Search

За останні 5 років колектив кафедри виконував ініціативну пошукову НДР «Розробка нових методів діагностики та хірургічного лікування захворювань передньої черевної стінки та органів черевної порожнини» (2010 – 2015 рр); та запланував нову НДР «Розробка нових відкритих та лапароскопічних методів хірургічного лікування захворювань передньої черевної стінки та органів черевної порожнини» (2015-2019 рр.).

За результатами наукової роботи за 5 років колективом кафедри опубліковано 3 монографії, 168 статей, у тому числі  83 у фахових виданнях, 51 у міжнародних виданнях, 28 у виданнях, які входять до наукометричної бази Google Scholar. Отримано 11 патентів на корисну модель. Співробітники кафедри брали участь у 23 міжнародних та 31 вітчизняних конференціях, де було зроблено 73 доповіді та представлено матеріали для 2 міжнародних виставок.

За останні 5 років на кафедрі захищено 2 докторські та 10 кандидатських дисертацій. Під керівництвом завідувача кафедри проведено 7 науково-практичних конференції з актуальних питань абдомінальної хірургії з міжнародною участю (Київ 2010, 2013, 2014, 2017, Судак 2011, Ірпінь 2012, Івано-Франківськ 2015, Коблеве 2016).

Проведено 16 майстер-класів з виконанням показових операцій безпосередньо завідувачем кафедри та лекцій з online-трансляцією (Вінниця 2010, Житомир 2011, Черкаси 2011, Чернігів 2012, Біла Церква 2013, Київ 2013, 2016, 2017, 2018, 2019; Івано-Франківськ 2015, Кам’янець-Подільський 2016, Львів 2012, 2014, 2016), Черкаси 2019.

За 2018 р. кафедра виконувала дослідження по таким ініціативно-пошуковим темам:

а)        Грянила В.В., «Оптимізація методу проведення та профілактики ускладнень перітонеального діалізу у хворих на хронічну хворобу нирок» 2015-2018рр

г)        Бондаренко О.М «Порівняльна оцінка ауто- та алопластичних методів лікування пахвинної грижі» 2012-2016.

д)        Шетелинець У.І. «Капсульна ендоскопія при тонко кишкових кровотечах та обґрунтування лікувальної тактики» 2013-2016

е)        Борн Є.Є «Комплексне хірургічне лікування хронічного парапроктиту» 2013-2016.

є)        Коханевич А.В., «Оптимізація трансабдомінальної преперитонеальної алопластики пахвинних гриж» 2015-2018

ж)       Нагловська Т.П., «Гострий панкреатит у вагітних і породіль, діагностика та лікувальна тактика» 2015-2018

з)        Демкович О.П., «Оптимізація перитонеального лаважу у хворих на загальний перитоніт» 2016-2019

й)        Шиленко Ю.О., «Комплексне хірургічне лікування гнійних ран м’яких тканин у ВІЛ-інфікованих пацієнтів» 2015-2019

к)        Штаєр А.А., «Обгрунтування лапароскопічної трансабдомінальної преперитонеальної алопластики при рецидивних пахвинних грижах» 2016-2020

л)        Дадаян В.А. «Троакарні грижі комплексне лікування» 2014-2018

м)        Базишен А.О. «Вузлові утворення щитоподібної залози: роль соноеластографії в оптимізації діагностики та хірургічного лікування» 2017-2020

ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НДР (патенти)

Пат. №117160 Україна, МПК (2018.01) А61В 17/00. Спосіб трансабдомінальної преперитонеальної алопластики пахвинних гриж / Я. П. Фелештинський, А. В. Коханевич, В. Ф. Ватаманюк/ а 2016 07915; заявл. 18.07.2016; опубл. 25.06.2018, Бюл.№12. 

Деклараційний патент України № 110588, МПК  A61B 17/04, A61B 17/00, A61B 17/22. (2016.01). Спосіб лапароскопічної алопластики післяопераційних троакарних гриж параумбілікальної ділянки.  Фелештинський Я.П., Дадаян В.А.,  Опубліковано: 10.10.2016. Бюл.№19

Деклараційний патент України № 110517, МПК: A61B 17/00, A61B 8/00, A61M 1/00 (2016.01). Спосіб закриття перфоративного дефекту інвазійно ураженої частини трахеї при оперативному лікуванні раку щитоподібної залози Фелештинський Я.П. Базишен А.О Опубліковано: 10.10.2016. Бюл.№19

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Співробітники кафедри приймали участь в роботі таких міжнародних конференцій:

 • міжнародний з’їзд ендоскопічних хірургів. Лондон, Великобританія. 2-4 лютого, 201
 • Науково практичний семінар Баріатрична хірургія Санкт – Петербург, Росія 11-15 травня 2018
 • 39 інтернаціональний конгрес герніологів. Мілан, Італія. – 2017.
 • інтернаціональний конгрес гастро тиждень Відень, Австрія.23-27 жовтня 2018

