2. Мішалов В.Д., Войченко В.В., Петрошак О.Ю., Дунаєв О.В., Козлов С.В. і нш. Судово-медична оцінка особливостей біологічних тканин людини стосовно визначення давності настання смерті і заподіяння механічних ушкоджень // Судово-медична експертиза. – 2019. - №1. – С. 50-52
 3. Мішалов В.Д., Дунаєв О.В., Козлов С.В., Костенко Є.Я. Перспективи дослідження біологічних рідин для визначення давності смерті // Український журнал медицини, біології та спорту. – 2019. – Т. 4. - №4 (20). – С. 218-223.
 4. Voichenko V.V., Roshchin G.G., Dyadyk O.O., Irkin I.V., Petrochak O.Yu, Kostenko Е.Ya., Vyun V.V., Zubko M.D. Expenditure of using a comprehensive approach in the identification of missing persons// Biomedical and Biosocial Antropology. - 2019. - № 37. – Р. 10-14.
 5. Mikhaylenko О. Мechanism of formation of rotary compact layer chipping at the edges of the gunshot fracture of flat bones / О.В. Михайленко // Судово-медична експертиза. – 2019. - №1. – С. 68-72.
 6. Варфоломеєв Є.А. Експериментальне дослідження ушкоджень, спричинених контактними електрошоковими пристроями в залежності від відстані та тривалості дії / Є.А. Варфоломеєв // Судово-медична експертиза. - 2019. - №1. – С. 65-68.
 7. Varfolomeiev Ye. Atypical injuries caused by conducted energy weapons and possible ways for increasing the efficiency of their forensic medical assessment. Folia Societatis Medicinae Legalis Slovacae. Bratislava. 2019; 9(1): 62-65.
 8. Grynchyshyna A. Forensic medical characteristic of chemical elements detected by x-ray fluorescent spectral analysis on the surface of non-shot and shot elastic bullets to shock traumatic action patrons "AE 9" and " TEREN-3 FP". Folia Societatis Medicinae Legalis Slovacae. Bratislava. 2019; 9(1): 57-61.
 9. Мішалов В.Д., Хохолєва Т.В., Петрошак О.Ю., Гуріна О.О., Гринчишина О.В., Михайленко О.В. Дослідження особливостей вогнепальних ушкоджень, зброї і боєприпасів до неї з використанням спектрометру «M4 TORNADO» // Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Теорія та практика сучасної морфології» 4-6 листопада 2020 р. м. Дніпро. – 2 с.
 10. Мішалов В.Д., Хохолєва Т.В., Петрошак О.Ю., Гуріна О.О., Москаленко В.С. Запровадження модульного підходу у післядипломному навчанні з судово-медичної експертизи черепно-мозкової травми // Тези науково-практичної конференції з міжнародною участю «Безперервний професійний розвиток лікарів та провізорів в умовах реформування системи охорони здоров’я». – НМАПО імені П.Л. Шупика, 9 жовтня 2020. – 4 с.

Наукові статті НПП кафедри судової медицини за 2018-2020 р.р., включені до переліку наукових фахових видань Scopus і WEB of sciens

 1. Mishalov, V.D., Syvokorovskaya, A.-V.S., Bachinskiy, V.T., Sarkisova, Y.Y., Ushenko, A.G., Dubolazov, O.V., Ushenko, V.A., Motrich, A.V., Kalimoldayev, M., Wójcik, W., Smolarz, A., Amirgaliyeva, Z. Jones-matrix mapping of polycrystalline networks of layers of main types of amino acids // Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering Volume 11456, 2020, Номер статьи 1145606 Optical Fibers and Their Applications 2020; Bialowieza; Poland; 27 January 2020 до 31 January 2020; Код 161137 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85088010293doi=10.1117%2f12.2569783&partnerID=40&md5=28fa846d56aa5b6110f169df75ef3e7c DOI: 10.1117/12.2569783 
 2. O.V. Dubolazov, A.S. Uchenko, V.T. Bachynsky, V.D. Michalov end al. Lazer Muller matrix diagnostics of changes in the optical anisotropy of biological tissues // Informacion Technology in Mtdical Diagnostics II-Wӧjcik, Pavlov & Kalimoldayev (Eds). 2019 Taylor & Francis Group, London, ISBN 978-0-367-17769-0. - P. 195-204. http://www.jidmr.com/journal/wp-content/uploads/2018/09/7D18_583-Layout.pdf
 3. 3. V. Dubolazov, A.S. Uchenko, O.V Pavlukovich, V.D. Michalov end al. Lazer microscopy of polycristalinne human blood plasma films // Informacion Technology in Mtdical Diagnostics II-Wӧjcik, Pavlov & Kalimoldayev (Eds). 2019 Taylor & Francis Group, London, ISBN 978-0-367-17769-0. - P. 205-217. http://www.jidmr.com/journal/wp-content/uploads/2018/09/7D18_583-Layout.pdf
 4. 4. V. Mishalov, L. Klimas, V. Gunas Demographic variability indicators of somatically healthy men from different administrative and territorial regions of Ukraine // Issues Pharm. Med. Sci., 2016. - Vol. 29, No. 2, Pages 90-93 https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/cipms.2016.29.issue-2/cipms-2016-0018/cipms-2016-0018.pdf
 5. Kostenko S., Dzupa P.,Levandovskyi R., Bun Y., Mishalov V. Optimized approach of dental composites identification with the use of original spectrophotometric algorithm // Journal of International Dental and Medical Research ISSN 1309 - 100X. – 2018. – V.11. - №2. – Р. 403-408.

