Search

На даний час на кафедрі виконуються 2 фрагменти науково-дослідних робіт (НДР): 1. «Практичні аспекти застосування реінжиніринга організаційних, аналітичних та технологічних процесів на фармацевтичному підприємстві» як частина НДР кафедри організації і економіки фармації .
«Науково-практичне обґрунтування технології лікарських засобів з різними дисперсійними середовищами» як частина НДР кафедри фармацевтичної технології і біофармації.

Патенти

 1. Склад трансдермальної терапевтичної системи з мерказолілом . С. В. Ратушний, В.Є.Буцька, Т. О. Шитєєва. Патент 104924 Україна, МПК А61К 31/4164 А61К 47/30 А61Р 5/16 заявник і патентовласник НМАПО ім. П. Л. Шупика. - № а201206937; заявл. 06.06.2012; опубл. 25.03.2014, Бюл. № 6
 2. Спосіб одержання засобу із гастропротекторною активністю.  О.В.Кузнєцова, В.Є.Буцька, Т.В.Джан, .С.В.Клименко. Патент 98112 U Україна, МПК (2015.01) А61К 36/00  заявник і патентовласник НМАПО імені П. Л.Шупика. – № u201413949, заявл. 25.12.2014, опубл.10.04.2015; Бюл. № 7 
 3. Фітогель для корекції функціонального стану шлунково-кишкового тракту під умовною назвою «Айвастевин» Буцька В.Є., Кузнєцова О.В.,Джан Т.В., Тимченко О. Г.;  Пат.UA 118935U Україна, МПК (2017/01) А61К 36/00  А61Р 1/00 заявник і патентовласник НМАПО імені     П. Л. Шупика. № u2017 05822; заявл. 12.06.2017 опубл. 28.08.2017 Бюл. № 16.

Статті

 1. Structural and mechanical analysis of polymer structural composition of matrix transdermic therapeutic system with thiamazole //V.Ye.Butsca,  S. V.Ratushnyi, T. O.Shiteeva World journal of pharmacy and pharmaceutical sciences. Vol. 3, Issue – 2013. –1 – P. 138–145.
 2. Дослідження противиразкової активності екстрактів листя айви (Cydonia Mill.)   і розроблення їх технологічних параметрів / Кузнєцова О.В., Джан Т.В., Клименко С.В. // Фармац. журн. – 2014. - № 1. – С.81 -85.
 3. Перспективність використання екстрактів листя айви та шроту винограду для створення лікарського засобу у формі гелю на основі поліметилсилоксану //Г.В.Загорій, В.Є.Буцька, О.В.Кузнєцова, Т.В.Джан ,О.Г.Тимченко / Зб. наук. праць співроб. НМАПО ім. П.Л. Шупика, вип.. 23, кн. 3, К., – 2014 – С. 539–554
 4. Фармакобіологічні властивості екстракту шроту темних сортів винограду// О. В. Кузнєцова, В. Є.Буцька, Г. Й. Лавренчук,І. В. Сімонова / Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2015. – № 3. – С. 70–75.
 5. Обґрунтування розробки складу та дослідження фізико-хімічних властивостей гелю з екстрактів листя айви й шроту винограду на основі поліметилсилоксану // О.В.Кузнєцова, В.Є.Буцька, Т.В.Джан,О.Г.Тимченко/ Фармац. журн. – 2015. – №4. – С. 30 – 35.
 6. Оцінка однорідності гелю з екстрактів листя айви й шроту винограду на основі поліметилсилоксану з метою оптимізації та удосконалення технології // В. Є. Буцька,   О.В.Кузнєцова, О. Г.Тимченко, Т. В. Джан / Scientific Journal «ScienceRise: Pharmaceutical Science». – 2016 .– №3(3). – С.60–64
 7. Determination of influence of auxiliary ingredients on antioxidant activity of extract of leaves of the quince and grapes seed meal in phytogel with the use of spectrometric methodwith the DPPH indicator system // Еlena Kuznetsova, Victoria Butska, Alexander Tymchenko, Tetiana Dzhan / EUREKA: HealthSciences. – 2017 .– №2(2). – С.3–8
 8. Исследование взаимодействия врача и фармацевтических работников в управлении медикаментозной терапией амбулаторно-поликлинических пациентов в Украине. //Н.С.Пономаренко, И.В.Коханов, С.В.Аугунас /Recipe.– 2017 .– том 20,  №2 – С.128–145.

