Search

Кафедра була заснована у 1922 році у складі Київського клінічного інституту удосконалення лікарів на базі І-ї Радянської лікарні м. Києва. Першим очолив кафедру професор С.Е. Ставракі- учень професора М.М. Волковича, який завідував у період з 1922 по 1932 рр. Наступним очільником кафедри був професор М.Я. Харшак (з 1932 по 1940 рр.). Він продовжив започатковані традиції вивчення поширеного на той час захворювання – склероми дихальних шляхів і крім того став засновником школи отоларингології, та вперше в Україні розробив і впровадив методики хірургічного лікування раку гортані, зокрема повне та часткове видалення гортані (1933), вивчив віддалені результати цих втручань.

У 1944 році завідувачем кафедри обрано професора Олексу СидоровичаКоломійченка,який керував нею до 1964 року. Професор О.С. Коломійченко підняв на новий рівень розробку і вдосконалення методики післядипломної підготовки лікарів з оториноларингології. У 1955 році ним видано українською мовою посібник для практичних лікарів початкової спеціалізації і сільського лікаря загальної практики – «Хвороби вуха». Він перший в Україні застосував операційний мікроскоп, впровадив у роботу клініки слухополіпшуючі операції при отосклерозі та розробив власні методики стапедопластики, за що у 1964 році отримав Ленінську премію. Професор О.С. Коломійченко, як широко ерудована людина, зробив вагомий внесок у всі розділи отоларингології. Вінцем його діяльності стало створення НДІ отоларингології, який тепер носить його ім’я.

З 1964 року завідувачем кафедри став професор Савелій Іванович Мостовий, під керівництвом якого у співавторстві із співробітниками (Р.А. Абизовим, К.Д. Марченко, О.Д. Момотом, А.А. Лайко) видано посібники та монографії, що мали суттєве значення для поліпшення педагогічного процесу, підвищення рівня знань лікарів-отоларингологів та для підвищення ефективності лікування ЛОР-хворих. С.І. Мостовий впровадив у медичну практику використання методів флюоресценції та змивів для встановлення мікрометастазів. С.І. Мостовий розробив операцію видалення тканин переднадгортанникового простору при вестибулярній локалізації пухлин гортані. Під його керівництвом захистили дисертації доценти кафедри: М.Л. Саноцький, А.Л. Макуха, К.Д. Марченко, Н.П. Манжура, А.А. Лайко та асистенти: А.Д. Момот, Г.Ф. Боярський.

З 1975 по 1991 рр. кафедрою завідувала професор Олена Андріївна Євдощенко,яка продовжила традиції Київської школи отоларингологів, маючи величезний досвід наукової, педагогічної та лікувальної роботи. Професор О.А. Євдощенко зробила значний внесок у вивчення клінічних форм гострого стенозуючого ларинготрахеобронхіту у дітей, і впровадила в практику ефективний комплексний метод їх лікування. Вона запропонувала спосіб хірургічної пластики трахеї при хронічних стенозах. Під її керівництвом розроблені нові методики діагностики та лікування латентних отоантритів, захищена на цю тему кандидатська дисертація доцентом М.О. Мельник, впроваджено щадний дренажний метод лікування хворих на гострий і хронічний гайморит, вивчені питання невідкладної допомоги при риногенних, орбітальних та внутрішньочерепних ускладненнях запальних захворювань приносових пазух, нові способи слухополіпшуючих операцій при хронічному гнійному середньому отиті та ото генних інтракраніальних ускладненнях..

З 1991 по 2002 рр. кафедрою завідував професорБогдан Григорович Іськів,заслужений працівник вищої школи, учень професора О.А. Євдощенко. Основні напрямки наукової та педагогічної діяльності: фундаментальні експериментально-гістологічні дослідження приживлення різних тканин (фасції слизової оболонки щоки, шкіри, стінки вени) для створення барабанної перетинки. Під його керівництвом було розроблено та впроваджено новий напрямок в слухополіпшуючій отохіргії, варіанти меатотимпанопластики при хронічних середніх отитах, проведено імунологічні дослідження при хронічній гнійній патології середнього вуха, набули широкого впровадження кріохірургічні методи лікування хронічних та онкологічних захворювань ЛОР-органів. Професор Б.Г. Іськів автор навчального посібника із меатотимпанопластики – нового напрямку отохірургії.

З 2003 року по 2014 рік кафедрою завідував Рустем Адільович Абизов – доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, автор єдиного на теренах СНД підручника з онкооториноларингології. Основні напрямки наукової діяльності: тонзілярна проблема, клініко-експериментальні дослідження регенеративних процесів у ЛОР-онкологічних хворих, удосконалення методів променевої діагностики патології ЛОР-органів, консервативного та хірургічного лікування онкоотоларингологічних хворих, розробка новітніх методів лікування місцевих променевих уражень та тканинозберігаючих електрозварювальних технологій.

З 2014 року кафедрою завідує Володимир Олексійович Шкорботун – доктор медичних наук, професор, Заслужений лікар України. Пріоритетні напрямки роботи кафедри: функціональна ендоскопічна хірургія порожнини носа та приносових синусів, навігаційна ринохірургія,. електрозварювальні технології в онкоотоларингології, тонзилогенні та ларингогенні флегмонозні захворювання шиї, застосування радіохвильової та високочастотної електрохірургії в отоларингології, променеві методи діагностики при отогенних внутрішньочерепних ускладненнях та при гнійно-запальних захворюваннях шиї тонзилогенного походження, кохлеарна імплантація.