Search

Основні напрямки наукової діяльності кафедри ортопедичної стоматології   

Назва ініціативно –пошукової  НДР кафедри 2012-2017рр:

Розробка методів діагностики,  ортопедичного лікування та реабілітації хворих із патологією зубо-щелепної системи

Керівник НДР : завідувач кафедри , д.мед.н., професор Біда В.І. 

Напрямок наукової діяльності

Відповідальнеий виконавець

Ортопедичні методи в комплексному лікуванні патології тканин пародонту

д.мед.н., професор  Дорошенко О.М.

Клініко-експериментальне обґрунтування комплексу  стоматологічних заходів у хворих на генералізований пародонтит.

д.мед.н., професор  Леоненко П.В.

 Реабілітація хворих з дефектами твердих тканин зубів та зубних рядів.

заслужений лікар України, к.мед.н., доцент Радько В.І.

Діагностика та комплексне етіопатогенетичне лікування  синдрому больової дисфункції  скронево-нижньощелепного  суглобу

к.мед.н., доцент Клочан С.М.

Шляхи оптимізації зубного протезування незнімними металевими конструкціями.

к.мед.н., доцент Гурин П.О.

Ортопедичне лікування часткової втрати зубів при захворюваннях тканин пародонта та профілактика ускладнень

 к.мед.н., доцент Омельяненко О.А.

Клініко  -  експериментальне    обгрунтування профілактики рецесії ясенного краю, обумовленої  застосуванням незнімних конструкцій зубних протезів.

к.мед.н., асистент Паливода І.І.

Клініко-експериментальне обґрунтування виготовлення безметалових конструкцій для заміщення дефектів коронок зубів.

к.мед.н., асистент Пальчиков А.В.

Клініко-експерементальне обґрунтування застосування штифтових конструкцій в багато кореневих зубах

к.мед.н., асистент Чорненький І.М.

Обгрунтування диференційованих підходів до лікування хворих з дефектами зубних рядів, ускладнених зубо-щелепними деформаціями

К.мед.н. асистент Оснач Р.Г.

 

 

Назва наукової праці

Друко-

ваний

чи руко-

писний

Видавництво, журнал/№, рік /,чи номер авторського свідоцтва

Кіль-

кість

друко

ваних

лист.

Прізвища  співавторів  роботи

1

2

3

4

5

6

                                                                             2008р.

1

Ортопедическое лечение с применением адгезивных мостовид-ных конструкций

Друк

Панорама ортопедической стоматологии. – 2008. – №2. – С.40–45.

5

Біда В.І.
Павленко М.А., 
Біда О.В.

2

Клініко-технологічні особливості заміщення дефектів зубних рядів мостоподібними протезами

Друк

Стоматолог. – 2008. - №5 (120). – С. 41-46.

5

Біда В.І.

 

3

Порівняльний аналіз вікових змін фізико-механічних властивостей твердих тка-нин зубів різних вікових груп.

Друк.

"Дентальные технологии". - №1 (36). - 2008., С.32-33.

2

В.І. Біда
І.М. Закієв
Пальчиков А.В.

4

Технологічні аспекти безметалового проте-зування із застосуванням CAD/CAM-систем.

Друк.

"Современная стоматология". - №2 (42). - 2008., С.140-142.

3

В.І. Біда
Пальчиков А.В.

5

Клініко-технологічні особливості заміщення дефектів зубних рядів мостоподібними протезами. (Частина 2)

Друк.

Стоматолог. – 2008. - №9 (124). – С. 50-57.-

7

Біда В.І.

 

6

 Пристрій для утримання торця світловода лазера в порожнині рота

Друк.

Галузеві нововведення. - №282/29/08.

1

Омельяненко О.А.
Біда О.В.

7

Спосіб лазерної допплерівської флоу-метрії для визначення особливостей васку-ляризації слизової оболонки пародонта

Друк.

Галузеві нововведення. - №283/29/08.

1

Омельяненко О.А.
Біда О.В.

8

Технологічні аспекти безметалового проте-зування із застосуван-ням CAD/CAM - систем

Друк

Современная стоматология., 2008., № 2(42).- С. 140-142.

3

Біда В.І.
Пальчиков А.В.

9

Сучасні підходи до надання стоматоло-гічної ортопедичної допомоги пацієнтам з дефектами зубів та зубних рядів, ускладнених алер-гічною формою непере-носимості сплавів металів зубних протезів

Друк.

Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л. Шупика.- К.,2008.- №17, кн.2.- С. 287-296.

9

Біда В.І., Онищенко В.С., Леоненко П.В., Дорошенко О.М., Радько В.І.,  Клочан С.М., Гурин П.О.,  Леоненко О.В., Андрієнко Д.С. Леоненко Г.П.

10

Сучасні підходи до на-ання стоматологічної ортопедичної допо-моги пацієнтам з дефектами зубів та зубних рядів ускладнених алергіч-ною формою непере-носимості сплавів ме-талів зубних протезів

Друк.

Збірник наук, праць НМАПО.-К.,2008.- кн.І.С.391-397

6

Біда В.І., 
Онищенко B.C., 
Радько В.І.

 

 

11

Використання коренів зубів, зруйнованих нижче ясеневого краю, у якості опори при ортопедичному лікуванні незнімними конструкціями

Друк

«Дентальные технологии» - 2008.-№2.-С. 51-52.

2

Костенко ЄЯ.
Радько В.І.

12

Ортопедичне лікування зубів зруйнованих нижче рівня ясен

Друк.

"Зубное протезирование". -№2.-2008.

5

Костенко Є.Я.
Радько В.І.

13

Створення остеотропних матеріалів для викори-стання в ортопедичній стоматології

Друк.

"Современная стоматология" .-№3 .-2008.

4

Радько В.І.
Костенко Є.Я. 
Іванченко  .А.
Пархомей О..P.

14

Математичний розра­хунок елементів фік­сації суцільнолитої комбінованої шти-фтої вкладки при лікуванні зубів, зручнованих нижче рівня ясеннго краю

Друк.

„Новини стоматології",

№3(56), 2008.

5

Костенко Є.Я.
Радько В.І.

15

Фізико-хімічні властивості частково-резорбуючих покрит­тів для застосування в ортопедичній стома­тології

Друк.

Науково-практичний журнал «Медицина и ...», №3, 2008.

3

Костенко Є.Я.
Радько В.І. 
Іванченко І.А. 
Пархомей O.P. 
Куда A.A. 
Горбаль В.Ф. 
Сич О.Є.

16

Ортопедичне ліку­вання зубів, зруйно­ваних нижче рівня ясенного краю суцільнолитими комбінованими штифтовими вкладками

Друк.

Методичні рекомендації. – МОЗ України, Україн-ький центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної

22

Костенко Є.Я.
Радько В.І.

