Search

1. Закон України “Про лікарські засоби”.

2. Державна Фармакопея України / Державне підприємство “Науково-експертний фармакопейний центр”. – 1-е вид. – Харків: РІРЕГ, 2001. – 556 с.

3. Державна Фармакопея України / Держ. п-во «Науково-експертний фармакопейний центр». – 1-е вид. – Доповнення 1. –Х.: Держ. п-во «Науково-експертний фармакопейний центр», 2004. – 520 с.

4. Державна Фармакопея України / Державне п-во “Науково-експертний фармакопейний центр”. – 1-е вид. – Доповнення 2. – Х. : Державне підприємство “Науково-експертний фармакопейний центр”, 2008. – 620 с.

5. Державна Фармакопея України: Доповнення 3 / Державне підприємство «Науково-експертний фармакопейний центр». − 1-е вид. − Харків: РІРЕГ, 2009. − С. 530.

6 Державна Фармакопея України: Доповнення 4 / Державне підприємство «Науково-експертний фармакопейний центр». − 1-е вид. − Харків: РІРЕГ, 2010. − С. 580.

7. European Pharmacopoeia. Book subscription (V. 7.0–7.2) [7th Edition], 2011 . – 2110 р.

8. Japanese Pharmacopoeia. Excipients Handbook, 2011. – 2310 р.

9. Encyclopedia of pharmaceutical technology / [ed. James Swarbrick]. – USA: Inc. All rishts ceserved, 2007. – 3256 p.

10. Настанова 42-01-2001 “Лікарські засоби. Належна виробнича практика”.

11. Настанова 42-01-2002 “Лікарські засоби. Належна виробнича практика активних фармацевтичних інгредієнтів”.

12. Настанова 42-01-2002 “Лікарські засоби. Належна практика дистрибуції”.

13. Настанова 42-01-2003 “Лікарські засоби. Технологічний процес”.

14. Настанова 42-01-2004 “Лікарські засоби. Валідація технологічного процесу”.

15. Настанова 42-7.0:2005 «Настанова з якості. Лікарські засоби. Настанова з клінічних досліджень».

16. Настанова 42-7.3:2008 «Настанова з якості. Лікарські засоби. Належна лабораторна практика ».

17. Настанова 4СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2011 «Лікарські засоби. Належна виробнича практика ».

18. Настанова СТ-Н МОЗУ 42-1.1:2013 «Лікарські засоби. Належна регуляторна практика ».

19. Технологія ліків промислового виробництва. Підручник./ В.І.Чуєшов, Є.В.Гладух – 2012. – 694 с.

20. Технологія лікарських препаратів промислового виробництва. Навчальний посібник./ За редакцією проф..Д.І.Дмітриєвського. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2008. – 280 с. Іл.

21. Грошовий Т. А. Математичне планування експерименту при проведенні наукових досліджень в фармації / Т. А. Грошовий, В. П. Марценюк, Л. І. Кучеренко [та ін.] – Тернопіль: ТДМУ, 2008. – 368 с.

22. Довідник лікарських засобів України 2010 [Електронний ресурс] : за даними Держ. Фармакологічного Центру / МОЗ України, 2010. – Режим доступу: http://mozdocs.kiev.ua/liki.php

23. Реєстр лікарських засобів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mozdocs.kiev.ua

24. Емшанова С. В. Промышленный контроль формы и размера частиц лекарственных субстанций [Електронний ресурс]. ]. – Режим доступу: http://www.medbusiness.ru/365.php.

25. Keith D. Hjelmstad. Fundamentals of structural mechanics. Springer, 2010, 480p.

26. Hassan Al Nageim Structural mechanics Pearson Education, 2011, 361 p. 

Література (клінічна фармація та фармакологія): 

1. Аткинсон А. Дж. Принципы клинической фармакологии. – М.: Практическая медицина, 2013. – 556 с.

2. Белоусов Ю.Б. Клиническая фармакология и клиническая фармакотерапия. – 3-е изд., испр. и доп.- М.: ООО « Медицинское информационное агенство», 2010. - 872 с.

3. Біофармація: підручник для студ. вищих фарм. навч. закладів IV рівня акредитації / за ред. О.І. Тихонова, Х.: НфаУ: Золоті сторінки, 2010. – 238 с.

4. Вебер В.Р. Клиническая фармакология: учебное пособие . – М.: Медицина, 2009. – 448 с.

