Search

На кафедрі проводяться цикли: 

Передатестаційні за спеціальностями:

«Клінічна імунологія» (1 міс)

«Алергологія» (1 міс)

«Лабораторна імунологія» (1 міс) 

Тематичного удосконалення:

«Клінічна імунологія і алергологія» (1 міс, 0,5 міс)

«Імунотерапія при запальних і алергічних захворюваннях» (1 міс,0,5 міс)

 «Лабораторна імунологія» (1 міс)

«Невідкладні алергологічні стани в лікарській практиці» (0,5 міс)

«Вибранні питання клінічної імунології» (0,5 міс, 0,25 міс)

«Вибранні питання імунології» (0,5 міс, 0,25 міс)

«Вибранні питання алергології» (0,5 міс, 0,25 міс)

«Алергологія: нові методи діагностики, лікування, алергенспецифічної імунотерапії, імунореабілітації та профілактики» (1 міс, 0,5 міс, 0,25 міс)

«Актуальні питання алергології» (1 міс)

«Актуальні питання клінічної імунології та алергології» (очно-заочний з елементами дистанційного навчання) (1 міс) 

Навчання на циклі тематичного удосконалення  на умовах платних освітніх послуг «Застосування методів гірудотерапії в медичній практиці» (1 міс, 0,5 міс) 

НАВЧАННЯ НА УМОВАХ ПЛАТНИХ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ  НА ЦИКЛАХ ЗА ІНДИВІДУАЛЬНИМ ПЛАНОМ:

Спеціалізації  за спеціальностями:

«Клінічна імунологія» (2 міс)

«Алергологія» (2 міс)

«Лабораторна імунологія» (2 міс) 

Стажування для лікарів, які підтверджують звання лікаря-фахівця за спеціальностями:

 «Алергологія» (1 міс)

 «Клінічна імунологія» (1 міс)

 «Лабораторна імунологія» (1 міс) 

Підготовка клінічних ординаторів і аспірантів:

з початку існування кафедра займається підготовкою клінічних ординаторів за спеціальностями «Алергологія», «Клінічна імунологія» і аспірантів за спеціальностями  «Алергологія і імунологія», у тому числі іноземних громадян.

Усі співробітники кафедри на чолі із завідувачем професором, д.мед.н., професором Літус Віктором Івановичем регулярно підвищують свою кваліфікацію шляхом проходження різноманітних циклів, курсів тощо.

Співробітниками кафедри сумісно із співавторами були видані  підручники, монографії, навчальні посібники, практичні посібники:

Список основної літератури:

 1. Наказ МОЗ України №422 від 19.11.2002. «Про подальший розвиток клінічної імунології в Україні».
 2. Наказ МОЗ України №626 від 08.10.2007. «Про затвердження клінічних протоколів надання медичної допомоги хворим з імунними захворюваннями».
 3. Наказ МОЗ України №99 від 02.03.2007. «Про затвердження Гігієнічного нормативу "Перелік промислових алергенів».
 4. Наказ МОЗ України №441 від 04.07.2006. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ «Організація і проведення імунологічного моніторингу за інфекціями, які контролюються засобами специфічної профілактики (дифтерія, правець, кашлюк та кір)».
 5. Наказ МОЗ України від 30.12.2015 № 916 «Медикаментозна алергія, включаючи анафілаксію».
 6. Актуальні питання алергології в практиці сімейного лікаря. Навчальний посібник для лікарів – інтернів і лікарів слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти. За редакцією академіка НАМН України, професора Вороненко Ю.В., проф. Шекери О.Г., проф. Кузнецової Л.В. – К.:Видавець Заславський О.Ю., 2016. – 324 с. (Серія «Сімейна медицина»).
 7. Анафілаксія. - Монографія за редакцією проф. Кузнецової Л.В., проф. Бабаджана В.Д., проф. Зайкова С.В. та співавторів. - Київ. - 2014. - 228 с.
 8. Літус В.І., Чайковський Ю.Б. Система імунітету за умов мікромеркуріалізму та його корекції. – Монографія. - Київ, ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2013. – 294 с.
 9. Імунологія. - Національний підручник за загальною редакцією проф. Кузнецової Л.В., проф. Бабаджана В.Д., – Київ. - 2015. - 563 с.
 10. Клінічна та лабораторна імунологія. - Національний підручник //За загальною редакцією доктора медичних наук, професора Кузнецової Л.В., доктора медичних наук, професора Бабаджана В.Д., доктора медичних наук, професора Фролова В.М. – К.ООО.: “Полиграф плюс”. - Київ. -  2012. – 922 с.: ил.
 11. Клінічна імунологія та алергологія. - Навчальний посібник медичних ВНЗ ІV рівня акредитації та медичних факультетів університетів (за редакцією: член-кореспондента АМНУ, д.м.н., професора О.М.Біловола, д.м.н., професора П.Г.Кравчуна, д.м.н., професора В.Д.Бабаджана. д.м.н., професора Л.В.Кузнецової). - Рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України як навчальний посібник для студентів вищих медичних закладів ІV рівня акредитації (протокол № 4 від 01.10.2010) – Харків “Гриф”. - 2011. – 550 с.
 12. Immunology IV. Clinical Applicationin Health and Disease. – Josef A. Bellanti., Alejandro Escobar-gutierrez., Gerge C.Tsokos. – Bethesda, Meryland. – 2012. – 1064 p.
 13. 13. PuntStranford S.,  Jones P.,  Owen J.  Kuby Immunology,  2018.  Edition: 8th, publisher: W. H. Freeman,  language: english,  pages: 1905.
 14. 14. Actor Introductory Immunology: Basic Concepts for Interdisciplinary Applications,  2019.  Edition: 2nd Edition, publisher: Academic Press / Elsevier, language: english, pages: 196.
 15. 15. Das Jayaprakash C. Systems Immunology: An Introduction to Modeling Methods for Scientists, 2019. Publisher: CRC Press,  language: english, pages: 355.

Список рекомендованої літератури:

 1. Клінічна та лабораторна імунологія. Національний підручник //за заг. ред. д.мед.н., проф. Кузнецової Л.В., д.мед.н., проф. Бабаджана В.Д., д.мед.н., проф. Фролова В.М. – К. ООО. “Полиграф плюс” – Київ, 2012. – 922с.
 2. Наглядная иммунология. // под ред. Г. – Р. Бурмейстера, А. Пецутто. Пер. с англ. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2009. – 320 с.: ил.– (Наглядная медицина).
 3. Клиническая иммунология  и  аллергология:  Учебное  пособие // под  ред. А.В. Караулова. – М., Медицинское  информационное  агентство, 2002. – 651с.
 4. Барышников А.Ю., Шишкин Ю.В. Иммунологические проблемы апоптоза. – М.: Эдиториал УРСС, 2002. – 320 с.
 5. Белозеров Е.С. Болезни иммунной системы. – Элиста:АПП «Джангар», 2005 - 267 с.
 6. Иммунология и аллергология /Под ред.А.А.Воробьёва, А.С.Быкова, А.В.Караулова - М.:Практическая медицина, 2006.-288 с.
 7. Імунологія / пер. з польскої під ред. В.В.Чоп’як. – НОВА КНИГА. – 2004 – 660 с.
 8. Кишкун А.А. «Иммунологические и серологические исследования в клинической практике». – М.: «Мединформ агенство» - 2006. – 532 с.
 9. Стэнли М.Нагуа, М.Эрик Гершвин. Секреты аллергологии и иммунологии. – Перев. с англ.. //М.: “Издательство Бином”. – 2004. – 320 с.
 10. Клінічна імунологія та алергологія // Навчальний посібник за редакцією: член-кор. АМНУ, д.м.н., проф. О.М. Біловола, д.м.н., проф. П.Г. Кравчуна, д.м.н., проф. В.Д. Бабаджана, д.м.н., проф. Л.В. Кузнецової) – Харків “Гриф”, 2011. – 549с.