17

Ортопедичне лікування зубів, зруйнованих нижче рівня ясенного краю суцільнолитими комбінованими штифтовими вкладками

Друк.

Інформаційний лист про нововведення в систему охорони здоров'я. -Державний реєстраційний номер №189,2008.

4

Біда В.І.
Радько В.І.
Костенко Є.Я.

18

Експериментальне обґрунтування система-тизації зубів, зруйнованих нижче рівня ясен

Друк.

 

Современная стоматология. - 2008.-№4.

4

 

Костенко Є.Я.
Радько В.І.

19

Вплив комплексу ліку-вально-профілактичних заходів на прискорення процесів адаптації до знімних протезів

Друк.

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика. – Випуск 17. Книга 2. – 2008. – С.310-316.

6

Дорошенко О.М.

 

20

Стан дисбіозу ротової порожнини в період адаптації до знімних пластинкових протезів, базис яких виготовлений із акрилових пластмас

Друк.

Збірник наукових праць співробітни-ків НМАПО імені П.Л.Шупика. – Випуск 17. Книга 1. – 2008. – С.277-281.

4

Дорошенко О.М.

 

 С П И С О К  СТАТЕЙ, ТЕЗ

співробітників кафедри

за 2014-2016рр. 

2016р.

1                     

Клінічний перебіг патологічного стирання твердих тканин зубів у осіб з дисфункією скронево-нижньощелепних суглобів

Друк

Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Інноваційні технології в сучасній стоматології» 17-19 березня 2016р

25-26

Біда В.І.

Струк В.І.

2                     

Патоморфологічні зміни дентину кореневого каналу при підготовці зубів під штифтові конструкцї

Друк

Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Інноваційні технології в сучасній стоматології» 17-19 березня 2016р

22-25

Біда В.І.,  Радько В.І., Клочан С.Н., Пальчиков А.В., Чорнененький І.М.

3                     

Профілактика ушкоджень ясенного краю при ортопедичному лікуванні дефектів твердих тканин зубів

Друк

Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Інноваційні технології в сучасній стоматології» 17-19 березня 2016р.

20-21

Біда В.І., Паливода І.І.

4                     

Результати експериментальних досліджень вікових особливостей структури емалі зубів

Друк

Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Інноваційні технології в сучасній стоматології» 17-19 березня 2016р.

18-20

Біда В.І., Забуга Ю.І., Біда О.В.

5                     

Ультраструктурні зміни коренекої частини дентину при підготовці кореневого каналу під штифтові

контсрукції

 

 

Друк

Матеріали міжнародної стоматологічої конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання науково-практичної стоматології» м. Ужгород, 26-27лютого 2016р.

266-268

Радько В.І.,

Пальчиков А.В., Чорненький І.М.

2015 р.

1

Рентгенологічна денситометрія щелеп при оцінці швидкості ортодонтичного переміщення зубів

 

Друк.

 Современная стоматология. – 2015. – № 4 (78). – 

 

120-124

Р.Г. Оснач, О. С. Лисенко, І. І. Паливода

 

2

Проблема перевірки якості підготовки фахівців, що навчаються на кафедрі ортопедичної стоматології

Друк.

„Современная стоматология”.-2015.-№2(76).-С. 76 -77.

2

В. І. Біда, О. М. Дорошенко, П. В. Леоненко, С. М. Клочан, О. А. Омельяненко

3

Клінічна оцінка ефективності заміщення дефектів зубних рядів ортопедичними конструкціями з опорою на імплантати в залежності від строків відновлення оклюзійного навантаження

Друк.

Совремемнная стоматология. - № 3 (77). – 2015. – С. 98-101. Фахове видання

4

Дорошенко О.М.

Сіренко О.Ф.

Дорошенко М.В.

Павленко М.О.

4

Результати застосування сучасного алгоритму пла- нування дентальної імплантації пацієнтам з генералізованим пародонтитом

Друк.

Зб. наук. праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. – К., 2015. – Вип. 24, кн. 4. – С. 30–39.

9

П.В. Леоненко

5

Прогнозування результатів застосування дентальної імплантації та протезування у пацієнтів з низькою щільністю кісткової тканини

Друк.

Зб. наук. праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. – К., 2015. – Вип. 24, кн. 5. – С. 371–380.

9

 П.В. Леоненко

6

Р

4–38офесора 1 міс/рофесора 1 миезультати застосування модифікованого протоколу дентальної імплантації пацієнтам з низькою щільністю кісткової тканини в ділянці імплантації

Друк.

Зб. наук. праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. – К., 2015. – Вип. 24, кн. 3. – С. 34–43.

10

Леоненко П.В.

7

Особливості фізико-механічних властивостей кісткової тканини в ділянках імплантації у пацієнтів з генералізованим пародонтитом та метаболічними остеопатіями

Друк.

Зб. наук. праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. – К., 2015. – Вип. 24, кн. 2. – С. 70–76.

6

Леоненко П.В.

8

Забезпечення контролю над мікробіоценозом порожнини рота пацієнтів з захворюваннями пародонту шляхом застосування фармацевтичноїкомпозиції антибактеріальної та атисептичної діївітчизняного виробництва

 

Друк.

Зб. наук. праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. – К., 2015. – Вип. 24, кн. 1. – С. 544–550.

7

Леоненко П.В.

9

Оцінка впливу ступеня тяжкості герметичної інфекції на особливості перебігу хронічних періодонтитів

Друк.

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П Л. Шупика. - № 24 (1). – 2015. – С. 493-497. Фахове видання

5

Дорошенко О.М.

Волосовець Т.М.

Юнакова Н.М.

Дорошенко М.В.

10

Дослідення вмісту цитокінів у ротовій рідині пацієнтів під час ортопедичного лікування знімними зубними протезами

Друк.

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П Л. Шупика. - № 24 (1). – 2015. – С. 497-501 . Фахове видання

5

Дорошенко О.М.

11

Дослідження функціонального стану жувальних м»язів у пацієнтів різних вікових груп із сагітальними аномаліями прикусу

Друк.

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П Л. Шупика. - № 24 (2). – 2015. – С. 52-58 . Фахове видання

7

Дорошенко О.М.

Лихота К.М.

Дорошенко М.В.

Біда О.В.

12

Дослідження впливу штучних коронок на стан маргінального пародонту опорних зубів

 

 Друк

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика

Випуск 24

Книга 2

С. 52-58

Київ – 2015.

 

7

 

 

Біда В.І,

Паливода І.І,

Пальчиков А.В,

Пальчикова Г.В,

Оснач Р.Г, Чорненький І.М.

13

Огляд методики наноіндентування для визначення мікромеханічних властивостей твердих тканин зубів та стоматологічних матеріалів

Друк

 

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика

Випуск 24

Книга 3

С. 24-29

Київ – 2015.

