Search

 

 

Назва наукової праці

Друко-

ваний

чи руко-

писний

Видавництво, журнал/№, рік /,чи номер авторського свідоцтва

Кіль-

кість

друко

ваних

лист.

Прізвища  співавторів  роботи

1

2

3

4

5

6

                                                                             2008р.

1

Ортопедическое лечение с применением адгезивных мостовид-ных конструкций

Друк

Панорама ортопедической стоматологии. – 2008. – №2. – С.40–45.

5

Біда В.І.
Павленко М.А., 
Біда О.В.

2

Клініко-технологічні особливості заміщення дефектів зубних рядів мостоподібними протезами

Друк

Стоматолог. – 2008. - №5 (120). – С. 41-46.

5

Біда В.І.

 

3

Порівняльний аналіз вікових змін фізико-механічних властивостей твердих тка-нин зубів різних вікових груп.

Друк.

"Дентальные технологии". - №1 (36). - 2008., С.32-33.

2

В.І. Біда
І.М. Закієв
Пальчиков А.В.

4

Технологічні аспекти безметалового проте-зування із застосуванням CAD/CAM-систем.

Друк.

"Современная стоматология". - №2 (42). - 2008., С.140-142.

3

В.І. Біда
Пальчиков А.В.

5

Клініко-технологічні особливості заміщення дефектів зубних рядів мостоподібними протезами. (Частина 2)

Друк.

Стоматолог. – 2008. - №9 (124). – С. 50-57.-

7

Біда В.І.

 

6

 Пристрій для утримання торця світловода лазера в порожнині рота

Друк.

Галузеві нововведення. - №282/29/08.

1

Омельяненко О.А.
Біда О.В.

7

Спосіб лазерної допплерівської флоу-метрії для визначення особливостей васку-ляризації слизової оболонки пародонта

Друк.

Галузеві нововведення. - №283/29/08.

1

Омельяненко О.А.
Біда О.В.

8

Технологічні аспекти безметалового проте-зування із застосуван-ням CAD/CAM - систем

Друк

Современная стоматология., 2008., № 2(42).- С. 140-142.

3

Біда В.І.
Пальчиков А.В.

9

Сучасні підходи до надання стоматоло-гічної ортопедичної допомоги пацієнтам з дефектами зубів та зубних рядів, ускладнених алер-гічною формою непере-носимості сплавів металів зубних протезів

Друк.

Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л. Шупика.- К.,2008.- №17, кн.2.- С. 287-296.

9

Біда В.І., Онищенко В.С., Леоненко П.В., Дорошенко О.М., Радько В.І.,  Клочан С.М., Гурин П.О.,  Леоненко О.В., Андрієнко Д.С. Леоненко Г.П.

10

Сучасні підходи до на-ання стоматологічної ортопедичної допо-моги пацієнтам з дефектами зубів та зубних рядів ускладнених алергіч-ною формою непере-носимості сплавів ме-талів зубних протезів

Друк.

Збірник наук, праць НМАПО.-К.,2008.- кн.І.С.391-397

6

Біда В.І., 
Онищенко B.C., 
Радько В.І.

 

 

11

Використання коренів зубів, зруйнованих нижче ясеневого краю, у якості опори при ортопедичному лікуванні незнімними конструкціями

Друк

«Дентальные технологии» - 2008.-№2.-С. 51-52.

2

Костенко ЄЯ.
Радько В.І.

12

Ортопедичне лікування зубів зруйнованих нижче рівня ясен

Друк.

"Зубное протезирование". -№2.-2008.

5

Костенко Є.Я.
Радько В.І.

13

Створення остеотропних матеріалів для викори-стання в ортопедичній стоматології

Друк.

"Современная стоматология" .-№3 .-2008.

4

Радько В.І.
Костенко Є.Я. 
Іванченко  .А.
Пархомей О..P.

14

Математичний розра­хунок елементів фік­сації суцільнолитої комбінованої шти-фтої вкладки при лікуванні зубів, зручнованих нижче рівня ясеннго краю

Друк.