Список основної літератури:

 1. Наказ МОЗ України №422 від 19.11.2002. «Про подальший розвиток клінічної імунології в Україні».
 2. Наказ МОЗ України №626 від 08.10.2007. «Про затвердження клінічних протоколів надання медичної допомоги хворим з імунними захворюваннями».
 3. Наказ МОЗ України №99 від 02.03.2007. «Про затвердження Гігієнічного нормативу "Перелік промислових алергенів».
 4. Наказ МОЗ України №441 від 04.07.2006. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ „Організація і проведення імунологічного моніторингу за інфекціями, які контролюються засобами специфічної профілактики (дифтерія, правець, кашлюк та кір).
 5. Наказ МОЗ України від 30.12.2015 № 916 «Медикаментозна алергія, включаючи анафілаксію».
 6. Актуальні питання алергології в практиці сімейного лікаря. Навчальний посібник для лікарів – інтернів і лікарів слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти. За редакцією академіка НАМН України, професора Вороненко Ю.В., проф. Шекери О.Г., проф. Кузнецової Л.В. – К.:Видавець Заславський О.Ю., 2016. – 324 с. (Серія «Сімейна медицина»).
 7. Кузнецова Л.В., Бабаджан В.Д., Кравчун П.Г., та інші. Современные представления об этиологии и патогенезе полипозных риносинуситов, протекающих на фоне круглогодичного аллергического ринита. - Монография. – Киев, 2015 г. – 94 с.
 8. Анафілаксія. - Монографія за редакцією проф. Кузнецової Л.В., проф. Бабаджана В.Д., проф. Зайкова С.В. та інші. - Київ. - 2014. - 228 с.
 9. Літус В.І., Чайковський Ю.Б. Система імунітету за умов мікромеркуріалізму та його корекції. – Монографія. - Київ, ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2013. – 294 с.
 10. Кузнецова Л.В., Літус В.І., Бабаджан В.Д., та інші. Оцінка антигістамінних лікарських засобів при лікуванні хворих на алергодерматози //Методичні рекомендації. – Київ. - 2013. - 31 с.
 11. Імунологія. - Національний підручник за загальною редакцією Кузнецової Л.В., Бабаджана В.Д.,Літус В.І. – Київ. - 2015. - 584 с.
 12. Особливості діагностики та лікування кропив’янки в алергологічній практиці. – Монографія за редакцією професора Л.В.Кузнецової. – Київ. – 2012. - 68 с.
 13. Кузнецова Л.В., Бабаджан В.Д., Фролов В.М., та інші. Клінічна та лабораторна імунологія. - Національний підручник //За загальною редакцією доктора медичних наук, професора Кузнецової Л.В., доктора медичних наук, професора Бабаджана В.Д., доктора медичних наук, професора Фролова В.М. – К.ООО.: “Полиграф плюс”. - Київ. -  2012. – 922 с.: ил.
 14. Клінічна імунологія та алергологія. - Навчальний посібник медичних ВНЗ ІV рівня акредитації та медичних факультетів університетів (за редакцією: член-кореспондента АМНУ, д.м.н., професора О.М.Біловола, д.м.н., професора П.Г.Кравчуна, д.м.н., професора В.Д.Бабаджана. д.м.н., професора Л.В.Кузнецової). - Рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України як навчальний посібник для студентів вищих медичних закладів ІV рівня акредитації (протокол № 4 від 01.10.2010) – Харків “Гриф”. - 2011. – 550 с.
 15. Кузнецова Л.В., Назаренко О.П., Фролов В.М., та інші. Алгоритм відбору пацієнтів для алерген-специфічної імунотерапії (АСІТ). - Методичні рекомендації (85.11/213.11) – Київ. – 2011. –  31 с.
 16. Allergy. Official Journal of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI). – усі випуски та номери за 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011 pоки.
 17. Immunology. Official Journal of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI). – усі випуски та номери за 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011 pоки.
 18. Immunology IV. Clinical Applications in Health and Disease. – Josef A. Bellanti., Alejandro Escobar-Gutierrez., Gerge C.Tsokos. - Bethesda, Meryland. - 2012. -1064 p.
 19. 19. PuntStranford S.,  Jones P.,  Owen J.  Kuby Immunology,  2018.  Edition: 8th, publisher: W. H. Freeman,  language: english,  pages: 1905.
 20. 20. Actor Introductory Immunology: Basic Concepts for Interdisciplinary Applications,  2019.  Edition: 2nd Edition, publisher: Academic Press / Elsevier, language: english, pages: 196.
 21. 21. Das Jayaprakash C. Systems Immunology: An Introduction to Modeling Methods for Scientists, 2019. Publisher: CRC Press,  language: english, pages: 355.

