Search

МИКОЛА ПОНОМАРЕНКО

Електронна адреса: ecopharm@nmapo.edu.ua

Освіта та професійна діяльність

1972 р. – Харківський фармацевтичний інститут;

1982 р. – кандидатська дисертаційна робота на тему: «Аналіз захворюваності аптечних працівників у взаємозв’язку з їх умовами праці» - (Вчена рада Харківського фармацевтичного інституту з присудженням наукового ступеня – кандидата фармацевтичних наук);

1990 р. – докторська дисертаційна робота на тему: «Організаційні принципи, методичні основи і форми удосконалення системи післядипломного навчання провізорів» - зі спеціальності 15.00.01 – технологія ліків та організація фармацевтичної справи та отримав ступінь доктора фармацевтичних наук. Науковий керівник – доц. Губський І. М.;

1990 р. – доктор фармацевтичних наук;

1993 р. – професор;

1991 р. – завідувач кафедри організації й економіки фармації НМАПО імені П. Л. Шупика;

1972-1976 рр. – завідувач Подільської центральної районної аптеки № 46 м. Києва;

1976-1981 рр. – секретар Київського міського комітету профспілки медичних працівників;

1981–1984 рр. – секретар Українського республіканського комітету профспілки медичних працівників;

1984-1991 рр. – старший викладач;

1991 р. – завідувач кафедри організації і економіки фармації НМАПО імені П. Л. Шупика. 

Напрями наукових досліджень

Професор Пономаренко М. С. в рамках НДР виконує фрагмент наукової тематики «Науково-теоретичні обґрунтування прискореного розвитку фармації, реінжиніринг процесів так кадрових ресурсів з ноофармацевтичних та емерджентних позицій» щодо оптимізації форм, методів та методології вдосконалення системи післядипломного навчання провізорів; методи, механізми та інструменти виміру знань, умінь та навичок. 

Наукові здобутки

Професор Пономаренко М. С. є автором і співавтором близько 600 наукових праць, у тому числі  4 монографії, підготовлено 2 проекти Законів України (у співавторстві), 6 проектів наказів МОЗ України, 49 інтсруктивно-методичних рекомендацій, 49 доповнень до Довідника кваліфікаційних характеристик, численні інноваційні пропозиції, що оформлені у вигляді 19 патентів на винахід та 16 авторських свідоцтв. Під керівництвом професора Пономаренко М. С. підготовлено 18 докторів та кандидатів фармацевтичних наук. 

