Search

Кафедра фармацевтичної хімії заснована в Українському інституті удосконалення провізорів у 1938 р. з метою підвищення кваліфікації провізорів у галузі контролю якості лікарських засобів, яке до цього з 1933р. здійснювалося в Київському інституті підготовки та перепідготовки фармацевтичних кадрів.

З 1933 до 1937 року здійснено перехід Інституту удосконалення провізорів до складу Київського інституту удосконалення лікарів і з 1938 року розпочалася повномасштабна робота з післядипломної підготовки провізорів. У воєнні роки, з 1941 по вересень 1944 року кафедра не функціонувала і відновила свою діяльність восени 1944 р. З 1953 по 1956 роки до кафедри фармацевтичної хімії була приєднана кафедра фармакогнозії, яка з 1956 р. до 1989 р. стала окремою кафедрою фармакогнозії і фармакології.  З 1989 по 1992 роки до складу кафедри входив курс клінічної фармакології. У 1992 р. кафедра фармацевтичної хімії реорганізована в кафедру фармацевтичної хімії і фармакогнозії. У 2008 р. кафедру перейменовано на кафедру контролю якості і стандартизації лікарських засобів.

Кафедра базується в адміністративному корпусі академії, має власні та закріплені за нею аудиторії, приміщення для лабораторних занять, наукової роботи, устаткована апаратурою для навчального процесу та наукових досліджень, в тому числі комп’ютерною і мультимедійною технікою. 

Перший завідувач кафедри – член-кореспондент НАН УРСР, доктор хімічних наук, професор Фіалков Я.А. (1938–1954). В послідуючі роки кафедру очолювали кандидати фармацевтичних наук, доценти Шостаков Д.А. (1953–1954), Шах Ц.Л. (1955–1963), Каган Ф.Є. (1963–1965), заслужений діяч науки і техніки України, доктор хімічних наук, професор Максютіна Н.П. (1966–1992), доктор фармацевтичних наук, професор Гриценко О.М. (1992−2004), заслужений працівник фармації України, доктор фармацевтичних наук, професор Ветютнева Н.О. (2004−2018). З вересня 2018 року дотепер кафедру очолює кандидат фармацевтичних наук, доцент Убогов С.Г.

 

Професор Фіалков Я.А. 

(перший завідувач кафедри 1938–1954)

 

Професор Максютіна Н.П. 

 (завідувач кафедри 1966–1992) 


Професор Гриценко О.М.

(завідувач кафедри 1992-2004)


Професор Ветютнева Н.О.

(завідувач кафедри 2004–2018)

Тривалий час на кафедрі працювали член-кореспондент НАН України, професор Фіалков Я.А., заслужений діяч науки і техніки України, професор Максютіна Н.П., заслужений працівник фармації України, професор Ветютнева Н.О., професори Гриценко О.М., Городинська В.Я., Войтенко Г.М., Борщевська М.І., доценти Каган Ф.Є., Мітченко Ф.А., Кириченко Л.О., Іванісенко В.Г., Перевозченко І.І., Кобзар А.Я., Добровольський Ю.М., Степаненко В.В., Янішевська Н.О., Баланда П.П., Мощич О.П., Когет Т.О., асистент Римар М.В. Нині на кафедрі працюють: завідувач кафедри – доцент Убогов С.Г., професори Буднікова Т.М., Гриценко О.М., доценти Тодорова В.І., Пилипчук Л.Б., старші викладачі – Федорова Л.О., Радченко А.П., викладач Пилипенко Г.Г., старші лаборанти – Квітницька О.Ю., Оріховська Л.Ю., лаборанти – Ковальчук Л.Г., Павленко Т.Г.

 

ПОЛОЖЕННЯ

про кафедру контролю якості і стандартизації лікарських засобів

Положення про кафедру Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика (далі – НМАПО імені П.Л. Шупика) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Закону України «Про вищу освіту», Статуту НМАПО імені П.Л. Шупика, Типового положення про кафедру, затвердженого вченою радою НМАПО імені П.Л. Шупика 09 вересня 2015 року і регламентує порядок та визначає основні напрями діяльності кафедри контролю якості і стандартизації лікарських засобів як базового структурного підрозділу, в якому здійснюється післядипломна підготовка випускників вищих медичних і фармацевтичних навчальних закладів (далі – ВМФНЗ).