На кафедрі судової медицини виконується ініціативно-пошукова НДР

«Комплексна судово-медична оцінка ушкоджень тіла та пошкоджень одягу, спричинених вогнепальною зброєю та електрошоковими пристроями»

УДК 612.12-001.45:340.624.61:340.6.616-01.22

№ держреєстрації 0120U 100259 від 11.12. 2019 р.

Терміни виконання: 2020-2022 р.р. 

Проблема  полягає в тому, що вивченню питань механізму утворення та морфологічних особливостей ушкоджень голови, тулуба, кінцівок і внутрішніх органів людини, а також одягу внаслідок вогнепальних травм, причинених відомими і новими видами зброї, а також боєприпасами до них, присвячено багато уваги серед вітчизняних, радянських і зарубіжних авторів. Однак, серед вітчизняних та закордонних наукових джерел недостатньою є інформація щодо механізму утворення та етапів руйнування шкіри і підшкірно-жирової тканини людини при пострілах еластичним снарядом сферичної форми, майже відсутнім є обґрунтування вказаних процесів з використанням математичного моделювання та положень теоретичної механіки.  Оскільки вогнепальна травма супроводжується дослідженням хімічного (елементного) складу факторів, що супроводжують постріл, актуальним є отримання нової, поглибленої інформації стосовно вказаних факторів шляхом використання сучасних лабораторних методів діагностики, які володіють високими технологічними можливостями, зокрема - рентгенфлуоресцентного спектрального аналізу і растрової скануючої електронної мікроскопії. Враховуючи потенційно високі можливості сучасної судово-медичної експертизи існує нагальна потреба у встановленні чітких критеріїв оцінки ушкоджень, спричинених електрошоковими пристроями, з метою встановлення їх певного типу та моделі, умов дії (тривалості, дії на тіло через різні типи тканини одягу), оцінки пошкоджень на різних типах тканини одягу з метою ідентифікації травмуючого пристрою. Дослідження морфологічних (макро- та мікроскопічних) властивостей такого роду ушкоджень, встановлення елементного складу ушкоджень на біологічних об’єктах та пошкоджень на одязі шляхом рентгенфлюоресцентного аналізу є перспективним для вирішення задач, що стоять перед судово-медичними експертами при оцінці наслідків дії електрошокових пристроїв.

У зв’язку з цим, наукова розробка є актуальною та потребує поглибленого вивчення. 

Метою роботи була  розробка науково обгрунтованих критеріїв оцінки ушкоджень тіла та пошкоджень одягу, спричинених вогнепальною зброєю і електрошоковими пристроями різної потужності, конструктивних особливостей кулі, набою та зброї, з якої виконувались постріли, відстані пострілу.

Об’єкт дослідження вогнепальні ушкодження ділянок тіла та одягу при заподіянні пострілів з 9 мм пістолетів та електрошоковими пристроями.

Предмет дослідження – морфологічні (макроскопічні та мікроскопічні), медико-криміналістичні особливості ушкоджень ділянок тіла та одягу при заподіянні пострілів з 9 мм пістолетів та спричинених механічною та електричною дією різних електрошокових пристроїв.

Методи дослідження: візуальний оптичний (огляд ушкоджень неозброєним оком та за допомогою лупи); мікроскопічний (вивчення морфологічних властивостей ушкоджень з використанням мікроскопа), морфометричний (вимірювання лінійних розмірів пошкоджень), макро- та мікрофотографічний методи, метод рентгенофлуоресцентного спектрального аналізу (елементний аналіз ділянок ушкоджень біологічних об’єктів та пошкоджень одягу), математико-статистичний метод обробки отриманих результатів із застосуванням відповідних прикладних комп’ютерних програм.

