Search

У 2011-2013 рр. кафедра паліативної та хоспісної медицини під науковим керівництвом академіка НАМН України, д.м.н., професора Ю.І.Губського виконувала науково-дослідну роботу “Наукове обґрунтування та створення концепції і системи професійної післядипломної підготовки лікарів, медичних сестер та соціальних працівників з паліативної та хоспісної допомоги  в Україні”.

У 2012-2014 рр. під науковим керівництвом академіка НАМН України, д.м.н., професора Ю.І.Губського кафедра паліативної та хоспісної медицини –  співвиконавець  науково-дослідних робіт, що виконуються  Державним навчально-науково-методичним Центром паліативної та хоспісної  медицини НМАПО імені П. Л. Шупика згідно з планом НДР МОЗ України на 2012-2014 рр.:

 • НДР-1. “Вивчення існуючого cтану та розробка організаційної моделі амбулаторного обслуговування паліативних пацієнтів в міській та сільській місцевості”.
 • НДР-2. “Клініко-фармакологічне дослідження застосування ад`ювантних лікарських засобів в паліативній та хоспісній медицині

У 2015-2017 рр. під науковим керівництвом академіка НАМН України, д.м.н., професора Ю.І.Губського виконуються НДР МОЗ та НАМН України:

 • НДР-1 Медико-юридичний аналіз та розробка пропозицій щодо вдосконалення нормативно-правової бази застосування лікарських засобів в паліативній та хоспісній медицині”;
 • НДР-2 “Вивчення молекулярних та клітинних механізмів реалізації фармакологічних ефектів комбінованого застосування лікарських засобів анальгетичної та антиоксидантної дії на моделях больового синдрому” (планова НДР Інституту фармакології та токсикології НАМНУ; 2013-2015 рр.;  наукові керівники НДР: член-кор. НАМН України Ю.І.Губський, член-кор. НАМН України Т.А.Бухтіарова). 
 • НДР-3 “Наукове обґрунтування застосування аналгетичних та ад’ювант-них лікарських засобів антиоксидантної дії за умов больового синдрому травматичного генезу“ (планова НДР Інституту фармакології та токсикології НАМНУ; 2013-2015 рр.);  наук. керівник НДР: член-кор. НАМН України Ю.І.Губський. 

Науково-методичні розробки та пропозиції кафедри ПХМ стосовно вдосконалення надання клініко-фармакологічної допомоги паліативним пацієнтам в Україні були представлені та обговорені фахівцями та експертами під час  робочих нарад та Круглих столів при Комітеті Верховної Ради України з охорони здоров’я  у 2016-2017 рр. про розробку постанов та протоколу контролю хронічного болю та розробку та оновлення стратегії розвитку паліативної медицини в Україні на 2017-2022 рр., Круглого столу  «Співпраця громадських організацій та органів влади в реформуванні охорони здоров’я ».  

У травні 2017 р. на нараді (МОЗ) з питань доступу до знеболення на первинному рівні пацієнтів з хронічним больовим синдромом у місті Києві для керівників закладів охорони здоров’я первинного рівня м. Києва була зроблена доповідь.«Проблемні питання доступу до знеболення  хронічно хворих на первинному рівні». 

8-9 листопада 2012 р. кафедрою ПХМ  разом і Інститутом паліативної та хоспісної медицини МОЗ України проведено Першу Всеукраїнську науково-практичну конференцію “Актуальні питання надання паліативної та хоспісної допомоги в Україні”. 

  

23-24.10.2013 р. кафедрою паліативної та хоспісної медицини разом з  Державним навчально-науково-методичним Центром паліативної та хоспісної  медицини було проведено Другу Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Актуальні питання надання паліативної та хоспісної допомоги в Україні. Фармацевтичні та медико-правові аспекти».

Участь у наукових форумах у 2015 р.:

 • Участь в організації та проведенні ІІ Всеукраїнського конгресу з паліативної допомоги (м. Київ, 1-3 жовтня 2015 р.) в якості члена Оргкомітету, співголови симпозіуму та доповідача.
 • Співголова  Оргкомітету та доповідач ІІІ-й Всеукраїнській науково-практичній  конференції “Актуальні питання надання паліативної та хоспісної допомоги в Україні“ (м. Київ, 23-24 квітня 2015 р.).
 • з невідкладних станів (НМАПО, 2014 р.)  “Паліативна медицина: клініко-фармацевтичні, біоетичні та медико-правові аспекти” (Губський Ю.І., Царенко А.В.,  Бабійчук О.М.).