 

 

6

 

 

Біда В.І,

Паливода І.І,

Пальчиков А.В,

Пальчикова Г.В,

Чорненький І.М.

14

Профілометрія як метод визначення мікротопографії поверхонь конструкційних матеріалів у ортопедичній стоматології

Друк

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика

Випуск 24

Книга 1

С. 477-482

Київ – 2015.

 

6

Біда В.І,

Паливода І.І,

Пальчиков А.В,

Пальчикова Г.В,

Чорненький І.М.

15

Показники мікроциркуляції тканин пародонта у осіб з патологічним стиранням твердих тканин зубів різного ступеня тяжкості, ускладненим бруксизмом 

 

Друк

Зб. наук. праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. – К., 2015. – Вип. 24, кн. 1. – С. 471–477.

6

Біда В. І. Струк, О.В., Сидоренко Т.Г.

16

Функціональні методи оцінки ступеня адаптаційно-компенсаторних можливостей опорних зубів при плануванні ортопедичного лікування пацієнтів із захворюваннями тканин пародонту 

 

Друк

Зб. наук. праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. – К., 2015. – Вип. 24, кн. 2. – С. 76–82.

6

Омельяненко О.А.

                

17

 Оцінка деяких лабораторних показників у хворих на хронічний генералізований пародонтит, асоційований із персистуючою герпесвірусною інфекцією

Друк

Запорожский медицинский журнал.- 2015.-№2 (89). -  С. 86 - 88. Фахове видання

3

Дорошенко О.М. Волосовець Т.М.

Дорошенко М.В.

18

Експериментальне визначення показників гемолітичної активності  полімерів, які використовуються для виготовлення знімних зубних протезів

Друк

Сучасні проблеми токсикології, харчової та хімічної безпеки. - № 3 (62), 2015. – С. 76-78 Фахове видання

3

Дорошенко О.М.

19

Снижение риска развития дискретно-волновых деформаций на поверхности эмали зуба 

 

 

Друк

Perr-reviewed materials digest published folowing the results of the XCIX International Research and Practice Conference and I stage of Championship in Medicine and Pharmaceutic. – London., 2015. – Suppl. 1. – P.35–39.

4

И.В.  Бугорков, И.А. Бугоркова, Е.И. Павленко  

20

Моделирование дискретно-волновых деформационных процессов в неоднородных объектах типа зуба

Друк

XCII Internatinal Researt and practice Conference collective monograph «Techniques of ensuring the duratijn and quality of biological life at present stage of the humanity development» London 2015

4

Бугорков И.В.

Шамаев В.В., Бугоркова И.А., Павленко Е.И.

21

Структура та властивості поверхневого шару біосумісного сплавуСо-Сr-Мо, сформованого ультразвуковою ударною обробкою.

                       

 

 

Друк.

Міжнародна конференція молодих учених та спеціалістів. «Зварювання та споріднені технології»

20-22 травня 2015. Україна

1

Гурин П.О.

Васильев М.О.,

Філатова В.С.,

Яценко Л.В.

21

Морфометричні показники ультраструктурної організації дентину багатокореневих зубів в нормі.

Друк

Третій Національний український стоматологічний конгрес  Київ 22-23 жовтня 2015 року

 

7

Біда В.І,

Паливода І.І,

Пальчиков А.В,

Пальчикова Г.В,

Чорненький І.М.

22

Formation of the nanostructured sulface layer of the dental Со-Сr-Мо aloe bysanblasting.

Друк.

International research and practice conference

1

Guryn P.O.

Vasylyev M.A.,

Filatova V. S.,

Makeeva I. N.

23

Eггоrs of metabolism of microelements in the body of people who have dental defects that are complicated by dentition deformities according fluorescence spectrometry

Друк

I Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Lekarzy Dentystów 15-16 maja 2015 r. Polska,  m.Kazimierz Dolny

 

 

 

Bida Oleksij,  Zabuga Julia, Bida Olexander

 

 

                                                                                   2014р.

 

1         

Оцінка стану мозкового кровообігу за даними реоенцефалографїї в осіб, яким виготовляють знімні зубні протези

 

Друк

 

 

 

Новини стоматології -  2014-№1(78). Стор. 8-12

 

3

Дорошеyко О.М

 

2         

Особливості науково-педагогічноі та практичної підготовки лікарів-стоматологів у магистратурі

 

Друк

 

 

 

Український стоматологічний альманах - 04.01.2014.-№1.-

Стор. 88-92

 

 

Дорошенко О.М

Волосовець Т.М

Павленко М.О

 

3         

Досліження активності жувальних мязів у осіб, яким виготовляють часткові знімни зубні протези із ризних конструкційних матеріалів

 

Друк

 

 

 

 

 

 

Південно український медичний науковий журнал.- 2014. – стор. 39-41

 

5

Дорошенко О.М

 

 

4         

 

Визначення  функціональних характеристик мікроциркулярного русла тканин пародонта опорних зубів при хронічних генералізованих пародонтитах різного ступеня тяжкості адаптаційно-пристосувальних етапах ортопедичного лікування

 

 

Друк

 

 

 

 

 

 

Збірник наукових праць інституту стоматології НМАПО імені П.Л.Шупика.- 2014.- вип.5.- стор.54-60

 

 

7

Біда В.Ї

Омельяненко О.А

 

5         

Диференційовані підходи до лікування хворих з дефектами зубних рядів, ускладнених зубощелепними деформаціями

 

Друк

Науково- практична конференція з міжнародною участю

”Інноваційні технології в сучасній стоматологшї”

21 березня 2014 року., Івано – Франківськ.,

2014.-с.13.

 

 

 

 

 

1

 

Біда О.В.,

 Оснач  Р.Г.

 

 

6         

Мезіалізація жувальної групи зубів із застосуванням апарату власної конструкції

Друк

Науково- практична конференція з міжнародною участю

”Інноваційні технології в сучасній стоматологшї”

21 березня 2014 року., Івано – Франківськ.,

2014.-с.13.

 

 

 

 

2

Оснач  Р.Г.

 

 

7         

Математическое обоснование применения ортодонтического метода замещения дефекта зубного ряда

 

Подано до друку

“Современная ортодонтия”.- 2014р.

 

Оснач Р.Г

Тормахов Н.Н

Бїда О.В

 

8         

Розробка методів діагностики, ортопедичного лікування та реабілітації хворих із патологією зубо-щелепної системи (результати двох років виконання планової науково-дослідної роботи)

Друк

Матеріали наук-практ.конференції «Інноваційні технології в сучасній стоматології»

20-22 березня 2014р.,  с.10.

1

Біда В.І., Дорошенко О.М., Леоненко П.В., Радько В.І., Клочан С.М., та ін.