Тези

 1. Дослідження противиразкової активності екстрактів листя айви // О.В.Кузнєцова, В.Є.Буцька, Т.В.Джан, С.В.Клименко // Матеріали 5-ї науково-практичної конференції з міжнародною участю «Науково-технічний прогрес  і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів». – Тернопіль. – 2013. – №5. – С. 368–369.
 2. Необхідність належного викладання педіатричних аспектів клінічної фармації на до- та післядипломному етапах навчання провізорів// Войтенко Г.М., Тимченко О.Г./ Клінічна фармація: 20 років в Україні: матеріали Національного конгресу, Харків, 21-22 березня 2013р. – Х., 2013. – С.479-480.
 3. Технології засвоєння студентами фармакології засобів, що впливають на травний канал. //Туманов В.А., Чекман І.С., Горчакова Н.О., Тимченко О.Г.,  Тимченко І.М., Юсько Н.О., Яковлєва І.Ю./ Клінічна фармація: 20 років в Україні: матеріали Національного конгресу, Харків, 21-22 березня 2013р. – Х., 2013. – С.508-509.
 4. Изучение органопротекторного действия кратала в експериментах на крысах при гипоксической гипоксии. //Туманов В.А., Горчакова Н.А., Чекман И.С., Яковлева И.Ю., Небесная Т.Ю.,  Войтенко Г.Н., Тимченко И.Н., Тимченко О.Г., Юсько Н.А. /Юбилейный ХХ  Российский Национальный конгресс “ Человек и лекарство”, 15-19 апреля 2013г., Москва: Сборник материалов конгресса (тезисы докл.) -М., 2013.-С.445.
 5. Вплив седасену і седафіту на показники прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу щурів при експериментальному гепатиті.// Туманов В.А., Чекман І.С., Горчакова Н.О., Войтенко Г.М., Тимченко О.Г.,  Тимченко І.М., Яковлєва І.Ю., Юсько Н.О. Клінічна фармакологія та фармакотерапія захворювань у світлі доказової медицини / Матеріали VII Всеукраїнської наук.-практ. конференції з міжнародною участю з клінічної фармакології, 25-26 листопада 2013 р. – Вінниця: Нілан-ЛТД, 2013. – С.47-48.
 6. Варіабельність змін антиоксидантного захисту еритроцитів при астмі у дітей та вплив поліоксидонію. //Войтенко Г.М., Тимченко О.Г. Клінічна фармакологія та фармакотерапія захворювань у світлі доказової медицини / Матеріали VII Всеукраїнської наук.-практ. конференції з міжнародною участю з клінічної фармакології, 25-26 листопада 2013 р. – Вінниця: Нілан-ЛТД, 2013. – С.72-74.
 7. Сравнительная органопротекторная активность кратала и таурина в експериментах на крысах при гипоксической гипоксии. Тимченко И.Н., Тимченко А.Г., Юсько Н.А.  / ХХI  Российский Национальный конгресс “ Человек и лекарство”, 7-11 апреля 2014 г., Москва: Сборник материалов конгресса (тезисы докл.) -М., 2014.-С.447.
 8. Науково-методичні основи викладання фармакології антидепресантів природного і синтетичного походження.// Туманов В.А., Горчакова Н.О., Чекман І.С., Войтенко Г.М., Тимченко О.Г., Тимченко І.М., Яковлєва І.Ю., Юсько Н.О. /XV конгрес Світової Федерації Українських Лікарських Товариств (СФУЛТ), 16-18 жовтня 2014, м.Чернівці // “Українські медичні вісті» (січень-грудень 2014), Том 11, Число 1-4 (80-83). -С.57.
 9. Нейропротекторні властивості келтікану при застосуванні вінкристину.// Войтенко Г.М., Тимченко О.Г., Туманов В.А., Степаненко В.В., Тимченко І.М., Юсько Н.О./ XV конгрес Світової Федерації Українських Лікарських Товариств (СФУЛТ), 16-18 жовтня 2014, м.Чернівці // “Українські медичні вісті» (січень-грудень 2014), Том 11, Число 1-4 (80-83). -С.357
 10. Вплив тіатриазоліну на ефективність альвеолярного газообміну при бронхіальній астмі у дітей.// Тимченко О.Г., Войтенко Г.М., Туманов В.А., Тимченко І.М., Михайловська Г.М. / XV конгрес Світової Федерації Українських Лікарських Товариств (СФУЛТ), 16-18 жовтня 2014, м.Чернівці // “Українські медичні вісті» (січень-грудень 2014), Том 11, Число 1-4 (80-83). -С.367
 11. Порівняння антиоксидантної дії метамаксу і мексидолу при деяких експериментальних стресах / В.А.Туманов, Г.М.Войтенко,О.Г.Тимченко, В.Є.Буцька// Мат-ли міжнар.Конгрес СФУЛТ. Чернівці, січень-грудень, 2014  –  Том.П. – С.257
 12. Порівняльна гастропротекторна та антиоксидантна активність екстрактів з листя айви та шроту винограду/О.Г.Тимченко, В.Є.Буцька, О.В.Кузнецова, І.К.Чувашева //Мат-ли міжнар.Конгрес СФУЛТ. Чернівці, січень-грудень, 2014  –  Том.П. – С.370
 13. Ефективність екстракту череди пониклої при оксалатному ураженні нирок в експерименті / Є.Є.Борзунов, В.Є.Буцька,О.Г.Тимченко,Г.М.Войтенко //Мат-ли міжнар.Конгрес СФУЛТ. Чернівці, січень-грудень, 2014  –  Том.П. – С.348
 14. Викладання засад  сучасної фітотерапії.//Наумова М.І./ XV конгрес Світової Федерації Українських Лікарських Товариств (СФУЛТ), 16-18 жовтня 2014, м.Чернівці // “Українські медичні вісті» (січень-грудень 2014), Том 11, Число 1-4 (80-83). -С.370.
 15. Науково-методичні основи викладання фармакології холінергічних засобів рослинного і синтетичного походження.// Туманов В.А., Чекман І.С., Горчакова Н.О., Войтенко Г.М., Тимченко О.Г., Тимченко І.М., Яковлєва І.Ю., Юсько Н.О./ Актуальні питання експериментальної і клінічної біохімії та фармакології: Матер. Всеукраїнської наук.-практ.конф. (Тернопіль, 9-10 жовтня 2014 р.). – Тернопіль, ТДМУ: Укрмедкнига, 2014. – С.252.
 16. Особливості науково-педагогічних підходів при викладанні фармакології. // Туманов В.А., Чекман І.С., Горчакова Н.О., Войтенко Г.М., Тимченко О.Г., Тимченко І.М., Яковлєва І.Ю., Юсько Н.О., Горчакова Н.О., Чекман І.С./ Матеріали XV Міжнародної наук.конф. «Сучасні парадигми вищої медичної освіти» (Київ, 25 березня 2015 р.). – Київ: КМУ УАНМ, 2015. – С.156.
 17. Органопротекторні властивості метаболітотропних засобів при іммобілізаційному стресі.  //Туманов В.А., Тимченко І.М., Яковлєва І.Ю., Тимченко О.Г.,  Юсько Н.О., Горчакова Н.О., Чекман І.С./ Biodiversity after the Chernobyl accident. Part I : The scientific proceding of the International network AgroBioNet, 2016. – P.253-254 (Матеріали наук.-практ.конференції «Сучасні аспекти збереження здоров’я людини» (до 30-річчя Чорнобильської катастрофи), 22 квітня 2016 року, санаторій «Квітка полонини», с. Солочин Свалявського району).
 18. Дослідження структурно механічних властивостей гелю з екстрактів листя айви й шроту винограду на основі поліметилсилоксану / Кузнєцова О.В, Буцька В.Є., Тимченко О.Г.,  Джан Т.В.// Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів  /Мат-ли VI наук.-практ. конф. з міжнар. участю. Тернопіль. –  2016. – №6. –  С.123-124
 19. Фундаментальні дослідженя при визначенні фармакологічних властивостей засобів народної медицини.// Туманов В.А., Тимченко І.М., Яковлєва І.Ю., Тимченко О.Г., Юсько Н.О., Горчакова Н.О., Чекман І.С./ Актуальні питання в народній і нетрадиційній медицині. Здоров’я та довголіття:фундаментальні дослідження, впровадження / Матеріали наукового симпозіуму з міжнародною участю, Київ, 8-9 квітня 2016р. – К, 2016. – С.37-38.
 20. Застосування знань народної медицини та фармакогнозії при викладанні студентам ІІІ курсу. //Туманов В.А., Тимченко І.М., Яковлєва І.Ю., Тимченко О.Г., Юсько Н.О., Горчакова Н.О., Чекман І.С./ Новітні чинники впливу на формування особистості студента -  майбутнього лікаря /Матеріали ХVІ міжнародної наукової конференції, Київ, 23 березня 2016 р. – К., 2016. – С.140-141.Вивчення стабільності гелю на основі  екстрактів листя айви й шроту винограду на основі поліметилсилоксану при тривалому зберіганні /  Кузнєцова О.В., Буцька В.Є., Тимченко О.Г., Джан Т.В. //Збірник праць Х Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції  «Сучасні аспекти збереження здоров’я людини». 21-22 квітня /За ред.проф.Т.М.Ганича.-Ужгород:Вид-во УжНУ «Говерла».  –  2017.–  №10. –  С.154– 157 

За період існування кафедри захищені дві докторські і чотири кандидатські дисертації. Співробітниками кафедри опубліковано понад 150 наукових статей, видано 10 монографій і підручників. Професорсько-викладацький склад бере активну участь у створенні нормативно-законодавчої бази фармацевтичного сектора України. В рамках НДР кафедра виконує  роботу: «Вивчення актопротекторних, антиоксидантних, антигіпоксантних властивостей  вітчизняних метаболітних і  рослинних лікарських засобів». 

Захищені дисертації за 2008-2013.