Участь у наукових форумах у 2016 р.:

 • Ю.І.Губський, О.М.Бабійчук - Стан та розвиток нормативно-правової бази застосування лікарських засобів для надання паліативної і хоспісної допомоги населенню в Україні. – Доп. ХІІІ зꞌїзді онкологів та радіологів України (26-27 травня 2016 р., м. Київ). 
 • В.М.Князевич, А.В.Царенко, Ю.І.Губський – Умови створення та розвитку системи паліативної і хоспісної допомоги населенню в Україні. – Доп. ХІІІ зꞌїзді онкологів та радіологів України (26-27 травня 2016 р., м. Київ).
 • А.В. Царенко, О.П. Брацюнь, Ю.І. Губський – Мультидисциплінарні аспекти надання паліативної допомоги пацієнтам із злоякісними новоутвореннями в амбулаторних умовах. – Доп. ХІІІ зꞌїзді онкологів та радіологів України (26-27 травня 2016 р., м. Київ).
 • Ю. І. Губський, В. В. Чайковська, А. В. Царенко, Т. І. Вялих – Інноваційні підходи до стаціонарної паліативної допомоги людям літнього віку. – Доп.  VI Національний Конгрес геронтологів і геріатрів України. - 19-20 жовтня 2016 р., м. Київ. 
 • Ю.І. Губський Паліативна допомога: медико-соціальні, біоетичні та юридичні аспекти (“ескізи проблеми”). – Доп.  Міжнародна конф., присв. Всесвітньому Дню біоетики. – 19.10.2016 р. , Академія адвокатури України, м. Київ. 
 • Ю. І. Губський,  В. В. Чайковська,   А. В. Царенко, О. І. Толстих – Мультидисциплінарні аспекти післядипломної освіти лікарів загальної практики-сімейних лікарів на кафедрі паліативної та хоспісної медицини  НМАПО імені П. Л. Шупика. – Доп. Всеукраїнська науково-практична конференція з сімейної медицини. - 28.10.2016 р., м. Київ. 
 • А.В. Царенко, Ю.І.Губський, Н.Г. Гойда  Організаційно-функціональна модель розвитку системи паліативної та хоспісної допомоги в Україні: умови впровадження мультидисциплінарного і міжсекторального підходів. Експериментальне обґрунтування застосування аналгетичних та ад’ювантних лікарських засобів антиоксидантної дії за умов  больового синдрому травматичного  генезу” – Доп. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю “Пра-вові та організаційні засади паліативної допомоги в Україні“. – 11.11.2016 р. Національна Академія Держ. Управління при Президентові України, м. Київ). 

Співробітники кафедри паліативної та хоспісної медицини член-кор. НАМН України  Ю.І.Губський, доц. А.В.Царенко, ас. О.П.Брацюнь взяли активну участь в організації та проведенні Першого та Другого Національних конгресів з паліативної допомоги. 

-       О.О. Вольф Сучасні досягнення в медицині. Розвиток паліативної та хоспісної допомоги як етичний виклик. Доп. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю. Вінниця, 22-24 березня 2018 р.

Також кафедра паліативної та хоспісної медицини взяла активну участь у організації та проведенні таких заходів, як: 

 • Науково-практична конференція з міжнародною участю «Паліативна допомога в Україні:  морально-етичні, психологічні та духовні аспекти». - Харків. 14-15 червня 2016 р. 
 • Науково-практична конференція з міжнародною участю «Правові та організаційні засади паліативної допомоги  в Україні». – Київ. 11.11.2016 р. 
 • VI Національний Конгрес геронтологів і геріатрів України. - Київ, 19-21 жовтня 2016 р. 
 • 13-й  з’їзд онкологів і радіологів України, - Київ, 26-28 травня 2016 р. 
 • «Медико-соціальна реабілітація дітей з особливими потребами та паліативна допомога» -19 лютого 2016 у м. Івано-Франківськ;
 • «Актуальні питання розвитку паліативної та хоспісної допомоги в Україні» - 26 липня 2016 р. м.Рівне; 12 жовтня 2016 р. м.Черкаси.

У 2017-2018 рр. кафедра активно поширює наступну наукову літературу:

 • Паліативна та хоспісна допомога: підручник / [Вороненко Ю.В., Губський Ю.І., Князевич В.М., та ін.] за ред. Вороненка Ю.В., Губського Ю.І. - Вінниця: Нова книга, 2017. - 392 с.
 • Актуальні питання паліативної та хоспісної допомоги у практиці сімейного лікаря: посібник / [Вороненко Ю.В., Шекера О.Г., Губський Ю.І. та ін.]. - К.: Заславський А.Ю., 2017. - 208 с.