 

9         

Результати застосування остеотропної терапії з метою профілактики втрати маргінального краю кісткової  тканини навколо імплантату у хворих з генералізованим пародонти том та остеопатіями

Друк

Матеріали наук-практ.конференції «Інноваційні технології в сучасній стоматології»

20-22 березня 2014р., с. 12.

1

Біда В.І., Леоненко П.В., Леоненко Г.П.

 

10     

Визначення  функціональних характеристик мікроциркулярного русла тканин пародонта опорних зубів при хронічних генералізованих пародонтитах різного ступеня тяжкості адаптаційно-пристосувальних етапах ортопедичного лікування

 

Друк

 

 

 

 

 

 

Збірник наукових праць інституту стоматології НМАПО імені П.Л.Шупика.- 2014.- вип.5.- стор.54-60

 

 

7

Біда В.І., Омельяненко О.А

 

11     

Результаты исследования влияния на ремоделирование костной ткани у пациентов с дентальной имплантацией и генерализованным пародонтитом

Друк.

Аспирантский вестник Поволжья. - Cамара., 2014. - №5-6. - С. 144 - 151.

5

Леоненко П.В.

 

12     

Особенности диагностики, лечения и профилактики

у пациентов с дентальной имплантацией на фоне

генерализованного пародонтита и метаболических

остеопатий

Друк.

Пародонтология. – Москва., 2014, № 1 (70).- С. 52 - 57.

4

П.В. Леоненко,

Г.П. Леоненко

 

13     

Результати застосування остеотропної терапії з метою профілактики втрати маргінального краю кісткової тканини навколо імплантату у хворих з генералізованим пародонтитом та остеопатіями

Друк.

Матеріали науково-практичної конференції «Іноваційні технології в сучасній стоматології», Івано-Франківськ. - 2014. - С. 12

6

В.І. Біда, П.В. Леоненко, Г.П. Леоненко

 

14     

Скінчено-елементний аналіз імітаційної трьохвимірної моделі біомеханічної системи «кісткова тканина - дентальний імплантат - супраконструкція

Друк.

Матеріали науково-практичної конференції «Іноваційні технології в сучасній стоматології», Івано-Франківськ. - 2014. - С. 10-11

5

В.І. Біда, О.М. Дорошенко, П.В. Леоненко [та ін.]  

 

15     

Методика прогнозирования скорости мезиодистального перемещения зубов в зависимости от плотности костной ткани в области дефекта зубного ряда

Друк

“Современная

ортодонтия””.-2014.-

№3.-С.43-44.

 

 

 

 

2

 

Оснач Р.Г.

 

 

16     

Дослідження активності жувальних м»язів у осіб, яким виготовляють часткові знімні зубні протези із різних конструкційних матеріалів

Друк.

Південноукраїнсь-кий медичний науковий журнал. - № 7, 2014. – С.39-42

3

Дорошенко О.М.

 

17     

Оцінка стану мозкового кровообігу у осіб, які користуються знімними  зубними протезами

Друк.

Новини стоматології. - № 1, 2014. – С. 4-6

3

Дорошенко О.М.

 

 

18     

Первинна профілактика стоматологічних захворювань в роботі сімейного лікаря

Друк.

Вісник наукових досліджень. - № 1, 2014. – С. 63-65

3

Дорошенко О.М.

Волосовець Т.М.

Дорошенко М.В.

 

19     

Стоматологічні аспекти у діяльності сімейних лікарів

Друк.

Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров»я. - № 1 (59), 2014. – С.74-78

5

Волосовець Т.М.

Дорошенко М.В.

 

20     

КЛІНІКО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ КОМПЛЕКСУ 
СТОМАТОЛОГІЧНИХ ЗАХОДІВ ПРИ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ 
НА ГЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ ПАРОДОНТИТ З ВИКОРИСТАННЯМ 
ОРТОПЕДИЧНИХ КОНСТРУКЦІЙ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ

 

Друк

Автореф.дисертаціїї на здобуття …доктора мед.наук. Київ.-2014р.

12

Леоненко П.В.

 

21     

Дослідження біомеханіки литих штифтових конструкцій зубних протезів методами математичного моделювання

Тези Доповідей

Тези доповідей: Загальноуніверситетська науково-технічна конференція молодих вчених та студентів,присвячена дню Науки.

 Секція “Машинобудування» підсекція «Динаміка і міцність машин» 2014 р.

3

Мачоган О.Я. Чорненький І.М

Крищук М.

 

22     

Особливості науково-педагогічної та практичної підготовки лікарів-стоматологів у магістратурі

Друк.

Український стоматологічний альманах. - № 1, 2014. С. 88-92

5

Дорошенко О.М.

Волосовець Т.М.

Павленко М.О.

 

23     

Сучасні стратегії міждисциплінарного запобігання інфекційного ендокардиту: стоматологічні аспекти

Друк.

Новини стоматології. - № 2 (79), 2014. – С. 30-34

4

Дорошенко О.М.

Волосовець Т.М.

 

 

24     

Системна оцінка рівня знань курсантів, що навчаються на кафедрах інституту стоматології НМАПО імені П.Л. Шупика

Друк.

Медична освіта. - № 1, 2014. – С.33-35

3

Дорошенко О.М.

Волосовець Т.М.

Дорошенко М.В.

 

25     

Удосконалення засвоєння практичних навичок та методик лікарями-інтарнами за спеціальністю «Стоматологія» - важлива складова формування майбутнього спеціаліста

Друк.

Проблеми безперервної медичної освіти та науки. - № 2. – 2014. – С.11-14

4

Дорошенко О.М.

Волосовець Т.М.

Бакшутова Н.О.

Павленко М.О.

Дорошенко М.В.

 

Статті 

1

Зміна морфології та хімічного складу поверхні сплаву ВТ-6 при опроміненні Nd-YAg лазером у різних середовищах

Друк

Тези доповіді

ІEФ-2011: Міжнародна конференція молодих учених і аспірантів, 24—27 травня

2011 р., Ужгород —С. 224

1

Васильев М.А.,

Филатова В.С.,

Яценко Л.Ф.

Гурин П.О.

2

Лазерна модифікація поверхні стоматологічних сплавів

Друк

Тези. Матеріали Всеукраїнської Науково-технічної Конференції з міжнародною участію «Лазерні технології, лазери та їх застосування.»

21-24червня 2011р. Трускавець, Україна. — С. 51-52.

2

М.О. Васильєв,

М.М. Ніщенко,

Л. Ф. Яценко

П.О. Гурин

3

Зміна потенціалів поверхні стоматологічного сплаву Co-Cr-Mo у штучній слині після лазерної обробки.

Друк

Збірник наукових праць співробітників НМАПО

ім. П.Л. Шупика. — 2012. — Вип.21, Кн.2. — С.87—93.

