Search

МИКОЛА ПОНОМАРЕНКО

Електронна адреса: ecopharm@nmapo.edu.ua

Освіта та професійна діяльність

1972 р. – Харківський фармацевтичний інститут;

1982 р. – кандидатська дисертаційна робота на тему: «Аналіз захворюваності аптечних працівників у взаємозв’язку з їх умовами праці» - (Вчена рада Харківського фармацевтичного інституту з присудженням наукового ступеня – кандидата фармацевтичних наук);

1990 р. – докторська дисертаційна робота на тему: «Організаційні принципи, методичні основи і форми удосконалення системи післядипломного навчання провізорів» - зі спеціальності 15.00.01 – технологія ліків та організація фармацевтичної справи та отримав ступінь доктора фармацевтичних наук. Науковий керівник – доц. Губський І. М.;

1990 р. – доктор фармацевтичних наук;

1993 р. – професор;

1991 р. – завідувач кафедри організації й економіки фармації НМАПО імені П. Л. Шупика;

1972-1976 рр. – завідувач Подільської центральної районної аптеки № 46 м. Києва;

1976-1981 рр. – секретар Київського міського комітету профспілки медичних працівників;

1981–1984 рр. – секретар Українського республіканського комітету профспілки медичних працівників;

1984-1991 рр. – старший викладач;

1991 р. – завідувач кафедри організації і економіки фармації НМАПО імені П. Л. Шупика. 

Напрями наукових досліджень

Професор Пономаренко М. С. в рамках НДР виконує фрагмент наукової тематики «Науково-теоретичні обґрунтування прискореного розвитку фармації, реінжиніринг процесів так кадрових ресурсів з ноофармацевтичних та емерджентних позицій» щодо оптимізації форм, методів та методології вдосконалення системи післядипломного навчання провізорів; методи, механізми та інструменти виміру знань, умінь та навичок. 

Наукові здобутки

Професор Пономаренко М. С. є автором і співавтором близько 600 наукових праць, у тому числі  4 монографії, підготовлено 2 проекти Законів України (у співавторстві), 6 проектів наказів МОЗ України, 49 інтсруктивно-методичних рекомендацій, 49 доповнень до Довідника кваліфікаційних характеристик, численні інноваційні пропозиції, що оформлені у вигляді 19 патентів на винахід та 16 авторських свідоцтв. Під керівництвом професора Пономаренко М. С. підготовлено 18 докторів та кандидатів фармацевтичних наук. 