 1. Дашевський Андрій Миколайович (на здобуття ступеня доктора фармацевтичних наук за спеціальністю 15.00.01. Тема: «Технологічні дослідження лікарських форм з модифікованим вивільненням діючої речовини на основі функціональних полімерів» - науковий консультант д.фарм.наук, професор Загорій В.А. (квітень 2009 р.)
 2. Кутайні Абдулазіз (на здобуття ступеня кандидата фармацевтичних наук за спеціальністю 15.00.01. Тема: «Дослідження технології і структурно-механічних властивостей таблеток з плівковим полімерним покриттям» - науковий керівник канд.фарм.наук, доцент Буцька В.Є. (листопад 2010 р.)

Планується до захисту у 2013 році

      1. Ратушний Сергій Володимирович(на здобуття ступеня кандидата фармацевтичних наук за спеціальністю 15.00.01. Тема: «Наукова розробка складу та технології лікарського препарату у формі трансдермальної терапевтичної системи з мерказолілом» - науковий керівник канд.фарм.наук, доцент Буцька В.Є. 

З 2012 року на кафедрі навчається в магістратурі з фаху «Клінічна фармація»   Іва Мосават (Іран).

 

 

 1. ІІІ Міжнародна конференція «Народна медицина Вєтнаму-традиції і сучасність».-Хошимін, Вєтнмам, 28-30.11.2012
 2. Науковий симпозіум з міжнародною участю «Нетрадиційні методи лікування з позицій доказової медицини. Фітотерапія.Часпис-10 років» 15-16 березня 2012, м. Київ.

 

     3. Науково-практична конференція «Інноваційні методи оздоровлення. Народна і нетрадиційна медицина» 16-18 травня 2012.-м. Київ

  

     4. Науково-практична конференція студентів та молодих вчених «Інноваційні напрямки відновлюваної терапії: фундаментальні та прикладні питання» 27 квітня 2012.-м.Київ

  

 1. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Лікування та реабілітація больових синдромів» 13-14 квітня 2012 року, м. Трускавець.
 2. IV Національний з’їзд фармакологів України  Київ, 10-12 жовтня 2011 р.
 3. VIII міжнарадна студентська наукова конференція «Перший крок в науку».- Київ: ПВНЗ «КМУ УАНМ».-2011
 4. ХІХ  Российский нац. конгресс  “ Человек и лекарство”, 23-27 апреля 2012г., Москва
 5. «Невирішені питання бронхіальної астми у дітей»: науково-практична конференція Чернівці, 17-18 листопада 2011р.
 6.  «Креативні напрямки в діагностиці, патогенезі та лікуванні внутрішніх хвороб»: Науково-практична конференція Запоріжжя, 12-13 травня 2011р., ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»). – Запоріжжя, 2011.
 7. VIII міжнар. студентська наукова конференція «Перший крок в науку».- Київ: ПВНЗ «КМУ УАНМ».-2011.
 8. «Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів»:  4-та науково-практ.конференція  з міжнародною участю (Тернопіль, 29-30 вересня 2011р.). – Тернопіль, 2011
 9. 80-та ювілейна науково-практична конференція студентів та молодих вчених за участю міжнародних спеціалістів «Працюємо, творимо, презентуємо» - Івано-Франківськ, «Івано-Франківський національний медичний університет», 2011.
 10. «Актуальні питання клінічної та експериментальної фармакології» Наук.-практ.конференція з міжнар. участю до 170- річчя каф. фармакології та клінічної фармакології НМУ ім.О.О. Богомольця (Київ, 25-26 травня 2011р.)
 11. Всеукраїнська наук.-практична конференція «Міжнар. Конгресс студентів та молодих вчених».- Тернопіль, 2011.
 12. ХVІІІ  Российский нац. конгресс “ Человек и лекарство”, 11-15 апреля 2011г., Москва
 13. ХVІІ наукова конференція студентів та молодих вчених  КМУ УАНМ. – Київ, 2010.
 14. “Ліки – людині. Сучасні проблеми створення, вивчення і апробації лікарських засобів”: XXVII наук.-практ. конф. з міжнарод. участю -Харків, 4 лютого 2010 р.
 15. Клінічна та експериментальна фармакологія метаболічних коректорів, органопротекція, доказова медицина”: VI Всеукраїнська  науково-практ.конф. з міжнародною участю, присвячена 90-річчю від дня народження професора О.О. Столярчука  (Вінниця, 10-11 листопада  2010 р.).
 16. “Фармація України. Погляд у майбутнє”: VIІ Національний з’їзд фармацевтів України  (Харків, 15-17 вересня  2010 р.
 17. “Ліки – людині. Сучасні проблеми створення, вивчення і апробації лікарських засобів”: XXVII наук.-практична конфенція з міжнарод. участю (Харків, 4 лютого  2010 р.).
 18. «Раціональна фармакотерапія в геріатрії»  Матер. наук.-практ. конф.(Київ, 13 жовтня 2009р.). – Київ, 2009.
 19. Ювілейний Х з’їзд ВУЛТ (Всеукраїнського лікарського товариства), м. Євпаторія, 24-27 вересня 2009 року)
 20. ХVІ наукова конференція студентів та молодих вчених  МІ УАНМ. – Київ, 2009

1.Отримано міжнародне «Свідоцтво про винахід» з реєстраційним номером –№ 68527, 2010 р. Головного управління реєстрації фірм і індустріальної власності Ірану. Назва винаходу: «Розробка і виготовлення системи “PolymerMicroinjection” з виробництва наномірних частинок “EudragitRS 100” в межах 50 нанометрів». Співавтори винаходу від України: Загорій Володимир Антонович, Борзунов Євгеній Ермолайович, Буцька Вікторія Євгеніївна.

2. Пат. 69543 Україна, МПК С08L 39/00 А61К 31/79 Склад адгезійної полімерної композиції матричної трансдермальної терапевтичної системи / Ратушний С.В., Буцька В.Є., Шитєєва Т.О.; заявник і патентовласник Національна медична академія післядипломної освіти ім.. П.Л. Шупика. - № u201201131; заявл. 03.02.2012; опубл. 25.04.2012, Бюл. №8.

3. Пат. 74520 Україна, МПК G01N33/15 Спосіб кількісного визначення мерказолілу в трансдермальній терапевтичній системі / Ратушний С.В., Буцька В.Є., Голембіовська О.І., Шитєєва Т.О.; заявник і патентовласник Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика - № u201208050; заявл. 02.07.2012; опубл. 25.10.2012, Бюл №2.

Статті.