1.Загальні положення

1. Кафедра контролю якості і стандартизації лікарських засобів - це базовий структурний підрозділ НМАПО імені П.Л. Шупика, що проводить освітню, методичну та наукову діяльність за спеціальностями «Аналітично-контрольна фармація», «Загальна фармація», «Клінічна фармація» і міжгалузевою групою спеціальностей з питань лікознавства, у тому числі фітотерапевтичних та гомеопатичних лікарських засобів.

Кафедра контролю якості і стандартизації лікарських засобів проводить післядипломну підготовку випускників ВМФНЗ в інтернатурі; веде наукову, науково-технічну та міжнародну діяльність за певним напрямом, здійснює підготовку науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.

Кафедра контролю якості і стандартизації лікарських засобів також бере участь у безперервному професійному розвитку провізорів та лікарів шляхом проведення довго- і короткотривалих циклів тематичного удосконалення, інформації та стажування, інших видів очного і заочного (дистанційного) навчання.

2. Кафедра контролю якості і стандартизації лікарських засобів у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково – технічну діяльність», «Про охорону праці», «Про звернення громадян», Положенням про спеціалізацію (інтернатуру) вищих медичних і фармацевтичних закладів освіти ІІІ - ІV рівня акредитації, наказами Міністерством охорони здоров’я та Міністерством освіти і науки України, Правилами внутрішнього розпорядку НМАПО імені П.Л. Шупика, Статутом НМАПО імені П.Л. Шупика, наказами ректора, рішеннями вченої ради НМАПО імені П.Л. Шупика, медико-профілактичного і фармацевтичного факультету, іншими нормативними документами та цим Положенням.

3. Кафедра створюється, реорганізується та ліквідується наказом ректора на підставі рішення вченої ради НМАПО імені П.Л. Шупика за поданням вченої ради медико-профілактичного і фармацевтичного факультету та погодженням з Міністерством охорони здоров’я України.

4. Створення, реорганізація або ліквідація кафедри здійснюються після закінчення навчального року.

5. Кафедра створюється за умови, якщо до її складу входить не менше п’яти науково-педагогічних працівників, для яких кафедра є основним місцем роботи, і не менш як три з них мають науковий ступінь або вчене (почесне) звання.

6. Кафедра входить до складу медико-профілактичного і фармацев-тичного факультету.

7. Кафедра підпорядковується ректору НМАПО імені П.Л. Шупика та декану медико-профілактичного і фармацевтичного факультету.

8. Робота кафедри здійснюється відповідно до плану роботи на навчальний рік за напрямками діяльності: освітньої, методичної, наукової та організаційної.

9. Контроль за діяльністю кафедри здійснює ректор НМАПО імені П.Л. Шупика та декан медико-профілактичного і фармацевтичного факультету.

2. Склад і структура кафедри

1. До складу кафедри контролю якості і стандартизації лікарських засобів входять: завідувач, науково-педагогічні працівники (професори, доценти, старші викладачі, викладачі, асистенти), магістранти, аспіранти, докторанти, навчально-допоміжний персонал, інші працівники, які забезпечують діяльність кафедри.

2. Кафедра контролю якості і стандартизації лікарських засобів має аудиторії, навчально-методичний кабінет, навчальні лабораторії, що забезпечують навчальний процес, навчальні кімнати, що забезпечують навчальний процес, лабораторії тощо.

3. Структура кафедри затверджується ректором НМАПО імені П.Л. Шупика.

4. Штатна чисельність науково-педагогічних працівників кафедри визначається на кожен навчальний рік і затверджується ректором на початок навчального року. Протягом навчального року можливі зміни чисельності науково-педагогічних працівників кафедри відповідно до зміни контингенту слухачів і осіб, які навчаються в НМАПО імені П.Л. Шупика, та зміни обсягу і характеру навчального навантаження.

5. Штатна чисельність навчально-допоміжного персоналу кафедри визначається штатним розписом НМАПО імені П.Л. Шупика.

6. До роботи на кафедрі можуть залучатися науково-педагогічні працівники, висококваліфіковані спеціалісти за сумісництвом або з погодинною формою оплати праці. Сумісниками можуть бути особи, які не є працівниками НМАПО імені П.Л. Шупика (зовнішні сумісники).

На кафедрі повинно бути не більше 25% сумісників від загальної кількості штатних (бюджетних) ставок працівників кафедри, включаючи викладачів з погодинною формою оплати праці.

7. Права і обов’язки, а також професійні вимоги до науково-педагогічних працівників встановлюються відповідною посадовою інструкцією.

Посадові інструкції розробляються адміністрацією НМАПО імені П.Л. Шупика відповідно до діючого законодавства. Посадові інструкції містять конкретний перелік посадових обов’язків працівників з урахуванням посади, особливостей організації праці та управління, їх прав, відповідальності та компетентності.

8. Прийняття на посади та звільнення з посад працівників кафедри здійснюється відповідно до чинного законодавства.

9. Усі працівники кафедри користуються правами, передбаченими законодавством України, Правилами внутрішнього розпорядку НМАПО імені П.Л. Шупика та Статутом НМАПО імені П.Л. Шупика.

3. Управління та організація роботи кафедри

1. Керівництво кафедрою контролю якості і стандартизації лікарських засобів здійснює завідувач кафедри, який не може перебувати на посаді більш як два строки.

Керівник кафедри повинен мати науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю кафедри.

Керівник кафедри контролю якості і стандартизації лікарських засобів обирається за конкурсом таємним голосуванням вченою радою НМАПО імені П.Л. Шупика строком на п’ять років з урахуванням пропозицій трудового колективу медико-профілактичного і фармацевтичного факультету та кафедри. Ректор НМАПО імені П.Л. Шупика укладає із завідуючим кафедри контракт.

2. Завідувач кафедри контролю якості і стандартизації лікарських засобів забезпечує організацію освітнього процесу, виконання навчальних планів і програм за спеціальностями та видами навчання, здійснює контроль за якістю викладання навчальних дисциплін, навчально-методичною та науковою діяльністю науково-педагогічних працівників.

3. Після закінчення терміну обрання, завідувач кафедри звітує перед кафедрою і вченою радою НМАПО імені П.Л. Шупика про свою діяльність за виборний період.

4. Завідувач кафедри контролю якості і стандартизації лікарських засобів може бути звільнений з посади до закінчення терміну обрання у випадках, передбачених законодавством України.

5. Діяльність кафедри здійснюється на підставі річного плану роботи та перспективної програми її розвитку, що відповідає профілю кафедри та охоплює напрями і завдання, зазначені в п.4 цього Положення. Завдання кафедри можуть змінюватися відповідно до вимог часу.

План роботи обговорюється і схвалюється на засіданні кафедри, підписується завідувачем кафедри та затверджується деканом медико-профілактичного і фармацевтичного факультету.

Зміни та доповнення до плану роботи кафедри вносяться після їх схвалення на засіданні кафедри.

6. Основні питання діяльності кафедри обговорюються на засіданнях кафедри, рішення якого є обов’язковим для всіх її працівників.

7. В засіданні кафедри бере участь весь склад кафедри.

Засідання кафедри вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше ніж 2/3 складу її працівників.

8. Засідання кафедри проводяться відповідно до плану роботи кафедри, однак не рідше ніж один раз на місяць під головуванням завідувача кафедри або особи, яка призначена завідувачем кафедри .

Позачергове засідання кафедри може бути скликане за ініціативою не менше 1/3 постійного складу кафедри або за рішенням завідувача кафедри.

9. Рішення кафедри приймаються, як правило, відкритим голосуванням простою більшістю голосів. При однаковій кількості голосів голос завідувача кафедри є вирішальним. Працівники кафри, які працюють за сумісництвом і на умовах погодинної оплати праці, мають право дорадчого голосу.

Рішення кафедри вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало понад 50 % присутніх на засіданні.

10. Засідання кафедри оформлюється протоколом, який підписується завідувачем кафедри та секретарем.

11. На засідання кафедри можуть бути запрошені працівники адміністрації, інших кафедр і вищих навчальних закладів, підприємств, установ та організацій.

12. Протоколи засідань кафедри повинні відображати реальність і конкретність прийнятих рішень, їх реалізацію.

Відповідно до номенклатури справ НМАПО імені П.Л. Шупика, протоколи засідань кафедри зберігаються протягом трьох років на кафедрі, потім передаються до архіву НМАПО імені П.Л. Шупика для зберігання.

4.Основні напрямки та завдання діяльності кафедри

1. Кафедра контролю якості і стандартизації лікарських засобів проводить в повному обсязі освітню, методичну та наукову діяльність за спеціальностями «Аналітично-контрольна фармація», «Загальна фармація», «Клінічна фармація» і міжгалузевою групою спеціальностей з питань лікознавства, у тому числі фітотерапевтичних та гомеопатичних лікарських засобів.

2. Основними напрямками діяльності кафедри є:

-

навчальна робота;

-

методична робота;

-

наукова та науково - інноваційна робота;

-

організаційна робота;

-

міжнародна діяльність.

3. Основні завдання кафедри

У навчальній роботі:

1) організація та проведення освітнього процесу за певними формами навчання (очна (денна), заочна (дистанційна)), формами організації освітнього процесу (навчальні заняття, самостійна робота, практична підготовка тощо) і видами навчальних занять (лекції, практичні, семінарські та індивідуальні заняття, консультації) з навчальних дисциплін кафедри відповідно до навчального плану та програми певної спеціальності;

2) забезпечення високої якості освітнього процесу відповідно до стандартів вищої освіти та нормативних документів з організації освітнього процесу;

3) удосконалення змісту навчання з врахуванням сучасних досягнень науки та техніки;

4) провадження прогресивних методів викладання та сучасних інформаційних технологій навчання;

5) проведення базового контролю, підсумкового піврічного і річного контролю рівня підготовки інтернів у кінці циклу навчання на кафедрі, організація і участь у проведенні їх атестації;

6) організація базового проміжного, підсумкового контролю рівня підготовки слухачів та їх атестації;

7) удосконалення методів оцінювання якості освітнього процесу;

8) реалізація освітньо-професійних програм, навчальних планів підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців;

9) викладання дисциплін на високому рівні, проведення всіх видів навчальних занять, передбачених навчальним планом;

10) підготовка та систематичне оновлення методичного забезпечення освітньої діяльності за всіма видами навчання;

11) вивчення, узагальнення та розповсюдження передового педагогічного досвіду фармацевтичної і лікувальної практики з метою підвищення наукового рівня, професійної культури та педагогічної майстерності науково-педагогічних працівників кафедри;

12) керівництво виконанням кандидатських дисертаційних досліджень, консультування докторантів, рецензування, обговорення представлених досліджень на засіданнях кафедри та міжкафедральних семінарах;

13) забезпечення керівників інтернів на базах стажування навчально-методичними матеріалами за спеціальністю;

14) забезпечення слухачів навчально-методичними матеріалами за спеціальністю;

15) виїзди на бази стажування для надання методичної і консультативної допомоги керівникам інтернів, проведення семінарів, участь у заліках тощо;

16) залучення фахівців з бази стажування до участі в роботі атестаційної комісії;

17) систематичне інформування керівників баз стажування, головних спеціалістів усіх рівнів, деканату, відділення інтернатури про організацію та якість практичної підготовки інтернів для вжиття відповідних заходів, спрямованих на покращення підготовки;

18) сприяння підвищенню фахової кваліфікації керівників інтернів на базах стажування за спеціальністю кафедри та суміжними дисциплінами;

19) проведення анкетування осіб, які навчаються на кафедрі, щодо якості навчання на кафедрі та базі стажування. Аналіз результатів анкетування;

20) надання консультативно-методологічної допомоги закладам охорони здоров’я та фармацевтичним підприємствам за профілем кафедри (у разі їх звернення).