„Новини стоматології",

№3(56), 2008.

5

Костенко Є.Я.
Радько В.І.

15

Фізико-хімічні властивості частково-резорбуючих покрит­тів для застосування в ортопедичній стома­тології

Друк.

Науково-практичний журнал «Медицина и ...», №3, 2008.

3

Костенко Є.Я.
Радько В.І. 
Іванченко І.А. 
Пархомей O.P. 
Куда A.A. 
Горбаль В.Ф. 
Сич О.Є.

16

Ортопедичне ліку­вання зубів, зруйно­ваних нижче рівня ясенного краю суцільнолитими комбінованими штифтовими вкладками

Друк.

Методичні рекомендації. – МОЗ України, Україн-ький центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної

22

Костенко Є.Я.
Радько В.І.

17

Ортопедичне лікування зубів, зруйнованих нижче рівня ясенного краю суцільнолитими комбінованими штифтовими вкладками

Друк.

Інформаційний лист про нововведення в систему охорони здоров'я. -Державний реєстраційний номер №189,2008.

4

Біда В.І.
Радько В.І.
Костенко Є.Я.

18

Експериментальне обґрунтування система-тизації зубів, зруйнованих нижче рівня ясен

Друк.

 

Современная стоматология. - 2008.-№4.

4

 

Костенко Є.Я.
Радько В.І.

19

Вплив комплексу ліку-вально-профілактичних заходів на прискорення процесів адаптації до знімних протезів

Друк.

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика. – Випуск 17. Книга 2. – 2008. – С.310-316.

6

Дорошенко О.М.

 

20

Стан дисбіозу ротової порожнини в період адаптації до знімних пластинкових протезів, базис яких виготовлений із акрилових пластмас

Друк.

Збірник наукових праць співробітни-ків НМАПО імені П.Л.Шупика. – Випуск 17. Книга 1. – 2008. – С.277-281.

4

Дорошенко О.М.

 

 С П И С О К  СТАТЕЙ, ТЕЗ

співробітників кафедри

за 2014-2016рр. 

2016р.

1                     

Клінічний перебіг патологічного стирання твердих тканин зубів у осіб з дисфункією скронево-нижньощелепних суглобів

Друк

Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Інноваційні технології в сучасній стоматології» 17-19 березня 2016р

25-26

Біда В.І.

Струк В.І.

2                     

Патоморфологічні зміни дентину кореневого каналу при підготовці зубів під штифтові конструкцї

Друк

Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Інноваційні технології в сучасній стоматології» 17-19 березня 2016р

22-25

Біда В.І.,  Радько В.І., Клочан С.Н., Пальчиков А.В., Чорнененький І.М.

3                     

Профілактика ушкоджень ясенного краю при ортопедичному лікуванні дефектів твердих тканин зубів

Друк

Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Інноваційні технології в сучасній стоматології» 17-19 березня 2016р.

20-21

Біда В.І., Паливода І.І.

4                     

Результати експериментальних досліджень вікових особливостей структури емалі зубів

Друк

Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Інноваційні технології в сучасній стоматології» 17-19 березня 2016р.

18-20

Біда В.І., Забуга Ю.І., Біда О.В.

5                     

Ультраструктурні зміни коренекої частини дентину при підготовці кореневого каналу під штифтові

контсрукції

 

 

Друк

Матеріали міжнародної стоматологічої конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання науково-практичної стоматології» м. Ужгород, 26-27лютого 2016р.

266-268

Радько В.І.,

Пальчиков А.В., Чорненький І.М.

2015 р.

1

Рентгенологічна денситометрія щелеп при оцінці швидкості ортодонтичного переміщення зубів

 

Друк.

 Современная стоматология. – 2015. – № 4 (78). – 

 

120-124

Р.Г. Оснач, О. С. Лисенко, І. І. Паливода

 

2

Проблема перевірки якості підготовки фахівців, що навчаються на кафедрі ортопедичної стоматології

Друк.

