Search

За звітний період захищена 1 дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук (доцент кафедри Романюк Л. І., захист відбувся 02.06.2012 року, отримано диплом доктора наук ДД№001221 від 26 вересня 2012 року); виконаніта подані до захисту до спеціалізованої вченої ради Донецького Національного медичного університету імені М. Горького 4 кандидатські дисертації.

На теперішній час на кафедрі виконується 2 кандидатські дисертації пошукачами кафедри.

Докторська дисертація професора кафедри Пілецького А. М. на тему: «Вивчення порушень імунного статусу у хворих на бронхіальну астму з синдромом хронічної втоми та розробка способів системної та локальної імуномодуляції в комплексній терапії» спеціальність 14.03.08 - імунологія та алергологія захищена у лютому 2011 року.

Докторська дисертація доцента кафедри Романюк Л. І. на тему:  “Вивчення імунного статусу та розробка способів імунокорекції у хворих на поліноз з перехресною харчовою алергією” спеціальність 14.03.08 - імунологія та алергологія. Захист  відбувся 02.06.2012 року.

Докторська дисертація доцента кафедри Літуса В.І. на тему:  “Морфологічні та імунологічні зміни органів імунітету щурів за умов меркуріалізму та його корекції” спеціальності: 14.03.08 - імунологія та алергологія та 14.03.09 – гістологія, цитологія та ембріологія. Захист відбувся 04.04.2013 року

Кандидатська дисертація асистента кафедри Юркіної А. В. “Використання препаратів Гінкго Білоба у комплексному лікуванні хворих на бронхіальну астму залежно від її форми, ускладнень та супутніх захворювань”  спеціальність: 14.03.08 – імунологія та алергологія, яка подана до спеціалізованої вченої ради Національного медичного університету імені акад. О. О. Богомольця. Захист   перенесено на 2013 року.

Кандидатська дисертація заочного аспіранта кафедри Асики І. А. “Порушення імунного статусу у хворих на поліноз з грибковою сенсибілізацією та розробка способів імунокорекції в комплексній терапії” спеціальність: 14.03.08 – імунологія та алергологія, подана до захисту до спеціалізованої вченої ради Донецького національного медичного університету імені М. Горького. Захист  перенесено на 2013 року.

Кандидатська   дисертація  асистента кафедри Назаренко О. П. “Порушення імунного статусу у хворих на хронічний обструктивний бронхіт з супутнім гепато-біліарним сиедромом та розробка методів імунокорекції у комплексній терапії хворих” спеціальність: 14.03.08 – імунологія та алергологія, яка прийнята до захисту до спеціалізованої вченої ради Донецького національного медичного університету ім. М. Горького 24.11.2010 р. (№79/17-4). Захист відбудеться у травні місяці 2013 року.

Кандидатська  дисертація заочного аспіранта кафедри Назаренко Г. І. “Зміни клініко-імунологічних показників у хворих на алергічний риніт, ускладнений вірусною патологією герпесного типу та їх імунокорекція на фоні специфічної терапії” спеціальність: 14.03.08 – імунологія та алергологія, яка прийнята до захисту до спеціалізованої вченої ради Донецького національного медичного університету імені М. Горького 24.11.2010 р (№77/17-4). Захист  відбудеться у травні місяці 2013 року.

Кандидатська дисертація пошукача кафедри Єлізарової Т. О. «Імунопатогенез неалкогольного стеатогепатиту, імунокорекція та імунореабілітація хворих» спеціальність: 14.03.08 – імунологія та алергологія, яка прийнята до захисту до спеціалізованої вченої ради Донецького національного медичного університету імені М. Горького 24.11.2010 р (№77/17-4). Захист  відбудеться у травні місяці 2013 року.

Кандидатська  дисертація асистента кафедри Кузнецова О. Г. “Порушення імунного статусу у хворих на поліноз з сенсибілізацією до пилку амброзії та розробка способів імуномодуляції на фоні специфічної імунотерапії",  яка прийнята до захисту до спеціалізованої вченої ради Донецького національного медичного університету імені М. Горького 24.11.2010 р (№77/17-4). Захист відбудеться у травні місяці 2013 року.

Асистент кафедри Бондаренко Т. М. у 2017 році захистила дисертаційну роботу на тему: «Клініко-імунологічні особливості, діагностика та лікування пацієнтів з цілорічним алергічним ринітом і гельмінтозом» та здобула вчений ступінь кандидата медичних наук.

1.Літус В.І. «Морфологічні зміни лімфатичного вузла щурів за умов мікромеркуріалізму та використання антидотної і метаболічної терапії». // „Світ медицини та біології”, номер 4, 2008.

2.Назар О.В.,  Ліщук-Якимович Х.О., Пуколяк Р.М., Пшенична І.В. Сучасні клініко-імунологічні аспекти інфекцій дихальних шляхів, які викликані внутриклітинними збудниками. //Науково-практичний журнал «Імунологія та алергологія» - 2012. - № 1. – С. 46 – 51.

3.Кузнецова Л.В., Романюк Л.И., Назаренко А.П. Новые технологии в диагностике и специфической аллерготерапии аллергологических больных. //Науково-практичний журнал «Імунологія та алергологія» - 2012. - № 1.  – С. 96 – 104.

4.Хоменко І.М., Кузнецова Л.В., Фролов В.М., Назаренко О.П., Кузнецов О.Г., Осипова Л.С. Вплив препарату поліоксидонію на показники системного імунітету у жителів, які постраждали від чорнобильської катастрофи та вирішення проблеми їх харчування радіоактивно чистими продуктами. //Науково-практичний журнал «Імунологія та алергологія». – 2012. -  № 2.– С. 108 – 114.

5.Кузнецова Л.В. Сравнительная оценка антигистаминных лекарственных средств. Лечение пациентов с аллергодерматозами с помощью препарата Цетрилев. //Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2012. - № 7 (56) – С. 41 – 45.

6.Літус В.І. і співавтори «Вплив малих доз сулеми на нервову та імунну системи». - Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Сер. : Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва. - 2013. - Вип. 188(2). - С. 206-209.

7.Кузнецова Л.В і спів. «Зміна показників клітинного та гуморального імунітету у хворих на поліпозний риносинусит у поєднанні з цілорічним ринітом при імуномадуляції Імодином на тлі базисної терапії». – Науково-практичний журнал «Імунологія та алергологія» (наука та практика). – №1,2014. – С.61-66.

8.Кузнецова Л.В. і спів. «Оценка аналитической чувствительности, вариабельности и сравнительный анализ ИФА тест-систем для определения специфического IgE»/ – Науково-практичний журнал «Імунологія та алергологія» (наука та практика). – №1,2014. – С.70-75.

9.Кузнецова Л.В. і спів. «Лечение и профилактика острых респираторных заболеваний на фоне иммуномодулирующей терапии с применением комплекса Бион-3». – Український медичний часопис. – 2014. - №4 (102).  – С.44-47.

10.Гавриленко Т.І. та спів. Миелопероксидаза и ее роль в развитии ишемической болезни сердца - Укр. кардіол. журн.- 2014.- № 4.- С.119-126

11.Гавриленко Т.І. та спів. «Стан гормонів жирової тканини, циркулюючого фактора некрозу пухлини б та показників ліпідного обміну залежно від наявності інсулінорезистентності в пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю і систолічною дисфункцією лівого шлуночка.» -  Укр. кардіол. журн.- 2014.- № 5.- С.80-87.

