Search

Основні напрямки науково-дослідної діяльності кафедри пов’язані з питаннями теорії і практики психіатрії. На даний час на кафедрі виконується планова НДР за темою «Поетапна медико-соціальна реабілітація осіб з довготривалими психічними захворюваннями», № державної реєстрації 0114U002219, термін виконання – 2014-2018 роки. Метою проведення НДР є удосконалення та застосування методів і форм реабілітації у різних контингентів психічно хворих  Це і ряд інших досліджень (в тому числі дослідження в рамках робіт аспірантів і здобувачів) сприяють поглибленню розуміння суті психічних розладів і розробці раціональних методів діагностики та лікування.

Завідувач кафедри – проф. Г.Я. Пилягіна є членом Східно-Європейської асоціації екзистенціальної терапії.

Участь у міжнародних та національних наукових конференціях, конгресах, семінарах 

 1. 26-й Європейський конгрес по психіатрії, організований Європейською психіатричною асоціацією (ЄПА), 3-6 березня 2018 року, Ніца, Франція
 2. 25-й Європейський конгрес по психіатрії, організований Європейською психіатричною асоціацією (ЄПА), 1-4 квітня 2017 року, Флоренція, Італія
 3. В 2017 році до 90-річчя утворення кафедра організувала і провела конференцію з міжнародною участю «Психіатрія сьогодення: шляхи розвитку та інтеграції».
 4. Міжнародний семінар з нейропсихофармакології, організований  Европейським коледжем нейропсихофармакології (ECNP), 20 – 22 квітня 2018 року, Одеса, Україна.

Експертна діяльність

 1. Технічні консультації експертів в рамках роботи над Національним планом заходів із розвитку охорони психічного здоров’я, розділ «Популяризація та профілактика», підрозділ «Попередження самогубств» 13 березня 2018 року, Міністерство охорони здоров’я, Київ.
 2. Національна консультація з реформування охорони психічного здоров’я в Україні, 22-23 березня 2018 року, Київ.
 3. Співробітники кафедри беруть регулярну участь в роботі Консультативної ради міжнародного Центру обміну технологій в сфері залежностей (ATTC, Addiction Technology Transfer Center Network).

Видавнича діяльність

Професор Г.Я. Пилягіна є в.о. головного редактора фахового міждисциплінарного науково-практичного журналу “Психічне здоров’я”.

Наукова і навчально-методична література, видана кафедрою за 2010-2017 рр.

ПІДРУЧНИКИ 

 1. Психіатрія: Підручник / За ред.  В.М.Козідубової, В.М. Кузнєцова, В.А. Вербенко, Л.М. Юр’євої, О.О. Фільца, І.О. Бабюка. — Харків: Оберіг, 2013. — 1164 с.
 2. Медицина невідкладних станів: Швидка і невідкладна медична допомога: Підручник / За ред.І.С. Зозулі. Розділ: Невідкладна допомога в психіатрії. Кузнецов В.М.— К.: ВСВ "Медицина", 2012. — 728 с.
 3. Ургентна психіатрія (клініка, психодіагностика, терапія невідкладних станів) / Дзюб Г. К., Кузнецов В. М., Нестерчук Н. В. — К.: Б. в., 2010. — 190 с.

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

Збірник тестових завдань  з психіатрії: навчально-методичний посібник / Пилягіна  Г.Я.,  Гончар Т.О., Бондарчук А.Г., Зубатюк О.В., Челядин Ю.Я. — К.: Б.в., 2017. — 334 с.

РОЗДІЛИ В МОНОГРАФІЯХ

 1. Сучасні проблеми суїцидології / За ред.: П. В. Волошина, Н. О. Марути. Розділ: Системная структурно-динамическая модель диагностики саморазрушающего поведения.  Г. Я. Пилягина — Харків: Строков Д.В., 2017. —  227 с. : іл.
 2. Сучасні проблеми суїцидології / За ред.: П. В. Волошина, Н. О. Марути. Розділ: Особенности формирования и рецидивирования саморазрушающего поведения. Пилягіна Г. Я., Чумак С. А. — Харків: Строков Д.В., 2017. —  227 с. : іл.