„Современная стоматология”.-2015.-№2(76).-С. 76 -77.

2

В. І. Біда, О. М. Дорошенко, П. В. Леоненко, С. М. Клочан, О. А. Омельяненко

3

Клінічна оцінка ефективності заміщення дефектів зубних рядів ортопедичними конструкціями з опорою на імплантати в залежності від строків відновлення оклюзійного навантаження

Друк.

Совремемнная стоматология. - № 3 (77). – 2015. – С. 98-101. Фахове видання

4

Дорошенко О.М.

Сіренко О.Ф.

Дорошенко М.В.

Павленко М.О.

4

Результати застосування сучасного алгоритму пла- нування дентальної імплантації пацієнтам з генералізованим пародонтитом

Друк.

Зб. наук. праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. – К., 2015. – Вип. 24, кн. 4. – С. 30–39.

9

П.В. Леоненко

5

Прогнозування результатів застосування дентальної імплантації та протезування у пацієнтів з низькою щільністю кісткової тканини

Друк.

Зб. наук. праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. – К., 2015. – Вип. 24, кн. 5. – С. 371–380.

9

 П.В. Леоненко

6

Р

4–38офесора 1 міс/рофесора 1 миезультати застосування модифікованого протоколу дентальної імплантації пацієнтам з низькою щільністю кісткової тканини в ділянці імплантації

Друк.

Зб. наук. праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. – К., 2015. – Вип. 24, кн. 3. – С. 34–43.

10

Леоненко П.В.

7

Особливості фізико-механічних властивостей кісткової тканини в ділянках імплантації у пацієнтів з генералізованим пародонтитом та метаболічними остеопатіями

Друк.

Зб. наук. праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. – К., 2015. – Вип. 24, кн. 2. – С. 70–76.

6

Леоненко П.В.

8

Забезпечення контролю над мікробіоценозом порожнини рота пацієнтів з захворюваннями пародонту шляхом застосування фармацевтичноїкомпозиції антибактеріальної та атисептичної діївітчизняного виробництва

 

Друк.

Зб. наук. праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. – К., 2015. – Вип. 24, кн. 1. – С. 544–550.

7

Леоненко П.В.

9

Оцінка впливу ступеня тяжкості герметичної інфекції на особливості перебігу хронічних періодонтитів

Друк.

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П Л. Шупика. - № 24 (1). – 2015. – С. 493-497. Фахове видання

5

Дорошенко О.М.

Волосовець Т.М.

Юнакова Н.М.

Дорошенко М.В.

10

Дослідення вмісту цитокінів у ротовій рідині пацієнтів під час ортопедичного лікування знімними зубними протезами

Друк.

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П Л. Шупика. - № 24 (1). – 2015. – С. 497-501 . Фахове видання

5

Дорошенко О.М.

11

Дослідження функціонального стану жувальних м»язів у пацієнтів різних вікових груп із сагітальними аномаліями прикусу

Друк.

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П Л. Шупика. - № 24 (2). – 2015. – С. 52-58 . Фахове видання

7

Дорошенко О.М.

Лихота К.М.

Дорошенко М.В.

Біда О.В.

12

Дослідження впливу штучних коронок на стан маргінального пародонту опорних зубів

 

 Друк

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика

Випуск 24

Книга 2

С. 52-58

Київ – 2015.

 

7

 

 

Біда В.І,

Паливода І.І,

Пальчиков А.В,

Пальчикова Г.В,

Оснач Р.Г, Чорненький І.М.

13

Огляд методики наноіндентування для визначення мікромеханічних властивостей твердих тканин зубів та стоматологічних матеріалів

Друк

 

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика

Випуск 24

Книга 3

С. 24-29

Київ – 2015.

 

 

6

 

 

Біда В.І,

Паливода І.І,

Пальчиков А.В,

Пальчикова Г.В,

Чорненький І.М.

14

Профілометрія як метод визначення мікротопографії поверхонь конструкційних матеріалів у ортопедичній стоматології

Друк

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика

Випуск 24

Книга 1

С. 477-482

Київ – 2015.

 

6

Біда В.І,

Паливода І.І,

Пальчиков А.В,

Пальчикова Г.В,

Чорненький І.М.

15

Показники мікроциркуляції тканин пародонта у осіб з патологічним стиранням твердих тканин зубів різного ступеня тяжкості, ускладненим бруксизмом 

 

Друк

Зб. наук. праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. – К., 2015. – Вип. 24, кн. 1. – С. 471–477.

6

Біда В. І. Струк, О.В., Сидоренко Т.Г.

16

Функціональні методи оцінки ступеня адаптаційно-компенсаторних можливостей опорних зубів при плануванні ортопедичного лікування пацієнтів із захворюваннями тканин пародонту 

 

Друк

Зб. наук. праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. – К., 2015. – Вип. 24, кн. 2. – С. 76–82.

6

Омельяненко О.А.

                

17

 Оцінка деяких лабораторних показників у хворих на хронічний генералізований пародонтит, асоційований із персистуючою герпесвірусною інфекцією

Друк

Запорожский медицинский журнал.- 2015.-№2 (89). -  С. 86 - 88. Фахове видання

3

Дорошенко О.М. Волосовець Т.М.

Дорошенко М.В.

18

Експериментальне визначення показників гемолітичної активності  полімерів, які використовуються для виготовлення знімних зубних протезів

Друк

Сучасні проблеми токсикології, харчової та хімічної безпеки. - № 3 (62), 2015. – С. 76-78 Фахове видання

3

Дорошенко О.М.

19

Снижение риска развития дискретно-волновых деформаций на поверхности эмали зуба 

 

 

Друк

Perr-reviewed materials digest published folowing the results of the XCIX International Research and Practice Conference and I stage of Championship in Medicine and Pharmaceutic. – London., 2015. – Suppl. 1. – P.35–39.

4

И.В.  Бугорков, И.А. Бугоркова, Е.И. Павленко  

20

Моделирование дискретно-волновых деформационных процессов в неоднородных объектах типа зуба

Друк

XCII Internatinal Researt and practice Conference collective monograph «Techniques of ensuring the duratijn and quality of biological life at present stage of the humanity development» London 2015

4

Бугорков И.В.

Шамаев В.В., Бугоркова И.А., Павленко Е.И.

21

Структура та властивості поверхневого шару біосумісного сплавуСо-Сr-Мо, сформованого ультразвуковою ударною обробкою.

                       

 

 

Друк.

Міжнародна конференція молодих учених та спеціалістів. «Зварювання та споріднені технології»

20-22 травня 2015. Україна

1

Гурин П.О.

Васильев М.О.,

Філатова В.С.,

Яценко Л.В.

21

Морфометричні показники ультраструктурної організації дентину багатокореневих зубів в нормі.

Друк

Третій Національний український стоматологічний конгрес  Київ 22-23 жовтня 2015 року

 

7

Біда В.І,

Паливода І.І,

Пальчиков А.В,

Пальчикова Г.В,

Чорненький І.М.

22

Formation of the nanostructured sulface layer of the dental Со-Сr-Мо aloe bysanblasting.

Друк.

International research and practice conference

1

Guryn P.O.

Vasylyev M.A.,

Filatova V. S.,

Makeeva I. N.

23

Eггоrs of metabolism of microelements in the body of people who have dental defects that are complicated by dentition deformities according fluorescence spectrometry

Друк

I Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Lekarzy Dentystów 15-16 maja 2015 r. Polska,  m.Kazimierz Dolny

 

 

 

Bida Oleksij,  Zabuga Julia, Bida Olexander

 

 

                                                                                   2014р.

