Search

1. Долженко М.М., Перепельченко Н.А., Базилевич А.Я. Ішемічна хвороба серця і цукровий діабет тип 2. – Київ. – 2010. -160 с.

2.Долженко М.М., Поташев С.В. Ехокардіографія у хворих на серцеву недостатність. – Донецьк: Видавець Заславський О.Ю., 2011. – 160 С.

3.Коваленко В.М., Медведь В.І., Долженко М.М., Бешляга В.М., Носенко Н.М., Поташев С.В. / Вроджені вади серця і вагітність // Київ. Наукова думка. – 2016. – 165 стор.

4.Вороненко Ю.В., Шекера О.Г., Долженко М. М., Соколов М.Ю., Давидова І.В., Кожухарьова Н.А., Поташев С.В., Медведовська Н.В., Мимренко С.М., Боброва О.В., Сімагіна Т.В., Конопляник Л.І., Лобач Л.Є., Нудченко О.О., Фарадж К.С., Кіф´як Л.Я., Ткаченко В.І. / Актуальні питання серцево-судинних хвороб у практиці сімейного лікаря. // Заславський О.Ю. -  2017. - 412 стор

5.Коваленко В.М., Долженко М.М., Поташев С.В. / Настанови з ехокардіографії // Київ. Наукова думка. – 2017. – 524 стор.

1.www.WebCardio.org/ Рекомендації, новини, відео-лекції.

2.Guideline for the Management of Heart Failure // 2016 ACC/AHA HFSA

3.ESC/EACTS Guidelines for the management of valvular heart disease The Task Force for the Management of Valvular Heart Disease of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS) // 2017

4.ESC Guidelines for themanagement of acutemyocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation The Task Force for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation of the European Society of Cardiology (ESC) // 2017 ESC focused update on dual antiplatelet therapy in coronary artery disease developed in collaboration with EACTS The Task Force for dual antiplatelet therapy in coronary artery disease of the European Society of Cardiology (ESC) and of the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS).

5.ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure 2016.

5.Guidelines for management of dyslipidemia and prevention of cardiovascular disease / American association of clinical endocrinologists and American college of endocrinology // AACE 2017 Guidelines

6.de Asmundis C, Conte G, Sieira J, Chierchia GB, Rodriguez-Manero M,    Giovanni G, Ciconte G, Levinstein M, Baltogiannis G, Saitoh Y. Casado-Arroyo R, Brugada P. Comparison of the patient-activated event. Recording system vs. traditional 24 h Holter electrocardiography in individuals with paroxysmal palpitations or dizziness. Europace 2014;16:1231–1235.

7.Рекомендації Європейського товариства кардіологів 2015 року щодо лікування пацієнтів з шлуночковими аритміями за запобігання раптової серцевої смерті Додаток до журналу „Аритмологія” .- Київ 2016.- 136 с.

8.Антиаритмічна терапія при фібриляії передсердь Рекомендації Робочої групи з порушень ритму серця Асоціації кардіологів України.−  Київ 2015.-60 с.

9.Антитромболітична терапія при фібриляції передсердь у пацієнтів з гострим коронарним синдромом спільний консенсусний документ  робочої групи з проблем тромбозів Європейського товариства кардіологів (EHRA), Європейської асоціації ритму серця, Європейської асоціації фахівців з невідкладних серцево-судинних станів (ACCA) / Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія – 2014 - №3 – 48-64с.

10.Антитромботична терапія хворих з фібриляцією передсердь Практичні рекомендації що до використання нових оральних антикоагулянтів .-Київ.−2014.−56 с.

11.Лікування гострого інфаркту міокарда у пацієнтів з елевацією сегмента ST. Рекомендації Асоціації кардіологів України – Київ. – 2013. – 64 С.

12.Підготовка хворих з фібриляцією передсердь до відновлення синусового ритму. Рекомендації робочої групи з порушень серцевого ритму Асціації кардіологів України /Київ, 2013

13.Свіщенко Є.П., Коваленко В.М., Сіренко Ю.М. та інші. Рекомендації Української Асоціації кардіологів з профілактики та лікування артеріальної гіпертензії. Посібник до Національної програми профілактики і лікування артеріальної гіпертензії. Четверте видання, виправлене і доповнене – Київ. – 2011.