 Список рекомендованої літератури:

 1. Клінічна імунологія та алергологія // Навчальний посібник за редакцією: член-кор. АМНУ, д.м.н., проф. О.М. Біловола, д.м.н., проф. П.Г. Кравчуна, д.м.н., проф. В.Д. Бабаджана, д.м.н., проф. Л.В. Кузнецової) – Харків “Гриф”, 2011. – 549с.
 2. Клінічна та лабораторна імунологія. Національний підручник //за заг. ред. д.мед.н., проф. Кузнецової Л.В., д.мед.н., проф. Бабаджана В.Д., д.мед.н., проф. Фролова В.М. – К. ООО. “Полиграф плюс” – Київ, 2012. – 922с.
 3. Наглядная иммунология. // под ред. Г. – Р. Бурмейстера, А. Пецутто. Пер. с англ. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2009. – 320 с.: ил.– (Наглядная медицина).
 4. Клиническая иммунология  и  аллергология:  Учебное  пособие //под  ред. А.В. Караулова. – М., Медицинское  информационное  агентство, 2002. – 651с.
 5. Михайленко А.А., Базанов Г.А. Профилактическая иммунология. – Москва-Тверь; ООО «Издательство «Триада», 2004. – 448 с.
 6. Алексеев Н.А. Клинические аспекты лейкопений, нейтропений и функциональных нарушений нейтрофилов – С.П.: Фолиант, 2002. – 416 с.
 7. Белозеров Е.С. Болезни иммунной системы. – Элиста:АПП «Джангар», 2005 - 267 с.
 8. Ковалёва О.Н. Ащеулова Т.В.Фактор некроза опухолей. Свойства и биологическая роль // Імунологія та алергологія. – 2002. - №4. – С.3-7
 9. Буглак Н.П., Вдовиченко Ю.П., Гуляр С.А., та інші (всего: 35 человек). Применение БИОПТРОН-ПАЙЛЕР-света в медицине. Лечение низкоинтенсивными поляризованными электромагнитными волнами оптико-инфракрасного диапазона. //Учебно-методическое руководство для врачей под ред. проф. С.А.Гуляра и проф.А.Л.Косаковского. Изд.2-е, дополненное. Рекомендовано Центральным методическим кабинетом по высшему медицинскому образованию МЗ Украины как учебно-методическое руководство для врачей-слушателей курсов повышения квалификации факультетов последипломно-го образования (протокол № 2 от 30.03.2004 г.) – Киев: Изд-во ИФБ НАН Украины и НМАПО МЗ Украины, 2011 – 256 с. , 34 илл., библ.117.

ІМУНОЛОГІЯ:

 1. Клиническая иммунология. //под ред.Соколова Е.И. – М.: «Медицина» - 1998. – 272 с.
 2. Бажора Ю.І. «Клінічна імунологія» - Одеса. Одеський державний медичний університет. – 2000. – 384 с.
 3. Клиническая иммунология. //под ред.Г.Лолора – младшего, Т.Фишера и Д.Адельмана. //перев.с англ. – М., Практика. – 2000. – 806 с.
 4. Ройт А., Бростроф Дж., Мейл Д. Иммунология //перев.с англ.- М.Мир – 2002. – 592 с.
 5. Белозеров Е.С. Болезни иммунной системы. – Элиста:  АПП «Джангар». – 2005. – 267 с.
 6. Драннік Г.М. Клінічна імунологія та алергологія. Підручник для студентів, лікарів – інтернів, алергологів, клінічних імунологів, лікарів інших спеціальностей.//Київ: «Здоров’я»  - 2006. – 888 с.
 7. Дранник Г.Н. Клиническая иммунология и аллергология. Пособие для студентов, врачей – интернов, иммунологов, аллергологов, врачей лечебного профиля всех специальностей. //Киев: Издательство ООО «Полиграф Плюс». – 2006. – 482 с.
 8. Казмірчук В.Є., Ковальчук Л.В. Клінічна імунологія та алергологія. – Підручник для студентів. – Нова Книга. – Вінниця. – 2006.
 9. Кишкун А.А. «Иммунологические и серологические исследования в клинической практике». – М.:Мединформ агенство. – 2006. – 532 с.
 10. Рабсон А. Основы медицинской иммунологии: перев. с англ.- М.Мир. – 2006. – 319 с.
 11. Хаитов Р.М. «Иммунология» учебник для медицинских вузов – М., Из-во «ГОЭТАР Медиа» - 2006 - + СD ROM
 12. Основы клинической иммунологии (учебное пособие для медицинских вузов) перев.с англ.Э.Чепель,М.Хайни, С.Мисбах, Н.Сновден. – М.: «ГОЭТАР – Медиа». – 2008. – 416 с.
 13. Біловол О.М., Кравчун П.Г., Бабаджан В.Д., Кузнецова Л.В., Циганенко А.Я., Савченко В.М., Ніколенко Є.Я., Залюбовська О.І., Лапшина Л.А., Шевченко О.С., Шелест О.М., Борзова О.Ю., Кожин М.І., Ломакіна О.В., Назар О.В., Сидоров О.П., Ольховський Д.В., Байбакова Ю.А., Галімова О.І., Риндіна Н.Г., Титова Г.Ю.,  Шумова Н.В.  Клінічна імунологія та алергологія. - Навчальний посібник медичних ВНЗ ІУ рівня акредитації та медичних факультетів університетів (за редакцією: член-кореспондента АМНУ, д.м.н., професора О.М.Біловола, д.м.н., професора П.Г.Кравчуна, д.м.н., професора В.Д.Бабаджана. д.м.н., професора Л.В.Кузнецової). -  Рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України як навчальний посібник для студентів вищих медичних закладів ІУ рівня акредитації (протокол № 4 від 01.10.2010) – Харків “Гриф” - 2011 – 550 с.
 14. Кузнецова Л.В., Бабаджан В.Д., Фролов В.М., Кравчун П.Г., Кузнецов Г.В., Прилуцький О.С., Гарник Т.П., Курченко А.І., Нагорний О.Є., Пілецький А.М., Гавриленко Т.І., Гуляр С.О., Осипова Л.С., Романюк Л.І., Касянчук Н.Ю., Назаренко О.П., Назар О.В., Кузнецов О.Г., Грем’яков В.О., Юркіна А.В. Клінічна та лабораторна імунологія. - Національний підручник //За загальною редакцією доктора медичних наук, професора Кузнецової Л.В., доктора медичних наук, професора Бабаджана В.Д., доктора медичних наук, професора Фролова В.М. - Рекомендовано та затверджено Міністерством освіти та науки України як Національний підручник для лікарів-інтернів, лікарів-слухачів вищих медичних закладів (факультетів) ІУ рівня акредитації та вищих  медичних закладів післядипломної освіти (лист № 1.4/18-Г-2951.1 від 30.12.2008 р.) – К.ООО. “Полиграф плюс” - Київ. -  2012 – 922 с.: ил.
 15. Наглядная иммунология. // Под ред. Г.-Р.Бурмейстера, А.Пецутто. / пер. с англ. – М. Бином. Лаборатория знаний, 2009. – 320 с.
 16. Імунологія//Національний підручник за загальною редакцією проф..Кузнецової Л.В.,проф.Бабаджана В.Д.,член –кор. НАМН України,проф..Харченко Н.В.//Київ 2013-563 с.
 17. Анафілаксія//Монографія за редакцією проф..Кузнецової Л.В.,проф..Бабаджана В.Д.,проф..Зайкова С.В.та співавторів//Київ 2014—228 с.