12.Літус В.І. і співавтори «Наш досвід лікування токсичного епідермального некролізу». -ІМУНОЛОГІЯ ТА АЛЕРГОЛОГІЯ: НАУКА І ПРАКТИКА. 1’2015. – С.30-34.

13.Літус В.І., Кайдашев І.П., Дєгтяр Н.І., Мормоль І.А. та інші  «Современные аспекты гиперчувствительности к местным анестетикам в Украине» - Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. № 6 (95) 2016. – С.32-36

14.Літус В.І., Кузнецова  Л.В., Єлізарова Т.А. «Влияние иммуномодулирующего препарата двуспиральной рибонуклеиновой кислоты дрожжей на показатели клеточного иммунитета у пациентов с хроническим вирусным гепатитом В, протекающим на фоне хронического бескаменного холецистита» - «Лабораторная диагностика. Восточная Европа» том 6, № 2 – С.161-167

15.Літус В.І., Кузнецова  Л.В., Єлізарова Т.А. «Изменение концентрации эозинофильного катионного белка у пациентов с хроническим гепатитом В до и после традиционного лечения с использованием иммуномодулирующего препарата» - «Лабораторная диагностика. Восточная Европа» том 6, № 2 – С.168-173

16.Літус, В.І., Юркіна, А.В.,  Кузнецова, Л.В. «Изменения показателей клеточного и гуморального иммунитета у пациентов с бронхиальной астмой эозинофильного фенотипа в сочетании с хронической обструктивной болезнью легких при комбинированной иммуноактивной терапии» - «Лабораторная диагностика. Восточная Европа» т. 6, № 1 – С. 24-33.

1.Кузнецова Л.В. Влияние гипоксической гиперкапнической оксигенации на состояние иммунитета у больных бронхиальной астмой. //Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю "Проблемні питання клінічної і лабораторної імунології та алергології". - Киев, 27 - 28 марта 2008 года - С.26.

2.Кузнецова Л.В., Осипова Л.С., Литус В,И.,Назар О.В., Кузнецов А.Г., Старунова Т.Г., Юркина А.В.  Лечение больных бронхиальной астмой на фоне патологии желудочно-кишечного тракта. // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю "Проблемні питання клінічної і лабораторної імунології та алергології". - Киев, 27 - 28 марта 2008 года- С.27 – 28.

3.Кузнецова Л.В., Осипова Л.С.,  Литус В.И., Кузнецов А.Г. Значение факторов риска (триггеров) в развитии бронхиальной астмы. //Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю "Проблемні питання клінічної і лабораторної імунології та алергології". - Киев,  27 - 28 марта 2008 года- С.29 – 30.

4.Кузнецова Л.В., Осипова Л.С., Литус В.И., Романюк Л.И., Гремяков В.А., Назар О.В., Кузнецов А.Г.,  Асыка И.А., Старунова Т.Г.,  Кравченко Е.В.,  Назаренко А.П., Назаренко Г.И., Юркина А.В.,   Житинская А.Л.  Эпидемиология и распространенность симптомов бронхиальной астмы. //Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю "Проблемні питання клінічної і лабораторної імунології та алергології". - Киев,  27 – 28 марта  2008 года– С. 31 - 32.

5.Кузнецова Л.В., Гавриленко Т.И., Романюк Л.И., Немировская Н.В., Асыка  И.А., Кузнецов А.Г.  Изменение ИЛ-1α, ИЛ-4 и специфического  IgE  в динамике специфической иммунотерапии у больных поллинозом. //Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю "Проблемні питання клінічної і лабораторної імунології та алергології". - Киев, 27 - 28 марта 2008 года- С. 33 – 34.

6.Кузнецова Л.В., Осипова Л.С., Литус В.И., Гришило П.В., Гришило А.П., Старунова Т.Г., Асыка И.А., Кузнецов А.Г., Немировская Н.В., Житинская А.Л.  Специфическая иммунотерапия - одно из перспективных направлений в лечении больных аллергией. // Матеріали  науково-практичної конференції з міжнародною участю "Проблемні питання клінічної і лабораторної імунології та алергології". - Киев.  27 – 28 марта  2008 года- С.35 – 36.

7.Кузнецова Л.В., Осипова Л.С., Літус В.І.,  Грем"яков В.О. Особливості  вибору блокаторів Н1 гістамінових рецепторів для базової терапії хворих на кропив"янку. //Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю "Проблемні питання клінічної і лабораторної імунології та алергології". - Киев,  27 - 28 марта 2008 года- С.43 – 45.

8.Кузнецова Л.В., Осипова Л.С., Літус В.І.,  Грем"яков В.О. Особенности усовершенствования по аллергологии на современном этапе. //Матеріали  науково-практичної конференції з міжнародною участю "Проблемні питання клінічної і лабораторної імунології та алергології". - Киев, 27 - 28  марта 2008 года- С.47 – 50.

9.Кузнецова Л.В., Осипова Л.С., Гремяков В.А., Назар О.В.  Обоснование необходимости усовершенствования по вопросам аллергологии врачей разных специальностей. // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю "Проблемні питання клінічної і лабораторної імунології та алергології". - Киев,  27 - 28 марта 2008 года  - С. 50 – 54.

10.Кузнецова Л.В., Пилецкий А.М.,  Романюк Л.И.  Цитокиновый профиль в сыворотке крови при лечении больных бронхиальной астмой с использованием Эриуса. //Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю "Проблемні питання клінічної і лабораторної імунології та алергології". - Киев,  27 - 28 марта 2008 года- С.55 – 57.

11.Кузнецова Л.В., Юркина А.В.,  Гавриленко Т.И., Рыжкова Н.А., Мороз Т.Д. Особенности изменений цитокинового профиля у больных бронхиальной астмой и хронической обструктивной болезнью легких. //Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю "Проблемні питання клінічної і лабораторної імунології та алергології". - Киев,  27 - 28 марта 2008 года– С. 62 – 63.

12.Кузнецова Л.В., Фролов В.М., Пересадин Н.А., Высочин Е.В.Динамика циркулирующих иммунных комплексов и их молекулярный состав у больных хроническим бескаменным холециститом на фоне синдрома хронической усталости при лечении полиоксидонием. //Матеріали У Міжнародної науково-методичної конференції “Соціум та особистість”. - Луганск , 2008. - С. 140 – 144.

13.Кузнецова Л.В., Фролов В.М., Пілецький А.М., Романюк Л.І., Пересадін М.О., Юркіна А.В., Гавриленко Т.І. Показники перекисного окислення ліпідів у хворих із синдромом хронічної втоми, поєднаним з хронічним некалькульозним холециститом, при лікуванні з включенням імуномаксу. //Матеріали конференції.  УІІІ Київська щорічна науково-практична конференція «Актуальні питання алергії, клінічної і лабораторної імунології в Україні» - г.Киев, 15 – 16 октября 2009года.  – С.  23 – 26.