Основні праці

Аналіз захворюваності аптечних працівників у взаємозв’язку з їх умовами праці (канд. дис.). — Х., 1982; Організаційні принципи, методичні основи і форми удосконалення системи післядипломного навчання провізорів (докт. дис.). — Х., 1990; Професійно-посадові стандарти (48 методичних рекомендацій). — К., ГАПУ МОЗ України, 1988–1989; Определение уровня компетентности специалистов с помощью комбинированного метода измерения знаний, умений, навыков // Фармация. — 1989. — № 3; Фармацевтична промисловість України: проблеми та успіхи // Вісн. фармац. — 1995. — № 3 (співавт.); Концептуальна модель інформатизації фармацевтичного маркетингу та менеджменту // Фармац. журн. — 1999. — № 6 (співавт.); Основні наукові, теоретичні та практичні підходи щодо розробки і впровадження формулярної системи у лікувально-профілактичних та аптечних закладах і на підприємствах фармації // Ліки України. — 2001. — № 1 (співавт.); Спосіб формування фармацевтичної інформації та її надання абоненту. Патент України. — К., 2003 (співавт.); Етична декларація поведінки фахівців, зайнятих у сфері створення, виробництва, обігу, промоції та реклами лікарських засобів: Довідник кваліфікаційних характеристик професій. — К., 2007 (співавт.). Алєксєєва І. М. Формування правової обізнаності, як компонента професійної компетентності фармацевтичних працівників у країнах Європейського Союзу (досвід Чеської республіки) / І. М. Алєксєєва, М. С. Пономаренко, О. Г. Алєксєєв, О.С. Соловйов, Ю. М. Григорук // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики (ЗДМУ). – 2016. – № 2(21). – С. 96 – 101; Аналіз захворюваності аптечних працівників у взаємозв’язку з їх умовами праці (канд. дис.). — Х., 1982; Говоруха М. О. Принципи безперервної професійної освіти у фармацевтичному менеджменті / М. О. Говоруха, О. П. Гульчій, М. С. Пономаренко, Г. В. Загорій // Зб. наук. праць співробіт. НМАПО. – 2016. – С. 556. – 563; Говоруха М. О. Роль педагога – андрагога у професійній підготовці фахівців фармацевтичного менеджменту / М. О. Говоруха, О. П. Гульчій, М. С. Пономаренко, Г. В. Загорій // Зб. наук. праць співробіт. НМАПО. – 2016. – С. 154 – 161 . Організаційні принципи, методичні основи і форми удосконалення системи післядипломного навчання провізорів (докт. дис.). — Х., 1990; Пономаренко М. С. Обгрунтування створення нормативно – визначенного асортименту ліків у відповідності до протоколів провізора і клінічних протоколів медичної допомоги для аптек сімейної фармації та аптек загального типу при закладах сімейної медицини / М. С. Пономаренко, А. В. Кабачна, О. С. Соловойов, С. В. Аугунас, В. О. Борищук // ScienceRise. – 2016. – № 4/4 (21). – С. 17 – 19; Пономаренко М. С. Основні етапи нормування та впорядкування навчання й використання фармацевтичної кадрової ресурсної бази / М. С. Пономаренко, О. С. Соловйов, Т. М. Краснянська, Ю. М. Григорук // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики (ЗДМУ). – 2016. – № 2(21). – С. 110; Пономаренко М. С. Поглиблений ретроспективний аналіз фармацевтичних кадрових ресурсів в Україні за 1981-1990 рр. / М. С. Пономаренко, О. С. Соловйов, С. В. Аугунас, Ю. М. Григорук // Вісник фармації. – 2016. – № 2(86). – С. 44 – 47; Пономаренко М. С. Реалізація професійно-освітньої функції формулярної системи у навчальному процесі кафедри організації і економіки фармації НМАПО імені П. Л. Шупика / М. С. Пономаренко, А. В. Кабачна, Е. В. Шелкова, Л. А. Бутко, А. Ю. Бутко // Зб. наук. праць співробіт. НМАПО. – 2016. – С. 609 – 614; Пономаренко М. С. Системні підходи у створенні необхідного асортименту лікарських засобів для аптек сімейної фармації та аптек загального типу при закладах сімейної медицини / М. С. Пономаренко, А. В. Кабачна, О. С. Соловйов, С. В. Аугунас, В. О. Борищук // Фармацевтичний часопис. – 2016. – № 2. – С. 54 – 60; Пономаренко Н. С. Обобщенный анализ средневзвешенного показателя состава аптечных кадров в Украине с 1913 – 1991 г. / Н. С. Пономаренко, А. С. Соловьев, С. В. Аугунас, Ю. Н. Григорук / / Рецепт. – 2016. – Том 19, № 3. – С. 408 – 413; Methodological rationale for the strategy and tactics of action framework for optimizaation and effective development of national manufacturing of medicinal products: Monograph / Zagoriy G. V., Ponomarenko M. S. - Kyiv: Osvita Ukraine, 2016. – 240. 

Громадська та наукова діяльність

1)           Віце–президент Фармацевтичної асоціації України.

2)           Голова Спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата фармацевтичних наук та доктора фармацевтичних наук за спеціальністю 15.00.01 - технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація при НМАПО імені П. Л. Шупика.

3)           Член Спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата медичних наук та доктора медичних наук за спеціальністю 14.02.03 - соціальна медицина при НМАПО імені П. Л. Шупика.

4)           Приймає участь у разових засіданнях Спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата фармацевтичних наук та доктора фармацевтичних наук при Українській військово-медичній академії (м. Київ).

5)           Голова атестаційної комісії з атестації провізорів і фармацевтів при Державній службі лікарських засобів в Чернігівській області.

6)           Голова профкому НМАПО імені П. Л. Шупика.

7)           Член вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика.

8)           Академік Міжнародної Академії інформатизації при ООН.

9)           Очолює наукову школу – «Школа з раціонального фармацевтичного менеджменту і маркетингу».

10)      Заступник головного редактора «Фармацевтичного журналу».

     Член редакційних колегій і редакційних рад періодичних видань:

1)           Науково-практичний журнал «Фармацевтичний журнал».

2)           Науковий журнал «Фармацевтичний часопис».

3)           Науковий журнал «Ліки України».

4)           Міжнародний науково – практичний журнал «Рецепт» (Білорусь). 