Фахове видання

5

Біда В.І.

Васильєв М.О.,

Філатова В.С.,

Гурин П. О.

 

4

Вплив піскоструминної обробки на фізико-хімічні властивості поверхні стоматологічного сплаву Co-Cr-Mo.

Друк

Збірник наукових праць співробітників НМАПО

ім. П.Л. Шупика. — 2012. — Вип.21, Кн.3. — С.579—586.

Фахове видання

8

Васильєв М.О.,

Філатова В.С.,

Гурин П. О.

 

5

Вплив рН ротової рідини на адаптацію пацієнтів до різних                     видів знімних протезів.

Друк

Журн. Современная Стоматология - 27.08. 2012р.

5

Біда В.І.,

В”юницький В.І.,

Гурин П. О.

 

6

Generation of the periodic surface structures on the dental Co-Cr-Mo alloy by Nd:YAG laser in an inert atmosphere.

Друк

Jour. Applied Surface Science. -2012.- №258. –

4424-4427.

 

4

Vasylyev M.A.,

Tinkov V.A.,

Filatova V. S.,

Voloshko S.M.,

Gurin P.A.

7

Дослідження хімічного складу поверхні стомато-логічного сплаву

Co-Cr-Мо після піскоструминної обробки для запо-бігання сколювання облицювального матеріалу.

Друк

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Клінічні та теоретичні аспекти артикуляції і оклюзії в ортопедичній стоматології» 19-20 квітня 2012 р., Полтава

1

Біда В.І

Гурин П.О.

8

Основні чинники формування рельєфу поверхні при ерозійній поверхневій обробці стоматологічного сплаву Со-Сr-Mo після піскоструминної обробки.

Друк

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасна реконструктивна стоматологія міждисциплінарний підхід»

 11-12 травня 2012р.. Одеса—С. — 90-92

3

Біда В.І.

Гурин П.О.

9

 Морфологія та ерозія поверхні стоматологічного сплаву CO-CR-МО після піскоструминної обробки

 

 

Друк

Ювілейна науково-практична конференція із міжнародною участю «Сучасна стоматологія та перспективні напрями розвитку»

присвячена 70- річчю проф.. І.П. Горзова.

м. Ужгород, 19-20 жовтня2012 р.

1

Гурин П.О.

10

«Поверхневі електрохімічні потенціали дентальних імплантатів в розчині штучної слини»

 

Друк

Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми біомеханіки та медичного матеріалознавства»

20-21 листопада 2013 року,Київ (Інститут ортопедії)

2

Васильєв М.О.

Філатова В.С.

Яценко Л.Ф.

Гурин П.О.

11

Высокоэнергетическая поверхностная обработка литых металлических имплантатов как средство повышения толерантности организма к ним.

Друк

Журн. Металлофизика и новейшие технологии.

-2014.- т.36-№3.

357-367.

Фахове видання

11

Бурьянов А.А.,

Ошкадеров С. П.,

Северина С. Н.,

Гурин П. О.

 

12

Структура та властивості поверхневого шару біосумісного сплавуСо-Сr-Мо, сформованого ультразвуковою ударною обробкою.

 

Друк

Міжнародна конференція молодих учених та спеціалістів. «Зварювання та споріднені технології»

20-22 травня 2015. Україна.

2

Васильев М.О.,

Філатова В.С.,

Яценко Л.В.,

Гурин П.О.

13

Formation of  the nanostructured sulface layer of the dental Со-Сr-Мо alloy by sanblasting.

Друк

International research and practice conference

NANOTECHNOLOGY AND NANOMATERIALS (NANO-2015) 26-29August 2015 Lviv, Ukraine   

1

Vasylyev M.A.,

Filatova V. S.,

Makeeva I. N.

Gurin P.A.

14

Formation of the nanostructured surface layer of the Co-Cr-Mo alloy by the high-energy processing. 

Друк

International research and practice conference NANOTECHNOLOGY AND NANOMATERIALS (NANO-2015) 26-29August 2015 Lviv, Ukraine   

2

Vasylyev M.A.,

Filatova V. S.,

Makeeva I. N.,

 Gurin P.A.

 

15

Структура та властивості поверхневого шару біосумісного сплаву

 Co-Cr-Mo, сформованого ультразвуковою ударною обробкою

Друк

Журн. «Сучасні проблеми зварювання та споріднених технологій»

-2016.—C. 226-241.

 

6

Васильєв М. О.,

Філатова В.С.,

Яценко Л.Ф.,

Гурин П. О.

 

16

Вплив факторів ризику на довгострокові результати лікування пародонтиту

Друк

Журн. ScienceRise: Medical Science. –  2016.  –№ 6(2) – С. 14-22.

 

9

Біда В. І.,

Гурин П. О.,

В’юн Г. І.

17

Універсальна розбірна пародонтологічна шина

Друк

Журн. Український журнал клінічної та лабораторної медицини. – 2016.– №3. – С. 8-11.

4

Біда В. І.,

Гурин П. О.,

В’юн Г. І.

18

Використання шаблону для препарування зубів при виготовленні розбірної пародонтологічної шини

 

Друк

Тези. Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Інноваційні технології в сучасній стоматології»

17 березня 2017р. Івано-Франківськ, Україна. —

С. 17.

1

В.І. Біда,

П.О.Гурин,

Г.І.В'юн

 

19

Анализ результатов математического моделирования распределения жевательной нагрузки между зубами при использовании универсальной разборной пародонтологической шины

 

До друку

Республиканская научно-практическая конференция с международным участием «Комплексная реабилитация пациентов в клинике ортопедической стоматологии» , посвященная 50-летию кафедры ортопедической стоматологии УО БГМУ.

29 сентября 2017. Минск, Республика Белорусь.

5

В.И. Беда,

П.А.Гурин,

А.И.Вьюн

 

20

Математичне обґрунтування використання універсальної розбірної пародонтологічної шини у хворих на генералізований пародонтит

 

До друку

Тези. Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Стоматологічна наука і практика на Слобожанщині: історія, надбання і перспективи розвитку»

5-6 жовтня 2017р. Харків, Україна. —

С. 17.

3

В.І. Біда,

П.О.Гурин,

Г.І.В'юн

 

 

Патенти

1

Спосіб оброблення поверхні зубних протезів зі сплаву металів з нікель-хромовою основою

Друк

Деклараційний Патент  на Винахід № 61233А 17.11.2003

МПК (2006)   А61С 13/00

3

Васильєв М.А.

Гурин П.О.

 

2

Стоматологічний сплав на основі кобальту

Друк

Деклараційний Патент  на Винахід № 64494А 16.02.2004

МПК С22С 19/07 (2006.01)

3

Беспалов С.А.

Гурин П.О.

Лось В.В.

Неспрядько В.П.

