Search

Фармацевтична опіка при використанні засобів контрацепції: навч. посібн. /  Вдовиченко Ю.П., Войтенко Г.М., Білай І.М. та ін., в т.ч. Степаненко В.В.]. – К. : Книга плюс, 2010. – 176 с. Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для провізорів-інтернів і провізорів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти (лист № 1/11-203 від 22.01.2010 року).

Давтян Л.Л., Коритнюк Р.С., Войтенко Г.М., Шматенко О.П., Дроздова А.О., Гудзь Н.І., Коритнюк О.Я., Власенко І.О., Руденко В.В., Борисенко Т.А. Несумісні та нераціональні сполучення лікарських засобів для парентерального застосування: довідник – учбовий посібник. – К.: Прінт Квік, 2011. – 70 с.

Коновалова О.Ю., Мітченко Ф.А., Джан Т.В., Дульцева О.В.  (Лозова О.В.) Внутрішньоаптечний контроль якості лікарських засобів: Навч. посібник для студентів вищих фармацевтичних навчальних закладів і факультетів ІV рівня акредитації. – Київ: «Блудчий М.І.», 2010. – 280 с.

Лікарська взаємодія та безпека ліків: посібник / Л.Л. Давтян, Г.В. Загорій, Ю.В. Вороненко, Г.М. Войтенко. : за заг. ред. Л.Л.Давтян, Г.В. Загорія, Ю.В. Вороненка, Р.С. Коритнюк, Г.М. Войтенка. – К.: ЧП «Блудчий М.І.», 2011. – 744 с.

Огляд інтернет-ресурсу.

1. Оксфордський Центр доказової  медицини (ДМ)

http://www.cebm.net/

На сайті в числі інших корисних ресурсів є посилання Learnіng EBM (Вивчення ДМ), що містить ряд вказівок на навчальні матеріали, розбиті по темах: введення; п'ять основних принципів ДМ (постановка клінічного питання, пошук доказових відповідей, критична оцінка доказів, застосування отриманих доказів у лікарській практиці, оцінка ефектів). По кожному із зазначених пунктів є "внутрішні" джерела інформації Оксфордского Центра, а також "зовнішні" - посилання на навчальні матеріали в базах даних сторонніх постачальників інформації. Одно із самих удалих і інформативних джерел інформації для вивчення ДМ. 

2. Центр Доказової медицини Університету Альберта

http :// www . med . ualberta . ca / ebm / ebm . htm 

Являє собою збірник інформаційних ресурсів, покликаних допомогти лікареві у визначенні, оцінці й застосуванні найкращих доказових даних для поліпшення якості медичної допомоги. Навчальні матеріали структуровані по розділах ДМ: введення; види клінічних проблем (питань), що виникають у процесі ведення пацієнтів; стратегія пошуку доказових відповідей (результатів епідеміологічних досліджень); науково-обгрунтовані (доказові) посібники із клінічної практики й ін. У кожній рубриці є вказівки на посилання з відповідною навчальною інформацією, у тому числі з рекомендаціями Журналу Американської медичної асоціації ( JAMA ) - одного з визнаних авторитетів в області ДМ. Крім того, представлений глосарій з ДМ. 

3. Центр Health Evidence

http://www.cche.net/usersguides/main.asp

Центр Health Evіdence є структурним підрозділом Університету Альберта. Є одним з найбільше вдало і якісно розроблених ресурсів для вивчення ДМ. На сайті Центра інформація представлена у вигляді структурованого переліку рубрик по науково-обгрунтованної (доказової) медичній практиці: загальні питання; епідеміологічні дослідження з питань лікування/профілактики, діагностики, причинно-наслідкових зв'язків, прогнозу розвитку захворювань; наведені приклади клінічних сценаріїв, шляхи пошуку доказових відповідей, критична оцінка знайдених результатів; аналіз клінічних рішень; аналіз економічної ефективності; посібника із клінічної науково-обгрунтованної практики й багато чого іншого. Одне з найбільш рекомендуемых джерел інформації. 

4. Медичний центр SUNY Downstate , Медична  бібліотека Брукліна

http :// library . downstate . edu / EBM 2/ contents . htm

У даній бібліотеці представлені інформаційні джерела по розділах, зручним для вивчення принципів ДМ як для початківців, так і для досвідчених лікарів: введення; клінічні питання; пошук доказових даних і їхня критична оцінка; застосування отриманих даних для прийняття клінічних рішень; оцінка результатів; глосарій. 

5. Библиотека HealthScienceCenter Университету Флориди

http://www.library.health.ufl.edu/pubmed/PubMed2/ 

Авторами розроблена навчальна програма  стратегії пошуку інформації, що стосується медико-біологічних проблем у середовищі PubMed (система безкоштовного доступу до електронних баз даних Національної Медичної Бібліотеки США - MEDLІNE , OLDMEDLІNE , що містить більше 15 мільйонів статей в області медико-біологічних наук). Пропонована інформація складається з покрокового докладного пояснення стратегії пошуку в PubMed . Становить істотний інтерес для лікарів, що займаються застосуванням принципів ДМ у своїй практиці. 

6. Сайт British Medical Journal (Британський Медичний Журнал) – одне з самих авторитетних видань в галузі медицини

http :// bmj . bmjjournals . com / collections / epidem / epid . shtml 

Представлено навчальні ресурси з ДМ і епідеміології для початківців: основи епідеміології як науки; основи епідеміологічних досліджень, що є базою ДМ (когортні дослідження, дослідження випадок-контроль, рандомизировані  контрольовані випробування й ін.); методи епідеміологічних розрахунків для оцінки частотних показників і ін. 