Конкретні отримані результати НДР і їх очікувані результати:

 • Вивчення стану питання стовно сучасних наукових даних про механізм утворення та морфологічні особливості ушкоджень тканин одягу внаслідок дії різних видів вогнепальних снарядів.
 • Встановлення судово-медичної характеристики елементного хімічного складу факторів, які супроводжують постріл патронами до 9 мм пістолетів на близькій відстані шляхом їх комплексної лабораторної діагностики.
 • Встановлення елементного складу металів різних видів 9 мм куль, спектри неорганічних хімічних елементів розкладання ініціюючого вибухового складу різних видів капсулів, часток незгорілих порошинок, кіптяви і нашарувань продуктів пострілу на поверхні вогнепальних снарядів за допомогою рентгенфлуоресцентного спектрального аналізу.
 • Встановлення нарізів на поверхні кулі, як групової ознаки для ідентифікації нарізної вогнепальної зброї.
 • Визначення морфологічних особливостей руйнування шкіри на небіологічних моделях (шар балістичного пластиліну на дошці та блоки балістичного пластиліну), які мають місце при формуванні ран в результаті контактної взаємодії з еластичним снарядом сферичної форми.
 • Встановлення морфологічних особливостей руйнування шкіри та підшкірно-жирової тканини на біологічних моделях, які мають місце при формуванні ран та ранових каналів в результаті контактної взаємодії з одним еластичним снарядом сферичної форми
 • Визначити морфологічні (макро- та мікроскопічні) ознаки та елементний склад з ділянок ушкоджень, що виникли від дії (електричної та механічної) електрошокових пристроїв з різними конструктивними особливостями,
 • Визначення морфологічних особливостей та елементного складу з ділянок пошкоджень, які утворюються при дії різних електрошокових пристроїв на деяких видах тканин (матеріалів) одягу
 • Визначення характерних для пошкоджень одягу та ушкоджень біологічних об’єктів ознаки дії електрошокових пристроїв, які можуть бути використані для проведення ідентифікації певного пристрою та умов його дії.

Результати НДР можуть бути використані у практиці судово-медичної експертизи та навчальному процесі ВНМЗ. 

За темою кафедральної НДР виконуються дисертаційні роботи: 

 1. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук «Судово-медична діагностика форми вогнепального снаряду і напрямку його обертання за морфологічними особливостями ушкоджень тіла та одягу» 14.01.25 – судова медицина

Здобувач Михайленко Олександр Вікторович – начальник Київського міського клінічного бюро судово-медичної експертизи.

Науковий консультант: Мішалов В.Д., завідувач кафедри судової медицини НМАПО імені П. Л. Шупика, доктор медичних наук, професор. 

Термін виконання: 2014-2020 р.р. 

 1. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії «Особливості руйнування шкіри і підшкірно-жирової тканини в ушкодженнях, заподіяних сферичним снарядом» 14.01.25 – судова медицина

Очний аспірант Гринчишина Олександра Вікторівна

Науковий керівник: Мішалов В.Д., завідувач кафедри судової медицини НМАПО імені П. Л. Шупика, доктор медичних наук, професор. 

Термін виконання: 2016-2020 р.р. 

 1. Дисертація на здобуття наукового ступня доктора філософії «Комплексна судово-медична оцінка ушкоджень тіла та пошкоджень одягу, спричинених електрошоковими пристроями» 14.01.25 – судова медицина

Очний аспірант Варфоломеєв Євгеній Анатолійович

Науковий керівник: Мішалов В.Д., завідувач кафедри судової медицини НМАПО імені П. Л. Шупика, доктор медичних наук, професор. 

Термін виконання: 2017-2021 р.р. 

ЗАХИЩЕНІ ДИСЕРТАЦІЙНІ РОБОТИ 2006-2019 р.р.

А. докторські дисертації:

1) Дунаєв О.В: доцент кафедри патоморфології, судової медицини та медичного законодавства Луганського державного медичного університету. Тема дисертації: «Можливість диференційної діагностики раптової смерті внаслідок гострої ішемічної хвороби серця на фоні хронічних наркотичних та алкогольних отруєнь за морфологічними, біохімічними та біофізичними змінами передсердь». 14.01.25 – судова медицина. 23.04.2010 р.

2) Костенко Є.Я.: кандидат медичних наук, доцент, завідувач кафедри ортопедичної стоматології УЖНУ, керівник Центру судової стоматології УЖНУ. Тема дисертації: «Комплексна медико-інформаційна ідентифікація  особи за одонтологічним статусом з експертною оцінкою морфо-функціональних змін зубо-щелепного  апарату як результатів стоматологічного лікування    і реабілітації потерпілих» 14.01.25 – судова медицина/14.01.22 – стоматологія 05.09. 2014 р.