Список основної літератури:

 1. Наказ МОЗ України №422 від 19.11.2002. «Про подальший розвиток клінічної імунології в Україні».
 2. Наказ МОЗ України №626 від 08.10.2007. «Про затвердження клінічних протоколів надання медичної допомоги хворим з імунними захворюваннями».
 3. Наказ МОЗ України №99 від 02.03.2007. «Про затвердження Гігієнічного нормативу "Перелік промислових алергенів».
 4. Наказ МОЗ України №441 від 04.07.2006. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ „Організація і проведення імунологічного моніторингу за інфекціями, які контролюються засобами специфічної профілактики (дифтерія, правець, кашлюк та кір).
 5. Наказ МОЗ України від 30.12.2015 № 916 «Медикаментозна алергія, включаючи анафілаксію».
 6. Актуальні питання алергології в практиці сімейного лікаря. Навчальний посібник для лікарів – інтернів і лікарів слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти. За редакцією академіка НАМН України, професора Вороненко Ю.В., проф. Шекери О.Г., проф. Кузнецової Л.В. – К.:Видавець Заславський О.Ю., 2016. – 324 с. (Серія «Сімейна медицина»).
 7. Кузнецова Л.В., Бабаджан В.Д., Кравчун П.Г.,та інші. Современные представления об этиологии и патогенезе полипозных риносинуситов, протекающих на фоне круглогодичного аллергического ринита. - Монография. – Киев, 2015 г. – 94 с.
 8. Анафілаксія. - Монографія за редакцією проф. Кузнецової Л.В., проф. Бабаджана В.Д., проф. Зайкова С.В. та співавторів. - Київ. - 2014. - 228 с.
 9. Літус В.І., Чайковський Ю.Б. Система імунітету за умов мікромеркуріалізму та його корекції. – Монографія. - Київ, ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2013. – 294 с.
 10. Кузнецова Л.В., Літус В.І., Бабаджан В.Д., та інші. Оцінка антигістамінних лікарських засобів при лікуванні хворих на алергодерматози //Методичні рекомендації. – Київ. - 2013. - 31 с.
 11. Імунологія. - Національний підручник за загальною редакцією Кузнецової Л.В., Бабаджана В.Д.,Літус В.І. – Київ. - 2015. - 584 с.
 12. Особливості діагностики та лікування кропив’янки в алергологічній практиці. – Монографія за редакцією професора Л.В.Кузнецової. – Київ. – 2012. - 68 с.
 13. Клінічна та лабораторна імунологія. - Національний підручник //За загальною редакцією доктора медичних наук, професора Кузнецової Л.В., доктора медичних наук, професора Бабаджана В.Д., доктора медичних наук, професора Фролова В.М. – К.ООО.: “Полиграф плюс”. - Київ. -  2012. – 922 с.: ил.
 14. Клінічна імунологія та алергологія. - Навчальний посібник медичних ВНЗ ІV рівня акредитації та медичних факультетів університетів (за редакцією: член-кореспондента АМНУ, д.м.н., професора О.М.Біловола, д.м.н., професора П.Г.Кравчуна, д.м.н., професора В.Д.Бабаджана. д.м.н., професора Л.В.Кузнецової). - Рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України як навчальний посібник для студентів вищих медичних закладів ІV рівня акредитації (протокол № 4 від 01.10.2010) – Харків “Гриф”. - 2011. – 550 с.
 15. Кузнецова Л.В., Назаренко О.П., Фролов В.М., та інші.  Алгоритм відбору пацієнтів для алерген-специфічної імунотерапії (АСІТ). - Методичні рекомендації (85.11/213.11) – Київ. – 2011. –  31 с.
 16. Allergy. Official Journal of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI). – усі випуски та номери за 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011 pоки.
 17. Immunology. Official Journal of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI). – усі випуски та номери за 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011 pоки.
 18. Immunology IV. Clinical Applications in Health and Disease. – Josef A. Bellanti., Alejandro Escobar-Gutierrez., Gerge C.Tsokos. - Bethesda, Meryland. - 2012. -1064 p.
 19. Lopata A. L. Food Allergy: Molecular and Clinical Practice, 2017.  Edition:1, publisher: CRC Press, language: english, pages: 350 / 391.
 20. Singh  A. B. Allergy and allergen immunotherapy: new mechanisms and strategies, 2017.  Edition: 1, publisher: Apple Academic Press Inc, language: english, pages: 528.
 21. Chen J. K.,  Thyssen J. P. Metal Allergy, 2018. Edition:1st ed, publisher: Springer International Publishing, language: english, pages: 569.
 22. Fu L., Cherayil B. J., Shi H., Wang Y., Zhu Y. Food Allergy: From Molecular Mechanisms to Control Strategies, 2019. Edition: 1st ed, publisher: Springer Singapore,  language: english, pages: 224.
 23. Mahmoudi M., Ledford D. K., Craig T. Allergy and Asthma: The Basics to Best Practices, 2019. Publisher: Springer, language: english,  pages: 992.
 24. Namazy J. A., Schatz M. Asthma, Allergic and Immunologic Diseases During Pregnancy: A Guide to Management, 2019.  Edition: 1st ed,  publisher: Springer International Publishing,  language: english, pages: 256. 

