Search

 

 КОСТЯНТИН КОСЯЧЕНКО

Електронна адреса: provisor@i.ua 

Освіта та професійна діяльність

1993 р. – закінчив Запорізький медичний інститут;

1998 р. – захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук (науковий керівник – д.фарм.н., проф. Печерський П.П);

1999 р. – працював на керівних посадах у системі органів контролю якості лікарських засобів, в МОЗ України, Адміністрації Президента України;

2011 р. – присвоєно вчене звання «доцент», провізор вищої категорії за спеціальністю «Організація і управління фармацією».

2012 р. – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора фармацевтичних наук (науковий консультант – д.фарм. н., проф. Немченко А. С.). на тему: «Теоретичне обґрунтування та реалізація соціально-економічних принципів ціноутворення на лікарські засоби»;

2014–2017 рр. – Головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Організація і управління фармацією»;

2014–2017 рр. – Голова ГО «Спілка працівників фармації». Член редакційної ради низки фахових журналів;

2015 р. – професор кафедри організації і економіки фармації Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика. 

Напрямки наукових досліджень

Професор Косяченко К.Л. проводить дослідження в рамках НДР кафедри «Науково-теоретичні обґрунтування прискореного розвитку фармації, реінжиніринг процесів так кадрових ресурсів з ноофармацевтичних та емерджентних позицій»щодо проблем ціноутворення на лікарські засоби в Україні, впровадженням системи оцінки технологій охорони здоров’я (HealthTechnologyAssessment) у вітчизняну систему охорони здоров’я та фармацію. 

Наукові здобутки

Професор Косяченко К. Л. є авторомпонад 80 наукових праць з них 35 журнальних статей, 3 підручники, 1 довідник, 1 монографія, 9 методичних рекомендацій, 7 авторських свідоцтв на право інтелектуальної власності на твір.Член Спеціалізованої Вченої ради 15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація у НМАПО імені П.Л. Шупика.

Голова Громадської організації «Спілка працівників фармації». 