5. Галлин Д.И. Принципы и практика клинических исследований. – М.: Практическая медицина, 2013. – 474 с.

6. Головенко М.Я. Біофармацевтична класифікаційна система / М.Я. Головенко, О.П. Баула, І.Ю. Борисюк. – К., 2010. – 299 с.

7. Гравель И.В., Шойхет Я.Н., Яковлев Г.П. Фармакогнозия. Экотоксиканты в лекарственном растительном сырье и фитопрепаратах: учебное пособие. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 304 с.

8. Давтян Л.Л., Загорій Г.В., Вороненко Ю.В., Коритнюк Р.С., Войтенко Г.М. Лікарська взаємодія та безпека ліків: посібник. – К.: ЧП «Блудчий М.І.», 2011. – 744 с.

9. Давтян Л.Л., Коритнюк Р.С., Войтенко Г.М. та ін. Несумісні та нераціональні сполучення лікарських засобів для парентерального застосування: навчальний посібник. – К., 2012. – 76 с.

10. Денисюк В.І., Денисюк О.В. Доказова внутрішня медицина: Підручник для студентів вищих мед. навч. закладів ІІІ –ІУ рівнів акред.– Вінниця: ДП ДКФ, 2011. - 928 с.

11. Державна Фармакопея України / Державне підприємство «Науково-експертний фармакопейний центр». – 1-е вид. – Харків: РІРЕГ, 2001. – 556 с.;                              а) Державна Фармакопея України / Державне підприємство «Науково-експертний фармакопейний центр». – 1-е вид. – Доповнення 1. - Харків: РІРЕГ, 2004. – 520 с.; б) Державна Фармакопея України / Державне підприємство «Науково-експертний фармакопейний центр». – 1-е вид. – Доповнення 2. - Харків: РІРЕГ, 2008. – 620 с.;

12. Державний формуляр лікарських засобів, випуск четвертий/ Під ред. В.Є Бліхара, В.І. Мальцева, А.М. Морозова, В.Д. Парія, А.В. Степаненко, Т.М. Думенко. Затверджено МОЗ України (наказ МОЗ України від 28.03.2012 р. № 209) – електронна версія. – К., 2012.

13. Довідник лікарських засобів, випуск шостий (Державний експертний центр МОЗ України) / Електронна версія. Зміст: готові ЛЗ;  субстанції; ЛРС; ЛЗ in bulk; міжнародні непатентовані назви ЛЗ; повний перелік ЛЗ, дозволених для застосування в Україні станом на 01.05.2012 р.; інструкції для медичного застосування; пошукова система. - К., 2012.

14. Допоміжні речовини в технології ліків: вплив на технологічні, споживчі, економічні характеристики і терапевтичну ефективність: навч. посібник для студ. вищих фарм. навч. закладів / За ред. І.М. Перцева; НфаУ. – Х.: Золоті сторінки, 2010. – 598 с.

15. Дроговоз С.М., Гудзенко А.П., Бутко Я.А., Дроговоз В.В. Побочное действие лекарств: учебник-справочник. –Х.: «СИМ», 2010. - 480 с.

16. Загальна фармакокінетика: Підручник для студ.фарм. вузів і фарм. фак-тів вищих мед.навч. закладів III-IV рівнів акредитації / За ред. Б.А. Самури. – Т.: ТДМУ: Укрмедкнига, 2009. – 355 с.

17. Збірник тестових завдань з вибіркових навчальних дисциплін: «Фітотерапія», «Основи рефлексотерапії», «Основи гомеопатії»/За ред.В.П.Лисенюка. –К.:Каскад-Медікал, 2010. -236 с.

18. Кваліфікаційна характеристика та посадова інструкція провізора-консультанта сімейної фармації: інструктивно-метод. рекомендації: Охорона здоров'я (фармація) / НМАПО імені П.Л. Шупика; Пономаренко М.С., Загорій Г.В., Бабський А.А., Трохимчук В.В., Горбань О.М. та ін. – К., 2011. – 23 с.

19. Клиническая фармакокинетика /  ред. В.Г. Кукес. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009.-432 с.

20. Клиническая фармакология: Национальное руководство / Ассоциация мед. обществ по качеству; под ред. Ю.Б. Белоусова, В.К. Лепахина, В.Г. Кукеса, В.И. Петрова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 976 с.

21. Клиническая фармакология:Учебник / Под ред. В.Г.Кукеса.-М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013.-1056 с.

22. Клиническая фармакология: Учебник/ Колектив  авторов; под ред. О.Я. Бабака, А.Н. Беловола, И.С.Чекмана.- К.: ВСИ «Медицина», 2012.- 728 с.

23. Клиническая  фармакология: избранные лекции / С.В. Оковитый, В.В. Гайворонская, А.Н. Куликов, С.Н. Шуленин.  -  М.:ГЭОТАР-Медиа, 2009.- 599 с.

24. Клиническая фармакология в кардиологии: учебное пособие / под ред. А.А. Опарина; ХМАПО. – Х.: Факт, 2013. – 107 с.

25. Клиническая фармакология и фармакотерапия: Учебник, 3-е издание/ Под ред. В.Г. Кукеса, А.К. Стародубцева. - М.:ГЭОТАР-Медиа, 2012.- 832 с.

26. Клінічна фармакогенетика: навч. посібник  для студ. вищих мед. (фармацевт.) навчальних закладів IV рівня акредитації / Яковлева О.О. Коновалова Н.В., Косован А.І., Стопінчук О.В., Семененко С.І. ; ВНМУ ім. М.І. Пирогова. - Вінниця: Нова Книга, 2011. – 159 с.

27. Клінічна фармакологія: Підр. для студ. вищих мед. (фармацевт.) навчальних закладів IV рівня акредитації  /За ред. О.Я. Бабака,О.М. Біловола, І.С.Чекмана.- К.: Медицина, 2010. - 760 с.

28. Клінічна фармакологія: Посібник для практ.занять / Самура Б.Б.,  Крайдашенко О.В., Галаєва Я.Ю., Нальотов С.В., Грінь А.К. та ін.: Донецький НМУ. – Донецьк: Вебер, 2009. – 181 с.

29. Клінічна фармакологія. Посібник для практичних занять: навч. посібник  для студ. вищих мед. (фармацевт.) навчальних закладів IV рівня акредитації / Самура Б.Б., Крайдашенко О.В., Самура Б.А., Самура І.Б., Ковальчук Н.М., Яковлева О.О. – 2-е видання.  – Вінниця: Нова Книга, 2010. – 191 с. (англ.мовою).

30. Клінічна фармація: Навч.-метод. практикум : навч. посібник для студ. в.н.з. / Зупанець І.А., Чекман І.С., Попов С.Б., Нальотов С.В., Пропіснова В.В. та ін.; переклад Л.В. Брунь та ін. (англ.мовою) – НФаУ.- Х.: Золоті сторінки, 2010. – 183 с.

31. Клінічна фармація (фармацевтична опіка): підручник  для студ. в. мед. (фарм.) н.з., які навчаються за спеціальністю «Фармація» / за ред. В.П. Черних, І.А.Зупанця – НФаУ.- Х.: Золоті сторінки, 2011. – 703 с.

32. Компендиум 2011 - лекарственные препараты  / Под ред. В.Н. Коваленко, А.П. Викторова.- К.: МОРИОН, 2011.-2264 с.

33. Корнацький В.М., Сілантьєва О.В. Етичні аспекти дослідження лікарських засобів в Україні. – К., 2010. – 264 с.

34. Краснюк И.И., Михайлова Г.В., Денисова Т.В., Скляренко В.И. Фармацевтическая технология. Технология лекарственных форм: Учебник. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. -656 с.

35. Минина С.А., Каухова И.Е. Химия и технология фитопрепаратов: учебник; 2-е изд. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 560 с.

36. Належні практики у фармації: практикум для студ. вищих мед.навч.закладів / Гудзь Н.І., Калинюк Т.Г., Білоус С.Б., Сметаніна К.І.; за ред. Т.Г. Калинюка. – Вінниця: Нова Книга, 2013. – 368 с.

37. Окороков А.Н. Руководство по лечению внутренних болезней: Том 1. Лечение болезней органов дыхания. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Медицинская литература, 2008. – 384 с.

38. Окороков А.Н. Руководство по лечению внутренних болезней: Том 2. Лечение болезней органов пищеварения. Лечение болезней пищевода, желудка, кишечника. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Медицинская литература,  2009. – 416 с.