Промислова фармація

 1. Загорій В.А.,Борзунов Є.Є.,Буцька В.Є., Кутайні А.А. Фармацевтичні розробки науково-обгрунтованої технології таблеток/Фармацевтичний часопис, № 2, Тернопіль, ТДМУ, 2008, с. 26
 2. Загорій В.А., Борзунов Є.Є., Буцька В.Є., Стромко С.Б., Лисенко В.О., Камінський П.Б. Організація технології таблетування фталазола фармацевтично еквівалентного референтному препарату „Фталазол-Дарниця”, Фармацевтичний часопис, № 2, Тернопіль, ТДМУ, 2008, с. 45
 3. Борзунов Є.Є., Буцька В.Є., Кутайні А.А., Стромко С.Б. Обгрунтування технології плівкового покриття таблеток „Дарсил-Дарниця”/Фармацевтичний журнал, №1, 2008,  С.66 – 69
 4. Загорій В.А., Буцька В.Є., Загорій Г.В. Вивчення стабільності таблеток у різних видах пакування./ Зб. Наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика Випуск 17, книга 1, Київ, 2008, С. 752 – 757.
 5. Загорій В.А., Буцька В.Є., Загорій Г.В. Фармацевтична розробка технології таблеток „Дибазол-Дарниця” 0,02 г методом прямого пресування з застосуванням системи ПАТ (процесу аналітичної технології) /Зб. Наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика Випуск 17, книга 1, Київ, 2008, С. 257 – 264.
 6. Загорій В.А.,Борзунов Є.Є.,Буцька В.Є., Лисенко В.О. Науково-експериментальне обґрунтування покриття водорозчинною плівковою оболонкою таблеток «Ібупрофен-Дарниця» по 0,2 г / Зб. Наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика Випуск 18, книга 1, Київ, 2009, С. 258 – 265
 7. Загорій В.А., Буцька В.Є.,Ратушний С.В. Фармакокінетичні аспекти функціонування трансдермальних терапевтичних систем / Зб. Наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика Випуск 18, книга 1, Київ, 2009, С. 325 – 330.
 8. Ратушний С.В., Буцька В.Є., Загорій В.А., Загорій Г.В. Перспективи створення нового лікарського препарату з мерказолілом у вигляді трансдермальної терапевтичної системи//Зб. наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика, Випуск 19, книга 1, Київ, 2010, С.590-595.
 9. Буцька В.Є.  Перспективи створення нового лікарського препарату з мерказолілом у вигляді трансдермальної терапевтичної системи / В.Є. Буцька,  С.В.Ратушний,  В.А .Загорій,  Г.В. Загорій // Зб. наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. – К., 2010.  – Вип. 16, кн. 1. – С.590–595. .
 10. Ратушний С.В. Дослідження адгезійних композицій на основі полівінілпірролідону для створення матричної трансдермальної терапевтичної системи / С.В.Ратушний, В.Є. Буцька,  Т.О. Шитєєва // Фармац. журн. – 2012. – №1.– С.68–72.
 11. Ратушный С.В. Разработка и исследование инновационного лекарственного препарата с мерказолилом в виде трансдермальной терапевтической системы / С.В. Ратушный, В.Е. Буцкая // Разработка, исследование и маркетинг новой фармацевтической продукции: сб. науч. тр. / под ред. М.В. Гаврилина. – Пятигорск: Пятигорская ГФА, 2012. – Вып. 67. – С. 191-192.
 12. Буцька В.Є. Розробка складу та технології трансдермальної терапевтичної системи з мерказолілом / В.Є. Буцька, С.В. Ратушний, Т.О. Шитєєва // Фармацевтичний часопис. – 2012. – №2. – С.64–67.
 13. Буцька В.Є.  Розроблення методу кількісного аналізу мерказолілу у трансдермальній терапевтичній системі / В.Є. Буцька, С.В. Ратушний, Т.О. Шитєєва, О.І. Голембіовська // Фармац. журн. – 2012. – №3. – С.55-59.
 14. Буцька В.Є. Наукове обґрунтування кінетики вивільнення мерказолілу invitro з інноваційної трансдермальної терапевтичної системи під умовною назвою «Тиреодерм-ТТС» / В.Є. Буцька, С.В. Ратушний, Т.О. Шитєєва, О.І. Голембіовська // Фармац. журн. – 2012. – №4. – С. 68-72. 