7. Університет Південної Калифорнії, Відділ Сімейної Медицини (модуль Education & Training).

http://www.usc.edu/schools/medicine/departments/family_medicine/education/clerkship/evidence_based/index.html

Department of Family Medicine

На сайті представлені матеріали для самостійного вивчення принципів ДМ у вигляді окремих підмодулей, зручних для використання: введення в ДМ; кроки у використанні ДМ у медичній практиці: питання, що виникають при веденні хворого, покрокова стратегія пошуку доказової інформації, що відповідає на ці питання, оцінка отриманої інформації й відсівання неякісної інформації, застосування отриманої інформації для підвищення якості медичної допомоги. Є якісний глосарій з ДМ. Один з найбільш рекомендуемых ресурсів. 

8. Центр Доказової медицини Університету Торонто

http://www.cebm.utoronto.ca/intro/whatis.htm 

Інформаційні ресурси  ДМ представлені у вигляді окремих рубрик: знайомство із принципами ДМ; види    проблем, що встають перед лікарями, і питань; пошук науково-обгрунтованих відповідей (досліджень, що доводять певні твердження); критична їхня оцінка; застосування науково-обгрунтованих методів у практиці лікаря й ін. Крім того, зазначені й інші ресурси - такі як причини інтересу до ДМ,  чи дійсно практика лікарів відповідає принципам ДМ і чи можуть лікарі додержуватися цих принципів, обмеження, пов’язані із  ДМ у процесі медичної практики й т.д. Є якісний глосарій з  ДМ. Один з найбільш пізнавальних Інтернет-ресурсів. 

9. Кокранівське Співтовариство. Відкриті навчальні матеріали

http :// www . cochrane - net . org / openlearning / 

Кокранівське Спітовариство (КС)- міжнародне співтовариство дослідників, що мають метою відшукувати й узагальнювати результати всіх коли-небудь, проведених рандомізованих клінічних випробувань лікувальних втручань. Основний продукт КС - Кокранівська бібліотека (КБ). КБ - електронна база даних результатів якісних досліджень - краще джерело для одержання наукового обґрунтування ефективності лікувальних втручань. Сайт являє собою збірник навчальних матеріалів для написання Кокранівських Оглядів - статей для КБ, червоною ниткою через  які проходить навчання принципам ДМ. 

10. Бібліотека Нью-йоркської медичної асоціаціі. Центр ресурсів з ДМ – матеріали для навчання і викладання.

http :// www . ebmny . org / teach . html 

Сайт цікавий тим, що представлено посилання на Інтернет-ресурси  по самонавчанню принципам ДМ, а також інформаційні посилання для викладачів ДМ. Містить скачувані PowerPoіnt -презентації по різних темах в області ДМ, матеріали  систематичних оглядів і багато чого іншого. 

11. Медична Школа Масачусетського Університету. Центр ДМ

http://library.umassmed.edu/EBM/tutorials/ 

Підібрано навчальні матеріали з докладним описом застосування ДМ у лікарській практиці, що стосується терапії/профілактики, оцінці прогнозу плину захворювань, ризику їхнього виникнення й діагностичних заходів. Навчальні матеріали побудовані по рубриках ДМ: постановка клінічного питання (проблеми); трансформація клінічного питання в пошуковий запит; виявлення типу проведених різними авторами дослідженнях з даної проблеми, що містять відповідь; пошук кращих доказових даних в електронних базах даних Ovіd і PubMed. 

12. Клінічна епідеміологія та ДМ для ефективної клінічної практики

Ресурси Бостонської дитячої лікарні (одна з  авторитетних медичних дитячих установ США).

http :// www . intensivecare . com / Tutorial . html # anchor 1213305

Представлено структуровані матеріали по ДМ: введення; критична оцінка медичної літератури; основи биостатистики для лікарів; фундаментальні основи епідеміологічних досліджень; пошук доказових даних; систематичні огляди й інші ресурси. 

13. Центр ДМ факультету Сімейної Медицини Мічиганського Університету

http://www.poems.msu.edu/InfoMastery/

Інформація представлена у вигляді структурованої по модулях бази навчальних даних з погодинним розкладом (тобто із вказівкою часу, необхідного на вивчення кожного модуля): введення (1година); діагностика (3-4ч); терапія (2-3ч); прогноз (2-3ч); позначка-аналіз (2-3ч); прийняття клінічних рішень (3-5ч); клінічні питання (1-2ч). Кожний модуль розбитий на зручні підмодулі.

Один з найбільш зручних для вивчення ресурсів. 

14. Бібліотека ДМ Університету штату Іллінойс

http://www.uic.edu/depts/lib/lhsp/resources/ebm.shtml

Інформація представлена по кроках реалізації ДМ у медичній практиці: трансформація медичної проблеми в строго фокусоване питання; ефективний пошук доказової інформації, що відповідає на нього; критична оцінка знайденої інформації; впровадження в практику отриманої інформації; оцінка впливу впровадження. Крім того представлена навчальна інформація із систематичних оглядів і позначки-аналізу, доказовим клінічним руководствам, електронним базам доказових даних (наприклад, Кокранівська бібліотека), аналізу прийняття клінічних рішень і багато чого іншого.