Державні нагороди

2008 р. – Заслужений працівник фармації України за значний особистий внесок у розвиток вітчизняної медичної освіти і науки, підготовку висококваліфікованих медичних спеціалістів, професійну майстерність та з нагоди річниці заснування Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика.

 
ВІКТОР ТРОХИМЧУК

Електронна адреса: tvvo@ukr.net

Освіта та професійна діяльність

1973 р. – асистент аптеки № 22;

1978 р. – закінчив з золотою медаллю та дипломом з відзнакою військово-фармацевтичний факультет Томського медичного інституту Санкт-Петербурзьку військово-медичну академію;

1978–1980 р. – офіцерські фармацевтичні посади;

1980–1983 р. – ад’юнкт;

1983–1988 р. – викладач;

1988–1993 р. – доцент, професор Санкт-Петербурзької військово-медичної академії;

1993–1999 р. – доцент, професор Національного медичного університету імені О.О. Богомольця;

1994–2003 р. – начальник кафедри військової фармації УВМА;

1995 р. – полковник медичної служби;

1998 р. – доктор фармацевтичних наук;

2001 р. – професор;

2003–2013 р. – завідувач кафедри організації й економіки фармації;

2003–2013 р. – декан фармацевтичного факультету Одеського державного медичного університету;

2013 р. – професор кафедри організації та економіки фармації, декан медико-профілактичного та фармацевтичного факультету НМАПО ім. П.Л. Шупика. 

Напрями наукових досліджень

Професор Трохимчук В. В. в рамках НДР виконує фрагмент наукової тематики «Науково-теоретичні обґрунтування прискореного розвитку фармації, реінжиніринг процесів так кадрових ресурсів з ноофармацевтичних та емерджентних позицій» щодо стандартизації та розробки сучасних методів дослідження якості й технології препаратів спеціального призначення в інтересах практичної медицини та управління фармацією в сучасних економічних умовах. 

Наукові здобутки 

Професор Трохимчук В. В. автор понад 360 наукових і науково-методичних праць, серед них 4 підручники, 16 навчальних посібників, 2 довідники та тлумачний військово-медичний словник, 12 патентів України та 16 авторських свідоцтв.

Підготував 2 докторів і 16 кандидатів фармацевтичних наук. Під керівництвом професора Трохимчука В.В. захищено 2  докторські та 16 кандидатських дисертацій і в даний час виконується 1 докторська та 4 кандидатські роботи. 

Основні праці

Стабильность плазмозамещающих растворов // Воен. мед. журн. — 1983. — № 8; Контроль качества таблеток цистамина дигидрохлорида // Фармация. — 1984. — №1; Спектрофотометричний аналіз унітіолу // Фармац. журн. — 1985. — № 3; Анализ сульфаниламидных препаратов ПМР-спектроскопией // Фармация. — 1988. — № 3; Організація контролю якості лікарських засобів в контрольно-аналітичних лабораторіях медичних складів // Проблемы военного здравоохранения и пути его реформирования: Сб. науч. трудов под ред. В.Я. Белого. — К., 1997; Стандартизація лікарських засобів в аптеках військових частин і лікувальних установ // Проблемы военного здравоохранения и пути его реформирования: Сб. науч. трудов под ред. В.Я. Белого. — К., 1998; Застосування фізико-хімічних методів в аналізі інфузійних розчинів // Зб. наук. праць співробітників КМАПО ім. П.Л. Шупика в 2 т. — К., 1998. — Вип. 7, Кн. 2; Положення з контролю якості лікарських засобів та іншого медичного майна в ЗС України. — К., 1998; Використання високоефективної рідинної хроматографії в аналізі препарату каротин 40 // Ліки України. — 1999. — № 5; Вивчення рівня міграції діетилгексилфталату в інфузійні розчини з полівінілхлоридних упаковок // Вісник фармації. — 1999. — № 2; Наукові дослідження в напрямі створення полііонних інфузійних розчинів в Україні // Ліки України. — 2000. — № 6; Сорбційно-селективна здатність кальцієвої солі кислоти альгінової відносно радіонуклідів 90Sr та 137Cs // Фармац. журн. — 2002. — № 1; Фармакоекономічний аналіз фармакотерапії захворювань терапевтичного профілю // Запорожский медицинский журнал. — 2004. — Т. 2, № 1; Екстремальна і військова фармація: Підруч. — Тернопіль, 2002 (співавт.); Организация и экономика фармации: Практикум. — Одесса, 2008 (співавт.); Історія військово-фармацевтичної логістики: Навч. посіб. — К., 2007; Комп’ютерна програма «Фармексперт Сервіс»: Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 10155 від 15.01.2006 р.; Функціональне моделювання процесу реалізації безрецептурних лікарських засобів амбулаторним хворим через аптечну роздрібну мережу: Свідоцтво про реєстрацію авторського права № 29068 від 04.06.2009. 