 

1         

Оцінка стану мозкового кровообігу за даними реоенцефалографїї в осіб, яким виготовляють знімні зубні протези

 

Друк

 

 

 

Новини стоматології -  2014-№1(78). Стор. 8-12

 

3

Дорошеyко О.М

 

2         

Особливості науково-педагогічноі та практичної підготовки лікарів-стоматологів у магистратурі

 

Друк

 

 

 

Український стоматологічний альманах - 04.01.2014.-№1.-

Стор. 88-92

 

 

Дорошенко О.М

Волосовець Т.М

Павленко М.О

 

3         

Досліження активності жувальних мязів у осіб, яким виготовляють часткові знімни зубні протези із ризних конструкційних матеріалів

 

Друк

 

 

 

 

 

 

Південно український медичний науковий журнал.- 2014. – стор. 39-41

 

5

Дорошенко О.М

 

 

4         

 

Визначення  функціональних характеристик мікроциркулярного русла тканин пародонта опорних зубів при хронічних генералізованих пародонтитах різного ступеня тяжкості адаптаційно-пристосувальних етапах ортопедичного лікування

 

 

Друк

 

 

 

 

 

 

Збірник наукових праць інституту стоматології НМАПО імені П.Л.Шупика.- 2014.- вип.5.- стор.54-60

 

 

7

Біда В.Ї

Омельяненко О.А

 

5         

Диференційовані підходи до лікування хворих з дефектами зубних рядів, ускладнених зубощелепними деформаціями

 

Друк

Науково- практична конференція з міжнародною участю

”Інноваційні технології в сучасній стоматологшї”

21 березня 2014 року., Івано – Франківськ.,

2014.-с.13.

 

 

 

 

 

1

 

Біда О.В.,

 Оснач  Р.Г.

 

 

6         

Мезіалізація жувальної групи зубів із застосуванням апарату власної конструкції

Друк

Науково- практична конференція з міжнародною участю

”Інноваційні технології в сучасній стоматологшї”

21 березня 2014 року., Івано – Франківськ.,

2014.-с.13.

 

 

 

 

2

Оснач  Р.Г.

 

 

7         

Математическое обоснование применения ортодонтического метода замещения дефекта зубного ряда

 

Подано до друку

“Современная ортодонтия”.- 2014р.

 

Оснач Р.Г

Тормахов Н.Н

Бїда О.В

 

8         

Розробка методів діагностики, ортопедичного лікування та реабілітації хворих із патологією зубо-щелепної системи (результати двох років виконання планової науково-дослідної роботи)

Друк

Матеріали наук-практ.конференції «Інноваційні технології в сучасній стоматології»

20-22 березня 2014р.,  с.10.

1

Біда В.І., Дорошенко О.М., Леоненко П.В., Радько В.І., Клочан С.М., та ін.

 

9         

Результати застосування остеотропної терапії з метою профілактики втрати маргінального краю кісткової  тканини навколо імплантату у хворих з генералізованим пародонти том та остеопатіями

Друк

Матеріали наук-практ.конференції «Інноваційні технології в сучасній стоматології»

20-22 березня 2014р., с. 12.

1

Біда В.І., Леоненко П.В., Леоненко Г.П.

 

10     

Визначення  функціональних характеристик мікроциркулярного русла тканин пародонта опорних зубів при хронічних генералізованих пародонтитах різного ступеня тяжкості адаптаційно-пристосувальних етапах ортопедичного лікування

 

Друк

 

 

 

 

 

 

Збірник наукових праць інституту стоматології НМАПО імені П.Л.Шупика.- 2014.- вип.5.- стор.54-60

 

 

7

Біда В.І., Омельяненко О.А

 

11     

Результаты исследования влияния на ремоделирование костной ткани у пациентов с дентальной имплантацией и генерализованным пародонтитом

Друк.

Аспирантский вестник Поволжья. - Cамара., 2014. - №5-6. - С. 144 - 151.

5

Леоненко П.В.

 

12     

Особенности диагностики, лечения и профилактики

у пациентов с дентальной имплантацией на фоне

генерализованного пародонтита и метаболических

остеопатий

Друк.