15. Бібліотека Медичного Центру Duke University , Бібліотека Охорони Здоров’я, Університет Північної Кароліни

http://www.hsl.unc.edu/services/tutorials/ebm/welcome.htm

Інформація  на сайті  являє собою навчальні матеріали для студентів-медиків і лікарів, і присвячена основним принципам ДМ. Навчальні ресурси об'єднані в розділи ДМ: що таке ДМ? правильна постановка клінічних питань; правильна стратегія пошуку необхідної інформації для відповіді на них (пояснюється стратегія пошуку в Medlіne ); вірогідність отриманої інформації й впровадження її в практику; глоссарий ДМ. Крім того, тут пропонується тестове завдання для оцінки своїх знань в області ДМ. 

16. Школа Охорони Здоров’я Університету Шеффілда RES & WCE

http :// www . shef . ac . uk / scharr / reswce / reswce 3. Htm

"Основи пошуку доказів" - 90-хвилинний короткий вступний курс, що пояснює основні поняття ДМ і складається з наступних розділів: введення; поняття клінічної ефективності; клінічна проблема й пошук відповідей; пошук у базах даних Medlіne і Cochrane Lіbrary і інших літературних джерелах; клінічна оцінка отриманих даних і інш. На цьому сайті також навчаються можуть пройти тестування для оцінки своїх знань. 

17. База даних WISDOM

http :// www . shef . ac . uk / uni / projects / wrp / seminar . html # EBP

Електронна база даних містить, крім усього іншого, ресурси з науково-доведеної  медичної практики (ДМ) у вигляді коротких лекцій по темах: введення в ДМ; основні кроки на шляху до науково-доведеної  медичної практики; електронні бази даних, що містять доказову інформацію (представлена стратегія пошуку в Medlіne ); критична оцінка інформації; клінічна оцінка інформації; абсолютний і відносний ризики і їхня інтерпретація; медична статистика; ДМ: від теорії до практики. 

18. Дистанційні курси з ДМ ADEPT (Applying Diagnosis, (a)Etiology, Prognosis & Therapy methodological filters to retrieving the evidence)

http://www.shef.ac.uk/scharr/ir/adept/

Сайт дає матеріали для дистанційного навчання,, застосуванню принципів ДМ у медичній практиці. Вся інформація розділена на рубрики: введення в ДМ; основи дизайну епідеміологічних досліджень; дослідження з оцінки ефективності терапевтичних втручань, діагностичних заходів, оцінці причинно-наслідкових зв'язків, прогностичні дослідження; посібника із клінічної практики; економічна ефективність ДМ; впровадження принципів ДМ у медичну практику. Модулі містять додаткові посилання, деякі із цих модулів супроводжуються PowerPoіnt -презентаціями. Досить якісно сформований ресурс для дистанційного навчання ДМ. 

19. Суперкурс - Інтернет курси з вивчення  ДМ, які можуть вільно використовуватись для самонавчання і викладацької роботи

http://www.pitt.edu/~super1/

Сайт побудований у вигляді великої добірки великої кількості лекцій на епідеміологічну тематику у вигляді PowerPoіnt -презентацій. Лекції структуровані по розділах (темам), авторам, алфавітному порядку, новизні матеріалу й ін. Становить великий інтерес як для новачків, так і досвідчених фахівців в області епідеміології й доказової медицини. 

20. Московський центр доказової  терапії и фармакотерапії

http://evbmed.fbm.msu.ru/

У розділі "Що таке доказова медицина?" є  добірка методичних матеріалів, публікацій, а також глосарій  з  ДМ. Крім того, сайт містить практичні рекомендації з терапії, підготовлені на підставі систематичних оглядів, з використанням методів ДМ; посилання на інші ресурси в області ДМ. 

21. Санкт-Петербурзький інститут громадської Охорони Здоров’я

http://stphs.narod.ru/

На сайті можна знайти навчальні матеріали, присвячені різним питанням в області досліджуваної дисципліни. Розділ "Епідеміологія" представляє ресурси: епідеміологічні дослідження, епідеміологія для непосвячених, прикладна епідеміологія й биостатистика, епідеміологічний аналіз у програмі Stata . Розділ "Біостатистика" містить корисні ресурси для ознайомлення зі статистичними програмами SAS і Stata і іншу інформацію. Розділ "Доказова медицина" складається з декількох лекцій по ДМ, PowerPoіnt -презентацій, методичних рекомендацій з пошуку в Medlіne і іншій інформації.

Сайт не "блищить" дизайном, але зібрав досить корисної інформації з досліджуваного курсу. 

22. Міжрегіональне товариство фахівців з ДМ

http://www.osdm.org/

Основний інтерес представляє розділ сайту "Ресурси", що містить бази даних клінічних рекомендацій, заснованих на доказових даних, посібника з підготовки таких рекомендацій, бібліотеку матеріалів по клінічних рекомендаціях. Крім того, містить добірку публікацій по ДМ: журнальні публікації (містять опис того, як правильно читати й критично оцінювати медичні статті), опис стратегії пошуку медичної доказової інформації в електронній базі даних Medlіne . 

23. Корисні посилання  по тематиці  для лікарів і фармацевтів

www.thecochranelibrary.com

1. Закон України “Про лікарські засоби”.

2. Державна Фармакопея України / Державне підприємство “Науково-експертний фармакопейний центр”. – 1-е вид. – Харків: РІРЕГ, 2001. – 556 с.

3. Державна Фармакопея України / Держ. п-во «Науково-експертний фармакопейний центр». – 1-е вид. – Доповнення 1. –Х.: Держ. п-во «Науково-експертний фармакопейний центр», 2004. – 520 с.

4. Державна Фармакопея України / Державне п-во “Науково-експертний фармакопейний центр”. – 1-е вид. – Доповнення 2. – Х. : Державне підприємство “Науково-експертний фармакопейний центр”, 2008. – 620 с.