14.Кузнецова Л.В., Фролов В.М., Пілецький А.М., Пересадін М.О., Гавриленко Т.І., Кузнецов О.Г., Юркіна А.В., Старунова Т.Г. Вплив поліоксидонію на рівень циклічних нуклеотидів (цАМФ та цГМФ) у крові хворих із синдромом хронічної втоми, сполученим з хронічним безкам’яним холециститом. //Матеріали конференції.  УІІІ Київська щорічна науково-практична конференція «Актуальні питання алергії, клінічної і лабораторної імунології в Україні» - г.Киев, 15 – 16 октября 2009года.  – С.  27 – 30.

15.Кузнецова Л.В., Бабаджан В.Д., Кравчун П.Г., Назар О.В., Асыка И.А., Амер Л.Б., Шумова Н.В. Значение апоптоза при хронической крапивнице, возможности его медикаментозной коррекции.// Матеріали конференції.  УІІІ Київська щорічна науково-практична конференція «Актуальні питання алергії, клінічної і лабораторної імунології в Україні» - г.Киев, 15 – 16 октября 2009года. – С.  31.

16.Кузнецова Л.В., Назар О.В., Осипова Л.С., Скрипова Т.В., Машенская Т.В. Иммунотропная терапия при нейроинфекции.// Матеріали конференції.  УІІІ Київська щорічна науково-практична конференція «Актуальні питання алергії, клінічної і лабораторної імунології в Україні» - м.Киев, 15 – 16 октября 2009 года. – С.  34 – 35.

17.Кузнецова Л.В., Назаренко А.П.,  Назаренко Г.И. Опыт применения иммуномодулирующего КВЧ воздействия в аллергологии на примере аллергического дерматита. // Матеріали конференції.  УІІІ Київська щорічна науково-практична конференція «Актуальні питання алергії, клінічної і лабораторної імунології в Україні» - г.Киев, 15 – 16 октября 2009года. – С.  36.

18.Кузнецова Л.В., Осипова Л.С., Гремяков А.В. Особенности патогенетической терапии хронической рецидивирующей крапивницы. //Матеріали конференції.  УІІІ Київська щорічна науково-практична конференція «Актуальні питання алергії, клінічної і лабораторної імунології в Україні» - г.Киев, 15 – 16 октября  2009 года. – С.  45 – 46.

19.Кузнецова Л.В., Осипова Л.С., Гремяков А.В. Особливості лікування алергічних ринітів в сучасних умовах. // Матеріали конференції.  УІІІ Київська щорічна науково-практична конференція «Актуальні питання алергії, клінічної і лабораторної імунології в Україні» - г.Киев, 15 – 16 октября 2009года.  – С.  49.

20.Кузнецова Л.В., Пілецький А.М., Фролов В.М., Пересадін М.О., Літус В.І., Гавриленко Т.І. Вплив поліоксидонія на активність ферментів антиоксидантного захисту у хворих із синдромом  підвищеної  стомлюваності  на тлі хронічного безкам’яного холециститу.// Матеріали конференції.  УІІІ Київська щорічна науково-практична конференція «Актуальні питання алергії, клінічної і лабораторної імунології в Україні» - г.Киев, 15 – 16 октября  2009года. – С.  51 – 54.

21.Кузнецова Л.В., Старунова Т.Г., Гришило П.В., Кузнецов А.Г., Миколайчук О.И., Витык Л.Д. Роль печени в иммунной системе организма человека.// Матеріали конференції.  УІІІ Київська щорічна науково-практична конференція «Актуальні питання алергії, клінічної і лабораторної імунології в Україні» - г.Киев, 15 – 16 октября 2009 года. – С.  60.

22.Фролов В.М., Кузнецова Л.В., Пересадін М.О., Пілецький А.М., Літус В.І., Осипова Л.С., Назар О.В.  Стан макрофагальної фагоцитуючої системи у хворих із синдромом хронічної втоми (СХВ) на тлі стеатозу печінки при застосуванні препарату рослинного походження імуноплюсу. //Матеріали конференції. УІІІ Київська щорічна науково-практична конференція «Актуальні питання алергії, клінічної і лабораторної імунології в Україні» - г.Киев, 15 – 16 октября 2009года. – С.  63 – 66.

23.Кузнецова Л.В., Фролов В.М., Сімрок В.В., Гусаківська О.В. Вплив поліоксидонію на показники клітинної ланки імунітету у жінок, хворих на хронічний сальпінгоофорит хламідійної етіології при проведенні медичної реабілітації. //Матеріали конференції.  УІІІ Київська щорічна науково-практична конференція «Актуальні питання алергії, клінічної і лабораторної імунології в Україні» - г.Киев, 15 – 16 октября 2009года. – С.  67 – 70.

24.Фролов В.М., Кузнецова Л.В., Пілецький А.М., Пересадін М.О. Цитокіновий профіль крові хворих із синдромом хронічної втоми, поєднаним з хронічним безкам’яним холециститом при застосуванні імунофану. //Матеріали конференції. УІІІ Київська щорічна науково-практична конференція «Актуальні питання алергії, клінічної і лабораторної імунології в Україні» - г.Киев, 15 – 16 октября 2009года. – С.  70 – 73.

25.Фролов В.М., Кузнецова Л.В., Пилецкий А.М., Пересадин Н.А., Височин Е.В., Гавриленко Т.И., Осипова Л.С., Гремяков В.А., Назар О.В., Кузнецов А.Г., Литус В.И., Гремяков А.В. Динамика циркулирующих иммунных комплексов и их молекулярный состав у больных хроническим бескаменным холециститом на фоне синдрома хронической усталости при лечении полиоксидонием.// Матеріали конференції.  УІІІ Київська щорічна науково-практична конференція «Актуальні питання алергії, клінічної і лабораторної імунології в Україні» - г.Киев, 15 – 16 октября 2009года.  – С.  74 – 76.

26.Кузнецова Л.В., Шейх Саджаде М.Р., Боженко В.Б. Действие малых доз радиации на иммунную систему детей Украины: синдром раздраженного кишечника.// Матеріали конференції.  УІІІ Київська щорічна науково-практична конференція «Актуальні питання алергії, клінічної і лабораторної імунології в Україні» - г.Киев, 15 – 16 октября 2009года. – С.  77.

27.Юркіна А.В. Вплив препаратів Гінкго Білоба на цитокіновий статус хворих на бронхіальну астму із супутньою хронічною обструктивною хворобою легень.// Матеріали конференції.  УІІІ Київська щорічна науково-практична конференція «Актуальні питання алергії, клінічної і лабораторної імунології в Україні» - г.Киев, 15 – 16 октября 2009года.  – С.  78.

28.Гремяков В.А., Кузнецова Л.В., Осипова Л.С., Гремяков А.В., Матвеева О.И., Домбровская Е.Э. Исследование  воздействия  ДМВ-терапии  и дексаметазона на  базофилы периферической крови у больных атопическим дерматитом в  сочетании с заболеваниями ЖКТ.// Матеріали міжнародної науково-практичної  конференції «Сучасні підходи до діагностики та лікування алергічних та імунозалежних захворювань в Україні та місті Києві». - г.Киев, 18 – 19 марта 2010года. - С. 25. 

