Search

 

Доктор медичних наук

Професор

Керівник клініки кафедри онкології НМАПО імені П. Л. Шупика

Закінчив лікувальний факультет Київського медичного інституту імені академіка О. О. Богомольця (1978 р.) та інтернатуру за фахом «хірургія» у Київському НДІ клінічної та експериментальної хірургії (1979 р.).

У 1979-2007 рр. працював у Національному Інституті хірургії та трансплантології АМН України імені О. О. Шалімова (науковий стаж – 27 років, відповідальний виконавець 5 планових тем НДР). Кандидат медичних наук (1990 р.), тема дисертації – «Органозбережні операції в лікуванні пептичної стриктури стравоходу», науковий керівник – акад. НАН України проф. О. О. Шалімов Доктор медичних наук (2004 р.), тема дисертації – «Рефлюксна хвороба стравоходу (діагностика та хірургічне лікування)», науковий консультант – чл.-кор. АМН України проф. В. Ф. Саєнко

З 2004 по 2008 рік працював у Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика на посаді професора кафедри хірургії та трансплантології, та на посаді професора кафедри онкології (2007-2008 рр.). З 2008 року обіймає посаду завідувача кафедри онкології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика.

Головні напрямки науково-практичної діяльності – хірургічна езофагологія, торако-абдомінальна хірургія, онкохірургія раку стравоходу, шлунка, товстої кишки та молочної залози, неорганних заочеревинних пухлин.

Піонерські роботи з проблем пептичної стриктури стравоходу, стравоходу Барретта, гастроезофагеальної рефлюксної хвороби, радикальних операцій з абдоміноцервікального доступу з приводу барреттівської аденокарциноми, методик безнатяжної повної фундоплікації та гастроезофагеальної резекції із заглушуванням кукси стравоходу, реконструктивної хірургії стравохідно-шлункового переходу, оптичної біопсії стравоходу та динамічної езофагогастросцинтиграфії, апробації першого безоболонкового протезу молочної залози.

Учасник 6 міжнародних багатоцентрових рандомізованих досліджень (у 3 – у якості головного дослідника) та програми обміну між лікарями України та США (тричі проходив двотижневе стажування у провідних шпиталях США з онкології та хірургії), доповідач на міжнародних хірургічних конгресах та конференціях (включаючи 8 разів за кордоном).

Автор 159 друкованих наукових праць, 4 патентів України, 4 методичних рекомендацій, навчального посібника.

Має вищу кваліфікаційну категорію за спеціальностями «Хірургія», «Онкохірургія» та «Онкологія клінічна».

Доктор медичних наук

Професор кафедри онкології

НМАПО імені П. Л. Шупика

 Онкохірург вищої категорії

Проктологічне відділення Київської обласної клінічної лікарні (другий хірургічний корпус) є базою кафедри онкології, на якій працює професор Богдан Вікторович Сорокін – онкохірург вищої категорії, клінічний онколог та енодоскопіст.  На цій базі проводяться курси спеціалізації та передатестаційні цикли з ендоскопії, а також курс тематичного удосконалення «Пухлини прямої та ободової кишки».

Клініка має високотехнологічне обладнання - відеогастроскопи, колоноскопи, двобалонний ентероскоп, капсульну ендоскопію. Хірургічна операційна відділення проктології має технічні засоби: апарат для зварювальних технологій, аргоно-плазмову коагуляцію, апарат для сепарації та очистки аутологічної крові сел-сейвер, комплекс апаратури для трансанальних хірургічних операцій. В клініці виконуються всі види ендоскопічних проктологічних операцій, трансанальні мікрохірургічні операції при великих війкових пухлинах та І стадії раку прямої кишки (досвід більше 140 втручань). Виконуються всі види втручань з приводу колоректального раку (понад 1000 операцій). Для лікування нижньоампулярного раку прямої кишки розроблена і активно впроваджується авторська модифікація інтерсфінктерної резекції прямої кишки (досвід лікування понад 30 хворих без жодного локального рецидиву). Започатковано розробку резервуарів після низьких передніх резекцій. Відновні колопластики в авторській модифікації забезпечують майже 100% спроможність швів та відсутність ускладнень.