3) Козань Н.М. – доцент кафедри патоморфології та судової медицини ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», кандидат медичних наук, доцент. Виконує докторську дисертацію на тему: "Діагностика загальних фенотипічних ознак людини шляхом комплексного дослідження дерматогліфічних особливостей кисті, стопи та гетерохроматину клітин периферійної крові." 14.01.25 – судова медицина. 26.12.2019 р.

Б. Кандидатські дисертації

1) Шандига-Глушко О.І. - заочний аспірант каф. судової медицини КМАПО імені П.Л. Шупика, зав. Летичівським міжрайонним відділенням Хмельницького обл. бюро СМЕ. Тема дисертації: «Дисплазія сполучної тканини як причина раптової смерті». 14.01.25 – судова медицина.  09.06. 2006 р.   

2) Андре Ошкар Мігель Панзо - очний аспірант Луганського державного медичного університету.  Судово-медичний експерт Дирекції кримінальних розслідувань поліцейських військ МВС Республіки Ангола. Тема дисертації: «Можливість судово-медичної діагностики раптової серцевої смерті за результатами лабораторних досліджень». 14.01.25 – судова медицина.  18.04. 2008 р.

3) Зарицький Г.А.: Головне бюро СМЕ МОЗ України. Кафедра судової медицини НМАПО імені П.Л. Шупика. Тема дисертації: «Порівняльна судово-медична характеристика ушкоджень, заподіяних з використанням різних видів 9 мм пістолетних боєприпасів». 14.01.25 – судова медицина.06.06. 2008 р.

4) Колос О.П.: Центр судових експертиз МО України. Тема дисертації: «Порівняльна судово-медична характеристика пошкоджень різних видів тканин одягу при пострілах з використанням патронів “Оса”, “ПНД-9П” та “Ал-9Р”, споряджених еластичними кулями». 14.01.25 – судова медицина.26.03. 2010 р.

5) Шевчук М.М.: начальник Львівського обласного бюро СМЕ. Тема дисертації: «Морфологічна характеристика ушкоджень, заподіяних при пострілах сучасними пістолетними  боєприпасами «Luger 9,0х19 мм»».  14.01.25 – судова медицина.23.04. 2010 р.

6) Михайленко О.В.: завідувач відділення судово-медичної криміналістики Київського міського бюро СМЕ. Тема дисертації: «Судово-медична характеристика ушкоджень, заподіяних при пострілах 9 мм патронами «Терен 3ФП» і «АЕ», які споряджені еластичними кулями».   14.01.25 – судова медицина.28.05. 2010 р.

7) Федоренко М.А.: завідувач відділу судово-медичної експертизи трупів Черкаського обласного бюро СМЕ. Тема дисертації: «Судово-медична характеристика та експертна оцінка ушкоджень, заподіяних при пострілах пістолетними боєприпасами 9,2х18 мм, які споряджені кулями з протирикошетною здатністю». 14.01.25 – судова медицина. 17.06. 2010 р.

8) Москаленко В.С. - заочний аспірант кафедри судової медицини НМАПО імені П.Л. Шупика, лікар судово-медичний експерт Головного бюро судово-медичної експертизи МОЗ України. Тема дисертації: «Судово-медичні критерії отруєння міорелаксантами (дитилін і ардуан) та можливість їх виявлення в органах і тканинах». 14.01.25 – судова медицина. 16.12. 2011 р. 

9) Петрошак О.Ю.: асистент кафедри судової медицини НМАПО імені П.Л. Шупика. Тема дисертації: «Особливості вогнепальних ушкоджень біологічних об’єктів та композитної довгої трубчастої кістки при пострілах боєприпасами «FN 5,7х28» (експериментальне дослідження)»  14.01.25 – судова медицина.20.04. 2012 р.

10) Зозуля В.М.: заступник начальника Житомирського обласного бюро СМЕ. Тема дисертації: «Судово-медична характеристика вогнепальних ушкоджень, заподіяних патронами «Флобер».  14.01.25 – судова медицина.17.06. 2013 р.

11) Зосіменко В.В.: завідувач відділом комісійних експертиз Київського міського клінічного бюро СМЕ. Тема дисертації: «Особливості ушкоджень, які заподіяні гострими предметами, як основа для реконструкції ситуації та ототожнення  особи, що скоїла злочин» 14.01.25 – судова медицина. 03.02. 2017 р.

12) Гунас В.І.: асистент кафедри патологічної анатомії, судової медицини та права Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова. Тема дисертації на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 222 «Медицина»  з галузі знань 22 «Охорона здоров’я»: «Регіональні особливості пальцевої і долонної дерматогліфіки та їх зв'язок із показниками особливостей особистості практично здорових чоловіків України» 29 травня 2020 р.