29.Кузнецова Л.В., Гремяков В.А., Осипова Л.С., Назар О.В., Гремяков А.В., Матвеева О.И., Домбровская Е.Э. Состояние базофилов периферической крови и содержание ЦИК у больных хронической крапивницей в сочетании с холестатическим синдромом.// Матеріали міжнародної науково-практичної  конференції «Сучасні підходи до діагностики та лікування алергічних та імунозалежних захворювань в Україні та місті Києві». - г.Киев, 18 – 19 марта 2010года. - С. 26.

30.Казаков В.Н., Прилуцкий А.С., Кайдашев И.П., Проценко Т.В., Лесниченко Д.А., Филатова Л.А., Воробьева В.Г., Коваленко В.В., Кузнецова Л.В., Осипова Л.С., Гремяков В.А., Матвеева О.И. Количественное определение специфических IgE антител к различным аллергенам с помощью ИФА.// Матеріали міжнародної науково-практичної  конференції «Сучасні підходи до діагностики та лікування алергічних та імунозалежних захворювань в Україні та місті Києві».- г.Киев,  18 – 19 марта 2010 года. - С. 32.

31.Кузнецова Л.В. Гистафен и его значение в лечении аллергических заболеваний. // Матеріали міжнародної науково-практичної  конференції «Сучасні підходи до діагностики та лікування алергічних та імунозалежних захворювань в Україні та місті Києві». - г.Киев, 18 – 19 марта 2010года. - С. 39.

32.Фролов В.М., Кузнецова Л.В., Осипова Л.С..,  Кузнецов А.Г., Миколайчук О.И. Роль печени в иммунной системе организма  человека. // Матеріали міжнародної науково-практичної  конференції «Сучасні підходи до діагностики та лікування алергічних та імунозалежних захворювань в Україні та місті Києві». - г.Киев, 18 – 19 марта 2010года. - С. 40.

33.Фролов В.М., Кузнецова Л.В., Пілецький А.М., Романюк Л.І., Пересадін  М.О. Перекисне  окислення ліпідів у хворих із синдромом хронічної втоми, поєднаним з хронічним некалькульозним холециститом, при лікуванні з включенням імуномаксу. // Матеріали міжнародної науково-практичної  конференції «Сучасні підходи до діагностики та лікування алергічних та імунозалежних захворювань в Україні та місті Києві». - г.Киев, 18 – 19 марта 2010года. - С. 50-53.

34.Фролов В.М., Кузнецова Л.В., Пересадін М.О., Круглова О.В., Пілецький А.М. Вплив Поліоксидонію на концентрацію циркулюючих імунних комплексів та їх фракційний склад у хворих з синдромом хронічної втоми на тлі хронічного безкам’яного холециститу.// Матеріали міжнародної науково-практичної  конференції «Сучасні підходи до діагностики та лікування алергічних та імунозалежних захворювань в Україні та місті Києві». - м.Київ,  18 – 19 березня 2010 року. - С. 54.

35.Зєльоний І.І., Фролов В.М., Кузнецова Л.В., Пересадін М.О. Вплив гірудотерапії на рівень цитокінів у сироватці крові хворих на рецидивуючу бешиху на тлі варикозної хвороби вен гомілки.// Матеріали міжнародної науково-практичної  конференції «Сучасні підходи до діагностики та лікування алергічних та імунозалежних захворювань в Україні та місті Києві». - м.Київ, 18 – 19 березня 2010 року. - С. 55.

36.Назар О.В., Кузнецова Л.В., Осипова Л.С., Скрипова Т.В., Машенская Т.В. Использование иммунотропной  терапии  при нейроинфекции на фоне традиционного лечения. //Матеріали міжнародної науково-практичної  конференції «Сучасні підходи до діагностики та лікування алергічних та імунозалежних захворювань в Україні та місті Києві». - м.Київ, 18 – 19 березня 2010 року. - С. 60-61.

37.Назаренко А.П.,  Назаренко Г.И., Кузнецова Л.В. Применение иммуномодулирующего КВЧ воздействия в аллергологии на примере аллергического дерматита. // Матеріали міжнародної науково-практичної  конференції «Сучасні підходи до діагностики та лікування алергічних та імунозалежних захворювань в Україні та місті Києві». - м.Київ, 18 – 19 березня 2010 року. - С. 62 – 63.

38.Пілецький А.М., Фролов В.М., Пересадін М.О., Осипова Л.С., Кузнецова Л.В. Активність ферментів антиоксидантного захисту у хворих із синдромом підвищеної стомлюваності на тлі хронічного безкам’яного холециститу при застосуванні Поліоксидонію. // Матеріали міжнародної науково-практичної  конференції «Сучасні підходи до діагностики та лікування алергічних та імунозалежних захворювань в Україні та місті Києві». - м.Київ, 18 – 19 березня 2010 року. - С.  83 - 86.

39.Фролов В.М.,  Кузнецова Л.В., Пересадін М.О., Пілецький А.М., Осипова Л.С. Зміна показників фагоцитуючої системи у хворих із синдромом хронічної втоми (СХВ) на тлі стеатозу печінки при застосуванні препарату рослинного походження Імуноплюсу. // Матеріали міжнародної науково-практичної  конференції «Сучасні підходи до діагностики та лікування алергічних та імунозалежних захворювань в Україні та місті Києві». - м.Київ, 18 – 19 березня 2010 року. - С.  92 – 94.

40.Фролов В.М., Кузнецова Л.В., Пересадін М.О., Пілецький  А.М., Осипова Л.С., Кузнецов О.Г., Гавриленко Т.І.,  Грем’яков В.О. Кількість цитокінів в периферичній крові у хворих на синдром хронічної втоми, поєднаний із хронічним безкам‘яним холециститом, при застосуванні  Поліоксидонію. // Матеріали міжнародної науково-практичної  конференції «Сучасні підходи до діагностики та лікування алергічних та імунозалежних захворювань в Україні та місті Києві». - м.Київ, 18 – 19 березня 2010 року. - С. 95 – 97.

41.Фролов В.М.,  Кузнецова Л.В., Сімрок В.В., Гусаківська О.В., Самойлова В.В., Миколайчук О.І., Архіпенко І.М., Грем"яков В.О., Кузнецов О.Г., Грем"яков А.В., Юркіна А.В. Показники клітинної ланки імунітету у жінок, хворих на хронічний сальпінгоофорит хламідійної етіології при лікуванні Поліоксидонієм. // Матеріали міжнародної науково-практичної  конференції «Сучасні підходи до діагностики та лікування алергічних та імунозалежних захворювань в Україні та місті Києві». - м.Київ, 18 – 19 березня 2010 року. - С. 98 – 100.

42.Фролов В.М.,   Кузнецова Л.В.,   Пилецкий А.М.,   Пересадин Н.А.,  Высочин Е.В., Гавриленко Т.И.,  Осипова Л.С., Гремяков В.А.., Кузнецов А.Г., Гремяков А.В., Архипенко И.Н., Юркина А.В. Изменение показателей количества циркулирующих иммунных комплексов и их молекулярный состав у больных хроническим бескаменным холециститом на фоне синдрома хронической усталости при лечении Полиоксидонием. // Матеріали міжнародної науково-практичної  конференції «Сучасні підходи до діагностики та лікування алергічних та імунозалежних захворювань в Україні та місті Києві». - м.Київ, 18 – 19 березня 2010 року. - С. 100 – 102.