Клінічна фармакологія, клінічна фармація, фітотерапія

Статті 

 1. Войтенко Г.М., Степаненко В.В., Тимченко О.Г., Войтенко А.Г. Покращення холерезу та інших функцій печінки природними поліфенолмісткими препаратами за її експериментального ураження // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л.Шупика.-Вип.17., книга 4.-Київ, 2008.- С.307-315.
 2. Тимченко О.Г., Войтенко Г.М., Бабко С.О., Чекман І.С., Горчакова Н.О., Туманов В.А. Вплив ліпіну і його комбінації з кардонатом на показники функції дихання у дітей з бронхіальною астмою на тлі гіпоксичних проб // Фітотерапія.Часопис.-2009.-№ 1.- С.40-44.
 3. Туманов В.А., Чекман І.С., Горчакова Н.О., Тимченко О.Г. Нові властивості женьшеню: гіпоглікемічний ефект, механізми дії // Фітотерапія.Часопис.-2009.-№ 2.- С.11-14.
 4. Войтенко Г.М., Степаненко В.В., Тимченко О.Г., Войтенко А.Г., Сміщук Ю.О., Дульцева О.В. Причини актуальності фітопрепаратів та екстракт “Фонг Те Тхап” як засіб симптоматичної терапії при остеоартрозі колінних суглобів // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика.-Вип.18., книга 3.-Київ, 2009.-С.545 - 555.
 5. Тимченко О.Г., Войтенко А.Г., Войтенко Г.М., Степаненко В.В., Дульцева О.В., Буцька В.Є. Вплив препарату “Авеол” на процеси пероксидації ліпідів за динамічного фізичного навантаження в експерименті // “Ліки – людині. Сучасні проблеми створення, вивчення і апробації лікарських засобів”: Матер.  XXVII наук.-практ.конф. з міжнарод. участю (Харків, 4 лютого  2010 р.). – Харків: Видавництво НФаУ, 2010. –С. 434-441.
 6. Войтенко Г.Н. Мефенаминовая кислота-Дарница: уменьшая лихорадку, активирует иммунную защиту // Укр.медичний часопис. -2011. - №1 (81). – С.75-78.
 7. Тимченко А.Г., Войтенко Г.Н., Яковлева Н.Ю., Горчакова Н.А., Туманов В.А., Юсько Н.А., Тимченко И.Н. Прооксидантно-антиоксидантный статус эритроцитов при астме у детей: особенности нарушений и влияние тиотриазолина // Фітотерапія.Часопис.-2011.-№ 1.- С.25-32.
 8. Тимченко А.Г., Войтенко Г.Н., Туманов В.А., Степаненко В.В., Людвиченко Е.П., Дульцева Е.В., Буцкая В.Е., Горбань Е.Н. Пероксидация липидов и антиоксидантная защита эритроцитов при астме: патофизиологические аспекты (обзор литературы) // Фітотерапія.Часопис.- 2011.- № 2. - С. 7-14.
 9. Тимченко І .М., Давтян Л.Л.,  Власенко І.О., Ярошенко С. С., Бабінцева Л. Ю. Обґрунтування фармакокінетичних показників лікарських плівок для задач математичногомоделювання // Медична інформатика та інженерія.- №1.-2011.- С. 22-24.
 10. Тимченко І .М., Бірюкова С. В., Колокова О. Б., Коритнюк О. Я. Вивчення впливу допоміжних речовин на протигрибкову активність міконазолу нітрату / / Зб.наук.праць співробіт. НМАПО ім. П.Л. Шупика.- 2011.- вип.20.- книга 3. – с.399-401.
 11. Буцька В.Є. Біофармацевтичні дослідження інноваційної трансдермальної терапевтичної системи з мерказолілом /Буцька В.Є., Ратушний С.В.// Український науково-медичний молодіжний журнал. -  № 1.- Київ, 2011. - С.436-437.
 12. Білай І.М., Войтенко Г.М., Пругло Є.С. та інші.  Особенности проведения вводного практического занятия по фармакотерапии для провизоров-курсантов.  ЛІКИ-ЛЮДИНІ  „Сучасні проблеми створення,  дослідження та апробації лікарських засобів» / Матеріали ХХVII науково-практичної конференції з міжнародною участю. – Харків, 2010. – С. 460-464.
 13. Белай И.М., Войтенко Г.Н., Пругло Е.С. и др.  Методические и практические аспекты преподавания клинической фармации провизорам-интернам. ЛІКИ-ЛЮДИНІ  „Сучасні проблеми створення,  дослідження та апробації лікарських засобів» / Матеріали ХХVII науково-практичної конференції з міжнародною участю. – Харків, 2010. – С. 464-468.
 14. Белай И.М., Войтенко Г.Н., Пругло Е.С.и др.  Особенности преподавания клинической фармации антимикробных лекарственных средств провизорам-интернам. ЛІКИ-ЛЮДИНІ  „Сучасні проблеми створення,  дослідження та апробації лікарських засобів» / Матеріали ХХVII науково-практичної конференції з міжнародною участю. – Харків, 2010. – С. 468-472.
 15. Белай И.М., Войтенко Г.Н., Пругло Е.С. и др.  Особенности преподавания клинической фармации провизорам-интернам: курация больных и написание протокола по эффективному и безопасному применению. ЛІКИ-ЛЮДИНІ  „Сучасні проблеми створення,  дослідження та апробації лікарських засобів» / Матеріали ХХVII науково-практичної конференції з міжнародною участю. – Харків, 2010. – С. 472-477.
 16. И.М.Белай, Г.Н.Войтенко, Е.С.Пругло и др. Усовершенствование преподавания вопросов фармакотерапии на факультете последипломного образования. ЛІКИ-ЛЮДИНІ  „Сучасні проблеми створення,  дослідження та апробації лікарських засобів» / Матеріали ХХVII науково-практичної конференції з міжнародною участю. – Харків, 2010. – С. 477-480.
 17. Туманов В.А., Горчакова Н.О., Тимченко О.Г., Войтенко Г.М., Чекман І.С., Тимченко І.М., Юсько Н.О., Яковлєва І.Ю. Практичне заняття з фармакології засобів із стимулюючим типом дії // «Нові напрямки впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних і фармацевтичному навчальних закладах України ІІІ-ІV рівнів акредитації»: Матеріали Всеукр. наукової навчально-метод. конф. (Тернопіль, 12-13 травня 2011р.). // Медична освіта.-2011. - №2. – С. 91-93. 
 18. Білай І.М., Войтенко Г.М., Рижов О.А., Дарій В.І., Білай А.І., Стец Р.В., Пругло Є.С., Райкова Т.С., Бушуєва І.В., Зарічна Т.П., Демченко В.С., Кандибей Н.В., Резніченко В.Г., Пашко О.Є. Клінічна фармакологія коректорів метаболізму у викладанні провізорам-інтернам на факультеті післядипломної освіти. ЛІКИ-ЛЮДИНІ  „Сучасні проблеми створення,  дослідження та апробації лікарських засобів» / Матеріали ХХVIII науково-практичної конференції з міжнародною участю, 3 лютого 2011 року. – Харків, 2011. – С. 436-439.
 19. Степаненко В.В., Войтенко Г.М. Препараты Гриба Линь Чи в лечебной практике / Збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Лікування та реабілітація больових синдромів» 13-14 квітня 2012 року, м. Трускавець. – С. 49-54.
 20. Добровольний О.О., Шаламай А.С., Войтенко Г.М. Нові препарати валеріани – Валеріка, Валевігран, Меновален та Тривалумен // Фітотерапія. Часопис. – 2012. - №2. – С. 11-18.
 21. Степаненко В.В., Войтенко Г.М., Тимченко О.Г.  Восточное решение проблем: позвоночник и суставы // Зелёная аптека.-2012.- № 30/12.- С. 8-9.
 22. Степаненко В.В., Войтенко Г.М., Тимченко О.Г.  Лечит не только яд змеи // Зелёная аптека.-2012.- № 30/12.- С. 6-7.
 23. Степаненко В.В., Войтенко Г.Н. Гепатоклин – чистота и здоровье тела  // Зелёная аптека.-2012.- № 31/12.- С. 6-7.
 24. Степаненко В.В., Войтенко Г.Н. Слоны -  аптечка на ладони  // Зелёная аптека.-2012.- № 31/12.- С. 8-9. 

Промислова фармація

Тези

 1. Буцька В.Є. Удосконалення складу інноваційного лікарського засобу у вигляді трансдермальної терапевтичної системи для ендокринологічної практиці /Ратушний С.В., Буцька В.Є.// Матеріали 4-ї науково-практичної конференції з міжнародною участю «Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів» - Тернопіль, вид-во «Укрмедкнига», 2011. - С.90.
 2. Буцька В.Є. Технологічна оптимізація процесу створення полімерної композиції трансдермальної терапевтичної системи /Ратушний С.В., Буцька В.Є.// Матеріали ХV міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених», Тернопіль, вид-во «Укрмедкнига», 2011.- С.364.
 3. Буцька В.Є. Перспективи розробки нової трансдермальної терапевтичної системи для лікування гіперфункцій щитоподібної залози /Ратушний С.В., Тимченко О.Г., Буцька В.Є.// Тези доповідей 80-ї ювілейної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених за участю міжнародних спеціалістів «Працюємо, творимо, презентуємо» - Івано-Франківськ, вид-во ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», 2011.- С.232.

