Search

Директор Державного навчально-методичного центра паліативної та хоспісної медицини ГУБСЬКИЙ Юрій Іванович - член-кореспондент НАМН України, професор, доктор медичних наук, заслужений діяч науки і техніки України. Персональна сторінка з переліком наукових робіт 

Державний навчально-науково-методичний центр паліативної та хоспісної медицини (надалі -Центр) створений у складі Інституту сімейної медицини Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика (надалі – академія), як структурний підрозділ, правонаступник Державного підприємства «Інститут паліативної та хоспісної медицини Міністерства  охорони здоров’я України», відповідно до п.1. наказу МОЗ України від 30.07.2012 № 126-о «Про припинення шляхом реорганізації діяльності Державного підприємства «Інститут паліативної та хоспісної медицини Міністерства  охорони здоров’я України»», листа МОЗ України від 28.23.2012 р. № 08.01-47/2016/22877 щодо створення Державного навчально-науково-методичного центру паліативної та хоспісної медицини та згідно з наказом ректора академії від 15.01.2013 р. № 99. 

У своїй діяльності Центр керується Конституцією України, законами України, указами Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами МОЗ України, іншими актами чинного законодавства, Статутом академії, Колективним договором академії, наказами ректора академії та цим Положенням. 

Управління Центром здійснює директор Центру, який призначається та звільняється з посади наказом ректора академії шляхом укладання відповідного контракту.  

Завдання, напрями діяльності та функції Центру 

Центр проводить діяльність у напрямку розвитку паліативної та хоспісної медицини, розробляє та подає Міністерству охорони здоров`я України пропозиції стосовно організації та впровадження в Україні сучасної науково-практичної системи та комплексу заходів з надання паліативної допомоги населенню, спрямованих на реалізацію  Закону України від 07.07.2011  № 3611-VI. “Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров'я щодо удосконалення надання медичної допомоги”. Стаття 35-4. Паліативна допомога”, наказу МОЗ України від 21.01.2013 р. “Про організацію паліативної допомоги в Україні”. 

Основним завданням Центру є діяльність в напрямі створення в Україні сучасної системи та служби паліативної та хоспісної медицини, спрямованої на надання медико-соціальної допомоги пацієнтам з невиліковними хворобами та обмеженим строком життя, а саме медичної, фармацевтичної, медико-соціальної, психологічної та духовної допомоги та опіки, що здійснюється відносно пацієнтів з невиліковними хворобами та обмеженою  тривалістю/прогнозом життя, а також членів сімей невиліковно хворих пацієнтів, які реалізуються при перебуванні пацієнтів у спеціалізованих хоспісах, паліативних/хоспісних відділеннях або спеціалізованих ліжках онкологічних, хірургічних, загально-терапевтичних та інших закладів охорони здоров’я незалежно від форми власності та фінансування закладу, а також при перебуванні пацієнта в домашніх умовах та інших місцях. 

З метою реалізації основного завдання своєї діяльності Центр виконує такі функції та реалізує наступні види діяльності: 

 • науково-дослідну діяльність з медико-правових, клінічних, фармацевтичних, та фундаментальних біомедичних напрямків паліативної та хоспісної медицини; 
 • післядипломну підготовку лікарів, середнього та молодшого медичного персоналу та соціальних працівників з паліативної та хоспісної допомоги; 
 • підготовку наукових кадрів в галузі паліативної та хоспісної медицини. З метою планування, координації та контролю виконання науково-дослідних робіт при Центрі може бути створена Вчена рада Центру. 

Центр здійснює: 

 • видавничу діяльність в галузі паліативної та хоспісної допомоги; 
 • участь за дорученням та узгодженням з МОЗ України та регіональними управліннями охорони здоров`я у моніторингу ефективності функціонування закладів паліативної та хоспісної допомоги, діяльності фахівців, які надають паліативну та хоспісну допомогу; 
 • участь за дорученням МОЗ України у ліцензуванні діяльності закладів охорони здоров`я в напрямку паліативної та хоспісної допомоги, контролі за дотриманням відповідних медичних стандартів у закладах охорони здоров`я; 
 • розробку, за завданням МОЗ України медико-технологічної документації – стандартів, клінічних протоколів, методичних рекомендацій, формулярів лікарських засобів тощо з питань надання паліативної та хоспісної допомоги; 
 • розробку, разом з відповідними структурними підрозділами МОЗ України, науково-дослідними установами та вищими навчальними закладами МОЗ, НАМН України та громадськими організаціями нормативно-правових актів, які стосуються паліативної та хоспісної допомоги, у тому числі питань, пов’язаних з медичним застосуванням контрольованих (наркотичних та психотропних) лікарських засобів. 
 • інші види організаційної, наукової та навчально-методичної діяльності, спрямованої на створення в Україні сучасної системи паліативної та хоспісної допомоги населенню. 
 • співробітництво з іншими державними та неурядовими, у тому числі релігійними та благодійними інституціями України, які беруть участь або залучені до надання паліативної та хоспісної допомоги; міжнародне співробітництво у зазначеному напрямку. 
 • інші види аналітичної, інформаційно-просвітницької та соціально спрямованої діяльності  в галузі паліативної та  хоспісної  допомоги населенню України.  