Ошкадьоров С.П.

Скрипкін Ю.М.

 

3

Стоматологічний сплав на основі нікелю

Друк

Деклараційний Патент  на Винахід № 64614А 16.02.2004

МПК С22С 19/05 (2006.01)

4

Беспалов С.А.

Гурин П.О.

Кириєвський Б.А.

Онищенко В.С.

Павленко О.В.

Погорєлая В.В.

Северина С.М.

Скрипкін Ю.М.

4

Стоматологічний сплав на основі нікелю

Друк

Деклараційний Патент  на Винахід № 64619А 16.02.2004

МПК С22С 19/05 (2006.01)

2

Ошкадьоров С.П.

Гурин П.О.

Онищенко В.С.

Павленко О.В.

Скрипкін Ю.М.

5

Спосіб лазерної обробки зубних протезів

Друк

Деклараційний Патент  на Винахід № 67460А 15.06.2004 МПК (2006)  

А61С 13/00

2

Беспалов С.А.

Гурин П.О.

Онищенко В.С.

Ошкадьоров С.П.

Павленко О.В.

Тимофєєв О.О.

6

Спосіб виготовлення знімних пластикових зубних протезів з акрилових пластмас

 

Друк

Патент  на Корисну Модель № 29509 10.01.2008

МПК (2006)   А61С 13/00

3

Павленко О.В.

Онищенко В.С.

Івасишин О.М.

Гурин П.О.

Савчук І.Ю.

7

Спосіб виготовлення металевого імплантату.

Друк

Патент на корисну модель № 74892 12.11.2012

МПК(2012.01)

А61С 8/00

А61С13/00

А61F 2/00

B82B 3/00

3

Васильєв М.А.

Біда В.І.

Гурин П.О.

 

8

Спосіб виготовлення металевого імплантату з біологічно активним покриттям

Друк

Патент  на Корисну Модель № 77807 25.02.2013

МПК (2013.01)   А61С8/00

 А61F 2/02(2006.01)

  С23С 26/00

4

Васильєв М.А.

Біда В.І.

Гурин П.О.

 

9

Стоматологічний сплав на основі нікелю

Друк

Патент на Корисну Модель

№ 80167     13.05.2013

МПК

С22С 19/03 (2006.01)

С22С 19/05 (2006.01)

А61К 6/04 (2006.01)

4

Гурин П.О.

Іванченко В.Г.

Ошкадьоров С.П.

Павленко О.В.

Северина С.М.

10

Спосіб виготовлення титанового імплантату з біологічно активним покриттям.

Друк

Патент на винахід №101135    25.02.2013

МПК(2013.01)

А61С 8/00

А61F 2/02(2006.01)

С23С 26/00

 

3

Васильєв М.А.

Біда В.І.

Гурин П.О.

 

11

Стоматологічний сплав на основі нікелю

Друк

Патент на винахід

№ 102806     12.08.2013

МПК

С22С 19/05 (2006.01)

 

4

Іванченко В.Г.

Ошкадьоров С.П.

Павленко О.В.

Северина С.М.

Гурин П.О.

12

Спосіб виготовлення титанового імплантату з двошаровим покриттям.

 

Друк

Патент  на Корисну Модель № 92444. 11.08.2014.

МПК (2014.01)   А61F 2/02(2006.01) А61C 8/00

  С23С 26/00

3

Васильєв М.А.

Бевз В.П .

Біда В.І.

Храновська К.М.

Гурин П.О.

13

Універсальна розбірна пародонтологічна шина.

Друк

Патент на Корисну Модель №110554. 10.10.2016. МПК (2006.01) А61С 7/00.

4

Біда В.І.

Гурин П.О.

В'юн Г.І.

14

Універсальна розбірна пародонтологічна шина-протез

Друк

Патент на Корисну Модель №116980. 12.06.2016. МПК А61С 8/02 (2016.01)

А61С 13/113 (2006.01)

5

Біда В.І.

Гурин П.О.

В'юн Г.І.

15

Універсальна розбірна пародонтологічна шина.

Друк

Патент на Корисну Модель №118514. 10.08.2017. МПК (2006)

А61С 13/00

3

Біда В.І.

Гурин П.О.

В'юн Г.І.

Участь у наукових конференціях 2008 – 2013 рр. 

№ п/п

Назва доповіді

Місце проведення

Виконавці

І

ІІ

ІІІ

ІV

 1

Профілактика запальних процесів в порожнині рота після проведення хірургічних втручань у хворих на генералізований пародонтит

Перший Українській міжнародний з’їзд черепно-щелепно-лицевих Хірургів України 15-16 травня 2009р. Київ., 2009р.

Леоненко П.В.

 2

Аналіз результатів мікробіологічних досліджень у пацієнтів із генералізованим пародонтитом і дефектами зубних рядів та у пацієнтів зі здоровим пародонтом

Міжнародна науково-практична конференція «Іноваційні технології в стоматології та щелепно-лицьовій хірургії» 30-31 жовтня 2009р. Харьків., 2009.

Біда В.І., Леоненко П.В., Кочкіна Н.А., Омельяненко О.А. 

 3

Досвід застосування термопластичного матеріалу «Ацетал» на основі поліоксиметилену при заміщенні дефектів зубних рядів у хворих із захворюваннями тканин пародонта

Конференція

«Молодь - медицині майбутнього» м.Одеса, 22-23 квітня 2010 р.

Біда В. І.
Леоненко П. В.
Кочкіна Н.А.
Лісяна Т.М.

 4

Результати клінічних та мікробіологічних досліджень у пацієнтів з генералізованим пародонтитом, що користуються знімними шинами та шинами-протезами виготовленими з сучасних матеріалів на основі поліпропілену

м.Ужгород травень

2010 р.„ ”.-2010р.

Біда В.І.,
Леоненко П.В
Кочкіна Н.А.

 5

Клінічне обґрунтування вибору конструкцій зубних протезів при захворюваннях тканин пародонта

 

Міжнародний лекторій Навчального центру АСУ імені професора М.Ф. Данилевського «Сучасні технології лікування і профілактики в практичній стоматології»; у рамках 51-го стоматологічного форуму «МЕДВІН: ЄкспоДентал-2010»

Біда В.І.
Омельяненко О.А.

 6

Шляхи оптимізації навчання слухачів на циклах спеціалізації за спеціальністю «ортопедична стоматологія»

Науково-практ конфер. «Актуальні питання медичної науки та освіти: досягнення та перспективи» Київ, 30-31 жовтня 2008р

Біда В.І.,
Клочан С.М.
Овчаренко О.М. 

 7

Аналіз віддалених змін в результатах клініко-лабораторних досліджень хворих на генералізований пародонтит після комплексного ортопедичного лікування

Науково-практична конференція молодих вчених з міжнародною участю «Актуальні питання і перспективи розвитку сучасної медицини», НМАПО, Київ, 16 квітня 2009 року.