Виконання дисертаційних робіт

На кафедрі психіатрії, психотерапії та медичної психології виконуються дисертації: 

 1. На здобуття звання кандидата медичних наук - асистент Челядин Ю.Я. “Оптимізація лікування та реабілітації хворих з обсесивно-компульсивним розладом”, 14.01.16 – “Психіатрія”. Науковий керівник – проф. Пилягіна Г.Я. Строки виконання – 2013-2018 рр.
 2. На здобуття звання кандидата медичних наук - асистент Зубатюк О.В. “Прогностична оцінка порушень соціального функціонування хворих з депересивно-параноїдною симптоматикою у системі лікування, реабілітації та профілактики психотичних розладів”, 14.01.16 – “Психіатрія”. Науковий керівник – проф. Пилягіна Г.Я. Строки виконання – 2016-2020 рр.
 3. На здобуття звання кандидата медичних наук – аспірант Коваль М.І.“Особливості когнітивного дефіциту, порушень емоційного інтелекту та соціального функціонування у хворих на шизофренію”, 14.01.16 – “Психіатрія”. Науковий керівник – проф. Пилягіна Г.Я. Строки виконання -2016-2020 рр.
 4. На здобуття звання кандидата медичних наук – аспірант ІвановД.В. «Діагностика та прогнозування перебігу саморуйнуючої поведінки у хворих з депресивною симптоматикою при психотичних розладах», 14.01.16 – “Психіатрія”. Науковий керівник – проф. Пилягіна Г.Я. Строки виконання –2017-2021 рр.
 5. На здобуття звання кандидата медичних наук – аспірант ПримаІ.В.“Алгоритм діагностики та принципи комплексної корекції емоційних порушень  у жінок репродуктивного віку з  доброякісними процесами ендометрія( аденоміоз, гіперпластичні процеси) ”, 14.01.16 – “Психіатрія”.   Науковий керівник – проф. Пилягіна Г.Я.Строки виконання –2017-2021 рр.
 6. На здобуття звання кандидата медичних наук – аспірант НікорякР.А. “Психічні та поведінкові розлади в умовах соціального стресу”, 14.01.16 – “Психіатрія”.  Науковий керівник – проф. Пилягіна Г.Я.Строки виконання –2017-2021 рр.

Підготовка клінічних ординаторів

На кафедрі проходять підготовку 5 клінічних ординаторів, в тому числі – 2 іноземця.

2003 N1      
2004 N1 N2 N3 N4
2005 N1 N2 N3 N4
2010 N1-2   N3-4  
2011 N1-2   N3-4  
2012 N1-2   N3 N4
2013 N1-2   N3-4  
2014 N1-2   N3-4  
2015 N1 N2 N3 N4
2017 N1-2   N3-4  

Міждисциплінарний науково-практичний журнал
ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ'Я
електронна форма друкованого наукового фахового видання
 

Головний редактор: В.Кузнецов                                                        "Дзеркало" http://mentalhealth.adr.com.ua/ 

Редакційна колегія: Л.Барановська, А.Вiєвський, Ю.Вороненко, Ю.Головченко, М.Голубчиков, Г.Дзюб, Б.Криштопа, С.Маляров, В.Мельник, В Мiшиев, О.Насiнник, Г.Пилягіна,  Я.Радиш, I.Сосiн, О.Чабан, А.Чуприков, Ю.Юдiн.

У виданні публікуються матеріали, які містять наукові результати за спеціальностями 14.01.16, 19.00.04.

Засновники і видавники: Київська медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика. Київська міська клінічна психоневрологічна лікарня №1 (Міський науковий інформаційно-методичний центр з організації психіатричної допомоги).


Журнал зареєстровано Державним комітетом інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України. Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ №7877 від 10.09.03 р.

Атестовано Вищою атестаційною комісією України (Постанова Президії ВАК №3-05/11 від 15.12.04 р.).

Мови видання: українська, російська, англійська.

Адреса редакції: вул. Фрунзе, 103, 04080 Київ, Україна.