Клініка має досвід проведення ад’ювантної хіміотерапії за бажанням хворих. Лікування хворих відбувається за уніфікованими клінічними протоколами. В клініці консультуються та лікуються також хворі з гастроінтестинальними стромальними пухлинами, саркомами та нейроендокринними пухлинами.

Доктор медичних наук. Професор кафедри онкології НМАПО імені П. Л. Шупика. Онкохірург вищої категорії

На кафедрі онкології НМАПО імені П. Л. Шупика працює з 1974 року, з 1999 року – професор кафедри онкології.

У 1971 р. захистив кандидатську дисертацію «Оцінка сучасних методів діагностики та лікування пухлин середостіння», присвячену клінічному використанню розробленої методики інтенсивно-концентраційного передопераційного опромінення злоякісних пухлин середостіння, що дозволило збільшити радикалізм операцій, покращити показники виживаності пацієнтів після комбінованого лікування.

Накопичений в клініці за наступні 10 років досвід застосування розробленої методики та проведені спостереження за результатами лікування хворих були узагальнені і викладені в монографії «Первинні новоутворення середостіння» (1982 р.). Запропоновані і протягом багатьох років використані в практичній роботі нові напрямки з цього розділу клінічної онкології (клінічна класифікація пухлин середостіння, різні види голкові біопсії пухлин, методика комбінованого лікування злоякісних пухлин середостіння з передопераційним інтенсивним опроміненням) отримали широке практичне застосування в багатьох онкологічних установах України і ближнього зарубіжжя і використовуються до теперішнього часу.

З 1982 року почав проводити розробку для обґрунтування і клінічного застосування інтраопераційної кріодеструкції при раку легені. Вперше в практичній медицині автор застосував інтраопераційу кріодеструкцію при раку легені, випередивши аналогічні закордонні повідомлення на 20 років. Це був новий метод лікування, який дозволив збільшити п’ятирічну виживаність хворих на периферичний рак легені у порівнянні з самостійним радикальним хірургічним лікуванням з 33% до 61%, а при третій стадії пухлини - з 15% до 30%. Виконані дослідження були в 1990 році захищені в докторській дисертації «Модифікація радикального лікування і розробка критеріїв прогнозу у хворих на рак легені».

З 2000 року, відповідно до планової наукової теми відділення пухлин грудної порожнини Національного інституту раку, брав участь в розробці та впровадженні в клінічну роботу внутрішньоартеріальної регіонарної хіміотерапії в комплексному лікуванні хворих із злоякісними пухлинами середостіння і злоякісними пухлинами грудної стінки. Першим в торакальному відділенні Національного інституту раку почав виконувати реконструктивно-пластичні операції при великих злоякісних пухлинах грудної стінки. В даний час реконструктивно-пластичні операції широко застосовуються в практиці відділення.

Одночасно із вищенаведеними напрямками науково-практичних тематик був ініціатором і почав вивчати вплив неооад’ювантної хіміотерапії на результати лікування хворих на раком легені. Це дослідження продовжує виконуватися у планових наукових темах відділення пухлин грудної порожнини Національного інституту раку МОЗ України до теперішнього часу.

Більшість наукових публікацій у медичних журналах, виступах на з’їздах та  конференціях онкологів були присвячені питанням хірургічного, комплексного та комбінованого лікування хворих на злоякісні новоутворення середостіння, грудної стінки, раку легені. Всього опубліковано 174 наукових праць, включаючи 2 монографії, 3 методичних рекомендації, 2 учбових посібника.

Протягом 2010-2014 рр. займався вивченням протипухлинної ефективності комплексного використання кріодеструкції пухлини у поєднанні з локальною СВЧ-гіпертермією при злоякісних епітеліальних пухлинах порожнини рота. Проведені попередньо експериментальні дослідження послугували основою для використання методики у клініці у хворих на рак слизової оболонки порожнини рота.  Результати проведених досліджень були захищені у 2014 році у кандидатській дисертації аспірантом кафедри онкології НМАПО імені П. Л. Шупика під керівництвом професора В. Д. Захаричева

Доктор медичних наук. Професор кафедри онкології НМАПО імені П. Л. Шупика. Лікар онколог вищої категорії

О. І. Євтушенко, у 1975 році закінчив Тернопільський державний медичний інститут. Працює на кафедрі онкології з 1984 року (клінічна база – Національний інститут раку).