Пародонтология. – Москва., 2014, № 1 (70).- С. 52 - 57.

4

П.В. Леоненко,

Г.П. Леоненко

 

13     

Результати застосування остеотропної терапії з метою профілактики втрати маргінального краю кісткової тканини навколо імплантату у хворих з генералізованим пародонтитом та остеопатіями

Друк.

Матеріали науково-практичної конференції «Іноваційні технології в сучасній стоматології», Івано-Франківськ. - 2014. - С. 12

6

В.І. Біда, П.В. Леоненко, Г.П. Леоненко

 

14     

Скінчено-елементний аналіз імітаційної трьохвимірної моделі біомеханічної системи «кісткова тканина - дентальний імплантат - супраконструкція

Друк.

Матеріали науково-практичної конференції «Іноваційні технології в сучасній стоматології», Івано-Франківськ. - 2014. - С. 10-11

5

В.І. Біда, О.М. Дорошенко, П.В. Леоненко [та ін.]  

 

15     

Методика прогнозирования скорости мезиодистального перемещения зубов в зависимости от плотности костной ткани в области дефекта зубного ряда

Друк

“Современная

ортодонтия””.-2014.-

№3.-С.43-44.

 

 

 

 

2

 

Оснач Р.Г.

 

 

16     

Дослідження активності жувальних м»язів у осіб, яким виготовляють часткові знімні зубні протези із різних конструкційних матеріалів

Друк.

Південноукраїнсь-кий медичний науковий журнал. - № 7, 2014. – С.39-42

3

Дорошенко О.М.

 

17     

Оцінка стану мозкового кровообігу у осіб, які користуються знімними  зубними протезами

Друк.

Новини стоматології. - № 1, 2014. – С. 4-6

3

Дорошенко О.М.

 

 

18     

Первинна профілактика стоматологічних захворювань в роботі сімейного лікаря

Друк.

Вісник наукових досліджень. - № 1, 2014. – С. 63-65

3

Дорошенко О.М.

Волосовець Т.М.

Дорошенко М.В.

 

19     

Стоматологічні аспекти у діяльності сімейних лікарів

Друк.

Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров»я. - № 1 (59), 2014. – С.74-78

5

Волосовець Т.М.

Дорошенко М.В.

 

20     

КЛІНІКО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ КОМПЛЕКСУ 
СТОМАТОЛОГІЧНИХ ЗАХОДІВ ПРИ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ 
НА ГЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ ПАРОДОНТИТ З ВИКОРИСТАННЯМ 
ОРТОПЕДИЧНИХ КОНСТРУКЦІЙ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ

 

Друк

Автореф.дисертаціїї на здобуття …доктора мед.наук. Київ.-2014р.

12

Леоненко П.В.

 

21     

Дослідження біомеханіки литих штифтових конструкцій зубних протезів методами математичного моделювання

Тези Доповідей

Тези доповідей: Загальноуніверситетська науково-технічна конференція молодих вчених та студентів,присвячена дню Науки.

 Секція “Машинобудування» підсекція «Динаміка і міцність машин» 2014 р.

3

Мачоган О.Я. Чорненький І.М

Крищук М.

 

22     

Особливості науково-педагогічної та практичної підготовки лікарів-стоматологів у магістратурі

Друк.

Український стоматологічний альманах. - № 1, 2014. С. 88-92

5

Дорошенко О.М.

Волосовець Т.М.

Павленко М.О.

 

23     

Сучасні стратегії міждисциплінарного запобігання інфекційного ендокардиту: стоматологічні аспекти

Друк.

Новини стоматології. - № 2 (79), 2014. – С. 30-34

4

Дорошенко О.М.

Волосовець Т.М.

 

 

24     

Системна оцінка рівня знань курсантів, що навчаються на кафедрах інституту стоматології НМАПО імені П.Л. Шупика

Друк.