43.Фролов В.М.,  Кузнецова Л.В., Пілецький А.М., Пересадін М.О. Показники цитокінового профілю крові хворих із синдромом хронічної втоми на тлі хронічного безкам”яного холециститу при застосуванні Імунофану. //Матеріали міжнародної науково-практичної  конференції «Сучасні підходи до діагностики та лікування алергічних та імунозалежних захворювань в Україні та місті Києві». - м.Київ, 18 – 19 березня 2010 року. - С. 102 – 105.

44.Кузнецова Л.В. Соціальні і організаційні аспекти клінічної імунології та алергології. //Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання клінічної, лабораторної імунології та алергології: перспективи розвитку». - 31.03. – 01.04.2011 р. – м.Київ - С. 9 – 16.

45.Бабаджан В.Д., Кузнецова Л.В., Назар О.В., Назаренко О.П., Асика І.А. Механізми виникнення, клінічні прояви, діагностика і лікування алергічних ускладнень антибіотикотерапії. //Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання клінічної, лабораторної імунології та алергології: перспективи розвитку». – м.Київ, 31.03. – 01.04.2011 р. - С. 17 – 18.

46.Гремяков В.А., Осипова Л.С.,  Кузнецова Л.В., Гремяков А.В., Рубан О.В., Василевская С.В. Современные подходы к лечению бронхиальной астмы. //Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання клінічної, лабораторної імунології та алергології: перспективи розвитку». - м.Київ, 31.03. – 01.04.2011 р. - С. 26 - 28.

47.Гремяков В.А., Осипова Л.С., Кузнецова Л.В., Гремяков А.В., Назар О.В., Василевская С.В. Сочетание специфической иммунотерапии пыльцевыми и бытовыми алергенами на фоне воздействия волн дециметрового диапазона. //Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання клінічної, лабораторної імунології та алергології: перспективи розвитку». - м.Київ, 31.03. – 01.04.2011 р.  - С. 28 -30.

48.Гремяков В.А., Осипова Л.С., Кузнецова Л.В.,  Гремяков А.В., Рубан О.В. Комбинированная терапія  ДМВ и СИТ у больных хронической крапивницей в сочетании с поллинозом. //Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання клінічної, лабораторної імунології та алергології: перспективи розвитку». - м.Київ, 31.03. – 01.04.2011 р. - С. 30 - 32.

49.Єлізарова Т.О., Кузнецова Л.В. Вплив Поліоксидонію на показники клітинного імунітету у хворих на неалкогольний стеатогепатит. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання клінічної, лабораторної імунології та алергології: перспективи розвитку». - м.Київ, 31.03. – 01.04.2011 р. - С. 32 - 33.

50.Кравченко Е.В. Применение преформированных природных факторов (Пайлер-света) в терапии бронхиальной астмы. //Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання клінічної, лабораторної імунології та алергології: перспективи розвитку». - м.Київ, 31.03. – 01.04.2011 р.  - С. 37 - 40.

51.Кравченко Е.В., Кузнецова Л.В., Литус В.И., Юркина А.В. Значение факторов риска (триггеров) в развитиии бронхиальной астмы. //Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання клінічної, лабораторної імунології та алергології: перспективи розвитку». - м.Київ, 31.03. – 01.04.2011 р. - С. 40 - 41.

52.Кузнецова Л.В., Осипова Л.С., Юркина А.В., Назар О.В. Особенности измнений цитокинового профиля у больных бронхиальной астмой и хронической обструктивной болезнью легких. //Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання клінічної, лабораторної імунології та алергології: перспективи розвитку». - м.Київ, 31.03. – 01.04.2011 р. - С. 41 - 43.

53.Кузнецова Л.В., Фролов В.М., Пересадін М.О., Бикадоров В.І. Оцінка ефективності сучасного фітозасобу Інтелану в лікуванні хворих з синдромом психоемоційного вигорання та його вплив на стан системи фагоцитуючих макрофагів. //Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання клінічної, лабораторної імунології та алергології: перспективи розвитку». - м.Київ, 31.03. – 01.04.2011 р. - С. 43 - 44.

54.Кузнецова Л.В., Фролов В.М., Круглова О.В., Санжаревська І.В. Динаміка показників макрофагальної фагоцитуючої системи при застосуванні комбінації Ентобану та Поліоксидонію у хворих на синдром подразненого кишечнику. //Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання клінічної, лабораторної імунології та алергології: перспективи розвитку». - м.Київ, 31.03. – 01.04.2011 р. - С. 44 -45.

55.Кузнецова Л.В., Юркина А.В.,  Кравченко Е.В., Литус В.И., Кузнецов А.Г., Самойлова В.В., Витык Л.Д., Миколайчук О.И. Роль гельминтов в формировании дисфункции иммунной системы. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання клінічної, лабораторної імунології та алергології: перспективи розвитку». - м.Київ, 31.03. – 01.04.2011 р.  - С. 45 - 47.

56.Літус В.І. Вплив довгострокової мікромеркуріалізації на експресію проапоптичного білку Р53 в тимусі щурів. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання клінічної, лабораторної імунології та алергології: перспективи розвитку». - м.Київ, 31.03. – 01.04.2011 р. - С. 50 - 51.

57.Назар О.В., Кузнецова Л.В., Осипова Л.С., Юркина А.В., Гремяков В.А., Скрипова Т.В., Ярощук И.Б., Машенская Т.В. Иммунотропная терапія при нейроинфекции. //Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання клінічної, лабораторної імунології та алергології: перспективи розвитку». - м.Київ, 31.03. – 01.04.2011 р. - С. 56 -58.

58.Осипова Л.С., Кузнецова Л.В., Гремяков В.А., Гремяков А.В., Гурина М.М. Вспомогательная базисная терапия атопического дерматита. //Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання клінічної, лабораторної імунології та алергології: перспективи розвитку». - м.Київ, 31.03. – 01.04.2011 р. - С. 59 - 62.

59.Осипова Л.С., Сольская Т.В., Кузнецова Л.В., Назар О.В. Возможности иммуномодулирующего действия мультивитаминных препаратов. //Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання клінічної, лабораторної імунології та алергології: перспективи розвитку». - м.Київ, 31.03. – 01.04.2011 р. - С. 62 - 65.

60.Осипова Л.С., Кузнецова Л.В., Сольская Т.В. Современные особенности лечения Эпштейн-Барр вирусной инфекции. //Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання клінічної, лабораторної імунології та алергології: перспективи розвитку». - м.Київ, 31.03. – 01.04.2011 р. - С. 68 - 70.

61.Осипова  Л.С., Кузнецова Л.В., Гремяков В.О., Назар О.В.,  Кузнецов О.Г., Юркіна А.В. Особливості проведення практичного заняття – клінічного розбору хворого. //Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання клінічної, лабораторної імунології та алергології: перспективи розвитку». - м.Київ, 31.03. – 01.04.2011 р. - С. 70 - 72.

62.Педько Н.П., Юркіна А.В. Взаємозв`язок порушень мікробіологічного пейзажу з активністю апоптозу нейтрофільних гранулоцитів у хворих на бронхіальну астму та атопічні захворювання шкіри. //Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання клінічної, лабораторної імунології та алергології: перспективи розвитку». - м.Київ, 31.03. – 01.04.2011 р. - С. 72 - 73.

