Search

ЗАГОРІЙ Гліб Володимирович

Електронна адреса: ecopharm@nmapo.edu.ua 

Освіта та професійна діяльність

2000 р. – закінчив Національну фармацевтичну академію України за спеціальністю «Технологія фармацевтичних препаратів» та здобув кваліфікацію « інженер-технолог»;

2009 р. – працює професором кафедри організації і економіки фармації Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика (за сумісництвом);

2014 р. – захистив докторську дисертацію на тему: «Методологічне обґрунтування стратегії і тактики системних заходів щодо оптимізації й ефективного розвитку вітчизняного виробництва лікарських засобів»;

2014 р. – доктор фармацевтичних наук, професор;

2014. р – народний депутат Верховної Ради України. 

Напрямки наукових досліджень

Професор Загорій Г. В. в рамках НДР виконує фрагмент наукової тематики «Науково-теоретичні обґрунтування прискореного розвитку фармації, реінжиніринг процесів так кадрових ресурсів з ноофармацевтичних та емерджентних позицій» щодо роботи з управління вітчизняним виробництвом лікарських засобів в умовах впровадження належних практик GМР та інноваційних технологій виробництва ЛЗ. 

Наукові здобутки

Професор Загорій Г.В. є автором близько 130 наукових праць, у тому числі 6 монографій, 2 проектів наказів МОЗ України, 3 інструктивно-методичних рекомендацій, 12 доповнень до Довідника кваліфікаційних характеристик, 9 одноосібних патентів на корисні моделі та 17 авторських свідоцтв на право інтелектуальної власності на твір. 

Основні праці

Застосування методу комбінованого  визначення знань, умінь, навичок провізорів-слухачів на кафедрі організації і економіки фармації Зб. наук. пр. співроб. КМАПо ім. П.Л.Шупика, Книга, вип. , 2003, Пономаренко М.С. Іванисенко В.Г. Вовк Н.Б. Загорій Г.В.; Кваліфікаційні характеристики "Уповнова-жена особа аптеки, ап-течної бази (складу)" Затв. ПК "Фармація" МОЗ та АМН Укра-їни, Рекомен-довано Вче-ною радою КМАПО ім. П.Л.Шупика Пономаренко М.С., Ветютнева Н.О., Загорій В.А., Паршина Н.І., Пономаренко Т.М., Загорій Г.В.; Кваліфікаційні харак-теристики "Уповноважена особа фармацевтичного підприємства з виробництва лікарських засобів" Затв. ПК "Фармація" МОЗ та АМН Укра-їни, Рекомендовано Вченою радою КМАПО ім. П. Л. Шупика Пономаренко М. С. Загорій В.А., Ветютнева Н.О., Пономаренко Т.М., Загорій Г.В.; Довідник кваліфіка-ційних характеристик професій працівників ("Технічні службовці"; "Кваліфіковані робітники"; "Робітники найпростіших професій (робіт)" Затв. ПК "Фармація" МОЗ та АМН Укра-їни, Рекомен-довано Вченою радою КМАПО ім. П.Л.Шупика Загорій В.А., Пономаренко М.С., Вовк Н.Б., Загорій Г.В., Пономаренко Т.М.; Структура законодавчо-нормативної бази, що регулює діяльність суб'єктів ринку ветеринар-них препаратів (Довідник) Довідник, вип. 1, Запоріжжя: ЗДМУ, 2012. – 517 с. Бушуєва І.В., Пономаренко М.С., Загорій Г.В.; Основні законодавчо-нормативні акти, що рег-ламентують діяльність органів державного регу-лювання та їх підрозділів у галузі ветеринарної фармації (Довідник) Довідник, вип. 2, Запоріжжя: ЗДМУ, 2012. – 204 с. Бушуєва І.В., Пономаренко М.С., Загорій Г.В.;  Основні законодавчо-нормативні акти, що регламентують діяльність органів державного регулювання та їх підроз-ділів у галузі ветеринарної фармації (Довідник) Довідник, вип. 3, Запоріжжя: ЗДМУ, 2012. – 40 с. Бушуєва І.В., Пономаренко М.С., Загорій Г.В.; Науково-практичні підходи і принципи гарантованого забезпечення населення України ліками, ветери-нарними лікарськими засобами, медичними та фармацевтичними послугами з ноофармацев-тичних, нооетичних та антиейджингових позицій Запорожский мед. журнал. – 2012. – № 6. – С. 68-70 Загорій Г.В., Бушуєва І. В., ПономаренкоМ.С., Григорук Ю. М.