ДОПОВІДІ НА КОНФЕРЕНЦІЯХ, З’ЇЗДАХ

 1. J.Feleshtyskyi, V. Smishchuk, O. Lerchuk Choice of component separation technique in case of giant ventral hernias. (Ukraine). Monothematic conference on the state of art in hernia repaire under the auspies of Eurohean Hernia Society 9-11 September. Lviv.
 2. Feleshtynskyi, A. Kochanevich, V. Vatamanyuk. TAPP WITH GLUTINOUS FIXATION OF A MESH IMPLANT IN PATIENTS WITH INGUINAL HERNIA. Monothematic conference on the state of art in hernia repaire under the auspies of Eurohean Hernia Society 9-11 September. Lviv.
 3. Feleshtynskyi, A. Shtayer, A. Kokhanevych, V. Smishchuk. FEATURES OF USING LAPAROSCOPIC TRANSABDOMINAL PREPERITONEAL ALOPLASTY IN RECURRENT INGUINAL HERNIA. Monothematic conference on the state of art in hernia repaire under the auspies of Eurohean Hernia Society 9-11 September. Lviv.
 4. Feleshtynskyi, A. Shtayer, A. Kokhanevych, V. Smishchuk. IMPROVED LAPAROSCOPIC TECHNIQUE “SUBLAY” IN CASE OF INCISIONAL VENTRAL HERNIAS. Monothematic conference on the state of art in hernia repaire under the auspies of Eurohean Hernia Society 9-11 September. Lviv.
 5. Feleshtynskyi, A. Shtayer, A. Kokhanevych, V. Smishchuk SURGICAL TREATMENT OF INCISIONAL VENTRAL HERNIA USING NANOMODIFIED POLYPROPYLENE MESH IMPLANT. Monothematic conference on the state of art in hernia repaire under the auspies of Eurohean Hernia Society 9-11 September. Lviv.
 6. Feleshtynskyi, A. Shtayer, A. Kokhanevych, V. Smishchuk. SIMULTANEOUS LAPAROSCOPIC OPERATIONS WITH HERNIA OF THE APERTURE OF THE DIAPHRAGM. Monothematic conference on the state of art in hernia repaire under the auspies of Eurohean Hernia Society 9-11 September. Lviv.
 7. Feleshtynskyi, A. Shtayer, A. Kokhanevych, V. Smishchuk EFFECTIVENESS OF DECASAN USE IN THE PREVENTION OF INFECTIONS COMPLICATIONS IN HERNIOPLASTY. Monothematic conference on the state of art in hernia repaire under the auspies of Eurohean Hernia Society 9-11 September. Lviv.
 8. Tyselskiy, A. Kebkalo, B. Bondarchuk, S. Plemyanic, A. Reiti
 9. USE OF ARGON-PLASMA COAGULATION AND SURGICAL TREATMENT OF ESOPHAGUS METAPLASIA COMBINED WITH GASTROESOPHAGEAL HERNIA. Monothematic conference on the state of art in hernia repaire under the auspies of Eurohean Hernia Society 9-11 September. Lviv.
 10. Фелештинський Я. П. Адекватний підхід до вибору методики герніопластики у хворих на пахвинну грижу // XXIV з’їзд хірургів України, присвячений 100-річчю з дня народження академіка О. О. Шалімова. – 26-28 вересня 2018 р
 11. Кебкало А.Б., Гордовський В.А.,Тысельський В.В. Спосіб лікування метаплазій стравоходу за допомогою біоелектрозварки// XXIV з’їзд хірургів України, присвячений 100-річчю з дня народження академіка О. О. Шалімова. – 26-28 вересня 2018 р

АВТОРСЬКІ СВІДОЦТВА

За 2018 рік авторські свідоцтва співробітниками кафедри не отримувалися.

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ КАФЕДРИ:

 1. Я. П. Фелештинський, О. П. Демкович, В. В. Сміщук, О. Л. Триліс. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ АНТИСЕПТИЧНИХ РОЗЧИНІВ ПРИ ЗАГАЛЬНОМУ ПЕРИТОНІТІ // Хірургія України3(63) 2018, с. 29-33.
 2. Фелештинський Я.П., Коханевич A.B., Дядик О.О., Заріцька В.І., Сміщук В.В., Демкович О.П. Експериментально-морфологічне обгрунтування клейової фіксації поліпропіленового сітчастого імплантату до м'язів черевної стінки//Morphologia. 2018;12(l):59-64. Ukrainian.
 3. Я. П. Фелештинський, Є. Є. Борн, М. О. Йосипенко. ВИКОРИСТАННЯ ЛІОФІЛІЗОВАНОГО КОЛАГЕНОВОГО ІМПЛАНТАТУ ДЛЯ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ТРАНССФІНКТЕРНИХ НОРИЦЬ ПРЯМОЇ КИШКИ// Хірургія України 3 2018, с. 83-87.
 4. Фелештинський Я. П., Борн Є. Є., Сміщук В. В., Преподобний В. В., Йосипенко М. О. ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ЕКСТРАСФІНКТЕРНИХ НОРИЦЬ З ВИКОРИСТАННЯМ АЛОГЕННОГО КОЛАГЕНОВОГО ІМПЛАНТАТУ// Вісник проблем біології і медицини – 2018 – Вип.1, том 1 (142)
 5. Фелештинський Я.П., Шиленко Ю.О., Сміщук В.В., Степченкова Т.В. Особливості клінічного перебігу абсцесів та флегмон м'яких тканин у ВІЛ-інфікованих хворих // Хірургія України 3 2018, с. 91-94.
 6. У.И. Гречаная. ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ПРИ ТОНКОКИШЕЧНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЯХ // Хірургія України №3 2018, с. 45-47.
 7. Фелештинський Я.П., Гречана У.І. РОЛЬ КАПСУЛЬНОЇ ЕНДОСКОПІЇУ ВИЗНАЧЕННІ ЛІКУВАЛЬНОЇ ТАКТИКИ ПРИ ТОНКОКИШКОВИХ КРОВОТЕЧАХ // Хірургія України №1 2018, с. 21-24.
 8. Фелештинський Я.П., Павлів Т.П. Діагнстично-лікувальна тактика гострого панкреатиту у вагітних // Галицький медичний вісник №4, 56-59.
 9. Фелештинський Я. П., Голяновський О. В., Павлів Т. П.Особливості ранньої діагностики та лікувальної тактики гострого панкреатиту у вагітних//Клінічна хірургія.-2018.-Т.85.-№6.-С 13-17
 10. О.В.Голяновський1, Я.П.Фелештинський¹, , Т.П.Павлів¹, Д.О. Гончаренко² Ведення вагітності та розродження жінок на фоні гострого панкреатиту // "Здоров'я жінки" № 1 25-29
 11. Фелештинський Я.П., Дадаян В.А. Обгрунтування профілактики троакар них гриж після холецистектомій// Хіругія України.-2018.-№2.-С 44-47
 12. Фелештинський Я.П., Штаєр А.А. Причини рецидивних пахових гриж та хірургічна тактика лікування// Хіругія України.-2018.-№2.-С 102-106
 13. Сорокин Б.В., Кебкало А.Б., Зиныч П.П. Нейроэндокринные опухоли тонкого и толстого кишечника - диагностика и лечение. - Энокринология. - Том 23. - № - С32-34.
 14. Дадаян В.А. Ефективність методів алопластики параумбілікальних троакарних гриж, поєднаних із діастазом прямих м’язів живота, з урахуванням чинників ризику їх рецидиву / /Lviv clinical bulletin 2018, 1(21)-2(22): 41-45
 15. A. Kebkalo, Y. Tryliskyy, Hordovskiy. Safety analysis of endoscopic haemostasis using a high-frequency live tissue electric welding device – EKVZ300 PATONMED// Gastroenterology Rev 2018; 13 (3): 234–237

УЧАСТЬ У РОБОТІ НАУКОВИХ ВИДАНЬ

Упродовж року під керівництвом професора кафедри видавався науковий журнал “Хірургія України”, який визначений ВАК України фаховим.

Члени кафедри є членами редакційних рад інших наукових журналів: Фелештинський Я.П. ”Клінічна хірургія”, ”Хірургія України”,  Мамчич В.І. ”Хірургія України”, „Сімейна медицина”, „Серце і судини”, „Пластична та реконструктивна хірургія”, „Шпитальна хірургія”. „Український журнал малоінвазивної та ендоскопічної хірургії”, Йосипенко М.О. “Хірургія України”. 

ПІДГОТОВКА НАУКОВИХ КАДРІВ

Проведений офіційний захист дисертації на здобуття наукового ступеню кандидата медичних наук –

 • Бондаренка О.М. «ОБҐРУНТУВАННЯ МАЛОІНВАЗИВНИХ ТА ВІДКРИТИХ ХІРУРГІЧНИХ ВТРУЧАНЬ ПРИ ГОСТРОМУ ПАНКРЕАТИТІ «01.03» – хірургія, на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук. 28.11.16. (науковий керівник проф..- Я.П. Фелештинський).

Офіційне опонування

Парфентьєва Наталія Дмитрівна  «ФУНКЦІОНАЛЬНА ПЛАСТИКА ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИХ ВЕНТРАЛЬНИХ ГРИЖ»  14.01.03 – хірургія, на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук. (офіційний опонент..Я.П. Фелештинський).