Державні нагороди

1997, 1999, 2001 рр. – Почесними грамотами Міністерства оборони України;

2001 р. – 5 державними медалями, медаллю «Ветеран військової служби»;

2001, 2007 рр. – МОН України;

2000 р. – почесним знаком МОН України «Відмінник освіти України»;

2002 р. – почесними знаками «Подяка мера м. Києва»;

2006, 2008, 2009 рр. – МОЗ України;

2007 р. – голови Одеської обласної державної адміністрації;

2008 р. – медаллю «15 років Українській військово-медичній академії»;

2010 р. – заслужений працівник освіти України.

 

 КОСТЯНТИН КОСЯЧЕНКО

Електронна адреса: provisor@i.ua 

Освіта та професійна діяльність

1993 р. – закінчив Запорізький медичний інститут;

1998 р. – захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук (науковий керівник – д.фарм.н., проф. Печерський П.П);

1999 р. – працював на керівних посадах у системі органів контролю якості лікарських засобів, в МОЗ України, Адміністрації Президента України;

2011 р. – присвоєно вчене звання «доцент», провізор вищої категорії за спеціальністю «Організація і управління фармацією».

2012 р. – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора фармацевтичних наук (науковий консультант – д.фарм. н., проф. Немченко А. С.). на тему: «Теоретичне обґрунтування та реалізація соціально-економічних принципів ціноутворення на лікарські засоби»;

2014–2017 рр. – Головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Організація і управління фармацією»;

2014–2017 рр. – Голова ГО «Спілка працівників фармації». Член редакційної ради низки фахових журналів;

2015 р. – професор кафедри організації і економіки фармації Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика. 

Напрямки наукових досліджень

Професор Косяченко К.Л. проводить дослідження в рамках НДР кафедри «Науково-теоретичні обґрунтування прискореного розвитку фармації, реінжиніринг процесів так кадрових ресурсів з ноофармацевтичних та емерджентних позицій»щодо проблем ціноутворення на лікарські засоби в Україні, впровадженням системи оцінки технологій охорони здоров’я (HealthTechnologyAssessment) у вітчизняну систему охорони здоров’я та фармацію. 

Наукові здобутки

Професор Косяченко К. Л. є авторомпонад 80 наукових праць з них 35 журнальних статей, 3 підручники, 1 довідник, 1 монографія, 9 методичних рекомендацій, 7 авторських свідоцтв на право інтелектуальної власності на твір.Член Спеціалізованої Вченої ради 15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація у НМАПО імені П.Л. Шупика.

Голова Громадської організації «Спілка працівників фармації». 