У методичній роботі:

1) розроблення варіативних складових стандартів освіти, навчальних планів і програм згідно зі стандартами вищої освіти та з урахуванням мобільності системи освіти;

2) розроблення навчальних планів та програм, інформаційного та навчально-методичного їх забезпечення;

3) розроблення, обговорення і затвердження методичних розробок та матеріалів лекцій, практичних і семінарських занять з інтернами у відповідності з типовими навчальними планами і програмами та навчальними планами і програмами, затвердженими вченою радою НМАПО імені П. Л. Шупика;

4) розроблення засобів контролю для всіх видів занять за всіма формами навчання для поточного та підсумкового контролів;

5) розроблення ілюстративних матеріалів для навчальних занять;

6) проведення заходів з підвищення педагогічної майстерності науково-педагогічних працівників;

7) розроблення та впровадження в освітній процес комп’ютерного програмного забезпечення навчальних планів та технічних засобів навчання.

У науковій та науково-інноваційній роботі:

1) підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації (підготовка аспірантів, докторантів, підготовка до захисту кандидатських і докторських дисертацій; надання рекомендацій до вступу до аспірантури та докторантури; затвердження тем дисертацій; попередня атестація аспірантів; попередня рекомендація завершених дисертацій до захисту);

2) обговорення та висунення кандидатів на отримання вчених і почесних звань;

3) організаційне забезпечення по підготовці та виданню публікацій (монографії, довідники, стандарти, наукові журнали, статті, доповіді тощо). Експертиза та рецензування авторефератів, дисертацій, наукових видань, статей тощо;

4) планування, організація та здійснення наукової діяльності за держбюджетною тематикою, за заявками підприємств організацій; замовленнями міністерств і відомств;

5) планування та організація наукової роботи науково-педагогічних працівників у межах основного робочого часу;

6) підготовка охоронних документів на об’єкти інтелектуальної власності;

7) організація, проведення та участь у наукових конференціях, виставках;

8) ефективне використання творчого потенціалу науково-педагогічних і наукових працівників кафедри у вирішенні актуальних проблем науки і техніки.

9) залучення інтернів, магістрантів, аспірантів, докторантів до науково-дослідної роботи; формування навиків самостійної роботи з науковою літературою, здатності до аналізу й узагальнення матеріалу,

В організаційній роботі:

1) планування підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, впровадження результатів у освітній процес;

2) формування кадрового складу та штатного розпису в межах затверджених фондів і нормативів для всіх категорій працівників кафедри;

3) формування робочих циклів спільно з деканатом медико-профілактичного і фармацевтичного факультету та навчальним відділом;

4) створення умов для професійного росту працівників кафедри, задоволення потреб особистості в інтелектуальному, культурному, моральному та фізичному розвитку;

5) організація та контроль проведення науково-педагогічними працівниками кафедр занять, практик тощо;

6) участь у підготовці фахівців вищої кваліфікації через аспірантуру, докторантуру, стажування, розгляд і рекомендації до захисту кандидатських та докторських дисертацій;

7) підготовка ліцензійних та акредитаційних справ з напрямів підготовки і спеціальностей;

8) встановлення творчих зв’язків з вищими навчальними закладами, галузевими організаціями, підприємствами, науково-дослідними інститутами, іншими підприємствами та організаціями незалежно від форм власності (у тому числі з іноземними);

9) виконання планів міжнародного співробітництва НМАПО імені П.Л. Шупика або медико-профілактичного і фармацевтичного факультету із зарубіжними партнерами в галузі освітньої та наукової роботи відповідно до угод, що укладаються НМАПО імені П.Л. Шупика або за її дорученням медико-профілактичним і фармацевтичним факультетом.

