Search

1.Літус В.І. «Морфологічні зміни лімфатичного вузла щурів за умов мікромеркуріалізму та використання антидотної і метаболічної терапії». // „Світ медицини та біології”, номер 4, 2008.

2.Назар О.В.,  Ліщук-Якимович Х.О., Пуколяк Р.М., Пшенична І.В. Сучасні клініко-імунологічні аспекти інфекцій дихальних шляхів, які викликані внутриклітинними збудниками. //Науково-практичний журнал «Імунологія та алергологія» - 2012. - № 1. – С. 46 – 51.

3.Кузнецова Л.В., Романюк Л.И., Назаренко А.П. Новые технологии в диагностике и специфической аллерготерапии аллергологических больных. //Науково-практичний журнал «Імунологія та алергологія» - 2012. - № 1.  – С. 96 – 104.

4.Хоменко І.М., Кузнецова Л.В., Фролов В.М., Назаренко О.П., Кузнецов О.Г., Осипова Л.С. Вплив препарату поліоксидонію на показники системного імунітету у жителів, які постраждали від чорнобильської катастрофи та вирішення проблеми їх харчування радіоактивно чистими продуктами. //Науково-практичний журнал «Імунологія та алергологія». – 2012. -  № 2.– С. 108 – 114.

5.Кузнецова Л.В. Сравнительная оценка антигистаминных лекарственных средств. Лечение пациентов с аллергодерматозами с помощью препарата Цетрилев. //Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2012. - № 7 (56) – С. 41 – 45.

6.Літус В.І. і співавтори «Вплив малих доз сулеми на нервову та імунну системи». - Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Сер. : Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва. - 2013. - Вип. 188(2). - С. 206-209.

7.Кузнецова Л.В і спів. «Зміна показників клітинного та гуморального імунітету у хворих на поліпозний риносинусит у поєднанні з цілорічним ринітом при імуномадуляції Імодином на тлі базисної терапії». – Науково-практичний журнал «Імунологія та алергологія» (наука та практика). – №1,2014. – С.61-66.

8.Кузнецова Л.В. і спів. «Оценка аналитической чувствительности, вариабельности и сравнительный анализ ИФА тест-систем для определения специфического IgE»/ – Науково-практичний журнал «Імунологія та алергологія» (наука та практика). – №1,2014. – С.70-75.

9.Кузнецова Л.В. і спів. «Лечение и профилактика острых респираторных заболеваний на фоне иммуномодулирующей терапии с применением комплекса Бион-3». – Український медичний часопис. – 2014. - №4 (102).  – С.44-47.

10.Гавриленко Т.І. та спів. Миелопероксидаза и ее роль в развитии ишемической болезни сердца - Укр. кардіол. журн.- 2014.- № 4.- С.119-126

11.Гавриленко Т.І. та спів. «Стан гормонів жирової тканини, циркулюючого фактора некрозу пухлини б та показників ліпідного обміну залежно від наявності інсулінорезистентності в пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю і систолічною дисфункцією лівого шлуночка.» -  Укр. кардіол. журн.- 2014.- № 5.- С.80-87.

12.Літус В.І. і співавтори «Наш досвід лікування токсичного епідермального некролізу». -ІМУНОЛОГІЯ ТА АЛЕРГОЛОГІЯ: НАУКА І ПРАКТИКА. 1’2015. – С.30-34.

13.Літус В.І., Кайдашев І.П., Дєгтяр Н.І., Мормоль І.А. та інші  «Современные аспекты гиперчувствительности к местным анестетикам в Украине» - Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. № 6 (95) 2016. – С.32-36

14.Літус В.І., Кузнецова  Л.В., Єлізарова Т.А. «Влияние иммуномодулирующего препарата двуспиральной рибонуклеиновой кислоты дрожжей на показатели клеточного иммунитета у пациентов с хроническим вирусным гепатитом В, протекающим на фоне хронического бескаменного холецистита» - «Лабораторная диагностика. Восточная Европа» том 6, № 2 – С.161-167

15.Літус В.І., Кузнецова  Л.В., Єлізарова Т.А. «Изменение концентрации эозинофильного катионного белка у пациентов с хроническим гепатитом В до и после традиционного лечения с использованием иммуномодулирующего препарата» - «Лабораторная диагностика. Восточная Европа» том 6, № 2 – С.168-173

16.Літус, В.І., Юркіна, А.В.,  Кузнецова, Л.В. «Изменения показателей клеточного и гуморального иммунитета у пациентов с бронхиальной астмой эозинофильного фенотипа в сочетании с хронической обструктивной болезнью легких при комбинированной иммуноактивной терапии» - «Лабораторная диагностика. Восточная Европа» т. 6, № 1 – С. 24-33.