Список рекомендованої літератури:

 1. Клінічна імунологія та алергологія // Навчальний посібник за редакцією: член-кор. АМНУ, д.м.н., проф. О.М. Біловола, д.м.н., проф. П.Г. Кравчуна, д.м.н., проф. В.Д. Бабаджана, д.м.н., проф. Л.В. Кузнецової) – Харків “Гриф”, 2011. – 549с.
 2. Клінічна та лабораторна імунологія. Національний підручник //за заг. ред. д.мед.н., проф. Кузнецової Л.В., д.мед.н., проф. Бабаджана В.Д., д.мед.н., проф. Фролова В.М. – К. ООО. “Полиграф плюс” – Київ, 2012. – 922с.
 3. Наглядная иммунология // под ред. Г. – Р. Бурмейстера, А. Пецутто. Пер. с англ. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2009. – 320 с.: ил.– (Наглядная медицина).
 4. Клиническая иммунология и аллергология. // Казмирчук В.Е., Ковальчук Л.В., Мальцев Д.В. – К.:Феникс, 2009. – 524с.
 5. Кузнецова Л.В., Литус В.И., Бабаджан В.Д., та інші. Современный взгляд на проблему гельминтозов // Практическое пособие. – К.: ТОВ «Видавництво «Юстон», 2018. – 64 с.
 6. Кузнецова Л.В., Бабаджан В.Д., Кравчун П.Г.,та інші. «Современные представления об этиологии и патогенезе полипозных риносинуситов, протекающих на фоне круглогодичного аллергического ринита». - Монография. - Киев – 2015 г. – 94 с.
 7. Бондаренко Т.М., Кузнецова Л.В., Літус В.І., та інші. Цілорічний алергічний риніт та гельмінтоз, клініко-імунологічні особливості перебігу, діагностичні і лікувальні алгоритми //Монографія. – К.:ТОВ «Видавництво «ЮСТОН», 2018. – 120 с.
 8. Вороненко Ю.В., Орабіна Т.М., Моісеєнко Р.О., Літус О.І., Бісюк Ю.А., Літус В.І., Долженко М.М., Несукай В.А., Дитятковська Є.М., Литвиненко Б.В., Гаврилюк О.В., Товкай О.А., Юзвенко Т.Ю., Маньковський Б.М., Кондрацька І.М. Клінічні рекомендації «Клінічні рекомендації по діагностиці та лікуванню пульмонологічних та алергологічних захворювань при наданні телемедичних послуг (для лікарів загальної практики – сімейної медицини)». - Версія № 1. Затверджено на засіданні комісії вченої ради НМАПО імені П.Л.Шупика з наукової роботи та інноваційній діяльності (протокол № 3 від 12.03.2019 р.) – 25 с.;
 9. Вороненко Ю.В., Орабіна Т.М., Моісеєнко Р.О., Літус О.І., Бісюк Ю.А., Літус В.І., Долженко М.М., Несукай В.А., Дитятковська Є.М., Литвиненко Б.В., Гаврилюк О.В., Товкай О.А., Юзвенко Т.Ю., Маньковський Б.М., Кондрацька І.М. Клінічні рекомендації «Клінічні рекомендації по діагностиці та лікуванню дерматологічних захворювань при наданні телемедичних послуг (для лікарів загальної практики – сімейної медицини)». - Версія №1. Затверджено на засіданні комісії вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика з наукової  роботи  та  іноваційній діяльності (протокол № 3 від 12.03.2019 р.) – 54 с.