Леоненко П.В.,
Леоненко Г.П.

 8

Features of treatment of the patients with complication from usage casting alloys in orthopedic dentistry

Науково-практична конференція молодих вчених з міжнародною участю «Актуальні питання і перспективи розвитку сучасної медицини», НМАПО, Київ, 16 квітня 2009 року.

Leonenko P.V.,
Andrienko D.S.

 9

Результати комплексних лікувально-реабілітаційних заходів у хворих на генералізований пародонтит.

«Сучасні напрямки розвитку стоматологічної науки і практики» міжнародна науково-практична конференція. - Полтава: ВДНЗУ «УМСА»,03.03.2011.

Леоненко П.В.

  10

Результати комплексних  ортопедичних лікувально-реабілітаційних заходів у хворих на генералізований пародонтит.

З’їзд Асоціації стоматологів України: 16-18.10.2008.

Леоненко П.В.

  11

Результати вивчення впливу ортодонтичного переміщення зубів на тканини пародонту у пацієнтів з генералізованим пародонтитом.

З’їзд Асоціації стоматологів України: 16-18.10.2008.

Фліс П.С., Леоненко Г.П., Леоненко П.В. 

  12

Фармакологічна корекція патологічних змін слизової оболонки протезного ложа в період адаптації до зінмних протезів

З’їзд Асоціації стоматологів України: 16-18.10.2008.

Дорошенко О.М.

Участь у наукових та науково-практичних конференціях, конгресах, майстер - класах 2014 – 2016 рр.  

№ п/п

Назва

Вихідні дані

Автори

І

ІІ

III

IV

2016р.

1

Kompleksowa rehabilitacijapacjentow z czesciowymi brakami zebowymi- trudne przypadki kliniczne

II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Lekarzy Dentystów 20-21 maja 2016 r. Polska,  m.Kazimierz Dolny

prof.  Vitalij Bida,

dr Sydorenko Tatyana dr dr Alexander Bida

2

Практический курс по эндодонтии «Эндо –компакт. От профессионалов для профессионалов»

Международная эндодонтическая конференция «Актуальные аспекты современной эндодонтии. От теории к практике» м. Одеса 21-23 травня 2016 року

Чорненький І.М.

3

Современные технологии в эндодонтическом лечении. Решение эндодонтических проблем в сочетании теории и демонстрации

Тематична лекція та практичний майстер-клас

м. Вінниця,  30січня 2016р

Чорненький І.М.

4

Застосування ортодонтичної мезіалізації жувальної групи зубів

в комплексній реабілітації хворих  малими включеними дефектами зубних рядів

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Українська ортодонтична школа:вчора, сьогодні, завтра» Київ: 11 березня 2016р

Оснач Р.Г.

Біда В.І.

5

Переваги поступового навантаження остеоінтегрованих дентальних імплантатів в умовах недостатньої щільності кістковоі тканини

Міжнародна стоматологічна конференція студентів та молодих вчених «Актуальні питання науково-практичної стоматології» м. Ужгород, 26-27лютого 2016р.

Біда О.В.

Забуга Ю.І.

Біда О.В.

Михальчук О.Б.

6

Ультраструктурні зміни коренекої частини дентину при підготовці кореневого каналу під штифтові контсрукції

Міжнародна стоматологічна конференція студентів та молодих вчених «Актуальні питання науково-практичної стоматології» м. Ужгород, 26-27лютого 2016р.

Радько В.І.,

Пальчиков А.В., Чорненький І.М.

7

Особливості профілактики та ортопедичних методів лікування некаріозних уражень твердих тканин постійних зубів

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Інноваційні технології в сучасній стоматології» Івано-Франківськ 17 -19 березня  2016р.

Павленко К.І.

8

Діагностика та вікові особливості комплексного лікування хворих з вторинними зубо-щелепними деформаціями

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Інноваційні технології в сучасній стоматології» Івано-Франківськ 17 -19 березня  2016р.

Біда О.В.

9

Сучасні аспекти реабілітації стоматологічних хворих з патологічним стиранням твердих тканин зубів, ускладненим зниженням висоти прикусу

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Інноваційні технології в сучасній стоматології» Івано-Франківськ 17 -19 березня  2016р.

Біда В.І.

10

Патоморфологічні зміни дентину кореневого каналу при підготовці зубів під штифтові конструкції

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Інноваційні технології в сучасній стоматології» Івано-Франківськ 17 -19 березня  2016р.

Радько В.І., Біда В.І.,Пальчиков А.В., Чорненький І.М.

2015р.

1.

Приоритетні напрямки реформування ортопедичної стоматологічної служби в умовах конкурентного середовища

3 Національний український стоматологічний конгрес «Міжнародні стандарти профілактики та лікування і їх впровадження в практику лікаря-стоматолога» м.Київ 22-23 жовтня 2016р.

Біда В.І., Ожоган З.Р., Бугорков І.В.

2

Етіологія, патогенез і методи ортопедичної реабілітації хворих з патологічним стиранням твердих тканин зубів 

Всеукраїнська  науково-практична конференції з міжнародною участю «Інноваційні технології в сучасній стоматології», Івано-Франківськ, 20 березня 2015 року

Біда В.І.

3

Аспекти сучасної діагностики і ортопедичного лікування поєднаної патології зубо-щелепної системи

Всеукраїнська  науково-практична конференції з міжнародною участю «Інноваційні технології в сучасній стоматології», Івано-Франківськ, 20 березня 2015 року

Радько В.І.

4

 Комплексний підхід у реабілітації стоматологічних хворих

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю Україна, м. Запоріжжя, 15-16 травня 2015р

Леоненко П. В.

5

 «Современные критерии обтурации системы корневых каналов

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Современные технологии в эндодонтическом лечении». - Одеса 19-20.06.2015р

Черненький І. М.

6

Etiopatogeneza i leczenie protetyczne patologicznego starcia zębów. (wykład tłumaczony na język polski)

 

I Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Lekarzy Dentystów 15-16 maja 2015 r. Polska,  m.Kazimierz Dolny

prof. dr hab. Bida Vitali, dr n. med. Struk Vladimir, dr Sydorenko Tatyana

7

 Компьютерные технологии в имплантологии – цифровые излишества или очередной виток эволюции?

Міжнародний  імплантологічний конгрес, Білорусія, м. Мінськ, 13-14.06.2015р.

Леоненко П. В.

8

Modern methods of resistance to the influence of patogenous factors on the person and biospheric processes

XCIX International Research and Practice Conference “ ”. – London., 30.03.2015

Бугорков И.В.