Основні праці

Фармакоекономічна оцінка технологій фармакотерапії при розробці державних програм (кардіологія) Косяченко К. Л., Немченко А.С., Ю.В. Корж Управління, економіка та забезпечення якості у фармації. – 2012. – №3. – С. 68–76; Методологія визначення соціальної безпеки фармацевтичного забезпечення населення та її оцінка по регіонах України Косяченко К. Л., Вісник фармації. – 2012. – №1 (69). – С. 14–17; Опрацювання методики внутрішнього та зовнішнього моніторингу цін на лікарські засоби за державними цільовими програмами Косяченко К. Л., А.С. Немченко, Косяченко К. Л.,  Кубарєва І.В. Фармацевтичний часопис. – 2012. – № 2 (22). – С.107–111 ; Дослідження міжнародного досвіду впровадження оцінки технологій в охороні здоров’я Косяченко К. Л., А. С. Немченко Клінічна фармація. – 2012. Том 16, №1. – С. 22–26 ; Методика фармакоекономічної оцінки нових технологій фармакотерапії на ВІЛ-інфекцію А.С. Немченко, Косяченко К. Л., Ю. В Корж Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2012. – №1–2. – С. 72–77; Методика фармакоекономічної оцінки туберкулінодіагностики в системі оцінки технологій в охороні здоров’я А.С.Немченко, Косяченко К. Л., М. В. Подгайна Фармацевтичний часопис. – 2012. – № 1 (21). – С. 92–96; Кластерний аналіз захворюваності населення та пільг й дотацій на ліки в регіонах України за 2006-2010 рр. А.С. Немченко Запорожский медицинский журнал. – 2012. – №2 (71). – С. 31–34; Ціни та ціноутворення на лікарські засоби: монографія (вид. 2-ге, доповн. та перероб.) А.С.Немченко, Косяченко К. Л., О.А. Немченко Харків: Вид-во ФОП Вировець А.П. Видавнича група «Апостроф», 2012. – 304 с.; Історичні аспекти та сучасні організаційно-економічні напрямки формування національної лікарської політики: термінологія, наука, освіта А.С.Немченко, В.М. Назаркіна, Г.Л.Панфілова, А.А.Котвіцька, Косяченко К. Л., Ю.В. Корж, О.А. Немченко Формування Національної лікарської політики за умов впровадження медичного страхування: питання освіти, теорії та практики: матеріали ІІ науково-освітньої internet конф. (Харків, 14 березня 2012 р.)  – Х.: Вид-во НФаУ, 2012. – С. 3–22; Актуальність проведення фармакоекономічної та цінової оцінки медичних технологій в Україні А.С. Немченко, Косяченко К. Л. Оцінка медичних технологій та можливі механізми ії впровадження в Україні: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції Київ, 16 жовтня  2012 р.) – К.  2012. – С. 15-16; Розвиток ціноутворення на лікарські засоби та фармакоекономіки в системі оцінки медичних технологій Оцінка медичних технологій та можливі механізми ії впровадження в Україні: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції Київ, 16 жовтня  2012 р.) – К. 2012. – С. 15-16; Актуальність впровадження референтного ціноутворення на лікарські засоби в Україні А.С. Немченко, Косяченко К. Л. Еженедельник аптека. – 2012. –  № 832 (11). – С. 5-9; Основи економіки фармації [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. А.С.Немченко, В.М.Назаркіна, Косяченко К. Л., Г.Л.Панфілова, І.В. Жирова, В.М. Чернуха, С.В. Хіменко, та ін.; за ред. А.С. Немченко Х.: – 80 Min / 700 MB. – Х.: Нац. фармац. ун-т, 2013. – 1 електрон. опт. диск  (CD-ROM); 12 см. – Систем. вимоги: Pentium; 32 Mb RAM; Windows 98/2000/NT/XP.  – Назва з контейнера; Визначення тарифів за серійне виготовлення і фасування лікарських засобів та медичних виробів аптеками (методичні рекомендації) А.С.Немченко, М. Л. Сятиня, Косяченко К. Л., В. М. Чернуха, О. М. Глущенко Київ, 2013. – 22 с.; Аналіз нормативно-правового регулювання оцінки медичних технологій в Україні А.С.Немченко, А.В. Бєліченко Міжнародна науково-практична конференція «Практичні аспекти впровадження оцінки медичних технологій охорони здоров’я в Україні», 5-6 березня 2013 р., м. Харків, Х.: НФаУ, 2013. – С. 15 – 22; Практикум з державного управління та регулювання у фармацевтичній галузі А.С.Немченко, В.М.Чернуха, Г.Л.Панфілова, В.М.Назаркіна та ін. Х.: НФаУ, 2014. – 36 с.; Дослідження фармацевтичної складової лікування прееклампсії у вагітних О.М.Заліська, Н.М.Максимович Фармацевтичний часопис. №1, 2014. – C. 128-132; Організація та економіка фармації. Ч.1. Організація фармацевтичного забезпечення населення: нац. підруч. для студ. вищ. навч. закл. А.С.Немченко, В.М.Назаркіна, Г.Л. Панфілова та ін.; за ред. А.С. Немченко Харків: НФаУ: Золоті сторінки, 2015. – 360 с.; Довідник еквівалентності лікарських засобів І.А.Зупанець, В.П.Черних, Є.П.Прудкий, О.О.Тарасенко, Г.В.Зайченко, Косяченко К. Л., Н. П. Безугла, С.Б. Попов О.С.Чабан  С.А.Савич, М.А. Цховребашвілі Київ: Фармацевт Практик, 2016. – 848 с.; Determination of the need for medicinal products of plant origin used for treating cardiovascular diseases І.В. Саханда,Т.С. Негода Scientific Journal «ScienceRise: Pharmaceutical Science», №5 (9), 2017. – C. 46-50; Визначення потреби в лікарських препаратах рослинного походження, які використовують для лікування серцево-судинних захворюваньІ.В. Саханда,Т.С. Негода Журнал "Ліки України плюс",  № 4 (33), 2017, м. Київ. – С. 50-53.; Реалізація лікарських препаратів рослинного походження для лікування серцево-судинних захворювань в аптеках міста Києва І.В. Саханда International Аcademy Journal, Web of  Scholar 1(19), Vol. 2, Warsaw, Poland, January 2018. – P. 57-61. 

Державні нагороди

2007 р. – Указом Президента України присвоєно почесне звання Заслужений працівник фармації України.