39. Окороков А.Н. Руководство по лечению внутренних болезней: Том 3. Лечение болезней печени, желчных путей, поджелудочной железы. -  3-е изд., перераб. и доп. - М.: Медицинская литература, 2010. – 336 с.

40. Окороков А.Н. Руководство по лечению внутренних болезней: Том 4. Лечение ревматических болезней. -  3-е изд., перераб. и доп. - М.: Медицинская литература, 2013. – 636 с.

41. Основи клінічної медицини: симптоми та синдроми в практичній фармації: навч. посібник для студ. вищих фарм. навч. закладів і ф-тів IV рівня акредитації / За ред. В.П. Черних, І.А. Зупанця; НфаУ. – Х.: Золоті сторінки, 2010. –91 с.

42. Петров В.И. Клиническая фармакология и фармакотерапия в реальной врачебной практике: мастер-класс: учебник.  - М.: ГЭОТАР- Медиа, 2011. - 872 с.

43. Побічні реакції серцево-судинних засобів: навч. посібник  для студ. вищих мед. (фармацевт.) навчальних закладів IV рівня акредитації / Чекман І.С., Вікторов О.П., Горчакова Н.О. та ін.; НМУ ім. акад. О.О. Богомольця. – К., 2010. – 87 с.

44. Протоколи провізора (фармацевта) при відпуску безрецептурних лікарських засобів: довідник лікаря / укладачі: Бездітко Н.В., Бліхер В.Є., Зіменковський А.Б., Зупанець І.А., Ліщишина О.М. та ін.- К.: ТОВ «Доктор-Медіа», 2011. – 250 с.

45. Рациональная фармакотерапия. Справочник терапевта: Рук. для практикующих врачей /Ред.-сост. Л.И.Дворецкий. - М.: Литтерра, 2010. - 976 с.

46. Руководство по скорой медицинской помощи / Под ред. С.Ф. Багненко, А.Л. Вёрткина, А.Г. Мирошниченко, М.Ш. Хубутии. -М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. -816 с.

47. Самылина И.А., Яковлев Г.П. Фармакогнозия: учебник. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 976 с.

48. Сметаніна К.І. Фармацевтична допомога геріатричним хворим: навч. посібник для слухачів курсів підвищення кваліфікації… (III-IV рівень акред.) – ЛНМУ ім. Д. Галицького. – Л.: Видавництво Т. Сороки, 2011. – 117 с.

49. Справочник по кардиологии / Под ред. Целуйко В.И. // Справочник врача «Справочник по кардиологии» - К.: ООО «Доктор-Медиа», 2012. – 520 с. – (Серия «Библиотека «Здоров'я  України»).

50. Сучасні класифікації та стандарти лікування розповсюджених захворювань внутрішніх органів / за ред. Ю.М.Мостового.-15-е вид., доп. і перероб., Вінниця: ДП "ДФК", 2013.- 656 с.

51. Сычёв Д.А., Долженкова Л.С., Прозорова В.К. Клиническая фармакология: общие вопросы клинической фармакологии, практикум: учебное пособие /под  ред. В.Г. Кукеса. – М.: ГЭОТАР- Медиа, 2011. – 224 с.

52. Сычёв Д.А., Раменская Г.В., Игнатьев И.В., Кукес В.Г. Клиническая фармакогенетика / Под ред. В.Г. Кукеса, Н.П. Бочкова. - М.: ГЭОТАР- Медиа, 2007. – 248 с.

53. Технологія ліків промислового виробництва: підручник для студентів вищих навч.закладів: в 2-х ч. / В.І. Чуєшов, Є.В. Гладух, І.В. Сайко та ін. – 2-е вид., перероб.і доп. – Х.: НфаУ: Оригінал, 2012. – Ч.1. – 694 с.

54. Фармакотерапія: підручник для студентів фарм.факультетів / Під ред. О.В. Крайдашенка, І.Г. Купновицької, І.М. Кліща, В.Г. Лизогуба. – Вінниця: Нова Книга, 2010. – 644 с.

55. Фармакотерапія: підручник для студентів вищих мед. (фарм.) навч.закладів: у 2-х книгах / За ред. Б.А. Самури, А.С. Свінцицького.  – Вид. 3-є, перероблене і доп. – К.: Медицина, 2012. : Кн. 1. – 951 с., Кн. 2. – 791 с.