10) сприяння в перепідготовці та підвищенні кваліфікації науково-педагогічних працівників кафедри та контроль цих заходів;

11) організація та проведення методичних, науково-методичних та наукових семінарів, конференцій тощо;

12) організація заходів із залученням осіб на післядипломну підготовку та підвищення кваліфікації;

13) організація висвітлення результатів діяльності кафедри на інформаційних стендах;

14) організовує створення і супроводження сторінки кафедри на веб-сайті НМАПО імені П.Л. Шупика;

15) організація наповнення змістом, повнотою та актуальністю сторінки кафедри на веб-сайті НМАПО імені П.Л. Шупика та інших інформаційних ресурсів, які створені для висвітлення та супроводження діяльності кафедри в мережі Інтернет;

16) участь працівників кафедри у роботі експертних рад, комісій, робочих груп МОН та МОЗ України, НМАПО імені П.Л. Шупика, медико-профілактичного і фармацевтичного факультету, спеціалізованих радах із захисту дисертацій доктора та/або кандидата наук;

17) підготовка матеріалів та визначення рейтингу науково-педагогічних працівників кафедри та НМАПО імені П.Л. Шупика в цілому;

18) підготовка, рецензування і видання навчальної, наукової, методичної літератури (підручників, навчальних посібників, довідників, методичних розробок, рекомендацій, вказівок тощо);

19) розвиток матеріально-технічної бази кафедри;

20) здійснення постійного зв’язку і регулярного контролю за роботою баз стажування інтернів, які закріплені за кафедрою;

21) організація взаємодії з іншими навчальними закладами, проведення спільних засідань кафедр, круглих столів, підготовка та видання наукової та навчально-методичної літератури;

22) виконання законодавства України з охорони праці.

У міжнародній діяльності:

1) розробка та реалізація комплексу заходів з інтеграції в міжнародний освітньо-науковий простір;

2) розвиток різних форм співпраці з вищим навчальними закладами, підприємствами, установами, організаціями, фірмами тощо;

3) участь у виконанні науково-технічних робіт та замовлення або за участю іноземних партнерів;

4) організація, участь у міжнародних конференціях, семінарах, конкурсах, виставках;

5) організація зв’язків з іноземними випускниками (аспірантами), підтримка бази даних іноземних випускників (аспірантів) кафедри;

6) участь у виконанні міжнародних проектів, програм;

7) сприяння вивченню та використанню науково-педагогічними і науковими працівниками іноземних мов;

8) забезпечення надходжень від різних форм зовнішньо-економічної діяльності.

5. Функції кафедри

1. Кафедра виконує організаційні функції щодо освітнього процесу, здійснює методичну, наукову та міжнародну діяльність.

6. Контроль за діяльністю кафедри

1. Контроль за діяльністю кафедри здійснює декан медико-профілактичного і фармацевтичного факультету та його заступник.

2. Контроль за діяльністю кафедри та перевірка певних видів роботи кафедри може здійснюватися навчальним відділом за рішенням ректора або проректорів за напрямами діяльності, іншими посадовими особами та структурними підрозділами НМАПО імені П.Л. Шупика.

3. Завідувач кафедри організовує систематичну перевірку виконання планів роботи кафедри та науково-педагогічних працівників, наказів ректора, рішень вченої ради НМАПО імені П.Л. Шупика й медико-профілактичного і фармацевтичного факультету тощо.

Інформує на засіданні кафедри про виконання прийнятих рішень.

4. Завідувач кафедри звітує про свою діяльність перед кафедрою, вченою радою медико-профілактичного і фармацевтичного факультету та НМАПО імені П.Л. Шупика.

7. Номенклатура справ (основна документація кафедри)

1. Кафедра повинна мати документацію, що відображає зміст, організацію та методику проведення освітнього процесу.

Основна документація кафедри затверджується наказом ректора НМАПО імені П.Л. Шупика.

2. На кафедрі складається, ведеться та зберігається документація відповідно до номенклатури справ кафедри. Номенклатура справ кафедри затверджується наказом ректора.

8. Права

Кафедра для здійснення поставлених перед нею завдань має право:

1) Визначати зміст освіти з урахуванням державних стандартів та освітньо-професійних програм.

2) Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо вдосконалення освітнього процесу, наукової та методичної роботи кафедри.

3) Брати участь у підготовці проектів наказів, розпоряджень, інструкцій і інших документів, пов’язаних з діяльністю кафедри.

4) Брати участь в обговоренні найважливіших питань навчальної, наукової і виробничої діяльності медико-профілактичного і фармацевтичного факультету, здійснювати управлінські функції через органи самоврядування медико-профілактичного і фармацевтичного факультету НМАПО імені П.Л. Шупика.