Основні праці

Фармакоекономічна оцінка технологій фармакотерапії при розробці державних програм (кардіологія) Косяченко К. Л., Немченко А.С., Ю.В. Корж Управління, економіка та забезпечення якості у фармації. – 2012. – №3. – С. 68–76; Методологія визначення соціальної безпеки фармацевтичного забезпечення населення та її оцінка по регіонах України Косяченко К. Л., Вісник фармації. – 2012. – №1 (69). – С. 14–17; Опрацювання методики внутрішнього та зовнішнього моніторингу цін на лікарські засоби за державними цільовими програмами Косяченко К. Л., А.С. Немченко, Косяченко К. Л.,  Кубарєва І.В. Фармацевтичний часопис. – 2012. – № 2 (22). – С.107–111 ; Дослідження міжнародного досвіду впровадження оцінки технологій в охороні здоров’я Косяченко К. Л., А. С. Немченко Клінічна фармація. – 2012. Том 16, №1. – С. 22–26 ; Методика фармакоекономічної оцінки нових технологій фармакотерапії на ВІЛ-інфекцію А.С. Немченко, Косяченко К. Л., Ю. В Корж Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2012. – №1–2. – С. 72–77; Методика фармакоекономічної оцінки туберкулінодіагностики в системі оцінки технологій в охороні здоров’я А.С.Немченко, Косяченко К. Л., М. В. Подгайна Фармацевтичний часопис. – 2012. – № 1 (21). – С. 92–96; Кластерний аналіз захворюваності населення та пільг й дотацій на ліки в регіонах України за 2006-2010 рр. А.С. Немченко Запорожский медицинский журнал. – 2012. – №2 (71). – С. 31–34; Ціни та ціноутворення на лікарські засоби: монографія (вид. 2-ге, доповн. та перероб.) А.С.Немченко, Косяченко К. Л., О.А. Немченко Харків: Вид-во ФОП Вировець А.П. Видавнича група «Апостроф», 2012. – 304 с.; Історичні аспекти та сучасні організаційно-економічні напрямки формування національної лікарської політики: термінологія, наука, освіта А.С.Немченко, В.М. Назаркіна, Г.Л.Панфілова, А.А.Котвіцька, Косяченко К. Л., Ю.В. Корж, О.А. Немченко Формування Національної лікарської політики за умов впровадження медичного страхування: питання освіти, теорії та практики: матеріали ІІ науково-освітньої internet конф. (Харків, 14 березня 2012 р.)  – Х.: Вид-во НФаУ, 2012. – С. 3–22; Актуальність проведення фармакоекономічної та цінової оцінки медичних технологій в Україні А.С. Немченко, Косяченко К. Л. Оцінка медичних технологій та можливі механізми ії впровадження в Україні: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції Київ, 16 жовтня  2012 р.) – К.  2012. – С. 15-16; Розвиток ціноутворення на лікарські засоби та фармакоекономіки в системі оцінки медичних технологій Оцінка медичних технологій та можливі механізми ії впровадження в Україні: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції Київ, 16 жовтня  2012 р.) – К. 2012. – С. 15-16; Актуальність впровадження референтного ціноутворення на лікарські засоби в Україні А.С. Немченко, Косяченко К. Л. Еженедельник аптека. – 2012. –  № 832 (11). – С. 5-9; Основи економіки фармації [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. А.С.Немченко, В.М.Назаркіна, Косяченко К. Л., Г.Л.Панфілова, І.В. Жирова, В.М. Чернуха, С.В. Хіменко, та ін.; за ред. А.С. Немченко Х.: – 80 Min / 700 MB. – Х.: Нац. фармац. ун-т, 2013. – 1 електрон. опт. диск  (CD-ROM); 12 см. – Систем. вимоги: Pentium; 32 Mb RAM; Windows 98/2000/NT/XP.  – Назва з контейнера; Визначення тарифів за серійне виготовлення і фасування лікарських засобів та медичних виробів аптеками (методичні рекомендації) А.С.Немченко, М. Л. Сятиня, Косяченко К. Л., В. М. Чернуха, О. М. Глущенко Київ, 2013. – 22 с.; Аналіз нормативно-правового регулювання оцінки медичних технологій в Україні А.С.Немченко, А.В. Бєліченко Міжнародна науково-практична конференція «Практичні аспекти впровадження оцінки медичних технологій охорони здоров’я в Україні», 5-6 березня 2013 р., м. Харків, Х.: НФаУ, 2013. – С. 15 – 22; Практикум з державного управління та регулювання у фармацевтичній галузі А.С.Немченко, В.М.Чернуха, Г.Л.Панфілова, В.М.Назаркіна та ін. Х.: НФаУ, 2014. – 36 с.; Дослідження фармацевтичної складової лікування прееклампсії у вагітних О.М.Заліська, Н.М.Максимович Фармацевтичний часопис. №1, 2014. – C. 128-132; Організація та економіка фармації. Ч.1. Організація фармацевтичного забезпечення населення: нац. підруч. для студ. вищ. навч. закл. А.С.Немченко, В.М.Назаркіна, Г.Л. Панфілова та ін.; за ред. А.С. Немченко Харків: НФаУ: Золоті сторінки, 2015. – 360 с.; Довідник еквівалентності лікарських засобів І.А.Зупанець, В.П.Черних, Є.П.Прудкий, О.О.Тарасенко, Г.В.Зайченко, Косяченко К. Л., Н. П. Безугла, С.Б. Попов О.С.Чабан  С.А.Савич, М.А. Цховребашвілі Київ: Фармацевт Практик, 2016. – 848 с.; Determination of the need for medicinal products of plant origin used for treating cardiovascular diseases І.В. Саханда,Т.С. Негода Scientific Journal «ScienceRise: Pharmaceutical Science», №5 (9), 2017. – C. 46-50; Визначення потреби в лікарських препаратах рослинного походження, які використовують для лікування серцево-судинних захворюваньІ.В. Саханда,Т.С. Негода Журнал "Ліки України плюс",  № 4 (33), 2017, м. Київ. – С. 50-53.; Реалізація лікарських препаратів рослинного походження для лікування серцево-судинних захворювань в аптеках міста Києва І.В. Саханда International Аcademy Journal, Web of  Scholar 1(19), Vol. 2, Warsaw, Poland, January 2018. – P. 57-61. 