У 2003 році захистив докторську дисертацію «Комбіноване лікування хворих на рак ободової кишки  з інтраопераційною кріодеструкцією та спонтанним відтаюванням». Учень професора І. П. Дєдкова.

Член Європейської асоціації  досліджень раку (EACR) та Європейського товариства хірургів онкологів (ESSO).

Автор понад 150 наукових праць та 42 авторських свідоцтв та патентів України.

Нагороджений Дипломом Другого ступеня Виставки досягнень народного господарства України (1990р.); Подякою Служби Безпеки України (2003р.); Орденом  Шевальє ( Державна нагорода Бельгії за вклад в розвиток світової  науки 2010р.); Дипломами та золотими медалями УІ-УІІ-УІІІ-ІХ міжнародного салону винаходів та нових технологій (2010, 2011, 2012, 2013рр.); Подякою  Національної  бібліотеки України імені В. І.  Вернадського (2011р.); Подякою Міністерства освіти і науки України (2012 р.); Диплом Фонду розвитку фундаментальних наук Росії (2012 р.)

Бібліографія:

  1. С. О. Шалімов, О. І. Євтушенко, Д. В. Мясоєдов. Сучасна діагностика та лікування хворих на рак ободової кишки. Київ. Четверта хвиля. 2004. 247с.
  2. С. О. Шалімов, О. І. Євтушенко, Д. В. Мясоєдов, В. В. Приймак. Комбіновані методи лікування хворих на рак ободової кишки.  Київ. Четверта хвиля. 2004. 167с.
  3. Ендоскопія стравоходу, шлунку, 12-палої кишки. Київ. Книга плюс. 2007. 364с. (за ред. О. І. Євтушенка).
  4. Ендоскопія товстої кишки. Київ. Книга плюс. 2007. 342с. (за ред. О. І. Євтушенка)
  5. Ендоскопія легенів. Київ. Книга плюс. 2007. 150с. (за ред. О. І. Євтушенка).
  6. О. І. Євтушенко, Д. Л. Саган, О. П. Кузьменко. Кріохірургічне лікування хворих на рак ободової кишки. Київ. Вістка. 2008. 278с.
  7. Ендоскопія внутрішніх органів. (Підручник, перше видання). 2008 . Київ. Вістка. 450с. (за ред. О. І. Євтушенка).
  8. Ендоскопія внутрішніх органів. (Підручник, друге видання). 2010. Київ. Вістка. 450с. (за ред. О. І. Євтушенка).
  9. О. І. Євтушенко Онкологічна проктологія. Київ. Вістка. 2012. 387с.

Тащієв Рахман Кулійович - доктор медичних наук (1992), професор (2001), онколог-хірург і онколог вищої категорії (з 1980 р.).

Академік Європейської академії природничих наук (ЕАПН) (2015), член міжнародної асоціації хірургів-гепатологів з 1996 року та Європейського товариства медичної онкології.

Захистив кандидатську дисертацію в Київському інституті удосконалення лікарів МОЗ СРСР (1972). З 1973 року - молодший науковий співробітник НДІ рентгенології і онкології МОЗ України. У 1978 році за конкурсом обраний асистентом кафедри онкології Київського інституту удосконалення лікарів. Докторську дисертацію на тему «Комбіноване лікування новоутворень печінки із застосуванням кріодеструкції і ендоваскулярної хірургії» захистив в 1992 році. З 1993 по 1996 рік - доцент, а з 1996 року по теперішній час - професор кафедри онкології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України.

Учень професора І. П. Дєдкова і професора Д. В. М’ясоєдова.

З 1975 року займався експериментально-клінічним обґрунтуванням застосування кріовпливу при новоутвореннях печінки. Професором Тащієвим розроблені і впроваджені в клінічну практику техніка виконання оперативних втручань на печінці, метод кріохірургії в лікуванні раку і метастазів печінки. Р.К. Тащієвим вперше було зафіксовано розсмоктування пухлинних вузлів, що не піддавалися кріовпливу, після кріодеструкції великих пухлинних вузлів в печінці. Вперше розроблено та впроваджено в клінічну практику оригінальні кріодеструктори, в тому числі такі, що дозволяють проводити кріовплив одночасно з двох полюсів, а також вигнуті деструктори, що забезпечують доступ до важкодоступних місць печінки.