56. Фармацевтична енциклопедія (НФаУ; ред. рада: Черних В.П. (голова) та ін. – Вид. 2-е, доп. – К.: Моріон, 2010. – 1631 с.

57. Фармацевтична опіка при використанні засобів контрацепції: навч.посібник / Вдовиченко Ю.П., Войтенко Г.М., Білай І.М. та ін.-К.: Книга плюс, 2010. -176 с.

58. Хухліна О.С., Ткач Є.П., Чурсіна Т.Я. та ін. Фармацевтична опіка: вибрані питання: Навчальний посібник. – Вінниця: Нова Книга, 2011. – 424 с.

Додаткова література:

59. Агеев Ф.Т., Арутюнов Г.П., Беленков Ю.Н. и др. Хроническая седечная недостаточность: руководство. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 336 с.

60. Алексеева Л.А., Рагимова А.А. ДВС-синдром: руководство. -М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 120 с.

61. Аллергология и иммунология: Национальное руководство; краткое издание / Под ред. Р.М. Хаитова, Н.И. Ильиной.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012.- 640 с.

62. Алпатов С.А., Щуко А.Г., Урнева Е.М., Малышев В.В. Возрастная макулярная дегенерация: руководство; серия «Библиотека врача-специалиста». - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 112 с.

63. Альбанова В.И.. Забненкова О.В. Угри: учебное пособие. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013.- 184 с.

64. Аметов А.С. Сахарный диабет 2 типа. Проблемы и рещения. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 1032 с.

65. Андреев Д.А., Архипов В.В., Бердникова Н.Г. и др. Профилактика неблагоприятных побочных реакций. Врачебная тактика рационального выбора и применения лекарственных средств / Под ред. Н.В. Юргеля, В.Г. Кукеса. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 448 с.

66. Анестезиология и интенсивная терапия: практ. руководство /Под ред. Б.Р. Гельфанда. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 672 с.

67. Антибактериальные препараты в клинической практике: руководство / Под ред. С.Н. Козлова, Р.С. Козлова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 232 с.

68. Афанасьев В.В. Неотложная токсикология: руководство. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 384 с.

69. Бегайдарова Р.Х. Диагностика и дифференциальная диагностика инфекционных заболеваний у детей: учебное пособие. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 140 с.

70. Безопасность пациента / Под ред. Е.П. Никонова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 184 с.

71. Беневоленской Л.И., Лесняк О.М. Остеопороз. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 272 с.

72. Благова О.В., Гиляров М.Ю., Недоступ А.В. и др. Медикаментозное лечение нарушений ритма сердца / Под ред. В.А. Сулимова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 448 с.

73. Болезни сердца и сосудов. Руководство Европейского общества кардиологов / Под ред. А.Дж. Кэмм, Т.Ф. Люшера, П.В. Серриуса; пер с англ. / Под ред. Е.В. Шляхто. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 1480 с.

74. Бочков Н.П., Пузырёв В.П., Смирнихина С.А. Клиническая генетика: учебник / Под ред. Н.П. Бочкова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 592 с.

75. Вакцины и вакцинация: Национальное руководство / Под ред. В.В. Зверева, Б.Ф. Семёнова, Р.М. Хаитова.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011.-880 с.

76. Вёрткин А.Л. Скорая медицинская помощь. Руководство для фельдшеров: учебное пособие. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 400 с.

77. ВИЧ-инфекция и СПИД: Национальное руководство / Под ред. В.В. Покровского. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 608 с.

78. Воробьёв А.И., Аль-Ради Л.С., Андреева Н.Е. и др. Рациональная фармакотерапия заболеваний системы крови / Под общ. редакцией А.И. Воробьёва. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 688 с.

79. Вялков А.И., Кучеренко В.З. Управление и экономика здравоохранения: учебное пособие. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 664 с.

80. Ганцев Ш.Х., Старинский В.В., Рахматуллина И.Р. и др. Амбулаторно-поликлиническая онкология. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 448 с.

81. Гастроэнтерология: Национальное руководство; краткое издание / Под ред. В.Т. Ивашкина, Т.Л. Лапиной. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 480 с.

82. Гепатиты. Рациональная диагностика и терапия: руководство / Под ред. М. Фукса; пер. с нем. / Под ред. А.О. Буеверова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 240 с.

83. Глаукома: Национальное руководство / Под ред. Е.А. Егорова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 824 с.