63.Пілецький А.М. Рівень циклічних нуклеотидів  (цАМФ та цГМФ) у крові хворих із синдромом хронічної втоми, сполученим з хронічним безкам'яним холециститом під впливом Поліоксидонію.// Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання клінічної, лабораторної імунології та алергології: перспективи розвитку». - м.Київ, 31.03. – 01.04.2011 р. - С. 75 - 79.

64.Пілецький А.М., Фролов В.М., Кузнецова Л.В., Літус В.І., Пересадін М.О., Осипова Л.С., Романюк Л.І. Активність ферментів антиоксидантного захисту у хворих із синдромом підвищеної стомлюваності на тлі хронічного безкам'яного холециститу при застосуванні Поліоксидонію. //Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання клінічної, лабораторної імунології та алергології: перспективи розвитку». - м.Київ, 31.03. – 01.04.2011 р. - С. 79 - 83.

65.Шейх Саджаде М. Р., Кузнецова Л.В.,  Боженко В.Б. Действие  малых доз радиации на Состояние эффективности неспецифической резистентности иммунного ответа у детей Украины в святи с аварией на Чернобыльской АЭС. //Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання клінічної, лабораторної імунології та алергології: перспективи розвитку». - м.Київ, 31.03. – 01.04.2011 р. - С. 97 -98.

66.Юркіна А.В. Особливості імунологічної реактивності у хворих на бронхіальну астму з супутнім хронічним обструктивним захворюванням легень. //Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання клінічної, лабораторної імунології та алергології: перспективи розвитку». - м.Київ, 31.03. – 01.04.2011 р. - С. 98 - 100.

67.Кузнецова Л.В. Алгоритм отбора пациентов для аллергенспецифической иммунотерапии  (АСИТ). //Матеріали (тези) науково-практична конференція з міжнародною участю «Імунозалежні та алергічні стани: сучасна лабораторна імунологічна діагностика, лікування та профілактика». – м.Київ, 29 – 30 березня 2012 року.  – С.  9 – 22.

68.Гремяков В.А., Осипова Л.С., Кузнецова Л.В., Гремяков А.В., Кузнецов А.Г. Современная тактика лечения Бронхиальной астмы. //Матеріали (тези) науково-практична конференція з міжнародною участю «Імунозалежні та алергічні стани: сучасна лабораторна імунологічна діагностика, лікування та профілактика». - м.Київ, 29 – 30 березня 2012 року.  – С.  30 – 31.

69.Єлізарова Т.О., Кузнецова Л.В. Вплив поліоксідонію на показники системи фагоцитуючих макрофагів та цитокіновий профіль крові у хворих  з неалкоголь­ним стеатогепатитом. //Матеріали (тези) науково-практична конференція з міжнародною участю «Імунозалежні та алергічні стани: сучасна лабораторна імунологічна діагностика, лікування та профілактика». - м.Київ, 29 – 30 березня 2012 року.  – С.  33 – 34.

70.Кузнецова Л.В.,  Фролов В.М., Пересадін М.О., Пілецький А.М. Стан показників клітинної ланки імунітету хворих з синдромом хронічної втоми при введенні екстракту з бджолиного підмору. //Матеріали (тези) науково-практична конференція з міжнародною участю «Імунозалежні та алергічні стани: сучасна лабораторна імунологічна діагностика, лікування та профілактика». - м.Київ, 29 – 30 березня 2012 року. – С.  44 – 46.

71.Романюк Л.И. Нарушение пищевого статуса и возможности его коррекции у больных поллинозом с перекрестной пищевой аллергией. //Матеріали (тези) науково-практична конференція з міжнародною участю «Імунозалежні та алергічні стани: сучасна лабораторна імунологічна діагностика, лікування та профілактика».  - м.Київ, 29 – 30 березня 2012 року.  – С.  86 – 87.

72.Романюк Л.И. Нарушение микробиоценоза кишечника у больных поллинозом с перекрестной пищевой аллергией и возможности его коррекции. //Матеріали (тези) науково-практична конференція з міжнародною участю «Імунозалежні та алергічні стани: сучасна лабораторна імунологічна діагностика, лікування та профілактика». - м.Київ, 29 – 30 березня 2012 року. – С.  87 – 88.

73. Романюк Л.И. Полиоксидоний в коррекции клеточного иммунитета у больных поллинозом с перекрестной пищевой аллергией на фоне хронического бескаменного холецистита.//Матеріали (тези) науково-практична конференція з міжнародною участю «Імунозалежні та алергічні стани: сучасна лабораторна імунологічна діагностика, лікування та профілактика». - м.Київ, 29 – 30 березня 2012 року.  – С.  88 – 89.

74.Кузнецова Л.В., Фролов В.М., Пересадин Н.А., Пилецкий А.М. Оценка иммунотропной активности современного кремнезёмного энтеросорбента «белый уголь» (aerosil) и перспективы его применения в клинической практике. //Матеріали (тези) науково-практична конференція з міжнародною участю «Імунозалежні та алергічні стани: сучасна лабораторна імунологічна діагностика, лікування та профілактика». - м.Київ, 29 – 30 березня 2012 року. – С.  46 – 48.

75.Назар О.В., Кузнецова Л.В., Осипова Л.С., Юркина А.В., Гремяков В.А., Скрипова Т.В., Ярощук И.Б., Машенская Т.В. Применение иммунотропных препаратов в неврологической практике. // Матеріали (тези) науково-практична конференція з міжнародною участю «Імунозалежні та алергічні стани: сучасна лабораторна імунологічна діагностика, лікування та профілактика». - м.Київ, 29 – 30 березня 2012 року. – С.  62 – 64.

76.Назаренко А.П., Кузнецова Л.В., Назаренко Г.И. Опыт использования метода ImmunoCAP в диагностике аллергических заболеваний и паталогии с нарушениями в иммунной системе. //Матеріали (тези) науково-практична конференція з міжнародною участю «Імунозалежні та алергічні стани: сучасна лабораторна імунологічна діагностика, лікування та профілактика». - м.Київ, 29 – 30 березня 2012 року. – С.  64 – 65.

77.Осипова Л.С., Сольская Т.В., Назар О.В., Кузнецова Л.В., Кондратюк М.И. Особенности течения и лечения инфекции, вызванной вирусом Эпштейна – Барр. //Матеріали (тези) науково-практична конференція з міжнародною участю «Імунозалежні та алергічні стани: сучасна лабораторна імунологічна діагностика, лікування та профілактика». - м.Київ, 29 – 30 березня 2012 року. – С.  67 – 70.

78.Осипова Л.С., Кузнецова Л.В., Грем’яков В.О., Гармаш Н.С., Мелешко Ю.І.,  Грем’яков А.В. Деякі аспекти лікування атопічного дерматиту. //Матеріали (тези) науково-практична конференція з міжнародною участю «Імунозалежні та алергічні стани: сучасна лабораторна імунологічна діагностика, лікування та профілактика». - м.Київ, 29 – 30 березня 2012 року. – С.  70 – 71.