Клінічна фармакологія, клінічна фармація, фітотерапія

Тези

 1. Тимченко О.Г., Тимченко І.М., Трофімцова Н.Є. Оптимізація альвеолярного газообміну препаратом аскорил експекторант  при обструктивних бронхітах // Матеріали ХV наукової конференції студентів та молодих вчених  МІ УАНМ. – Київ, 2008.– С.93.
 2. Тимченко О.Г., Горчакова Н.О., Палієнко М.I., Шумицький А.В. Вплив комбінацій добутаміну з ліпіном і нафтидрофурилом на гемореологію  при експериментальній недостатності кровообігу// Там само.– С.97-98.
 3. Тимченко О.Г., Войтенко Г.М., Палієнко М.I., Дашиєва Т.П. Корекція глутоксимом впливу ліпіну при бронхообструкції і стан глутатіонової системи еритроцитів // Там само.– С.98-99.
 4. Горчакова Н.О., Тимченко О.Г., Юсько Н.О., Тимченко І.М., Канішевська О.С., Михайловська Г.М., Тарасова К.О.  Порівняльна фармакологічна активність настойки насіння лимонника, кардіопланту та їх комбінацій з предукталом  при моделюванні стресу // Там само.– С.99.
 5. Степаненко В.В., Тимченко О.Г., Матвієнко Р.В. Фітосед // Там само.– С.103.
 6. Тимченко О.Г., Буцька В.Є., Горячковська М., Максьоменко А.М., Марунич І.О., Горчакова Н.О., Шураєва Т.К. Нефротропні ефекти ерви шерстистої // Матеріали ХVІ наукової конференції студентів та молодих вчених  МІ УАНМ. – Київ, 2009.– С.97.
 7. Тимченко О.Г., Розова К.В., Пархоменко І.В., Горчакова Н.О., Маньковська І.М. Вплив серрапептази на сурфактантну систему //Там само. – С.100-101.
 8. Тимченко О.Г., Дульцева О.В., Михайловська Г.М.,  Тарасова К.О., Пухкало М.М. та ін. Експериментальне ураження нирок та квіти троянди білої //Там само. – С.101-102.
 9. Тимченко О.Г., Нікуліна Т.Г. Переваги блокаторів рецепторів ангіотензину ІІ при лікуванні артеріальної гіпертензії. Телмісартан – БРА ІІ з високою клінічною ефективністю //Там само. – С.95-96.
 10. Тимченко О.Г., Тимченко І.М., Юсько Н.О., Канішевська О.С., Михайловська Г.М., Тарасова К.О., Пухкало М.М., Нікуліна Т.Г., Горчакова Н.О. Гепатопротекторні властивості цитраргініну в експерименті // Там само.- С.96-97.
 11. Тимченко О.Г., Тимченко І.М., Юсько Н.О., Канішевська О.С., Голота Л.Г. та ін. Експериментальне вивчення гепатопротекторних властивостей ліоліву // Там само. - С.97-98.
 12. Войтенко Г.М., Туманов В.А., Горчакова Н.О.,Чекман І.С., Кава Т.В., Тимченко О.Г., Тимченко І.М. Порівняльна антигіпоксична та антистресова активність кардіоліну та кардіофіту // Ювілейний Х з’їзд ВУЛТ (Всеукраїнського лікарського товариства, м. Євпаторія,24-27 вересня 2009 року): матеріали. – К., 2009. – С. 285-286.
 13. Буцька В.Є., Тимченко О.Г., Войтенко Г.М., Степаненко В.В. Підтвердження фітотерапевтичної корекції при оксалатному ураженні нирок в експерименті // Там само. - С. 281.
 14. Туманов В.А., Войтенко Г.М., Тимченко О.Г., Степаненко В.В. Ерва шерстиста в якості нефропротектора  // Там само. - С.362.
 15. Тимченко О.Г., Войтенко Г.М., Буцька В.Є. Позитивний вплив серрапептази на сурфактантну систему // Там само. - С.357.                                                                    
 16. Туманов В.А., Чекман І.С., Горчакова Н.О., Войтенко Г.М., Тимченко О.Г., Тимченко І.М. Співставиме вивчення адаптогенних властивостей препаратів бритонії та родіоли рожевої в експериментах на старих щурах //  Раціональна фармакотерапія в геріатрії: Матер. наук.-практ. конф.(Київ, 13 жовтня 2009р.). – Київ, 2009. –С.61.
 17. Войтенко Г.Н., Степаненко В.В.  Очистка организма //  Зеленая аптека.- № 26, 2010. – С. 6-7. Войтенко Г.М., Степаненко В.В.  Фитосенс // Зеленая аптека.- № 27, 2010. – С. 10-12.
 18. Тимченко О.Г., Войтенко А.Г. Новий фітозасіб авеол: виявлення актопротекторних та антигіпоксичних властивостей в експерименті //“Ліки – людині. Сучасні проблеми створення, вивчення і апробації лікарських засобів”: Матер.  XXVII наук.-практ. конф. з міжнарод. участю (Харків, 4 лютого  2010 р.). – Харків: Видавництво НФаУ, 2010. – С. 133-134.                                        
 19. Тимченко О.Г., Войтенко А.Г., Туманов В.А.,Лук’янчук В.Д. Фітозасіб Авеол: антигіпоксична дія в експерименті // Матеріали ХVІІ наукової конференції студентів та молодих вчених  КМУ УАНМ. – Київ, 2010.– С.133.
 20. Тимченко О.Г., Палієнко М.І.,Туманов В.А. Динаміка альвеолярного газообміну під впливом екстракту «Фітохо» при обструктивних бронхітах у дітей // Там само. – С. 133-134.
 21. Войтенко А.Г., Войтенко Г.М., Тимченко О.Г., Лук’янчук В.Д. Вивчення адаптогенної дії авеолу // Там само. – С.134-135.
 22. Тимченко О.Г., Юсько Н.О., Михайловська Г.М., Пухкало М.М., Горчакова Н.О. та ін. Гепатопротекторні властивості біциклолу в експеримент // Там само. – С.137-138.                
 23. Тимченко О.Г., Юсько Н.О., Тимченко І.М., Михайловська Г.М., Степаненко В.В. та ін. Дія екстракту «Фітолітон» при оксалатному ураженні нирок в експерименті // Там само. –  С.138.
 24. Тимченко О.Г., Тимченко І.М., Юсько Н.О., Михайловська Г.М., Тарасова К.О., Горчакова Н.О. та ін. Вплив мебікару на процеси пероксидації у агресивних і неагресивних щурів // Там само.– С.139 - 140.
 25. Тимченко О.Г., Тимченко І.М., Юсько Н.О., Канішевська О.С., Голота Л.Г. та ін. Гепатопротекторні властивості тіотріазоліну в експерименті // Там само.– С.140.
 26. Тимченко О.Г., Тимченко І.М., Юсько Н.О., Михайловська Г.М., Тарасова К.О., Горчакова Н.О. та ін. Порівняння ефектів ліпофлавону та ліоліву за умов токсичного ураження печінки в експерименті  // Там само.– С.140-141.
 27. Тимченко О.Г., Тимченко І.М., Юсько Н.О., Михайловська Г.М., Тарасова К.О., Горчакова Н.О. та ін. Антиоксидантна активність глутаргіну // Там само.– С.143-144.
 28. Тимченко О.Г., Тимченко І.М., Юсько Н.О., Михайловська Г.М., Тарасова К.О. та ін. Ефективність гатіфлоксацину при загостренні хронічного пієлонефриту  // Там само.– С.144 - 145.
 29. Тимченко О.Г., Юсько Н.О., Михайловська Г.М., Пухкало М.М., Горчакова Н.О. та ін.    Позитивний вплив ліпіну на сурфактантну систему // Там само.– С.138 - 139.
 30. Тимченко О.Г., Тимченко І.М., Костина О.В., Ларіонова С.І. та ін.  Антиоксидантна активність цитраргініну на тлі кремнійвмісних сорбентів за гострого алкогольного гепатиту в експерименті  // Там само.– С.145 - 146.