5. Державна Фармакопея України: Доповнення 3 / Державне підприємство «Науково-експертний фармакопейний центр». − 1-е вид. − Харків: РІРЕГ, 2009. − С. 530.

6 Державна Фармакопея України: Доповнення 4 / Державне підприємство «Науково-експертний фармакопейний центр». − 1-е вид. − Харків: РІРЕГ, 2010. − С. 580.

7. European Pharmacopoeia. Book subscription (V. 7.0–7.2) [7th Edition], 2011 . – 2110 р.

8. Japanese Pharmacopoeia. Excipients Handbook, 2011. – 2310 р.

9. Encyclopedia of pharmaceutical technology / [ed. James Swarbrick]. – USA: Inc. All rishts ceserved, 2007. – 3256 p.

10. Настанова 42-01-2001 “Лікарські засоби. Належна виробнича практика”.

11. Настанова 42-01-2002 “Лікарські засоби. Належна виробнича практика активних фармацевтичних інгредієнтів”.

12. Настанова 42-01-2002 “Лікарські засоби. Належна практика дистрибуції”.

13. Настанова 42-01-2003 “Лікарські засоби. Технологічний процес”.

14. Настанова 42-01-2004 “Лікарські засоби. Валідація технологічного процесу”.

15. Настанова 42-7.0:2005 «Настанова з якості. Лікарські засоби. Настанова з клінічних досліджень».

16. Настанова 42-7.3:2008 «Настанова з якості. Лікарські засоби. Належна лабораторна практика ».

17. Настанова 4СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2011 «Лікарські засоби. Належна виробнича практика ».

18. Настанова СТ-Н МОЗУ 42-1.1:2013 «Лікарські засоби. Належна регуляторна практика ».

19. Технологія ліків промислового виробництва. Підручник./ В.І.Чуєшов, Є.В.Гладух – 2012. – 694 с.

20. Технологія лікарських препаратів промислового виробництва. Навчальний посібник./ За редакцією проф..Д.І.Дмітриєвського. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2008. – 280 с. Іл.

21. Грошовий Т. А. Математичне планування експерименту при проведенні наукових досліджень в фармації / Т. А. Грошовий, В. П. Марценюк, Л. І. Кучеренко [та ін.] – Тернопіль: ТДМУ, 2008. – 368 с.

22. Довідник лікарських засобів України 2010 [Електронний ресурс] : за даними Держ. Фармакологічного Центру / МОЗ України, 2010. – Режим доступу: http://mozdocs.kiev.ua/liki.php

23. Реєстр лікарських засобів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mozdocs.kiev.ua

24. Емшанова С. В. Промышленный контроль формы и размера частиц лекарственных субстанций [Електронний ресурс]. ]. – Режим доступу: http://www.medbusiness.ru/365.php.

25. Keith D. Hjelmstad. Fundamentals of structural mechanics. Springer, 2010, 480p.

26. Hassan Al Nageim Structural mechanics Pearson Education, 2011, 361 p. 

Література (клінічна фармація та фармакологія): 

1. Аткинсон А. Дж. Принципы клинической фармакологии. – М.: Практическая медицина, 2013. – 556 с.

2. Белоусов Ю.Б. Клиническая фармакология и клиническая фармакотерапия. – 3-е изд., испр. и доп.- М.: ООО « Медицинское информационное агенство», 2010. - 872 с.

3. Біофармація: підручник для студ. вищих фарм. навч. закладів IV рівня акредитації / за ред. О.І. Тихонова, Х.: НфаУ: Золоті сторінки, 2010. – 238 с.

4. Вебер В.Р. Клиническая фармакология: учебное пособие . – М.: Медицина, 2009. – 448 с.

5. Галлин Д.И. Принципы и практика клинических исследований. – М.: Практическая медицина, 2013. – 474 с.

6. Головенко М.Я. Біофармацевтична класифікаційна система / М.Я. Головенко, О.П. Баула, І.Ю. Борисюк. – К., 2010. – 299 с.

7. Гравель И.В., Шойхет Я.Н., Яковлев Г.П. Фармакогнозия. Экотоксиканты в лекарственном растительном сырье и фитопрепаратах: учебное пособие. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 304 с.

8. Давтян Л.Л., Загорій Г.В., Вороненко Ю.В., Коритнюк Р.С., Войтенко Г.М. Лікарська взаємодія та безпека ліків: посібник. – К.: ЧП «Блудчий М.І.», 2011. – 744 с.

9. Давтян Л.Л., Коритнюк Р.С., Войтенко Г.М. та ін. Несумісні та нераціональні сполучення лікарських засобів для парентерального застосування: навчальний посібник. – К., 2012. – 76 с.

10. Денисюк В.І., Денисюк О.В. Доказова внутрішня медицина: Підручник для студентів вищих мед. навч. закладів ІІІ –ІУ рівнів акред.– Вінниця: ДП ДКФ, 2011. - 928 с.

11. Державна Фармакопея України / Державне підприємство «Науково-експертний фармакопейний центр». – 1-е вид. – Харків: РІРЕГ, 2001. – 556 с.;                              а) Державна Фармакопея України / Державне підприємство «Науково-експертний фармакопейний центр». – 1-е вид. – Доповнення 1. - Харків: РІРЕГ, 2004. – 520 с.; б) Державна Фармакопея України / Державне підприємство «Науково-експертний фармакопейний центр». – 1-е вид. – Доповнення 2. - Харків: РІРЕГ, 2008. – 620 с.;

12. Державний формуляр лікарських засобів, випуск четвертий/ Під ред. В.Є Бліхара, В.І. Мальцева, А.М. Морозова, В.Д. Парія, А.В. Степаненко, Т.М. Думенко. Затверджено МОЗ України (наказ МОЗ України від 28.03.2012 р. № 209) – електронна версія. – К., 2012.