Спільно зі співробітниками Інституту експериментальної патології, онкології та радіобіології імені Р. Є. Кавецького НАН України Р. К. Тащієвим вивчені фізіологічні механізми формування протипухлинної імунної відповіді організму на кріовплив на злоякісні пухлини печінки і молочної залози. Вперше розроблено і отримано кріовакцини на основі глікопептидів, що утворюються в результаті кріовпливу на власну пухлинну тканину пацієнта. Впроваджений у клінічну практику метод кріоаутовакцинації при раках печінки і молочної залози.

Р. К. Тащієв - автор навчального посібника «Первинний і метастатичний рак печінки» (2008), монографії «Сучасні методи діагностики та лікування раку молочної залози» в співавторстві з І. В. Абраменко (2018), 14 інформаційних листів та нововведень в області пухлин печінки і молочної залози, 32 авторського свідоцтва і патентів на винаходи, впровадження в клінічну практику, 283 друкованих праць. Спільно з співробітниками кафедри брав участь в складанні комп'ютерних контрольних тестів для передатестаційних циклів по онкології і онкохірургії (2001 і 2011). Під керівництвом Р. К. Тащієва підготовлено до офіційного захисту 5 дисертаційних робіт.

За особливі заслуги в онкології і хірургії нагороджений Європейською Академією природничих наук орденом Миколи Пирогова та грамотою (2015 р.). В 2019 році отримав - диплом ЄАПН на наукове відкриття "Явище зміни спектру білкового складу злоякісної пухлини після кріогенного впливу".

З 1975 року по теперішній час активно займається перспективним напрямком в онкології  - розробкою і впровадженням кріохірургічних методів з кріоаутовакцинацією та без неї в комбіноване і комплексне лікування раку печінки і молочної залози.

Доктор медичних наук. Професор кафедри онкології НМАПО імені П. Л. Шупика. Лікар хірург-онколог вищої категорії

П. І. Гордійчук, 1961 року народження, закінчив Чернівецький Державний медичний інститут у 1987 році за спеціальністю «Лікувальна справа», з 1990 по 1993 рік навчався в очній аспірантурі за фахом хірургія в Київському інституті удосконалення лікарів. В 1993 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Ефективність тимектомії при лікуванні генералізованої міастенії, рецидиви та їх корекція». Кандидат медичних наук з 1994 року, доцент кафедри хірургії з 1999 року. За час роботи на кафедрі працював за сумісництвом в хірургічних відділеннях, як хірург невідкладної допомоги.

У 1997 році став ініціатором створення в м. Києві «Центру невідкладної хірургічної допомоги для хворих на кишкову непрохідність» на базі «Медмістечко», забезпечував його організаційно-методичний супровід.

Докторську дисертація на тему: «Кишкова непрохідність пухлинного ґенезу як проблема невідкладної хірургії» захистив у 2002 році.

У 2004 році Прокіп Іванович був переведений на посаду доцента кафедри онкології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, а з 2006 року і по теперішній час професор кафедри онкології.

Автор 3 навчальних посібників, 127 публікацій, із них 109 наукового та 18 навчально-методичного характеру, 9 раціоналізаторських пропозицій, 6 патентів України. Роботи представлялись на з’їздах, конгресах, конференціях національного та міжнародного рівня.

Лікарський стаж 30 років, лікар Вищої кваліфікаційної категорії за спеціальністю «Онкологія» та «Онкохірургія». За час хірургічної діяльності проведено понад 5000 хірургічних втручань на органах грудної та черевної порожнин.

На даний час, удосконалює, розробляє  та впроваджує способи хірургічного лікування раку органів черевної порожнини та заочеревинного простору, сфінктерзберігаючі операції у хворих на рак прямої кишки, реконструктивно-відновне хірургічне лікування шлунково-кишкового тракту.