79.Осипова Л.С., Кузнецова Л.В., Грем'яков А.В., Кузнецов О.Г. Лікування алергічних ринітів в сучасних умовах. // Матеріали (тези) науково-практична конференція з міжнародною участю «Імунозалежні та алергічні стани: сучасна лабораторна імунологічна діагностика, лікування та профілактика». - м.Київ, 29 – 30 березня 2012 року.  – С.  71 – 72.

80.Осипова Л.С., Кузнецова Л.В., Грем’яков А.В., Гармаш Н.С., Грем’яков В.О.  Патологічні стани, які супроводжуються кількісними і якісними змінами еозинофілів крові. //Матеріали (тези) науково-практична конференція з міжнародною участю «Імунозалежні та алергічні стани: сучасна лабораторна імунологічна діагностика, лікування та профілактика». - м.Київ, 29 – 30 березня 2012 року. – С.  73 – 75.

81.Осипова Л.С., Сольская Т.В., Кузнецова Л.В., Гремяков А.В. Возможности терапии и профилактики острых респираторных вирусных инфекций. //Матеріали (тези) науково-практична конференція з міжнародною участю «Імунозалежні та алергічні стани: сучасна лабораторна імунологічна діагностика, лікування та профілактика».  - м.Київ, 29 – 30 березня 2012 року. – С.  75 – 77.

82.Осипова Л.С., Кузнецова Л.В., Сольская Т.В., Гремяков В.А., Кузнецов А.Г., Гремяков А.В. Особенности комплексной терапии хронических неспецифических заболеваний дыхательных путей.  //Матеріали (тези) науково-практична конференція з міжнародною участю «Імунозалежні та алергічні стани: сучасна лабораторна імунологічна діагностика, лікування та профілактика». - м.Київ, 29 – 30 березня 2012 року. – С.  77 – 78.

83.Кузнецова Л.В.Назаренко А.П.Пшеничная И.В. Современная діагностика и лечение аллергических заболеваний //Матеріали (тези) науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасна діагностика ,лікування та профілактика імунозалежних та алергологічних захворювань». - м.Київ, 09—10 жовтня 2014 року.-С.9—21.

84.Бондаренко Т.Н.,Кузнецова Л.В.,Назар О.В.Выявление генеза аллергического процесса у пациентов с аллергопатологией дыхательной системы в сочетании с гельминтозом.//Матеріали (тези) науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасна діагностика ,лікування та профілактика імунозалежних та алергологічних захворювань». - м.Київ, 09—10 жовтня 2014 року.С.28-29.

85.Бондаренко Т.Н.,Кузнецова Л.В.,Назар О.В .Применение моллекулярной діагностики у пациентов с аллергопатологией дыхательной системы //Матеріали (тези) науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасна діагностика ,лікування та профілактика імунозалежних та алергологічних захворювань». - м.Київ, 09—10 жовтня 2014 року.С.30-31.

86.Єлізарова Т.О.,Кузнецова Л.В.Показники клітинного імунітету у хворих на неалкогольний стеатогепатит.//Матеріали (тези) науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасна діагностика ,лікування та профілактика імунозалежних та алергологічних захворювань». - м.Київ, 09—10 жовтня 2014 року.С.37

87.Иванчова.М.С.,Кузнецова Л.В. и соавт.Диагностика папилломавирусной инфекции у женщин.//Матеріали (тези) науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасна діагностика ,лікування та профілактика імунозалежних та алергологічних захворювань». - м.Київ, 09—10 жовтня 2014 року.С.43-44.

88.Кузнецов А.Г. Инъекционная и сублингвальная аллерген-специфическая иммунотерапия у больных поллинозом с сенсибилизацией к пыльце амброзии..//Матеріали (тези) науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасна діагностика ,лікування та профілактика імунозалежних та алергологічних захворювань». - м.Київ, 09—10 жовтня 2014 року.С.51-53.

89.Кузнецов О.Г.Вплив поліоксідонію на показники клітинного імунітету у хворих на поліноз із сенсибілізацією до пилку амброзії.//Матеріали (тези) науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасна діагностика ,лікування та профілактика імунозалежних та алергологічних захворювань». - м.Київ, 09—10 жовтня 2014 року.С.54.

90.Кузнецова Л.В.Рациональное использование гистаминотерапии при лечении больных сезонным аллергическим ринитом с учетом патогенетических и фармакоэкономических аспектов .//Матеріали (тези) науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасна діагностика ,лікування та профілактика імунозалежних та алергологічних захворювань». - м.Київ, 09—10 жовтня 2014 року.С.55-57.