Державні нагороди

2007 р. – Указом Президента України присвоєно почесне звання Заслужений працівник фармації України.

 

АЛЛА КАБАЧНА 

Електронна адреса: reforma.zoz@gmail.com 

Освіта та професійна діяльність

1971 р. – закінчила Харківський фармацевтичний інститут;

1971р. – заступник завідувача рецептурно-виробничого відділу центральної районної аптеки у Харкові;

1975 р. – асистент кафедри;

1977 р. –  цільовий аспірант 1-го Московського медичного інституту;

1980 р. –  старший викладач;

1984 р. – доцент;

1990 р. – завідувач кафедри економіки і організації фармації Українського інституту удосконалення лікарів;

1992–1995 р. – завідувач кафедри економіки і управління промислової фармації й одночасно заступник директора ІПКСФ Української фармацевтичної академії; 1996–2001 р. – керівник навчально-інформаційного центру ЗАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця»;

2001-2015 р. – професор кафедри менеджменту та економіки в сімейній медицині ХМАПО;

2015 р. – доктор фармацевтичних наук, професор кафедри організації та економіки фармації Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика;

2017 р. – отримала вищу кваліфікаційну категорію. 

Напрямки наукових досліджень

Професор Кабачна А. В. в рамках НДР виконує фрагмент наукової тематики «Науково-теоретичні обґрунтування прискореного розвитку фармації, реінжиніринг процесів так кадрових ресурсів з ноофармацевтичних та емерджентних позицій» щодо підвищення ефективності виробництва ЛП; оптимізація системи лікарського забезпечення закладів первинної медико-санітарної допомоги — сімейної медицини; впровадження формулярної системи в практику роботи лікувально-профілактичних закладів; впровадження формулярної системи у практику роботи закладів охорони здоров'я всіх рівнів надання медичної допомоги багатьох регіонів України, а також розробки їх на базі локальних формулярів лікарських засобів, регіональних формулярів 16 областей України та м. Києва. 

Наукові здобутки

1)Професор Кабачна А. В. автор більше 160 наукових праць, у тому числі у співавторстві підручника «Менеджмент в охороні здоров'я» два видання, 5 навчально-методичних посібників, 5 інтсруктивно-методичних рекомендацій, 2 патентів на винахід, 6 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір, більше 40 довідників у формі Регіональних формулярах лікарських засобів 16 областей України та м. Києва. У складі редакційної колегії прийняла безпосередню участь у розробці регіональних формулярів 16 областей України та м. Києва. Вища освіта зі спеціальності «Психологія».

Основні праці

Совершенствование организации производства лекарственных форм (канд. дис.). – М., 1980; Теоретические и методические основы повышения эффективности производства лекарственных средств на фармацевтических фабриках (докт. дис.) — Х., 1990; Сучасний стан промислового виробництва м’яких лікарських засобів // Фармац. журн. — 1980. — № 3 (співавт.); Поліпшення якості лікарської допомоги населенню шляхом удосконалення планування раціонального розподілення і використання лікарських засобів // Фармац. журн. — 1986. — № 2 (співавт.); Шляхи підвищення ефективності роботи фармацевтичних фабрик // Фармац. журн. — 1989. — № 2 (співавт.); Маркетинг у медицині та фармації (в питаннях та відповідях): Посібник. — Х., 2003 (співавт.); Правові аспекти з питань організації лікарського забезпечення лікувально-діагностичного процесу в діяльності лікаря загальної практики сімейної медицини // Ліки України. — 2004. — № 9; Оценка эффективности on-line коммуникации фармацевтических оптовых предприятий // Провізор. — 2007. — № 9 (співавт.); Менеджмент в охороні здоров’я: Підручник. У 2 т. — Х., 2008 (співавт.). 

Громадська діяльність

Член редакційної колегії Міжнародного науково-практичного журналу «Рецепт» (Білорусь) та «Фармацевтичного журналу».