13. Довідник лікарських засобів, випуск шостий (Державний експертний центр МОЗ України) / Електронна версія. Зміст: готові ЛЗ;  субстанції; ЛРС; ЛЗ in bulk; міжнародні непатентовані назви ЛЗ; повний перелік ЛЗ, дозволених для застосування в Україні станом на 01.05.2012 р.; інструкції для медичного застосування; пошукова система. - К., 2012.

14. Допоміжні речовини в технології ліків: вплив на технологічні, споживчі, економічні характеристики і терапевтичну ефективність: навч. посібник для студ. вищих фарм. навч. закладів / За ред. І.М. Перцева; НфаУ. – Х.: Золоті сторінки, 2010. – 598 с.

15. Дроговоз С.М., Гудзенко А.П., Бутко Я.А., Дроговоз В.В. Побочное действие лекарств: учебник-справочник. –Х.: «СИМ», 2010. - 480 с.

16. Загальна фармакокінетика: Підручник для студ.фарм. вузів і фарм. фак-тів вищих мед.навч. закладів III-IV рівнів акредитації / За ред. Б.А. Самури. – Т.: ТДМУ: Укрмедкнига, 2009. – 355 с.

17. Збірник тестових завдань з вибіркових навчальних дисциплін: «Фітотерапія», «Основи рефлексотерапії», «Основи гомеопатії»/За ред.В.П.Лисенюка. –К.:Каскад-Медікал, 2010. -236 с.

18. Кваліфікаційна характеристика та посадова інструкція провізора-консультанта сімейної фармації: інструктивно-метод. рекомендації: Охорона здоров'я (фармація) / НМАПО імені П.Л. Шупика; Пономаренко М.С., Загорій Г.В., Бабський А.А., Трохимчук В.В., Горбань О.М. та ін. – К., 2011. – 23 с.

19. Клиническая фармакокинетика /  ред. В.Г. Кукес. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009.-432 с.

20. Клиническая фармакология: Национальное руководство / Ассоциация мед. обществ по качеству; под ред. Ю.Б. Белоусова, В.К. Лепахина, В.Г. Кукеса, В.И. Петрова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 976 с.

21. Клиническая фармакология:Учебник / Под ред. В.Г.Кукеса.-М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013.-1056 с.

22. Клиническая фармакология: Учебник/ Колектив  авторов; под ред. О.Я. Бабака, А.Н. Беловола, И.С.Чекмана.- К.: ВСИ «Медицина», 2012.- 728 с.

23. Клиническая  фармакология: избранные лекции / С.В. Оковитый, В.В. Гайворонская, А.Н. Куликов, С.Н. Шуленин.  -  М.:ГЭОТАР-Медиа, 2009.- 599 с.

24. Клиническая фармакология в кардиологии: учебное пособие / под ред. А.А. Опарина; ХМАПО. – Х.: Факт, 2013. – 107 с.

25. Клиническая фармакология и фармакотерапия: Учебник, 3-е издание/ Под ред. В.Г. Кукеса, А.К. Стародубцева. - М.:ГЭОТАР-Медиа, 2012.- 832 с.

26. Клінічна фармакогенетика: навч. посібник  для студ. вищих мед. (фармацевт.) навчальних закладів IV рівня акредитації / Яковлева О.О. Коновалова Н.В., Косован А.І., Стопінчук О.В., Семененко С.І. ; ВНМУ ім. М.І. Пирогова. - Вінниця: Нова Книга, 2011. – 159 с.

27. Клінічна фармакологія: Підр. для студ. вищих мед. (фармацевт.) навчальних закладів IV рівня акредитації  /За ред. О.Я. Бабака,О.М. Біловола, І.С.Чекмана.- К.: Медицина, 2010. - 760 с.

28. Клінічна фармакологія: Посібник для практ.занять / Самура Б.Б.,  Крайдашенко О.В., Галаєва Я.Ю., Нальотов С.В., Грінь А.К. та ін.: Донецький НМУ. – Донецьк: Вебер, 2009. – 181 с.

29. Клінічна фармакологія. Посібник для практичних занять: навч. посібник  для студ. вищих мед. (фармацевт.) навчальних закладів IV рівня акредитації / Самура Б.Б., Крайдашенко О.В., Самура Б.А., Самура І.Б., Ковальчук Н.М., Яковлева О.О. – 2-е видання.  – Вінниця: Нова Книга, 2010. – 191 с. (англ.мовою).

30. Клінічна фармація: Навч.-метод. практикум : навч. посібник для студ. в.н.з. / Зупанець І.А., Чекман І.С., Попов С.Б., Нальотов С.В., Пропіснова В.В. та ін.; переклад Л.В. Брунь та ін. (англ.мовою) – НФаУ.- Х.: Золоті сторінки, 2010. – 183 с.

31. Клінічна фармація (фармацевтична опіка): підручник  для студ. в. мед. (фарм.) н.з., які навчаються за спеціальністю «Фармація» / за ред. В.П. Черних, І.А.Зупанця – НФаУ.- Х.: Золоті сторінки, 2011. – 703 с.

32. Компендиум 2011 - лекарственные препараты  / Под ред. В.Н. Коваленко, А.П. Викторова.- К.: МОРИОН, 2011.-2264 с.

33. Корнацький В.М., Сілантьєва О.В. Етичні аспекти дослідження лікарських засобів в Україні. – К., 2010. – 264 с.