 1. 27 - 28 березня 2008 року науковий симпозиум «Проблемні питання клінічної і лабораторної імунології та алергології», м. Київ, Україна.
 2. 15 – 16 жовтня 2009 року науково-практична конференція “Актуальні питання алергії, клінічної і лабораторної імунології в Україні”, м. Київ.
 3. 18 – 19 березня 2010 року  науково-практична конференція «Сучасні підходи до діагностики та лікування алергічних та імунозалежних захворювань в Україні та місті Києві», м. Київ.
 4. 29 - 30 березня 2012 року региональна науково-практична конференція  “Імунозалежні та алергічні стани: сучасна лабораторна імунологічна діагностика, лікування та профілактика", м. Киев.
 5. 31 березня – 01 квітня 2011 року науково-практична конференція “Актуальні питання клінічної, лабораторної імунології  та алергології: перспективи розвитку”, м. Киев.
 6. 29 – 30 березня 2012 року науково-практична конференція з міжнародною участтю «Імунозалежні та алергічні стани: сучасна лабораторна імунологічна діагностика, лікування та профілактика» м. Киев.
 7. 03 - 04 жовтня 2013 року науково-практична конференція з міжнародною участю   « Імунологія та алергологія:перспективи розвитку» м. Київ.
 8. 09 - 10 жовтня 2014 року науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасна діагностика ,лікування та профілактика імунозалежних та алергологічних захворювань» м. Київ.
 9. 26 - 27 березня 2015 року  науково-практична конференція з міжнародною участю : «Бронхіальна астма ,алергія,імунологія—сучасні досягнення та перспективи розвитку» м. Київ.
 1. Фролов В.М., Сидоренко Ю.В., Кузнецова  Л.В., Андросов Є.Д.  Спосіб лікування стеатозу печінки у хворих на туберкульоз. Патент  на корисну модель  № 33202 від 10.06.2008 р.Фролов В.М., Пересадін М.О., Кузнецова Л.В., Андросов Є.Д. Спосіб медичної реабілітації хворих на синдром хронічної втоми. Патент на корисну модель  № 33206 від 10.06.2008 р.
 2. Кузнецова Л.В., Фролов В.М., Пересадін М.О., Андросов Є.Д. Спосіб корекції метаболічних порушень у хворих з метаболічним синдромом. Патент на корисну модель  № 32672 від 26.05.2008 р.
 3. Кузнецова Л.В., Фролов В.М., Шаповалова І.О., Андросов Є.Д. Спосіб лікування тяжкої форми кору в дорослих. Патент на корисну модель  № 32676 від 26.05.2008 р.
 4. Фролов В.М., Кузнецова Л.В., Пересадін М.О., Андросов Є.Д. Спосіб лікування хворих на черевний тиф з наявністю вторинного імунодефіциту. Патент  на корисну модель № 35013 від 26.08.2008 р.
 5. Фролов В.М., Кузнецова Л.В., Харченко  В.В., Андросов  Є.Д. Спосіб імунореабілітації хворих з множинними пептичними виразками шлунка та дванадцятипалої кишки, поєднаними з хронічним некалькульозним холециститом. Патент на корисну модель № 35027 від 26.08.2008 р.
 6. Фролов В.М., Кузнецова Л.В., Пересадін М.О., Андросов Є.Д. Спосіб лікування хворих на грипозну пневмонію на тлі вторинних імунодефіцитних станів. Патент на корисну модель № 35011 від 26.08.2008 р.
 7. Фролов В.М., Кузнецова Л.В., Лоскутова І.В., Андросов Є.Д. Спосіб імунокорекції  хворих на вітряну віспу  з наявністю вторинного імунодефіциту. Патент  на корисну модель № 35018 від 26.08.2008 р.
 8. Сидоренко Ю.В., Фролов В.М., Гріцова Н.А., Кузнецова Л.В., Андросов Є.Д. Спосіб корекції показників клітинної ланки імунітету у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень, викликаний поліантибіотикорезистентними штамами збудника туберкульозу. Патент  на корисну модель  № 55591 від 27.12.2010 р.
 9. Фролов В.М., Лукянчук В.Д., Войтенко А.Г., Кузнецова Л.В., Андросов Є.Д.  Спосіб медичної реабілітації хворих на синдром хронічної втоми. Патент  на корисну модель  № 53784 від 25.10.2010 р.
 10. Єлізарова Т.О., Кузнецова Л.В., Фролов В.М.  Спосіб корекції показників макрофагальної фагоцитуючої системи у хворих на неалкогольний стеатогепатит. Патент  на корисну модель  № 59669 від 25.05.2011 р. 
 11. Фролов В.М., Кузнецова Л.В., Пересадін М.О., Соцька Я.А., Андросов Є.Д. Спосіб лікування хворих на феліноз. Патент  на корисну модель  № 59664 від 25.05.2011 р.
 12. Фролов В.М., Зєльоний І.І., Кузнецова Л.В., Андросов Є.Д. Спосіб корекції цитокінового профілю крові хворих на варикозну хворобу вен гомілки в міжрецидивному періоді бешихи. Патент  на корисну модель  № 59668 від 25.05.2011 р.
 13. Фролов В.М., Кузнецова Л.В., Пересадін М.О., Сидорова В.С., Андросов Є.Д. Спосіб профілактики захворювання гострими респіраторними вірусними інфекціями у дітей молодшого шкільного віку в період сезонного підвищення захворюванності на респіраторні інфекції. Патент  на корисну модель  № 59663 від 25.05.2011 р.
 14. Фролов В.М., Кузнецова Л.В., Тєрьошин В.О., Андросов Є.Д. Спосіб корекції метаболічних порушень у хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки, поєднану з хронічними некалькульозним холециститом. Патент  на корисну модель  № 59661 від 25.05.2011 р.
 15. Бабак О.Я., Фадеєнко Г.Д., Фролов В.М., Кузнецова Л.В., Андросов Є.Д. Спосіб профілактики рецидивів сполучених пептичних виразок шлунку та дванадцятипалої кишки. Патент  на корисну модель  № 59659 від 25.05.2011 р.
 16. Фролов В.М., Кузнецова Л.В., Пересадін М.О., Андросов Є.Д. Спосіб корекції функціонального стану системи фагоцитуючих макрофагів у хворих з синдромом психоемоційного вигорання. Патент  на корисну модель  № 59655 від 25.05.2011 р.
 17. Фролов В.М., Кузнецова Л.В., Соцька Я.А., Андросов Є.Д. Спосіб медичної реабілітації хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки, поєднану з хронічним безкам’яним холециститом. Патент  на корисну модель  № 59656 від 25.05.2011 р.
 18. Єлізарова Т.О., Кузнецова Л.В., Фролов В.М.  Спосіб корекції показників клітинної ланки імунітету у хворих на неалкогольний стеатогепатит. Патент  на корисну модель  № 59670 від 25.05.2011 р.
 19. Фролов В.М., Пересадін М.О., Кузнецова Л.В., Андросов Є.Д. Спосіб лікування хворих з індуративним набряком в міжрецидивному періоді бешихи з використанням продуктів бджільництва. Патент на корисну модель № 60142 від 10.06.2011 р.
 20. Кузнецова Л.В., Фролов В.М., Соцька Я.А., Круглова О.В., Андросов Є.Д. Спосіб лікування хворих з синдромом підвищеної стомлюваності на тлі хронічної тонзилярної інфекції. Патент на корисну модель № 58757 від 26.04.2011 р.

• Опубліковано 255 наукових робіт, в тому числі  4 на іноземній мові.

• 1 підручник,

• 4 методичних посібника, 3 монографії,

• 1 збірник тестових завдань по алергології,

• зроблено 120 доповідей на  наукових та науково-практичних форумах в Україні та за кордоном.

 

В 2008 р. видан підручник "Алергологія" (професор Л. В. Кузнецова ,член-кореспондентом НАМН України, професором Ю. В. Вороненко та інш.) для лікарів-інтернів і лікарів-курсантів вищих медичних закладів післядипломної освіти.

 

В 2008 р видан навчальний посібник  "Сучасна концепція дієтичного лікування хворих на бронхіальну астму з синдромом хронічної втоми" (професор Л. В. Кузнецова, професор Н. В. Харченко та інш.)

  

В 2009 р. видан навчальний посібник для лікарів "Лікувальна тактика при невідкладних станах в алергології"  ( професор Л. В. Кузнецова та інш.)

  

В 2008 - 2010 рр. були надруковані монографії: 
• "Иммунопрофилактика и лечение гриппа и ОРЗ";
• "Современная концепция
иммуномодулирующей терапии
в лечении больных бронхиальной
астмой ";
• "Поліноз та його прояви:
діагностика, особливості лікування";
• "Особливості діагностики та лікування кропив’янки в алергологічній практиці";
• Також колективом кафедри був видан Збірник тестових  задач "Тести по алергології".

  

В 2010 р. видан навчальний посібник  "Гірудотерапія" (професор Л. В. Кузнецова та співавтори)

  

В 2010 р. колективом кафедри видан збірник тестових завдань  "Тести по алергології" для підготоки лікарів до атестації на звання лікаря-спеціаліста по спеціальності "Алергологія" відповідної кваліфікаційної категорії.

 

 

 

 

 

  

Розробленіпрограми циклів спеціалізації,
передатестаційних  циклів по спеціальностям:

--"Імунологія" (2008), "Клінічна імунологія" (2008), "Лабораторна  імунологія (2008)", "Алергологія (2007)";
--Програми тематичного удосконалення: "Невідкладні стани в алергології" (2009), "Застосування  методів гірудотерапії в медичній практиці " (2007), "Клінічна  імунологія і алергологія" (2007), "Імунотерапія при запальних і алергічних захворюванях " (2007), "Актуальні питання алергології" (2007);
-- Програми стажування  по спеціальностям: "Алергологія" (2009), "Клінічна  імунологія" (2009), "Імунологія", (2008).