ЗАГОРІЙ Гліб Володимирович

Електронна адреса: ecopharm@nmapo.edu.ua 

Освіта та професійна діяльність

2000 р. – закінчив Національну фармацевтичну академію України за спеціальністю «Технологія фармацевтичних препаратів» та здобув кваліфікацію « інженер-технолог»;

2009 р. – працює професором кафедри організації і економіки фармації Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика (за сумісництвом);

2014 р. – захистив докторську дисертацію на тему: «Методологічне обґрунтування стратегії і тактики системних заходів щодо оптимізації й ефективного розвитку вітчизняного виробництва лікарських засобів»;

2014 р. – доктор фармацевтичних наук, професор;

2014. р – народний депутат Верховної Ради України. 

Напрямки наукових досліджень

Професор Загорій Г. В. в рамках НДР виконує фрагмент наукової тематики «Науково-теоретичні обґрунтування прискореного розвитку фармації, реінжиніринг процесів так кадрових ресурсів з ноофармацевтичних та емерджентних позицій» щодо роботи з управління вітчизняним виробництвом лікарських засобів в умовах впровадження належних практик GМР та інноваційних технологій виробництва ЛЗ. 

Наукові здобутки

Професор Загорій Г.В. є автором близько 130 наукових праць, у тому числі 6 монографій, 2 проектів наказів МОЗ України, 3 інструктивно-методичних рекомендацій, 12 доповнень до Довідника кваліфікаційних характеристик, 9 одноосібних патентів на корисні моделі та 17 авторських свідоцтв на право інтелектуальної власності на твір. 

Основні праці

Застосування методу комбінованого  визначення знань, умінь, навичок провізорів-слухачів на кафедрі організації і економіки фармації Зб. наук. пр. співроб. КМАПо ім. П.Л.Шупика, Книга, вип. , 2003, Пономаренко М.С. Іванисенко В.Г. Вовк Н.Б. Загорій Г.В.; Кваліфікаційні характеристики "Уповнова-жена особа аптеки, ап-течної бази (складу)" Затв. ПК "Фармація" МОЗ та АМН Укра-їни, Рекомен-довано Вче-ною радою КМАПО ім. П.Л.Шупика Пономаренко М.С., Ветютнева Н.О., Загорій В.А., Паршина Н.І., Пономаренко Т.М., Загорій Г.В.; Кваліфікаційні харак-теристики "Уповноважена особа фармацевтичного підприємства з виробництва лікарських засобів" Затв. ПК "Фармація" МОЗ та АМН Укра-їни, Рекомендовано Вченою радою КМАПО ім. П. Л. Шупика Пономаренко М. С. Загорій В.А., Ветютнева Н.О., Пономаренко Т.М., Загорій Г.В.; Довідник кваліфіка-ційних характеристик професій працівників ("Технічні службовці"; "Кваліфіковані робітники"; "Робітники найпростіших професій (робіт)" Затв. ПК "Фармація" МОЗ та АМН Укра-їни, Рекомен-довано Вченою радою КМАПО ім. П.Л.Шупика Загорій В.А., Пономаренко М.С., Вовк Н.Б., Загорій Г.В., Пономаренко Т.М.; Структура законодавчо-нормативної бази, що регулює діяльність суб'єктів ринку ветеринар-них препаратів (Довідник) Довідник, вип. 1, Запоріжжя: ЗДМУ, 2012. – 517 с. Бушуєва І.В., Пономаренко М.С., Загорій Г.В.; Основні законодавчо-нормативні акти, що рег-ламентують діяльність органів державного регу-лювання та їх підрозділів у галузі ветеринарної фармації (Довідник) Довідник, вип. 2, Запоріжжя: ЗДМУ, 2012. – 204 с. Бушуєва І.В., Пономаренко М.С., Загорій Г.В.;  Основні законодавчо-нормативні акти, що регламентують діяльність органів державного регулювання та їх підроз-ділів у галузі ветеринарної фармації (Довідник) Довідник, вип. 3, Запоріжжя: ЗДМУ, 2012. – 40 с. Бушуєва І.В., Пономаренко М.С., Загорій Г.В.; Науково-практичні підходи і принципи гарантованого забезпечення населення України ліками, ветери-нарними лікарськими засобами, медичними та фармацевтичними послугами з ноофармацев-тичних, нооетичних та антиейджингових позицій Запорожский мед. журнал. – 2012. – № 6. – С. 68-70 Загорій Г.В., Бушуєва І. В., ПономаренкоМ.С., Григорук Ю. М.