5) Користуватися кабінетами, аудиторіями, читальним залом, бібліотекою НМАПО імені П.Л. Шупика.

6) Вносити пропозиції про поліпшення змісту типових навчальних планів програм інтернатури (спеціалізації) зі спеціальностей «Загальна фармація», «Клінічна фармація», спеціалізації та передатестаційної підготовки за спеціальністю «Аналітично-контрольна фармація», визначати зміст навчальних планів і програм циклів тематичного удосконалення для провізорів і лікарів, стажування для провізорів за спеціальностями «Загальна фармація», «Аналітично-контрольна фармація».

7) Брати участь у діяльності міжнародних організацій.

8) Виконувати роботу по відкриттю нових спеціальностей за напрямом діяльності кафедри,

9) Користуватись іншими правами, передбаченими Статутом НМАПО імені П.Л. Шупика.

10) Працівники кафедри мають право на підвищення кваліфікації, індивідуальну та педагогічну, наукову та виробничу діяльність, роботу за сумісництвом відповідно до чинного законодавства України.

9. Відповідальність

Кафедра несе колективну відповідальність за:

1. Невчасне і неналежне виконання покладених на неї завдань і функцій.

2. Невикористання наданих їй прав.

3. Недотримання вимог чинного законодавства та внутрішніх організаційно-нормативних документів при здійсненні функцій, покладених на кафедру.

4. Недостовірність відомостей, статистичної звітності та інформації з питань, що належать до компетенції кафедри.

5. Працівники кафедри несуть відповідальність за збереження майна НМАПО імені П.Л. Шупика в межах установленої діяльності.

6. Дотримання законів України, Статуту НМАПО імені П.Л. Шупика, Правил внутрішнього розпорядку НМАПО імені П.Л. Шупика та інших нормативних актів, а також цього Положення.

10. Взаємовідносини з іншими структурними підрозділами

1. Для виконання прав та обов’язків кафедра взаємодіє:

1) з керівництвом НМАПО імені П.Л. Шупика – з питань організації та планування освітнього процесу, навчальної, методичної і наукової (науково-дослідної) роботи, звітності та якості навчальної, методичної і наукової діяльності;

2) з деканатом медико-профілактичного і фармацевтичного факультету - з питань забезпечення всіх напрямів діяльності кафедри;

3) з іншими кафедрами – з питань обміну досвідом організації освітнього процесу використання навчально-наукової бази, проведення комплексних наукових досліджень;

4) з навчальним відділом - з питань розподілу навчального навантаження між науково-педагогічними працівниками кафедри, планів комплектування кафедри, складання робочих планів циклів післядипломної підготовки та підвищення кваліфікації, контролю їх виконання тощо;

5) з науковим відділом – з питань ефективного використання творчого потенціалу науково-педагогічних працівників у вирішенні актуальних проблем науки та техніки згідно плану наукової діяльності кафедри;

6) з відділом кадрів – з питань оформлення трудових правовідносин;

7) з органами студентського самоврядування для удосконалення навчального процесу, підвищення його якості, забезпечення виховання духовності та культури, формування активної соціальної позиції тих, хто навчається;

8) з іншими структурним підрозділами НМАПО імені П.Л. Шупика – в межах покладених на кафедру функцій.

2. Взаємодія з робочими та колегіальними органами НМАПО імені П.Л. Шупика:

1) завідувач кафедри бере участь у роботі вченої ради НМАПО імені П.Л. Шупика, вченої ради факультету, екзаменаційних комісій НМАПО імені П.Л. Шупика;

2) працівники кафедри представленні у вищому колегіальному органі громадського самоврядування НМАПО імені П.Л. Шупика.

11. Прикінцеві положення

11.1. Це Положення затверджене вченою радою НМАПО імені П.Л. Шупика 16 грудня 2015 року (протокол № 10).

11.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться і затверджуються в тому порядку, що й саме Положення.

11.3. Положення набирає чинності з моменту його затвердження вченою радою НМАПО імені П.Л. Шупика.

 

 

Завідувач кафедри контролю якості і

стандартизації лікарських засобів                                                    професор Н.О. Ветютнева