84. Годзенко А.А., Корсакова Ю.П., Бадокин В.В. Методы оценки воспалительной активности и эффективности терапии при спондилоартритах: учебное пособие. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 48 с.

85. Горбунова В.А., Бесова Н.С. и др. Лекарственное лечение рака желудка и колоректального рака / Под ред. В.А. Горбуновой. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 384 с.

86. Грипп (сезонный, птичий, пандемический) и другие ОРВИ / Под ред. В.П. Малого, М.А. Андрейчина; серия «Библиотека врача-специалиста». - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 320 с.

87. Грищук С.Ф. Анестезия и интенсивная терапия в стоматологии: руководство; серия «Библиотека врача-специалиста». - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 240 с.

88. Давыдкин И.П., Куртов И.В., Хайретдинов Р.К. и др. Болезни крови в амбулаторной практике / Под ред. И.П. Давыдкина - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 192 с.

89. Давыдкин И.П., Шутов А.М., Ромашева Е.Л. и др. Анемия при хронической болезни почек; серия «Библиотека врача-специалиста». - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 64 с.

90. Дадвани С.А., Ветшев П.С., Шулутко А.М., Прудков М.И. Желчекаменная болезнь; серия «Библиотека врача-специалиста». - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 176 с.

91. Дементьева И.И., Чарная М.А., Морозов Ю.А. Анемии: руководство; серия «Библиотека врача-специалиста». - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 304 с.

92. Дементьева И.И., Чарная М.А., Морозов Ю.А. Патология системы гемостаза; серия «Библиотека врача-специалиста». - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 288 с.

93. Дерматовенерология: Национальное руководство / Под ред. Ю.К. Скрипкина, Ю.С. Бутова, О.Л. Иванова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013.- 1024 с.

94. Детская гастроэнтерология: руководство для врачей / Под ред. проф. Н.П. Шабалова. – М.: МЕДпресс-информ, 2011. – 736 с.

95. Детская кардиология  и ревматология: Практическое руководство / Под общ. ред. Л.М. Беляевой. – М.: ООО «МИА», 2011. – 584 с.

96. Детская нефрология / Под ред. Э. Лойманна, А.Н. Цыгина, А.А. Саркисяна. -  М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 400 с.

98.Барнаулов О.Д. Фитотерапия больных сердечно-сосудистыми заболеваниями. - СПб.: Элби-Спб, 2005. -224 с.

99.Безопасность лекарств. Руководство по фармаконадзору / Под ред. А.П. Викторова, В.И. Мальцева, Ю.В. Белоусова. - К.: Морион, 2007.- 240 с.

100. Белоусов Ю.Б., Гуревич К.Г. Клиническая фармакокинетика. Практика дозирования лекарств.- М.: Литтерра, 2005. - 288с.

101.Внутренние болезни по Тинсли Р. Харрисону: В 7-ми книгах /Под ред. Э.Фаучи, Ю. Браунвальда, К.Иссельбахера и др.; Пер. с англ. -М.: Практика, 2005,- 3176 с.

102.Довідник лікарських засобів: У двох томах / За ред. В.Т. Чумака. - К.: Моріон, 2007. Т.1.- 1216 е., Т.2.- 1216 с. та наступні видання.

103.Дранник Г.М. Клиническая иммунология и алергология: пособие, 3-е изд., доп. - К.: ООО "Полиграф плюс", 2006. - 482 с.

104.Збірник нормативно-правових документів з питань ВІЛ/СНІДУ у дітей - Київ, 2007. - 444 с.

105.Зборовский А.Б., Тюренков И.Н., Белоусов Ю.Б. Неблагоприятные побочные эффекты лекарственных средств. - М.: ООО «Медицинское информационное агенство», 2008. - 656 с.

106.Клинические испытания лекарств / Под ред. В.И. Мальцева, Т.К. Ефимцевой, Ю.Б. Белоусова, В.Н. Коваленко. - 2-е изд., перераб. и доп. - К.: Морион, 2006. - 456 с.

107.Кобзар А.Я. Фармакогнозія в медицині: Навч. посібник. - К.: Медицина, 2007.- 544 с.

108.Корсун В.Ф.,Пупыкина К.А.Дорсун Е.А. Руководство по клинической фитотерапии: лекарственные растения в гастроэнтерологии. -М.: Практическая медицина, 2008.- 464 с.