 

ВОЛОДИМИР БОРИЩУК 

Електронна адреса: ecopharm@nmapo.edu.ua 

Освіта та професійна діяльність

1990 р. – кандидатська дисертація «Дослідження по удосконаленню забезпечення населення і лікувально-профілактичних закладів м’якими лікарськими формами»;

1964 р. – закінчив Львівський державний медичний інститут за спеціальністю «Фармація», кваліфікацію «провізор»;

2000 р. – доцент кафедри організації і економіки фармації Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика. 

Напрямки наукових досліджень

Доцент Борищук В. О. в рамках НДР виконує фрагмент наукової тематики «Науково-теоретичні обґрунтування прискореного розвитку фармації, реінжиніринг процесів так кадрових ресурсів з ноофармацевтичних та емерджентних позицій» щодо збереженням історичної спадщини видатних діячів української фармації. 

Наукові здобутки

Доцент  Борищук В.О. є автором понад 70 наукових і методичних праць, серед яких 12 монографій про видатних діячів фармації, 6 інформаційних листів, збірник ситуаційних задач для слухачів ПАЦ, ТУ «Організація і управління фармацією». 

Основні праці

Бабяк Валентина Григорівна: До 77-річчя від дня народження : наук.-інформ. видання / авт.- упоряд.: В. О. Борищук, Т. М. Краснянська, С. В. Аугунас. – К.: Фенікс, 2014. – 224 с. – (Видатні організатори фармації).; Іван Максимович Губський: До 100-річчя від дня народження: спогади, світлини, коментарі: наук.-інформ. видання / авт.-уклад.: М. С. Пономаренко, Г. В. Загорій, С. В. Аугунас, В. О. Борищук. – К.: Фенікс, 2016. – 180 с. – (Видатні організатори фармації); Історичний генезис розвитку аптечної справи в Україні на різних етапах її суспільно – економічного та державно – політичного розвитку. Повідомлення І. Дослідження періоду 1917–1930 рр. / В. О. Борищук, О. С. Соловйов, Г. В. Загорій, Т. М. Краснянська, І. В. Клименко, С. В. Аугунас, О. В. Кирпач, Р. І. Батталова // Фармац. журн. – 2014. – № 5. – С. 29-35.; Державний адміністративно-правовий делікт з питань оптимізації організації забезпечення лікарськими засобами сільського населення / В. О. Борищук, О. С. Соловйов, Т. М. Краснянська, І. В. Клименко, О. В. Кирпач, С. В. Аугунас // Фармац. журн. – 2015. – № 4. – С. 9-15; Історичний генезис розвитку аптечної справи в Україні на різних етапах її суспільно-економічного та державно-політичного розвитку. Повідомлення ІІ. Дослідження періоду 1930–1960 рр. / В. О. Борищук, О. С. Соловйов, Г. В. Загорій, Т. М. Краснянська, І. В. Клименко, С. В. Аугунас, О. В. Кирпач, Р. І. Батталова // Фармац. журн. – 2014. – № 6. – С. 35-42.; Ретрофармацевтичні дослідження впливу організаційно-правової структури управління аптечною мережею та аптечною службою на оптимізацію забезпечення населення лікарськими засобами (1960 – 1990 рр.) / В. О. Борищук, О. С. Соловйов, Т. М. Краснянська, І. В. Клименко, Р. І. Батталова, С. В. Аугунас, О. В. Кирпач // Фармац. журн. – 2015. – № 3. – С. 5-14; Дослідження стану організації забезпечення населення лікарськими засобами в роки незалежності України – становлення фармацевтичного ринку / В. О. Борищук, О. С. Соловйов, Т. М. Краснянська, І. В. Клименко, С. В. Аугунас, Ю. М. Григорук, О. В. Кирпач // Медична інформатика та інженерія. – 2015. – № 3. – С. 47-53; Системні підходи у створенні необхідного асортименту лікарських засобів для аптек загального типу при закладах сімейної медицини / М. С. Пономаренко, А. В. Кабачна, О. С. Соловйов, С. В. Аугунас, В. О. Борищук // Фармац. часопис. – 2016. – № 2 (38). – С. 54-60.; Обгрунтування створення нормативно – визначеного асортименту ліків у відповідності до протоколів провізора і клінічних протоколів медичної допомоги для аптек сімейної фармації та аптек загального типу при закладах сімейної медицини / М. С. Пономаренко, А. В. Кабачна, О. С. Соловйов, С. В. Аугунас, В. О. Борищук // Science Rise. – 2016. – № 4/4(21). – С. 17-22. 

Державні нагороди

2008 р. – Заслужений працівник охорони здоров’я України, кандидат фармацевтичних наук, доцент.