Search

Основна наукова продукція: документи щодо систем якості на фармацевтичних підприємствах (аптеках, аптечних складах), нормативно-технічна та аналітична документація (НТД, МКЯ, ТУ) на лікарські та лікувально-профілактичні засоби, патенти, методичні рекомендації для практичної медицини і фармації, педагогічного процесу, наукові та науково-методичні публікації, виступи з доповідями на міжнародних, національних, регіональних та інших наукових конференціях, конгресах, з’їздах.

Розроблено оригінальний лікарський засіб Корвітин, розроблено і зареєстровано фармакопейні статті (ФС) на 10 комплексних гомеопатичних лікарських засобів, АНД на 47 рослинних композицій, що використовуються як спеціальні харчові продукти.

Співробітниками кафедри за останні 5 років (2013 – лютий 2018 р.) опубліковано 41 наукова стаття, зокрема 7 у закордонних виданнях, 52 тези доповідей, зокрема 2 у закордонних виданнях, видано 1 монографію, 1 методичні рекомендації, 1 навчально-методичний посібник, отримано 3 патенти на корисну модель, 1 свідоцтво про реєстрацію авторського права на науковий твір.

Аспірантура на кафедрі введена з 1946 року.

Підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації, у тому числі через аспірантуру, здійснюється за науковими спеціальностями:

- 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія;

- 15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація.

Кафедра проводить підготовку: магістрів фармації – за спеціальністю «Загальна фармація».