Медична освіта. - № 1, 2014. – С.33-35

3

Дорошенко О.М.

Волосовець Т.М.

Дорошенко М.В.

 

25     

Удосконалення засвоєння практичних навичок та методик лікарями-інтарнами за спеціальністю «Стоматологія» - важлива складова формування майбутнього спеціаліста

Друк.

Проблеми безперервної медичної освіти та науки. - № 2. – 2014. – С.11-14

4

Дорошенко О.М.

Волосовець Т.М.

Бакшутова Н.О.

Павленко М.О.

Дорошенко М.В.

 

Статті 

1

Зміна морфології та хімічного складу поверхні сплаву ВТ-6 при опроміненні Nd-YAg лазером у різних середовищах

Друк

Тези доповіді

ІEФ-2011: Міжнародна конференція молодих учених і аспірантів, 24—27 травня

2011 р., Ужгород —С. 224

1

Васильев М.А.,

Филатова В.С.,

Яценко Л.Ф.

Гурин П.О.

2

Лазерна модифікація поверхні стоматологічних сплавів

Друк

Тези. Матеріали Всеукраїнської Науково-технічної Конференції з міжнародною участію «Лазерні технології, лазери та їх застосування.»

21-24червня 2011р. Трускавець, Україна. — С. 51-52.

2

М.О. Васильєв,

М.М. Ніщенко,

Л. Ф. Яценко

П.О. Гурин

3

Зміна потенціалів поверхні стоматологічного сплаву Co-Cr-Mo у штучній слині після лазерної обробки.

Друк

Збірник наукових праць співробітників НМАПО

ім. П.Л. Шупика. — 2012. — Вип.21, Кн.2. — С.87—93.

Фахове видання

5

Біда В.І.

Васильєв М.О.,

Філатова В.С.,

Гурин П. О.

 

4

Вплив піскоструминної обробки на фізико-хімічні властивості поверхні стоматологічного сплаву Co-Cr-Mo.

Друк

Збірник наукових праць співробітників НМАПО

ім. П.Л. Шупика. — 2012. — Вип.21, Кн.3. — С.579—586.

Фахове видання

8

Васильєв М.О.,

Філатова В.С.,

Гурин П. О.

 

5

Вплив рН ротової рідини на адаптацію пацієнтів до різних                     видів знімних протезів.

Друк

Журн. Современная Стоматология - 27.08. 2012р.

5

Біда В.І.,

В”юницький В.І.,

Гурин П. О.

 

6

Generation of the periodic surface structures on the dental Co-Cr-Mo alloy by Nd:YAG laser in an inert atmosphere.

Друк

Jour. Applied Surface Science. -2012.- №258. –

4424-4427.

 

4

Vasylyev M.A.,

Tinkov V.A.,

Filatova V. S.,

Voloshko S.M.,

Gurin P.A.

7

Дослідження хімічного складу поверхні стомато-логічного сплаву

Co-Cr-Мо після піскоструминної обробки для запо-бігання сколювання облицювального матеріалу.

Друк

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Клінічні та теоретичні аспекти артикуляції і оклюзії в ортопедичній стоматології» 19-20 квітня 2012 р., Полтава

1

Біда В.І

Гурин П.О.

8

Основні чинники формування рельєфу поверхні при ерозійній поверхневій обробці стоматологічного сплаву Со-Сr-Mo після піскоструминної обробки.

Друк

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасна реконструктивна стоматологія міждисциплінарний підхід»

 11-12 травня 2012р.. Одеса—С. — 90-92

3

Біда В.І.

Гурин П.О.

9

 Морфологія та ерозія поверхні стоматологічного сплаву CO-CR-МО після піскоструминної обробки

 

 

Друк

Ювілейна науково-практична конференція із міжнародною участю «Сучасна стоматологія та перспективні напрями розвитку»

присвячена 70- річчю проф.. І.П. Горзова.

м. Ужгород, 19-20 жовтня2012 р.

1

Гурин П.О.

