Search

Адреса проведення: Київська обласна клінічна лікарня, терапевтичний корпус, 1 поверх, кафедра радіології

Контактні дані: доцент кафедри Смирнова Ганна Сергіївна (+38044 439 1203, kpdnmapo@gmail.com )

Сторінка кафедри  на сайті НМАПО імені П.Л. Шупика


Мета циклу:

поглиблене вивчення основ та методики ультразвукового допплерівського дослідження, підвищення рівня та якості діагностики захворювань органів черевної порожнини, сечостатевої системи, серця, судин, а також ознайомлення з останніми досягненнями в галузі ультразвукової візуалізації із використанням нових методик.


Опис курсу, його структура

Цикл тематичного удосконалення «Допплерівські методики дослідження» розрахований на лікарів ультразвукової діагностики, кардіологів, лікарів функціональної діагностики, терапевтів, неврологів, хірургів.

Навчання проводиться в аудиторіях та кабінетах кафедри, а також у відділеннях клінічних баз кафедри. Для оцінки рівня знань і навиків слухачів програмою передбачені такі види контролю: виявлення базових знань, етапний контроль під час навчання та заключний контроль.

Слухачам, які успішно оволодіють методиками допплерівського дослідження видається свідоцтво встановленого зразка.

 

Основні розділи:

 1. Сучасні можливості візуалізації в діагностиці.
 2. Фізико-технічні основи ультразвукової допплерографії.
 3. Допплерівські дослідження дуги аорти і основи мозку.
 4. Дослідження периферичних артерій і вен.
 5. Дослідження магістральних судин черевної порожнини:
  • Допплерівські дослідження при дифузних та вогнищевих захворюваннях нирок.
  • Допплерівські дослідження при захворюваннях печінки, селезінки.
 6. Допплерівські дослідження при захворюваннях чоловічої статевої системи.
 7. Допплерівські дослідження при захворюваннях молочних залоз.
 8. Допплерівські дослідження при захворюваннях щитоподібної залози.
 9. Допплерівські дослідження в гінекології.
 10. Допплерівські дослідження в акушерстві.
 11. Основи еходопплерографії. Тканинний допплер. Еходопплерографія при клапанних вадах серця.
 12. Допплерівські дослідження в педіатрії.

 

Заплановані види активності

В процесі навчання передбачено такі види занять: лекції, практичні заняття, семінари, самостійна робота. Навчання реалізується з використанням сучасних можливостей інформаційних технологій освітнього процесу.

 

Після закінчення циклу слухач отримає:

 • знання щодо найсучасніших вітчизняних та світових досягнень в галузі ультразвукової діагностики;
 • відповідний обсяг теоретичних знань з сучасної ультразвукової допплерівської діагностики;
 • володіння диференційною діагностикою при ураженні залежно від етіології та патології;
 • поглиблення практичних знань та умінь за методикою допплерографічного обстеження,
 • посвідчення про проходження циклу тематичного удосконалення «Доплерівські методи дослідження» встановленого зразку.

 

Види навчальної діяльності

 • теоретична (лекції) – 28 %
 • теоретична (семінари) – 25 %
 • практична (практичні заняття) – 35 %
 • самостійна робота – 12 %

 

Обов’язкова література, рекомендована література:

 1. ESC Guideline sonthediagnosisand treatment of peripheralarterydiseases / European HeartJournal (2011) 32, 2851–2906/.
 2. Stuart Hutchison. Princip les of Vascularand Intravascular Ultrasound/ Philadelphia.- 2012. 303 p.
 3. Квятковский Е.А., Квятковская Т.А. Ультрасонография и допплерография в диагностике заболеваний почек // Днепропетровск: Новая идеология, 2005. - 318 с.
 4. Клиническое руководство по ультразвуковой диагностике./ Руководство для врачей. Под редакцией В.В. Митькова.
 5. Кунцевич Г.И. Ультразвуковые методы исследования ветвей дуги аорты // – Минск.: Аверсев, 2006 - с. 87-173.
 6. Национальные рекомендации по ведению пациентов с сосуди стой артериальной патологией. Ангиология и сосудистая хирургия. 2010, №2 – с.4-46.