34. Краснюк И.И., Михайлова Г.В., Денисова Т.В., Скляренко В.И. Фармацевтическая технология. Технология лекарственных форм: Учебник. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. -656 с.

35. Минина С.А., Каухова И.Е. Химия и технология фитопрепаратов: учебник; 2-е изд. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 560 с.

36. Належні практики у фармації: практикум для студ. вищих мед.навч.закладів / Гудзь Н.І., Калинюк Т.Г., Білоус С.Б., Сметаніна К.І.; за ред. Т.Г. Калинюка. – Вінниця: Нова Книга, 2013. – 368 с.

37. Окороков А.Н. Руководство по лечению внутренних болезней: Том 1. Лечение болезней органов дыхания. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Медицинская литература, 2008. – 384 с.

38. Окороков А.Н. Руководство по лечению внутренних болезней: Том 2. Лечение болезней органов пищеварения. Лечение болезней пищевода, желудка, кишечника. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Медицинская литература,  2009. – 416 с.

39. Окороков А.Н. Руководство по лечению внутренних болезней: Том 3. Лечение болезней печени, желчных путей, поджелудочной железы. -  3-е изд., перераб. и доп. - М.: Медицинская литература, 2010. – 336 с.

40. Окороков А.Н. Руководство по лечению внутренних болезней: Том 4. Лечение ревматических болезней. -  3-е изд., перераб. и доп. - М.: Медицинская литература, 2013. – 636 с.

41. Основи клінічної медицини: симптоми та синдроми в практичній фармації: навч. посібник для студ. вищих фарм. навч. закладів і ф-тів IV рівня акредитації / За ред. В.П. Черних, І.А. Зупанця; НфаУ. – Х.: Золоті сторінки, 2010. –91 с.

42. Петров В.И. Клиническая фармакология и фармакотерапия в реальной врачебной практике: мастер-класс: учебник.  - М.: ГЭОТАР- Медиа, 2011. - 872 с.

43. Побічні реакції серцево-судинних засобів: навч. посібник  для студ. вищих мед. (фармацевт.) навчальних закладів IV рівня акредитації / Чекман І.С., Вікторов О.П., Горчакова Н.О. та ін.; НМУ ім. акад. О.О. Богомольця. – К., 2010. – 87 с.

44. Протоколи провізора (фармацевта) при відпуску безрецептурних лікарських засобів: довідник лікаря / укладачі: Бездітко Н.В., Бліхер В.Є., Зіменковський А.Б., Зупанець І.А., Ліщишина О.М. та ін.- К.: ТОВ «Доктор-Медіа», 2011. – 250 с.

45. Рациональная фармакотерапия. Справочник терапевта: Рук. для практикующих врачей /Ред.-сост. Л.И.Дворецкий. - М.: Литтерра, 2010. - 976 с.

46. Руководство по скорой медицинской помощи / Под ред. С.Ф. Багненко, А.Л. Вёрткина, А.Г. Мирошниченко, М.Ш. Хубутии. -М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. -816 с.

47. Самылина И.А., Яковлев Г.П. Фармакогнозия: учебник. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 976 с.

48. Сметаніна К.І. Фармацевтична допомога геріатричним хворим: навч. посібник для слухачів курсів підвищення кваліфікації… (III-IV рівень акред.) – ЛНМУ ім. Д. Галицького. – Л.: Видавництво Т. Сороки, 2011. – 117 с.

49. Справочник по кардиологии / Под ред. Целуйко В.И. // Справочник врача «Справочник по кардиологии» - К.: ООО «Доктор-Медиа», 2012. – 520 с. – (Серия «Библиотека «Здоров'я  України»).

50. Сучасні класифікації та стандарти лікування розповсюджених захворювань внутрішніх органів / за ред. Ю.М.Мостового.-15-е вид., доп. і перероб., Вінниця: ДП "ДФК", 2013.- 656 с.

51. Сычёв Д.А., Долженкова Л.С., Прозорова В.К. Клиническая фармакология: общие вопросы клинической фармакологии, практикум: учебное пособие /под  ред. В.Г. Кукеса. – М.: ГЭОТАР- Медиа, 2011. – 224 с.

52. Сычёв Д.А., Раменская Г.В., Игнатьев И.В., Кукес В.Г. Клиническая фармакогенетика / Под ред. В.Г. Кукеса, Н.П. Бочкова. - М.: ГЭОТАР- Медиа, 2007. – 248 с.

53. Технологія ліків промислового виробництва: підручник для студентів вищих навч.закладів: в 2-х ч. / В.І. Чуєшов, Є.В. Гладух, І.В. Сайко та ін. – 2-е вид., перероб.і доп. – Х.: НфаУ: Оригінал, 2012. – Ч.1. – 694 с.

54. Фармакотерапія: підручник для студентів фарм.факультетів / Під ред. О.В. Крайдашенка, І.Г. Купновицької, І.М. Кліща, В.Г. Лизогуба. – Вінниця: Нова Книга, 2010. – 644 с.

55. Фармакотерапія: підручник для студентів вищих мед. (фарм.) навч.закладів: у 2-х книгах / За ред. Б.А. Самури, А.С. Свінцицького.  – Вид. 3-є, перероблене і доп. – К.: Медицина, 2012. : Кн. 1. – 951 с., Кн. 2. – 791 с.

56. Фармацевтична енциклопедія (НФаУ; ред. рада: Черних В.П. (голова) та ін. – Вид. 2-е, доп. – К.: Моріон, 2010. – 1631 с.