9

  Metody profilaktyki pozabiegowej wrażliwości zębiny podczas wykonawstwa uzupełnień protetycznych. (wykład tłumaczonyna język polski)

I Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Lekarzy Dentystów 15-16 maja 2015 r. Polska,  m.Kazimierz Dolny

4.dr n. med. Zabuga Julia, dr n. med. Bida Oleksij, dr n. med. Pawlenko Maxim, dr Bida Olexander

10

Сучасний алгоритм заміщення дефектів зубних рядів за допомогою методів дентальної імплантації

Науково-практичний семінар у форматі телемосту. – Киев - Днепропетровск - Запорожье - Кривой Рог, 25.02.2015р.

Леоненко П. В.

11

Сучасний алгоритм заміщення дефектів зубних рядів за допомогою методів дентальної імплантації

Науково-практичний семінар у форматі телемосту.– Киев - Львов - Луцк - Тернополь, 19.03.2015р.

Леоненко П. В.

12

Сучасний алгоритм заміщення дефектів зубних рядів за допомогою методів дентальної імплантації

Науково-практичний семінар у форматі телемосту.– Киев - Винница - Житомир - Хмельницкий, 22.04.2015р.

Леоненко П. В.

13

Сучасний алгоритм заміщення дефектів зубних рядів за допомогою методів дентальної імплантації

Науково-практичний семінар у форматі телемосту.– Киев - Ивано-Франковск - Ужгород - Черновцы, 13.05.2015р.

Леоненко П. В.

14

Сучасний алгоритм заміщення дефектів зубних рядів за допомогою методів дентальної імплантації

Науково-практичний семінар у форматі телемосту.– Киев - Харьков - Полтава - Сумы, 24.09.2015р.

Леоненко П. В.

15 

 Решение эндодонтических проблем в сочетании теории и демонстрации 

науково-практичній конференції з міжнародною участю «Современные технологии в эндодонтическом лечении». - Одеса 19-20.06.2015р. 

Черненький І. М.

16 

Современные технологии протезирования на дентальных имплантатах

Україна, м.Івано-Франківськ, 13-14 вересня 2015р.

Леоненко П. В.

17 

Мастерство протезирования на дентальных имплантатах. Применение технологий 3D виртуального планирования и CAD/CAM изготовления зубных протезов, опирающихся на дентальные имплантаты

Школа «Мастерство протезирования на дентальных имплантатах. Применение технологий 3D виртуального планирования и CAD/CAM изготовления зубных протезов, опирающихся на дентальные имплантаты» Асоціації стоматологів-ортопедів і зубних техніків України. – Київ, Кафедра ортопедичної стоматології ІС НМАПО імені П. Л. Шупика, 22 – 23 травня 2015р.

Леоненко П. В.

18 

Мастерство протезирования на дентальных имплантатах. Применение технологий 3D виртуального планирования и CAD/CAM изготовления зубных протезов, опирающихся на дентальные имплантаты

Школа «Мастерство протезирования на дентальных имплантатах. Применение технологий 3D виртуального планирования и CAD/CAM изготовления зубных протезов, опирающихся на дентальные имплантаты» Асоціації стоматологів-ортопедів і зубних техніків України. - Київ: Кафедра ортопедичної стоматології ІС НМАПО імені П. Л. Шупика, 19 - 20 червня 2015р.

Леоненко П. В.

19 

 Сучасні технології в ендодонтичному лікуванні, алгоритми і клінічне застосування NiTi інструментів RECIPROC та M2. Пломбування кореневої системи вертикальною BeeFill 2в1 VDW, новий погляд на обтурацію кореневих каналів – Guttafusion. Технологія  естетичного постендодонтичного відновлення

 Київ, 28 березня 2015р.

Чорненький І.М.

20

 Коффердам – особливості використання в практичній стоматології 

Київ, 18 березня 2015р.

 

Чорненький І.М

 

2014 рік

1                     

Ортодонтичне лікування хворих з дефектами зубних рядів, ускладених зубощелепними деформаціями

 

Науково-практич.конференц.з международн.участю

“Инноваційні технології в сучасній стоматологїі”.- Івано-Франківськ

20-22.03.2014р

Оснач Р.Г

2

Сучасні методи експертної оцінки якості надання стоматологічної допомоги населенню України

 

 

Науково-практич.конференц.з международн.участю

“Инноваційні технології в сучасній стоматологїі”.- Івано-Франківськ

20-22.03.2014р

 Радько В.І., Костенко Є.Я

3

Міждисциплінарний Підхід в ортопедичній реабілітації стоматологічних хворих з ускладненими дефектами зубних рядів

 

Науково-практич.конференц.з международн.участю

“Инноваційні технології в сучасній стоматологїі”.- Івано-Франківськ. -   

20-22.03.2014р

Біда В.І.

4

«Мастерство протезирования на дентальных имплантатах. применение технологий 3D виртуального планирования и CAD / CAM изготовления зубных протезов опирающихся на дентальные имплантаты»

Дванадцята міжнародна конференція з ендодонтії

м.Київ 30 – 31 жовтня 2014р

Леоненко П.В.

5

Від ендодонтії до реставрації. Професійно, але просто

Науково-практич.конференц.з международн.участю

“Инноваційні технології в сучасній стоматологїі”.- Івано-Франківськ

20-22.03.2014р

Юрій Малик

(Германия)

Чорненький І.М..

6

Особливості застосування ультразвукової технології обробки кореневих каналів при виготовленні штифтових конструкцій

Допов.

Черненький І.М.

Конференції

1

«Применение комплекса физико-химических методик исследования поверхности  стоматологических сплавов металлов для уменьшения клинических проявлений непереносимости зубных протезов»

 

 

Ювілейна науково-практична конференція із міжнародною участю «Сучасна стоматологія та перспективні напрями розвитку»

присвячена 70- річчю проф.. І.П. Горзова.

м. Ужгород, 19-20 жовтня2012 р. 

Біда В.І.

Гурин П.О.

2

Особливості виготовлення штифтових конструкцій із застосуванням ультразвукової технології обробки кореневих каналів

Міжнародний лекторій навчального центру АСУ ім.професора М.Ф.Данилевського «Сучасні технології лікування і профілактики в практичній стоматології»

м.Київ,  10-12 квітня 2013року

Гурин П.О.

Чорненький І.М.

3

«Правильный выбор хирургических методик в имплантологии и пародонтологии»

«Международный Симпозиум Квинтэссенции»

Алматы, Казахстан.

 9 апреля 2016г.

Гурин П.О.

4

Ортопедичне лікування генералізованого пародонтиту ІІ-ІІІ ступеня тяжкості за допомогою розбірної шини

Міжнародний стоматологічний конгрес, симпозіум «Інноваційні методи ортопедичної реабілітації стоматологічних хворих» 25-27 квітня 2017 року. Київ, Україна

П.О.Гурин,

Г.І.В'юн