10

«Поверхневі електрохімічні потенціали дентальних імплантатів в розчині штучної слини»

 

Друк

Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми біомеханіки та медичного матеріалознавства»

20-21 листопада 2013 року,Київ (Інститут ортопедії)

2

Васильєв М.О.

Філатова В.С.

Яценко Л.Ф.

Гурин П.О.

11

Высокоэнергетическая поверхностная обработка литых металлических имплантатов как средство повышения толерантности организма к ним.

Друк

Журн. Металлофизика и новейшие технологии.

-2014.- т.36-№3.

357-367.

Фахове видання

11

Бурьянов А.А.,

Ошкадеров С. П.,

Северина С. Н.,

Гурин П. О.

 

12

Структура та властивості поверхневого шару біосумісного сплавуСо-Сr-Мо, сформованого ультразвуковою ударною обробкою.

 

Друк

Міжнародна конференція молодих учених та спеціалістів. «Зварювання та споріднені технології»

20-22 травня 2015. Україна.

2

Васильев М.О.,

Філатова В.С.,

Яценко Л.В.,

Гурин П.О.

13

Formation of  the nanostructured sulface layer of the dental Со-Сr-Мо alloy by sanblasting.

Друк

International research and practice conference

NANOTECHNOLOGY AND NANOMATERIALS (NANO-2015) 26-29August 2015 Lviv, Ukraine   

1

Vasylyev M.A.,

Filatova V. S.,

Makeeva I. N.

Gurin P.A.

14

Formation of the nanostructured surface layer of the Co-Cr-Mo alloy by the high-energy processing. 

Друк

International research and practice conference NANOTECHNOLOGY AND NANOMATERIALS (NANO-2015) 26-29August 2015 Lviv, Ukraine   

2

Vasylyev M.A.,

Filatova V. S.,

Makeeva I. N.,

 Gurin P.A.

 

15

Структура та властивості поверхневого шару біосумісного сплаву

 Co-Cr-Mo, сформованого ультразвуковою ударною обробкою

Друк

Журн. «Сучасні проблеми зварювання та споріднених технологій»

-2016.—C. 226-241.

 

6

Васильєв М. О.,

Філатова В.С.,

Яценко Л.Ф.,

Гурин П. О.

 

16

Вплив факторів ризику на довгострокові результати лікування пародонтиту

Друк

Журн. ScienceRise: Medical Science. –  2016.  –№ 6(2) – С. 14-22.

 

9

Біда В. І.,

Гурин П. О.,

В’юн Г. І.

17

Універсальна розбірна пародонтологічна шина

Друк

Журн. Український журнал клінічної та лабораторної медицини. – 2016.– №3. – С. 8-11.

4

Біда В. І.,

Гурин П. О.,

В’юн Г. І.

18

Використання шаблону для препарування зубів при виготовленні розбірної пародонтологічної шини

 

Друк

Тези. Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Інноваційні технології в сучасній стоматології»

17 березня 2017р. Івано-Франківськ, Україна. —

С. 17.

1

В.І. Біда,

П.О.Гурин,

Г.І.В'юн

 

19

Анализ результатов математического моделирования распределения жевательной нагрузки между зубами при использовании универсальной разборной пародонтологической шины

 

До друку

Республиканская научно-практическая конференция с международным участием «Комплексная реабилитация пациентов в клинике ортопедической стоматологии» , посвященная 50-летию кафедры ортопедической стоматологии УО БГМУ.

29 сентября 2017. Минск, Республика Белорусь.

5

В.И. Беда,

П.А.Гурин,

А.И.Вьюн

 

20

Математичне обґрунтування використання універсальної розбірної пародонтологічної шини у хворих на генералізований пародонтит

 

До друку

Тези. Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Стоматологічна наука і практика на Слобожанщині: історія, надбання і перспективи розвитку»

5-6 жовтня 2017р. Харків, Україна. —

С. 17.

3

В.І. Біда,

П.О.Гурин,

Г.І.В'юн