57. Фармацевтична опіка при використанні засобів контрацепції: навч.посібник / Вдовиченко Ю.П., Войтенко Г.М., Білай І.М. та ін.-К.: Книга плюс, 2010. -176 с.

58. Хухліна О.С., Ткач Є.П., Чурсіна Т.Я. та ін. Фармацевтична опіка: вибрані питання: Навчальний посібник. – Вінниця: Нова Книга, 2011. – 424 с.

Додаткова література:

59. Агеев Ф.Т., Арутюнов Г.П., Беленков Ю.Н. и др. Хроническая седечная недостаточность: руководство. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 336 с.

60. Алексеева Л.А., Рагимова А.А. ДВС-синдром: руководство. -М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 120 с.

61. Аллергология и иммунология: Национальное руководство; краткое издание / Под ред. Р.М. Хаитова, Н.И. Ильиной.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012.- 640 с.

62. Алпатов С.А., Щуко А.Г., Урнева Е.М., Малышев В.В. Возрастная макулярная дегенерация: руководство; серия «Библиотека врача-специалиста». - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 112 с.

63. Альбанова В.И.. Забненкова О.В. Угри: учебное пособие. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013.- 184 с.

64. Аметов А.С. Сахарный диабет 2 типа. Проблемы и рещения. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 1032 с.

65. Андреев Д.А., Архипов В.В., Бердникова Н.Г. и др. Профилактика неблагоприятных побочных реакций. Врачебная тактика рационального выбора и применения лекарственных средств / Под ред. Н.В. Юргеля, В.Г. Кукеса. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 448 с.

66. Анестезиология и интенсивная терапия: практ. руководство /Под ред. Б.Р. Гельфанда. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 672 с.

67. Антибактериальные препараты в клинической практике: руководство / Под ред. С.Н. Козлова, Р.С. Козлова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 232 с.

68. Афанасьев В.В. Неотложная токсикология: руководство. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 384 с.

69. Бегайдарова Р.Х. Диагностика и дифференциальная диагностика инфекционных заболеваний у детей: учебное пособие. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 140 с.

70. Безопасность пациента / Под ред. Е.П. Никонова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 184 с.

71. Беневоленской Л.И., Лесняк О.М. Остеопороз. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 272 с.

72. Благова О.В., Гиляров М.Ю., Недоступ А.В. и др. Медикаментозное лечение нарушений ритма сердца / Под ред. В.А. Сулимова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 448 с.

73. Болезни сердца и сосудов. Руководство Европейского общества кардиологов / Под ред. А.Дж. Кэмм, Т.Ф. Люшера, П.В. Серриуса; пер с англ. / Под ред. Е.В. Шляхто. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 1480 с.

74. Бочков Н.П., Пузырёв В.П., Смирнихина С.А. Клиническая генетика: учебник / Под ред. Н.П. Бочкова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 592 с.

75. Вакцины и вакцинация: Национальное руководство / Под ред. В.В. Зверева, Б.Ф. Семёнова, Р.М. Хаитова.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011.-880 с.

76. Вёрткин А.Л. Скорая медицинская помощь. Руководство для фельдшеров: учебное пособие. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 400 с.

77. ВИЧ-инфекция и СПИД: Национальное руководство / Под ред. В.В. Покровского. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 608 с.

78. Воробьёв А.И., Аль-Ради Л.С., Андреева Н.Е. и др. Рациональная фармакотерапия заболеваний системы крови / Под общ. редакцией А.И. Воробьёва. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 688 с.

79. Вялков А.И., Кучеренко В.З. Управление и экономика здравоохранения: учебное пособие. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 664 с.

80. Ганцев Ш.Х., Старинский В.В., Рахматуллина И.Р. и др. Амбулаторно-поликлиническая онкология. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 448 с.

81. Гастроэнтерология: Национальное руководство; краткое издание / Под ред. В.Т. Ивашкина, Т.Л. Лапиной. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 480 с.

82. Гепатиты. Рациональная диагностика и терапия: руководство / Под ред. М. Фукса; пер. с нем. / Под ред. А.О. Буеверова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 240 с.

83. Глаукома: Национальное руководство / Под ред. Е.А. Егорова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 824 с.

84. Годзенко А.А., Корсакова Ю.П., Бадокин В.В. Методы оценки воспалительной активности и эффективности терапии при спондилоартритах: учебное пособие. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 48 с.

85. Горбунова В.А., Бесова Н.С. и др. Лекарственное лечение рака желудка и колоректального рака / Под ред. В.А. Горбуновой. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 384 с.

86. Грипп (сезонный, птичий, пандемический) и другие ОРВИ / Под ред. В.П. Малого, М.А. Андрейчина; серия «Библиотека врача-специалиста». - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 320 с.

87. Грищук С.Ф. Анестезия и интенсивная терапия в стоматологии: руководство; серия «Библиотека врача-специалиста». - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 240 с.

88. Давыдкин И.П., Куртов И.В., Хайретдинов Р.К. и др. Болезни крови в амбулаторной практике / Под ред. И.П. Давыдкина - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 192 с.

89. Давыдкин И.П., Шутов А.М., Ромашева Е.Л. и др. Анемия при хронической болезни почек; серия «Библиотека врача-специалиста». - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 64 с.

90. Дадвани С.А., Ветшев П.С., Шулутко А.М., Прудков М.И. Желчекаменная болезнь; серия «Библиотека врача-специалиста». - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 176 с.

91. Дементьева И.И., Чарная М.А., Морозов Ю.А. Анемии: руководство; серия «Библиотека врача-специалиста». - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 304 с.