Основні праці

Аналіз захворюваності аптечних працівників у взаємозв’язку з їх умовами праці (канд. дис.). — Х., 1982; Організаційні принципи, методичні основи і форми удосконалення системи післядипломного навчання провізорів (докт. дис.). — Х., 1990; Професійно-посадові стандарти (48 методичних рекомендацій). — К., ГАПУ МОЗ України, 1988–1989; Определение уровня компетентности специалистов с помощью комбинированного метода измерения знаний, умений, навыков // Фармация. — 1989. — № 3; Фармацевтична промисловість України: проблеми та успіхи // Вісн. фармац. — 1995. — № 3 (співавт.); Концептуальна модель інформатизації фармацевтичного маркетингу та менеджменту // Фармац. журн. — 1999. — № 6 (співавт.); Основні наукові, теоретичні та практичні підходи щодо розробки і впровадження формулярної системи у лікувально-профілактичних та аптечних закладах і на підприємствах фармації // Ліки України. — 2001. — № 1 (співавт.); Спосіб формування фармацевтичної інформації та її надання абоненту. Патент України. — К., 2003 (співавт.); Етична декларація поведінки фахівців, зайнятих у сфері створення, виробництва, обігу, промоції та реклами лікарських засобів: Довідник кваліфікаційних характеристик професій. — К., 2007 (співавт.). Алєксєєва І. М. Формування правової обізнаності, як компонента професійної компетентності фармацевтичних працівників у країнах Європейського Союзу (досвід Чеської республіки) / І. М. Алєксєєва, М. С. Пономаренко, О. Г. Алєксєєв, О.С. Соловйов, Ю. М. Григорук // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики (ЗДМУ). – 2016. – № 2(21). – С. 96 – 101; Аналіз захворюваності аптечних працівників у взаємозв’язку з їх умовами праці (канд. дис.). — Х., 1982; Говоруха М. О. Принципи безперервної професійної освіти у фармацевтичному менеджменті / М. О. Говоруха, О. П. Гульчій, М. С. Пономаренко, Г. В. Загорій // Зб. наук. праць співробіт. НМАПО. – 2016. – С. 556. – 563; Говоруха М. О. Роль педагога – андрагога у професійній підготовці фахівців фармацевтичного менеджменту / М. О. Говоруха, О. П. Гульчій, М. С. Пономаренко, Г. В. Загорій // Зб. наук. праць співробіт. НМАПО. – 2016. – С. 154 – 161 . Організаційні принципи, методичні основи і форми удосконалення системи післядипломного навчання провізорів (докт. дис.). — Х., 1990; Пономаренко М. С. Обгрунтування створення нормативно – визначенного асортименту ліків у відповідності до протоколів провізора і клінічних протоколів медичної допомоги для аптек сімейної фармації та аптек загального типу при закладах сімейної медицини / М. С. Пономаренко, А. В. Кабачна, О. С. Соловойов, С. В. Аугунас, В. О. Борищук // ScienceRise. – 2016. – № 4/4 (21). – С. 17 – 19; Пономаренко М. С. Основні етапи нормування та впорядкування навчання й використання фармацевтичної кадрової ресурсної бази / М. С. Пономаренко, О. С. Соловйов, Т. М. Краснянська, Ю. М. Григорук // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики (ЗДМУ). – 2016. – № 2(21). – С. 110; Пономаренко М. С. Поглиблений ретроспективний аналіз фармацевтичних кадрових ресурсів в Україні за 1981-1990 рр. / М. С. Пономаренко, О. С. Соловйов, С. В. Аугунас, Ю. М. Григорук // Вісник фармації. – 2016. – № 2(86). – С. 44 – 47; Пономаренко М. С. Реалізація професійно-освітньої функції формулярної системи у навчальному процесі кафедри організації і економіки фармації НМАПО імені П. Л. Шупика / М. С. Пономаренко, А. В. Кабачна, Е. В. Шелкова, Л. А. Бутко, А. Ю. Бутко // Зб. наук. праць співробіт. НМАПО. – 2016. – С. 609 – 614; Пономаренко М. С. Системні підходи у створенні необхідного асортименту лікарських засобів для аптек сімейної фармації та аптек загального типу при закладах сімейної медицини / М. С. Пономаренко, А. В. Кабачна, О. С. Соловйов, С. В. Аугунас, В. О. Борищук // Фармацевтичний часопис. – 2016. – № 2. – С. 54 – 60; Пономаренко Н. С. Обобщенный анализ средневзвешенного показателя состава аптечных кадров в Украине с 1913 – 1991 г. / Н. С. Пономаренко, А. С. Соловьев, С. В. Аугунас, Ю. Н. Григорук / / Рецепт. – 2016. – Том 19, № 3. – С. 408 – 413; Methodological rationale for the strategy and tactics of action framework for optimizaation and effective development of national manufacturing of medicinal products: Monograph / Zagoriy G. V., Ponomarenko M. S. - Kyiv: Osvita Ukraine, 2016. – 240. 

Громадська та наукова діяльність

1)           Віце–президент Фармацевтичної асоціації України.

2)           Голова Спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата фармацевтичних наук та доктора фармацевтичних наук за спеціальністю 15.00.01 - технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація при НМАПО імені П. Л. Шупика.

3)           Член Спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата медичних наук та доктора медичних наук за спеціальністю 14.02.03 - соціальна медицина при НМАПО імені П. Л. Шупика.

4)           Приймає участь у разових засіданнях Спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата фармацевтичних наук та доктора фармацевтичних наук при Українській військово-медичній академії (м. Київ).

5)           Голова атестаційної комісії з атестації провізорів і фармацевтів при Державній службі лікарських засобів в Чернігівській області.

6)           Голова профкому НМАПО імені П. Л. Шупика.

7)           Член вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика.

8)           Академік Міжнародної Академії інформатизації при ООН.

9)           Очолює наукову школу – «Школа з раціонального фармацевтичного менеджменту і маркетингу».

10)      Заступник головного редактора «Фармацевтичного журналу».

     Член редакційних колегій і редакційних рад періодичних видань:

1)           Науково-практичний журнал «Фармацевтичний журнал».

2)           Науковий журнал «Фармацевтичний часопис».

3)           Науковий журнал «Ліки України».

4)           Міжнародний науково – практичний журнал «Рецепт» (Білорусь). 

Державні нагороди

2008 р. – Заслужений працівник фармації України за значний особистий внесок у розвиток вітчизняної медичної освіти і науки, підготовку висококваліфікованих медичних спеціалістів, професійну майстерність та з нагоди річниці заснування Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика.