Search

Стратегічна мета:

Збереження статусу провідного центру якісної конкурентноспроможної освіти в галузі променевої діагностики  шляхом використання сучасних принципів навчання, постійного урахування попитів користувача освітніх послуг.

Створення єдиної діагностичної концепції в рамках променевої діагностики, розробка та впровадження в клінічну практику програм-алгоритмів комплексної діагностики захворювань з урахуванням ефективності, економічності та безпеки кожного метода візуалізації.   

Стратегічними напрямками  розвитку кафедри променевої діагностики є:

 • Оновлення нормативно-правової бази з променевої діагностики
 • Створення школи безперервної освіти з променевої діагностики з імплементацією технологій дистанційного навчання
 • Створення національних та міжнародних консорциумів з розвитку променевої діагностики
 • Розробка нового концептуального підходу до використання променевих методів шляхом інтеграції всіх видів отримання діагностичного зображення в рамках єдиної дисципліни
 • Створення сучасної матеріально-технічної бази, що забезпечує інноваційні процеси в освіті й науці
 • Забезпечення високоефективної наукової та інноваційної діяльності
 • Досягнення високого рівня підготовки та перепідготовки професорсько-викладацького складу відповідно до потреб держави в ринкових умовах і світових стандартів освіти
 • Взаємодія з усіма структурними підрозділами Академії та іншими закладами освіти.

Науковий напрямок роботи кафедри:

 • підготовка кадрів вищої кваліфікації (підготовка докторів філософії, докторантів, аспірантів, підготовка до захисту кандидатських і докторських дисертацій; надання рекомендацій до вступу до аспірантури та докторантури; затвердження тем дисертацій; попередня атестація аспірантів; попередня рекомендація завершених дисертацій до захисту);
 • організаційне забезпечення по підготовці та виданню публікацій (монографії, довідники, стандарти, наукові журнали, статті, доповіді тощо). Експертиза та рецензування науково-дослідних робіт, авторефератів, дисертацій, наукових видань, статей тощо;
 • наукова робота науково-педагогічних працівників у межах основного робочого часу;
 • організація, проведення та участь у наукових конференціях, виставках;
 • ефективне використання творчого потенціалу науково-педагогічних і наукових працівників кафедри у вирішенні актуальних проблем науки і техніки.
 • залучення інтернів, клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів до науково-дослідної роботи. 

Традиційно на кафедрі розроблялись наукові проблеми радіологічної анатомії різних органів і систем, проводилась систематизація інтраскопічної семіотики захворювань опорно-рухової системи, внутрішніх органів людини на основі поглибленого вивчення їхнього морфологічного субстрату.

За період існування кафедри на основі наукових досліджень, професорсько-викладацьким колективом створені фундаментальні роботи, що знайшли широке визнання в науковій та практичній рентгенології.

В різний час співробітниками кафедри захищено 8 докторських і 29 кандидатських дисертацій. Опубліковано 14 монографій, вийшло у світ друге і третє видання підручника “Променева діагностика” в 2 т. (2009), збірник тестових питань з рентгенології «Променева діагностика». Розроблені і впроваджені тестові питання з ультразвукової діагностики. Видано 8 збірників наукових праць, 29 методичних рекомендацій, 9 учбових посібників, понад 1800 статей і тез, відомча інструкція з ультразвукової діагностики (2007), підручник «Радіологія» (2011). Одержано 14 авторських свідоцтв на винахід та впроваджено в практичну охорону здоров'я понад 50 раціоналізаторських пропозицій; підготовлено 15 аспірантів, 3 магістра, понад 100 вітчизняних та іноземних клінічних ординаторів, кількість останніх щорічно збільшується.

На кафедрі променевої діагностики під егідою НМАПО імені П. Л. Шупика видається журнал “Променева діагностика, променева терапія”.

Кафедра променевої діагностики є головною опорною кафедрою в Україні з рентгенології та ультразвукової діагностики.

За останній час на кафедрі завершені НДР «Ефективний вибір діагностичних зображень в клінічній практиці при захворюваннях центральної нервової системи, голови та шиї» (2009) та «Удосконалення способу променевої діагностики патологічних процесів гепатопанкреатодуоденальної зони» (2011).

В теперішній час проводяться наукові дослідження в рамках виконання науково-дослідної роботи кафедри на тему «Променевий моніторинг вогнищевих новоутворень печінки після лікування”. Термін виконання: 2019-2022рр.

Наукові медичні форуми, організатором /співорганізатором яких є кафедра  радіології:

 • V Національний конгрес радіологів «Радіологія в Україні» – 2015» м. Київ 25-27 березня 2015 р.;
 • II Науково-практична конференція “Мультимодальний підхід у променевій діагностиці при лікуванні органів малого тазу, молочної та щитоподібної залози м.Київ, 19.02.2016 р.
 • VII Міжнародний медичний форум «Інновації в медицині – здоров’я нації» - м. Київ, 17-19 квітня 2016 р.
 • VI Національний конгрес радіологів «Радіологія в Україні» – 2016» м. Київ 23-25 березня 2016 р.;
 • ХІ Міжнародна школа-семінар «Практичні питання сучасної візуалізації в клініці» - м. Львів, 19-21 вересня 2016 р.
 • Наукова-практична конференція з міжнародною участю «Іннаваційні технології в медичній візуалізації»- м. Трускавець 13-14 жовтня 2016;
 • Науково-практичний семінар «Сучасні методи візуалізації в стоматології та щелепно-лицевій хірургії», - м. Київ, 5 листопада 2016 р.
 • Школа-семінар «Експертні питання магнітно-резонансної томографї»- м. Київ, - Protech Solutions Ukraine, - 21-22 лютого 2017р
 • VIII Міжнародний медичний форум «Інновації в медицині – здоров’я нації»- м. Київ 25-27 квітня 2017;
 • Школа-семінар «Експертні питання комп’ютерної та магнітно-резонансної томографї»- м. Київ, 13-14 березня 2018р
 • VII Національний конгрес з міжнародною участю «Радіологія в Україні-2018», м. Київ, 27-29 березня 2018 р.
 • ІХ Міжнародний медичний форум «Інновації в медицині – здоров’я нації»! м. Київ 25-27 квітня 2018 р.
 • ХІІI Міжнародна школа-семінар «Практичні питання сучасної візуалізації в клініці» (Нейрорадіологія) - м. Київ, 25-26 березня 2019 р.
 • VIII Національний конгрес радіологів «Радіологія в Україні» – 2019» м. Київ 27-29 березня 2019 р.

Наукові статті (Scopus , WebofScience) науково-педагогічних співробітників кафедри

 1. Атрезія легеневої артерії з дефектом міжшлуночкової перегородки та великими аорто легеневими колатеральними артеріями: діагностика і лікування / О.Д. Бабляк, Т.А. Ялинська, А.К.Куркевич, А.В. Максименко, Н.М.Руденко, І.М. Ємець //Лікарська  справа Врачебное дело. – 2014.– № 5-6.– С. 94-97.
 2. Smyrnova Ganna. The relationship between hemoglobin level and disease activity in patients with rheumatoid arthritis. REV BRAS REUMATOL. 2014; 54 (6): P. 437 – 440.
 3. Hematological Abnormalities in Ukrainian Patients with Rheumatoid Arthritis. // Vatutin Mykola, Smyrnova Gannaand Taradin Gennadiy, J Arthritis 2015, 4:1
 4. Ватутин Н.Т., Тарадин Г.Г., Чаус Е.А., Смирнова А.С.Инфекционный эндокардит у пожилых: от этиологических особенностей до лечения и профилактики. Российский кардиологический журнал. 2016; 1(129):80-89.
 5. Ватутин Н.Т., Смирнова А.С.,Гасендич Е.С. Хроническая сердечная недостаточность ишемического генеза: место ишемической обструктивной болезни легких. Российский кардиологический журнал.  2016;(8):96-104.
 6. Негативнийвплив мікроделеції хромосоми 22q11 на результати лікування пацієнтів зприводу конотрункальних вад серця та великих аорто–легеневих колатеральних артерій / Бабляк О.Д., Ялинська Т.А., Скороход І.М.// Клінічна хірургія.-  2015.– №873,  Т 5., С 34-36
 7. Г.Г. Тарадин, Н.Т. Ватутин, Б.Д. Прендергаст, Д.Д. Ньютон, Е.А. Чаус, А.С. Смирнова.Инфекционный эндокардит у пожилых: современный взгляд на проблему. Терапевтический архив. 2016;88(11): 128-137.
 8. Н.Т. Ватутин, А.С. Смирнова,Е.С. Гасендич. Особенности обследования и лечения больных с хронической сердечной недостаточностью и сопутствующей хронической обструктивной болезнью легких.  Клиническая медицина, Т.95, № 6, 2017. 557-561.
 9. Risk factors in the development of liver abscesses and diagnostic strategy in their suspected presence. Wilson Josiah, Medvedev Vladimir. International Journal of Forensic Med. Investigation 2, № 1 (2016), Р.31-36. (6cт) http://ijfmi.com/index.php/home