92. Дементьева И.И., Чарная М.А., Морозов Ю.А. Патология системы гемостаза; серия «Библиотека врача-специалиста». - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 288 с.

93. Дерматовенерология: Национальное руководство / Под ред. Ю.К. Скрипкина, Ю.С. Бутова, О.Л. Иванова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013.- 1024 с.

94. Детская гастроэнтерология: руководство для врачей / Под ред. проф. Н.П. Шабалова. – М.: МЕДпресс-информ, 2011. – 736 с.

95. Детская кардиология  и ревматология: Практическое руководство / Под общ. ред. Л.М. Беляевой. – М.: ООО «МИА», 2011. – 584 с.

96. Детская нефрология / Под ред. Э. Лойманна, А.Н. Цыгина, А.А. Саркисяна. -  М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 400 с.

98.Барнаулов О.Д. Фитотерапия больных сердечно-сосудистыми заболеваниями. - СПб.: Элби-Спб, 2005. -224 с.

99.Безопасность лекарств. Руководство по фармаконадзору / Под ред. А.П. Викторова, В.И. Мальцева, Ю.В. Белоусова. - К.: Морион, 2007.- 240 с.

100. Белоусов Ю.Б., Гуревич К.Г. Клиническая фармакокинетика. Практика дозирования лекарств.- М.: Литтерра, 2005. - 288с.

101.Внутренние болезни по Тинсли Р. Харрисону: В 7-ми книгах /Под ред. Э.Фаучи, Ю. Браунвальда, К.Иссельбахера и др.; Пер. с англ. -М.: Практика, 2005,- 3176 с.

102.Довідник лікарських засобів: У двох томах / За ред. В.Т. Чумака. - К.: Моріон, 2007. Т.1.- 1216 е., Т.2.- 1216 с. та наступні видання.

103.Дранник Г.М. Клиническая иммунология и алергология: пособие, 3-е изд., доп. - К.: ООО "Полиграф плюс", 2006. - 482 с.

104.Збірник нормативно-правових документів з питань ВІЛ/СНІДУ у дітей - Київ, 2007. - 444 с.

105.Зборовский А.Б., Тюренков И.Н., Белоусов Ю.Б. Неблагоприятные побочные эффекты лекарственных средств. - М.: ООО «Медицинское информационное агенство», 2008. - 656 с.

106.Клинические испытания лекарств / Под ред. В.И. Мальцева, Т.К. Ефимцевой, Ю.Б. Белоусова, В.Н. Коваленко. - 2-е изд., перераб. и доп. - К.: Морион, 2006. - 456 с.

107.Кобзар А.Я. Фармакогнозія в медицині: Навч. посібник. - К.: Медицина, 2007.- 544 с.

108.Корсун В.Ф.,Пупыкина К.А.Дорсун Е.А. Руководство по клинической фитотерапии: лекарственные растения в гастроэнтерологии. -М.: Практическая медицина, 2008.- 464 с.

На кафедрі промислової, клінічної фармації та клінічної фармакології проводяться цикли тематичного удосконалення за напрямками: «Промислова фармація», «Клінічна фармакологія при захворюваннях внутрішніх органів», «Фітотерапія при захворюваннях внутрішніх органів», «Клінічна фармакологія та фітотерапія при захворюваннях внутрішніх органів». Тривалість циклів ТУ складає: 2 тижні та 1 місяць.

На кафедрі проходять цикли інтернатури (спеціалізації) та стажування зі спеціальності «Клінічна фармація» тривалістю відповідно 6 та 1 місяць.

Контроль за навчальним процесом здійснює завідувач кафедри. Викладачі проводять взаємовідвідування занять. Методики проведення семінарських та практичних занять та лекцій періодично обговорюються на методичних нарадах кафедри і протоколюються.

  Практичні заняття  циклів з промислової фармації безпосередньо проходять на технологічних дільницях,  у лабораторіях базового виробничого підприємства ПрАТ “Фармацевтична фірма “Дарниця”, яке  одне з перших в Україні було сертифіковано у відповідності до GMP.

 Кожному слухачеві видається технологічний одяг та взуття, що є невід’ємною частиною правил GMP. Така форма навчання дуже сприятливо впливає як на слухачів, так і на фахівців-кураторів – це було доведено багаторічним досвідом існування кафедри. Після таких занять проводиться семінар-дискусія, на якому слухачі та фахівці-куратори обмінюються досвідом. Практичні заняття з фаху «Клінічна фармація» та «Клінічна фармакологія» проходять безпосередньо у клінічних відділеннях (амбулаторіях) та аудиторіях клінічних баз.

Викладачі кафедри, які мають лікарські категорії, здійснюють лікувально-діагностичну роботу за різними спеціальностями. Співробітники кафедри приймають участь в наукових клінічних дослідженнях з дотриманням вимог біоетики, проводять експертну оцінку ефективності та безпеки фармако- і фітотерапії для профілактики,  лікування і реабілітації хворих; перевіряють  якість наданої медичної допомоги та відповідність фармакотерапії клінічним протоколам та формулярам;  апробують і впроваджують в практику сучасні лікарські засоби у межах чинного законодавства і нормативних актів; здійснюють допомогу відповідальним особам у ЛПЗ по веденню документації та складанню річних звітів з фармаконагляду (аналіз випадків побічних реакцій/неефективності) ліків.

  • Степаненко–Руді В.В. нагороджений 2 урядовими грамотами, медаллю Верховної Ради України.
  • В 2014 році Степаненко–Руді В.В. внесений в довідково-біографічний довідник «Флагмани сучасної медицини» п’ятого видання( сторінка 25).