Структура Центру 

Структурними підрозділами Центру є : 

 • науковий відділ Центру; 
 • кафедра паліативної та хоспісної медицини академії. 

У разі необхідності та за умов належного фінансового забезпечення у Центрі за поданням директора Центра та наказом ректора академії можуть створюватись інші структурні підрозділи. 

Структура і штатний розпис Центру визначаються відповідними наказами ректора академії за поданням директора Центру.  

Науково-дослідна діяльність Центру 

Згідно з планом науково-дослідних робіт МОЗ України на 2012-2014 рр. Державний навчально-науково-методичний центр паліативної та хоспісної медицини (до 2013 р.- ДП “Інститут паліативної та хоспісної медицини МОЗ України”) виконує такі бюджетні науково-дослідні роботи: 

 •  НДР-1. “Вивчення існуючого cтану та розробка організаційної моделі амбулаторного обслуговування паліативних пацієнтів в міській та сільській місцевостях”.
 • НДР-2. Клініко-фармакологічне дослідження застосування ад`ювантних лікарських засобів в паліативній та хоспісній медицині”.  

Основні результати виконання НДР, науково-організаційної та науково-методичної діяльності Центру (до 2013 р. - ДП ІПХМ) у 2012-2013 рр.: 

 • Здійснювалася робота по створенню нормативно-правової та організаційної бази на виконання Закону України “Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров'я…” вiд 07.07.2011  № 3611-VI.  “Стаття 35-4. Паліативна допомога” в частині, що стосується:
 •  - аналізу та регулювання паліативної та хоспісної допомоги, особливо амбулаторної допомоги пацієнтам з хронічними невиліковними хворобами, що мешкають в сільській та в міській місцевості;
 • - забезпечення відповідних категорій пацієнтів необхідними лікарськими засобами, особливо сучасними неін`єкційними лікарськими формами високоефективних анальгетиків з класу опіоїдів для застосування в паліативній онкології;
 • - проводилася робота по впровадженню Наказу МОЗ України від 07.11. 2011 р. № 768 “Про затвердження табелів матеріально-технічного оснащення та примірних штатних нормативів закладу охорони здоров'я "Хоспіс", виїзної бригади з надання паліативної допомоги "Хоспіс вдома", паліативного відділення”;
 •  розпочато роботу на виконання Постанови КМ України  від 24.10.2012 р. “Про затвердження Порядку створення госпітальних округів у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві“;
 • На виконання вищеозначеного Закону України від 07.07.2011 р. було продовжено роботу над проектом базового Наказу МОЗ України “Про організацію паліативної допомоги” (оприлюднення - 07.03. 2012 р.), що включає:
 • перелік медичних показань та протипоказань для надання паліативної допомоги;
 • порядок надання паліативної допомоги;
 • примірне положення про паліативне відділення;
 • примірний табель матеріально-технічного оснащення паліативного відділення  (з розрахунку на 25 ліжок);
 • примірне положення про заклад охорони здоров’я "Хоспіс";
 • примірне положення  про виїзну бригаду з надання паліативної допомоги "Хоспіс вдома". 

Відповідний наказ “Про організацію паліативної допомоги в Україні” був затверджений за №41 від 21.01.2013 р. 

 • У співпраці із ВГО «Українська ліга сприяння розвитку паліативної та хоспісної допомоги» здійснювалася підготовка та 26-27.09.2012 р. проведено Перший Національний конгрес з паліативної допомоги з міжнародною участю.  
 • Проведено (08-09.11.2012 р.) Першу Всеукраїнську науково-практичну конференцію з паліативної та хоспісної допомоги, на якій було представлено 50 доповідей (140 учасників) з різних регіонів України та обговорено організаційні засади надання ПХД в міській та сільській місцевостях.   
 • Проведено (20-21.11.2013 р.) Другу Всеукраїнську науково-практичну конференцію з паліативної та хоспісної допомоги, на якій було представлено 42 доповіді (125 учасників) та обговорено медико-юридичні та фармацевтичні аспекти надання ПХД в Україні. 

Затвердження Морфіну сульфату таблетованого. 
За поданням Державного Центру ПХМ НМАПО імені П. Л. Шупика  розпорядженням ДЕЦ МОЗУ від 19.12.2012 р. № 42 вперше створено у складі ДЕЦ МОЗУ науково-експертну групу ДЕЦ ”Хоспісна та паліативна медицина. Лікарські засоби” (голова – Ю. І. Губський).

Згідно з Законом України про лікарські засоби та іншими нормативними документами вказаною науково-експертною групою ДЕЦ, у співпраці з фахівцями ДЕЦ МОЗ України проводилася експертна робота з державної реєстрації новітніх ЛЗ з класу опіоїдних анальгетиків, а саме Морфіну таблетованого, який був затверджений наказом МОЗ України від 01.02.1913 р. № 77.