Search

Згідно з визначенням ВООЗ, паліативна допомога є підходом, що покращує якість життя пацієнтів  та членів їх сімей, у ситуації, пов’язаній із хворобою, що загрожує життю пацієнта, через попередження та послаблення  його страждань шляхом ранньої ідентифікації та точної (бездоганної) оцінки та лікування болю і полегшення інших фізичних, психосоціальних та духовних проблем.

Пацієнтами, що потребують паліативної та хоспісної медичної допомоги, є особи з хронічними невиліковними хворобами (онкологічними, серцево-судинними, хворі на ВІЛ/СНІД, нейродегенеративними ураженнями головного мозку, пацієнти в термінальних стадіях туберкульозу, цукрового діабету тощо).

У зв`язку з актуальністю проблеми паліативної та хоспісної допомоги в Україні МОЗ України, ректоратом та вченою радою  Національної медичної академії імені П. Л. Шупика у 2009 році було прийнято рішення про створення  кафедри паліативної та хоспісної медицини.

Кафедра створена на базі Інституту сімейної медицини у грудні 2009 р., згідно наказу ректора НМАПО імені П. Л. Шупика від 01 грудня 2009 р. № 3702 для підвищення кваліфікації лікарів та середніх медичних працівників. Станом на листопад 2017 р. кафедра є єдиною в Україні кафедрою паліативної та хоспісної медицини в системі ВМНЗ. На кафедрі 5 ставок, на яких працює 12 науково-педагогічних працівників, з яких 2 доктора медичних наук, професора, 1 кандидат медичних наук, доцент, 1 кандидат біологічних наук, старший викладач, 1 кандидат політичних наук, асистент, 1 має вищу, 1 – другу кваліфікаційну категорію. Середній вік викладачів складає – 50,1 роки. Усі викладачі кафедри мають достатній науково-педагогічний досвід роботи, забезпечують високу якість педагогічного процесу та відповідають вимогам вищого навчального закладу ІУ рівня акредитації. Є резерв на заміщення посади завідувача кафедри.

Кафедра проводить цикли ТУ з актуальних питань паліативної та хоспісної допомоги, які розраховані на лікарів загальної практики–сімейних лікарів, дільничних терапевтів, онкологів, хірургів, геріатрів, кардіологів, невропатологів, пульмонологів, фтизіатрів, лікарів хоспісів та відділень паліативної та хоспісної медицини, педіатрів, інфекціоністів Центрів профілактики та боротьби з ВІЛ-інфекцією/СНІД, керівників охорони здоров’я та лікарів інших спеціальностей, викладачів вищих навчальних медичних закладів, а також середніх медичних працівників, які відповідно до своїх професійних та службових обов’язків надають паліативну (симптоматичну) допомогу, як вдома, так і в поліклініках, міських та сільських дільничних лікарнях, амбулаторіях сімейної медицини та багатопрофільних лікарнях, хоспісах та відділеннях паліативної та хоспісної медицини пацієнтам з хронічними невиліковними прогресуючими захворюваннями та обмеженим прогнозом тривалості життя (онкологічні, серцево- та церебросудинні, дихальної та травної системи, туберкульоз, ВІЛ-інфекція/СНІД, цукровий діабет тощо), хронічним больовим синдромом, тяжкими порушеннями функцій органів і систем організму у термінальній стадії захворювань.

Також кафедра проводить суміжні цикли інтернатури за спеціальністю «Загальна практика–сімейна медицина», «Терапія», суміжні цикли спеціалізації за спеціальностями «Загальна практика–сімейна медицина», «Гематологія» і «Трансфузіологія».

Усього у 2010-2016 рр. на кафедрі проведено 86 бюджетних циклів ТУ для 934 лікарів та 23 контрактних циклів для 354 середніх медичних працівників, 28 суміжних циклів для 496 інтернів та 27 суміжних циклів для 403 лікарів-слухачів, які здобувають спеціалізацію по сімейній медицині, гематології і трансфузіології. За підготовку слухачів на контрактній основі кафедра заробила 299446 гривень. Загальний план комплектування циклів ТУ за звітний період  виконано  на 96,7 %, а за 2012 – 2014 рр. – 100%.

За період 2010-2017 рр. співробітниками кафедри розроблено і затверджено вченою радою НМАПО імені П.Л. Шупика 17 навчальних планів та програмциклів ТУ для різних категорій слухачів, у т.ч. 2 програми з елементами дистанційно-заочного навчання.

Кафедра має три клінічні бази. Основною базою кафедри євідділення паліативної і хоспісної медицини Київської міської клінічної лікарні №2. Допоміжними базами кафедри є: ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф.Чеботарьова НАМН України» та Київський міський клінічний онкологічний центр. Клінічні бази в цілому відповідають вимогам навчального процесу та дозволяють проводити наукову роботу. Усього у період 2010-2016 рр. проведено 284 клінічних обходів та проконсультовано 1312 паліативних пацієнтів.

Завідувач кафедри паліативної та хоспісної медицини з 2010 р., член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор Губський Ю. І., наказом Президії Національної Академії медичних наук України  від 04.04.2016 р. № 23-к  призначений на посаду начальника науково-координаційного управління НАМНУ, є головою Проблемної комісії МОЗ України та НАМН України «Біологічна та медична хімія», членом спеціалізованої вченої ради ДАК України  по захисту докторських дисертацій при Інституті біохімії імені О.В. Палладіна НАН України, головою науково-експертної ради ДЄЦ МОЗ України та член центрального формулярного комітету МОЗ України, головним редактором журналу «Медична і клінічна хімія» (зареєстрований в Scopus), членом редакційної колегії «Українського біохімічного журналу», «Журналу НАМН України», «Фармацевтичного журналу», журналів «Современные проблеми токсикологии», «Клінічна фармація», медичної газети «Здоров’я України – ХХI  України».

Завідувач кафедри в Google Scolar  має індекс 12, Scopus - 1

Створена і функціонує під керівництвом професора Губського Ю.І.  наукова школа з медичної біохімії та фармакології. 

Кафедра організовувала та провела 3 науково-практичних конференції з міжнародною участю з актуальних питань надання паліативної та хоспісної допомоги, що включені до реєстру МОЗ та НАМН України, крім того була співорганізатором  1-шого та 2-го Національних конгресів з ПХМ (2011, 2016 рр.), 2 науково-практичних конференцій в Харкові (2014, 2015 р.р.)