 31. Ратушний С.В., Буцька В.Є., Загорій В.А., Тимченко О.Г. Технологічні аспекти до розробки нового лікарського препарату у вигляді трансдермальної терапевтичної системи для використання в ендокринологічній практиці // “Фармація України. Погляд у майбутнє”: Матеріали  VIІ Національного з’їзду фармацевтів України  (Харків, 15-17 вересня  2010 р.): У двох томах, Т. 1.  – Харків , 2010. – С. 541.
 32. Туманов В.А., Горчакова Н.О., Войтенко Г.М., Тимченко О.Г., Чекман І.С. Вивченнягепатопротекторних ефектів деяких препаратів рослинного походження за надходження цитостатика //“Клінічна та експериментальна фармакологія метаболічних коректорів, органопротекція, доказова медицина”: Матер.  VI Всеукраїнської  науково-практ.конф. з міжнародною участю, присвяченої 90-річчю від дня народження професора О.О. Столярчука  (Вінниця, 10-11 листопада  2010 р.). – Вінниця: Видавництво ВНУ,  2010.– С. 388-391.
 33. Білай І.М., Різник Я.Ю., Войтенко Г.М., Красько М.П. та ін. Особливості геріатричної фармакотерапії в умовах госпітального відділення для хворих похилого та старечого віку // “Клінічна та експериментальна фармакологія метаболічних коректорів, органопротекція, доказова медицина”: Матер.  VI Всеукраїнської  науково-практ.конф. з міжнародною участю, присвяченої 90-річчю від дня народження професора О.О. Столярчука  (Вінниця, 10-11 листопада  2010 р.). – Вінниця: Видавництво ВНМУ,  2010.– С. 154-155.
 34. Туманов В.А., Чекман И.С., Горчакова Н.А., Небесная Т.Ю., Кава Т.В., Войтенко Г.Н., Тимченко А.Г., Яковлева И.Ю. Изучение органопротекторного действия растительных препаратов на фоне цитостатика // ХVІІІ  Российский нац. конгресс “ Человек и лекарство”, 11-15 апреля 2011г., Москва: Сборник материалов конгресса (тезисы докл.) -М., 2011.-С.488.
 35. Туманов В.А., Горчакова Н.О., Войтенко Г.М., Тимченко О.Г., Тимченко І.М., Юсько Н.О., Канішевська О.С. Провідна роль викладача в системі формування особистості лікаря у студента-медика // Актуальні проблеми формування особистості лікаря у студентів-медиків: Матер.VIII наук.-практ. конф.( Київ,26 березня 2008 р.). – Київ, МІ УАНМ: Нора-прінт, 2008. –С.14-15.
 36. Туманов В.А., Горчакова Н.О., Войтенко Г.М., Тимченко О.Г., Тимченко І.М., Юсько Н.О.,Канішевська О.С. Формування особистості – складова частина навчального процесу //Актуальні проблеми формування особистості лікаря у студентів-медиків: Матер. ІХ наук.-практ. конф.( Київ,26 березня 2009 р.). – Київ, МІ УАНМ: Ательє “Поліграфічний Комплекс”, 2009. –С.11-12.
 37. Войтенко Г.М., Тимченко О.Г., Степаненко В.В., Буцька В.Є. Всебічне поглиблене вивчення ускладнень фармакотерапії на післядипломному етапі освіти лікарів і провізорів // «Безопасность лекарств: от разработки до применения»: Матер.  второй научно-практ.конф. (Киев, 3-4 декабря 2009 г.). – Київ, 2009. –С.159-160.  
 38. Войтенко Г.М., Вікторов О.П., Горчакова Н.О., Чекман І.С., Тимченко О.Г., Туманов В.А., Степаненко В.В., Дульцева О.В. Проблемні питання викладання аспектів безпеки лікарських засобів слухачам післядипломного навчання // Там само. – С.158-159.                                       
 39. Туманов В.А., Горчакова Н.О., Войтенко Г.М.,Чекман І.С., Тимченко О.Г., Тимченко І.М.,Канішевська О.С., Юсько Н.О.   Взаємозв'язок педагогічного процесу на кафедрі фармакології з аспектами формування особистості студентів // Актуальні проблеми формування особистості лікаря у студентів-медиків: Матер. Х ювілейної наук.-практ. конф. (Київ, 23 березня 2010р.). – Київ,  2010. –С.11-12.  
 40. Туманов В.А., Горчакова Н.О., Войтенко Г.М., Тимченко О.Г., Тимченко І.М., Юсько Н.О., Канішевська О.С. Деякі аспекти формування особистості майбутніх лікарів на кафедрі фармакології // Там само. – С.12.
 41. Туманов В.А., Чекман І.С., Горчакова Н.О., Войтенко Г.М., Тимченко О.Г., Тимченко І.М., Канішевська О.С., Яковлева І.Ю., Юсько Н.О.Науково-методичні основи викладання побічних реакцій лікарських засобів рослинного походження студентам медичного факультету // «Безпечність ліків і фактори ризику небажаних ефектів фармакотерапії»: Матер. науково-практ.конф. ( Тернопіль, 21-22 жовтня 2010р.). – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2010. – С.55-57.
 42. Туманов В.А., Горчакова Н.О., Тимченко О.Г., Войтенко Г.М., Чекман І.С., Тимченко І.М., Юсько Н.О., Яковлєва І.Ю. Практичне заняття з фармакології засобів із стимулюючим типом дії // «Нові напрямки впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних і фармацевтичному навчальних закладах України ІІІ-ІV рівнів акредитації»: Матеріали Всеукр. наукової навчально-метод. конф. (Тернопіль, 12-13 травня 2011р.). – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2011. – С. 146-147.
 43. Туманов В.А., Горчакова Н.О., Войтенко Г.М., Тимченко О.Г., Тимченко І.М., Юсько Н.О. Підвищення ефективності навчального процесу – запорука подальшої оптимізації системиформування особистості майбутніх спеціалістів // Актуальні проблеми формування особистості лікаря у студентів-медиків: Матер. ХІ міжнародної наук.-практ. конф.( Київ, 23 березня 2011р.). – Київ: ФО-П Сіренко О.В.,  2011. – С.9-10.
 44. Туманов В.А., Горчакова Н.О., Чекман І.С.,   Войтенко Г.М., Тимченко О.Г.,  Буцька В.Є., Тимченко І.М., Юсько Н.О.,  Яковлєва І.Ю. Елементи нанофармакології і питання біофармації, біобезпеки та біоетики при викладанні фармакології //  «Етика нанотехнологій та нанобезпека»: Тези доповідей  міжнародного семінару   (Київ, 13 жовтня 2011р.). – Київ, 2011. –  С. 27-28.                            
 45. Степаненко В.В., Войтенко Г.М. Досвід післядипломної освіти з викладання основ фітотерапії // «Інтеграція народної і нетрадиційної медицини в первинну медико-санітарну допомогу»: матеріали науково-практ. конференції  з міжнародною участю (Київ, 21-22 листопада 2012 р.) – Київ, 2012.– С. 64-65.
 46. Тимченко І .М. Фармакокінетичне вичення лікарських плівок «Метро-МХ-плівка» // Конф. з міжнар. участю «Медична інформатика та кібернетика: Віхи розвитку» : Зб. праць,  20-23 квітня 2011 р.—К.: НМАПО імені П. Л. Шупика, 2011.-  С. 107.
