Search

ЗАХИЩЕНІ ДИСЕРТАЦІЙНІ РОБОТИ СПІВРОБІТНИКАМИ, АСПІРАНТАМИ ТА ПОШУКАЧАМИ

КАФЕДРИ ОРТОПЕДИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ  у 2008-2016 рр.

 

ПІБ

Виконавець

Докт/канд

Спеціальність, код

Назва

ПІБ керівника

Стан виконання

 

 

1

Омельяненко Ольга

Анатоліївна

 

пошукач

кандидатська

Стоматологія

14.01.22

Клінічне обґрунтування вибору конструкцій зуб-них протезів при захво-рюваннях тканин паро-донта

Онищенко В.С.

Захищена

 у 2008 р.

 

2

    Прохоров 

Станіслав

Леонідович

 

пошукач

кандидатська

Стоматологія

14.01.22

Порівняльна оцінка методів лікування при повній втраті коронкових частин зубів

Онищенко В.С

Захищена

у 2009 р.

 

3

Костенко Євген

Якович

 

пошукач

кандидатська

Стоматологія

14.01.22

Клініко-експеремента-льне обґрунтування засто-сування            вдоскона-леної методики ортопед-дичного лікування зубів, зруйнованих нижче рівня ясен

Радько В.І.

Захищена

у 2009 р.

 

4

Пальчиков

Анатолій

Володимирович

співробітник

кандидатська

Стоматологія

14.01.22

Клініко- експеремента-льне обґрунтування за-стосування безметалових конструкцій для замі-щення дефектів коронок зубів

Біда В.І.

Захищена у 2010 р.

 

5

Дорошенко Олена Миколаївна

співробітник

докторська

Стоматологія

14.01.22

Ефективність профі-лактики та медикамент-тозної корекції патоло-гічних змін тканин про-тезного ложа і поля в період адаптації до знім-них протезів (експери-ментально-клінічне дослідження)

Павленко О.В.

Захищена

у 2012 р.

 

6

Паливода Ігор

Іванович

аспірант

кандидатська

Стоматологія

14.01.22

Клініко – експериме-нтальне обгрунтування профілактики рецесії  ясенного краю, обумов-леної застосуванням незнімних конструкцій зубних протезів

Біда В.І.

Захищена

у 2012 р.

 

7

Савчук Ігор Юрійович

 

пошукач

кандидатська

Стоматологія

14.01.22

Клініко-лабораторне обґрунтування удо-сконаленої технології виготовлення базисів знімних конструкцій зубних протезів

Біда В.І.

Захищена у 2013 р.

 

8

Германчук

Сергій

Миколайович

пошукач

кандидатська

Стоматологія

14.01.22

Патологічні зміни твердих тканин зубів, обумовлені застосуванням незнімних зубних протезів та їх профілактика

Біда В.І.

Захищена у 2013 р.

 

9

Леоненко Павло Вікторович

співробітник

докторська

Стоматологія

14.01.22

Клініко-експеримента-льне обґрунтування комплексу  стоматологічних заходів у хворих на генералізований пародонти з використанням ортопедичних конструкцій зубних протезів

Павленко О.В.

Захищена у 2014 р.

 

10

Костенко Євген

Якович

 

пошукач

докторська

Стоматологія

14.01.22

Комплексна медико-інформаційна ідентифікація особи за одонтологічним статусом з експертною оцінкою морфо-функціональніх змін зубо-щелепного апарату як результат у стоматологічного лікування і реабілітації потерпілих

Біда В.І.

Мішалов В.Д.

 Захищена у 2014 р

 

11

Кочкіна Наталія Анатоліївна

пошукач

кандидатська

Стоматологія

14.01.22

Клініко-лабораторне застосування удоскона-лених зубних протезів в комплексному лікуванні захворювань пародонту

 

Біда В.І.

Захищена у 2015р.

 

12

   Оснач Роман Григорович

співробітник

кандидатська

Стоматологія

14.01.22

Обгрунтування диференційованих підходів до лікування хворих з дефектами зубних рядів, ускладнених зубощелепними деформаціями та їх профілактика

Біда В.І.

Захищена у 2015р.

 

 

ДИСЕРТАЦІЙНІ РОБОТИ, ЩО ВИКОНУЮТЬСЯ СПІВРОБІТНИКАМИ, АСПІРАНТАМИ ТА ПОШУКАЧАМИ

КАФЕДРИ ОРТОПЕДИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ

 

ПІБ

Виконавець

Докт/канд

Спеціальність, код

Назва

ПІБ керівника

Стан виконання

 

 

2

Чорненький Ігор Михайлович

аспірант

кандидатська

Стоматологія

14.01.22

Клініко-експерементальне обґрунтування викори-стання штифтових конструкцій в багатокоре-невих зубах.  медичної допомоги

Біда В.І.

Виконується