 47. Тимченко О.Г., Войтенко Г.М., Степаненко В.В. Вплив кардонату на ефективність альвеолярного газообміну при бронхіальній астмі у підлітків // «Креативні напрямки в діагностиці, патогенезі та лікуванні внутрішніх хвороб»: Тези за матер. науково-практ.конф. (Запоріжжя, 12-13 травня 2011р., ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»). – Запоріжжя, 2011.– С. 17-18.
 48. Тимченко О.Г., Михайловська Г.М., Тарасова К.О. та ін. Гепатопротекторні ефекти препаратів рослинного походження // Матеріали ХVІІІ наукової конференції студентів та молодих вчених  КМУ УАНМ. – Київ, 2011.– С.89-90.
 49. Тимченко О.Г., Тимченко І.М., Юсько Н.О., Михайловська Г.М., Тарасова К.О. та ін. Захисний вплив яктону при кардіоміопатіях // Там само.– С.90.
 50. Тимченко О.Г., Буцька В.Є., Тимченко І.М., Юсько Н.О., Михайловська Г.М., Тарасова К.О. та ін. Гепатопротекторні властивості гепадифу в експерименті // Там само.– С.91-92.
 51. Тимченко О.Г., Тимченко І.М., Юсько Н.О., Михайловська Г.М., Тарасова К.О. та ін. Гепатопротекторна активність тівортину, альфа-ліпону та їх комбінації // Там само.– С.92-93.
 52. Тимченко І .М., Тимченко О. Г., Горчакова Н. О., Юсько Н. О., Михайловська Г.М.   Вплив суприлексу на гемореологічні показники при експкриментальній недостатності кровообігу // Там само.– С.91.
 53. Тимченко О.Г., Михайловська Г.М., Тарасова К.О. та ін. Імунофлазид в терапії шийних   лімфаденітів у дітей // Там само.– С.93.
 54. Тимченко О.Г., Дульцева О.В.,  Михайловська Г.М., Тарасова К.О. та ін. Захисний вплив епадолу при кардіоміопатіях // Там само.– С.94.
 55. Тимченко О.Г., Тимченко І.М., Юсько Н.О., Михайловська Г.М., Тарасова К.О. та ін. Дія ендотелону при оксалатному ураженні нирок в експерименті // Там само.– С.94-95.
 56. Тимченко О.Г., Тимченко І.М., Юсько Н.О., Михайловська Г.М., Тарасова К.О. та ін. Вивчення антигіпоксичної та антистресової  активності вазонату (мельдонію) // Там само. – С. 95-96.
 57. Тимченко О.Г., Тимченко І.М., Юсько Н.О., Михайловська Г.М., Тарасова К.О. та ін. Вивчення адаптогенної дії семаксу // Там само.– С. 96.
 58. Тимченко О.Г., Тимченко І.М., Юсько Н.О., Палієнко М.І. Прооксидантно-антиоксидантний статус еритроцитів при астмі у дітей: вплив тіотриазоліну // Там само.– С.98-99.
 59. Тимченко О.Г., Пухкало М.М. Стимол (цитрулін): антигіпоксична дія в експерименті // Там само.– С. 99.
 60. Тимченко І .М., Шумицький А. В. Переваги та недоліки комбінованих ін`єкційних контрацептивів // Там само.– С. 101.
 61. Тимченко І .М., Шумицький А. В.Контрацепція комбінованими оральними контрацептивами //  Там само.– С. 104.
 62. Тимченко І.М. Антимікробна активність плівок в залежності від часу // Там само.– С. 105.
 63. Тимченко І .М.Математичне планування експерименту // Всеукр. наук.-практ. конференція «Міжнар. Конгресс студентів та молодих вчених».- Тернопіль: Укрмедкнига, 2011.- С. 371.
 64. Туманов В.А., Горчакова Н.О., Войтенко Г.М., Чекман І.С., Тимченко О.Г. Порівняльна антиоксидантна та гастропротекторна активність глутаргіну і глутоксиму при іммобілізаційному стресі у щурів // «Актуальні питання клінічної та експериментальної фармакології»: Матер. наук.-практ.конф. з міжнар. участю до 170- річчя каф. фармакології та клінічної фармакології НМУ ім.О.О. Богомольця (Київ, 25-26 травня 2011р.) // Укр.наук.-мед. молодіжний журнал. – 2011. – Спец.випуск № 4. - С. 92.
 65. Тимченко О.Г., Туманов В.А., Горчакова Н.О., Чекман І.С., Войтенко Г.М., Кава Т.В., Яковлєва І.Ю., Тимченко І.М., Юсько Н.О. Метамакс (мельдоній): антигіпоксична дія в експерименті / «Сучасні аспекти медицини і фармації-2011»: Матеріали конф. (Запоріжжя, 12-13 травня 2011р.) // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки (ЗДМУ). -  2011. – №2, випуск XXIV, додаток. - С. 131.
 66. Войтенко Г.М., Горчакова Н.О., Тимченко О.Г., Туманов В.А., Степаненко В.В., Терсенов Я.О., Тимченко І.М., Юсько Н.О., Яковлєва І.Ю., Чекман І.С. Нейротоксичність вінкаалкалоїдів та функціональні паралелі протекторних властивостей нуклео ЦМФ форте // «Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів»: Збірник матеріалів 4-ї науково-практ.конференції  з міжнародною участю (Тернопіль, 29-30 вересня 2011р.). – Тернопіль, 2011.–  С.198-199.
 67. Тимченко І .М.Проблеми математичного моделювання фармацевтичних досліджень // Матеріали VIII міжнар. студентської наук. конф. «Перший крок в науку».- Київ: ПВНЗ «КМУ УАНМ».-2011.- С.15.
 68. Войтенко Г.Н., Наумова М.И., Приступюк А.М.  Бенфотиамин в лечении диабетических нейропатий // Український медичний альманах, 2011, Том 14, № 2 (додаток). – Луганськ, 2011. – С. 18-19.
 69. Войтенко Г.Н., Шаламай А.С., Лукьянчук В.Д., Степаненко В.В., Мамчур В.И., Маслова В.С., Горбенко Н.И., Хитрій Г.П.  Фармакотерапевтические свойства препаратов кверцетина // IV Національний з’їзд фармакологів України (Київ, 10-12 жовтня 2011 р.): Тези доповідей. – Київ, 2011. – С. 55-57.
 70. Тимченко О.Г. Антиоксидантний захист еритроцитів при астмі у дітей: варіабельність показників  та  вплив тіотриазоліну // «Невирішені питання бронхіальної астми у дітей»: Збірник матеріалів науково-практ.конф. (Чернівці, 17-18 листопада 2011р.). – Чернівці, 2011.– С. 121.
 71. В.А. Туманов, Н.О. Горчакова, Г.М. Войтенко, О.Г.Тимченко,  І.С. Чекман, І.М. Тимченко, Н.О. Юсько,   І.Ю. Яковлєва, О.В. Дульцева. Нові аспекти фармакодинаміки нуклео ЦМФ форте //«Біохімічні основи патогенезу ураження внутрішніх органів різної етіології та способи їх фармакологічної корекції»: Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. (Тернопіль, 3-4 листопада 2011р.) // Медична хімія. -  2011. – т. 13.- №4 (49) - С. 174.
 72. В.А. Туманов, І.С. Чекман, Н.О. Горчакова, Г.М. Войтенко,  Тимченко О.Г.  Фітотерапія больових синдромів // «Лікування та реабілітація больових синдромів»: Збірник наукових праць Всеукраїнської  науково-практ.конференція  з міжнародною участю (Трускавець, 13-14 квітня 2012р.). – Трускавець, 2012.– С. 102.
 73. Туманов В.А., Горчакова Н.А., Чекман И.С., Войтенко Г.Н., Небесная Т.Ю., Тимченко О.Г., Яковлева И.Ю., Тимченко И.Н., Юсько Н.А. Изучение органопротекторного действия иммунотона в эксперименте на крысах при двигательной гипоксии // ХІХ  Российский нац. конгресс  “ Человек и лекарство”, 23-27 апреля 2012г., Москва: Сборник материалов конгресса (тезисы докл.) -М., 2012.-С.583.