14.Рекомендации Европейского общества кардиологов по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 2012.

15.Рекомендации Европейской ассоциации кардиологов по ведению кардиоваскулярных заболеваний у беременных. 2011.

16.Рекомендации по диагностике и лечению суправентрикулярных тахикардий 2012. Подготовлены членами Асоциации аритмологов  Украины и Рабочей группой по нарушениям ритма сердца Асоциации аритмологов Украины.

17.Рекомендации по диагностике и лечению экстрасистолии и парасистолии 2012. Подготовлены членами Асоциации аритмологов  Украины и Рабочей группой по нарушениям ритма сердца Асоциации аритмологов Украины.

18.Рекомендации по применению имплантируемых устройств 2012. Подготовлены членами Ассоциации аритмологов  Украины и Рабочей группой по нарушениям ритма сердца  Ассоциации аритмологов Украины.

19.Рекомендации по проведению катетерных абляций 2012. Подготовлены членами Асоциации аритмологов  Украины и Рабочей группой по нарушениям ритма сердца Асоциации аритмологов Украины.

20.Лечение желудочковых нарушений ритма и профилактика внезапной сердечной смерти 2012. Подготовлены членами Асоциации аритмологов  Украины и Рабочей группой по нарушениям ритма сердца Асоциации аритмологов Украины.

21.Невідкладна допомога в кардіології. Навчальний посібник під редакцією Долженко М.М.- Київ. 2016. – 412 с.

22.Коваленко В.М., Медведь В.І., Долженко М.М. та співавтори. Вроджені вади серця і вагітність // Київ, Наукова думка. – 2016. – С. 165.

23.Долженко М.Н. К вопросу о целесообразности применения метаболической кардиопротекции в эпоху доказательной медицины - Мистецтво лікування, 2012 - webcardio.org

24.Долженко М.М., Конопляник Л.І, Базилевич А.Я., Лимарь Ю.В., Особенности дисфункции эндотелия у пациентов с постинфартной ишемической кардиомиопатией в сочетании с неалкогольной жировой болезнью печени // УКЖ. – 2014. - №4. – С. 78-83

25.Долженко М.М., Перепельченко Н.А., Базилевич А.Я. Ішемічна хвороба серця і цукровий діабет тип 2. – Київ. – 2010.-160 с.

26.Долженко М.М., Поташев С.В. Ехокардіографія у хворих на серцеву недостатність. – Донецьк: Видавець Заславський О.Ю., 2011. – 160 с.

27.Долженко М.М., Поташев С.В., Лучинська Ю.О., Круглова А.Ю., Лобач Л.Є. Спосіб досконалення медикаментозного лікування хворих після аорто-коронарного шунтування, UA № 88080 МПК А61К 9/00 Опубл. .02.2014 Бюл. № 4

28.Долженко М.М., Поташев С.В., Лучинська Ю.О., Круглова А.Ю., Лобач Л.Є. Спосіб досконалення медикаментозного лікування пацієнтів після аорто-коронарного шунтування з урахуванням гендерних особливостей, UA № 88081 МПК А61К 9/00 Опубл. 25.02.2014 Бюл. № 4

29.Коваленко В.М., Сичов О.С., Долженко М.М., Іванів Ю.А. Деяк С.І, Поташев  С.В. Носенко Н.М. Кількісна ехокардіографічна оцінка порожнин серця. Рекомендації робочої групи з функціональної діагностики Асоціації кардіологів України та Всеукраїнської асоціації фахівців з ехокардіографії. 2013.

30.Коваленко В.М., Сичов О.С., Долженко М.М., Іванів Ю.А. Деяк С.І, Поташев  С.В. Носенко Н.М. Рекомендації з ехокардіографічної оцінки діастолічної функції лівого Шлуночка Рекомендації робочої групи з функціональної діагностики Асоціації кардіологів України та Всеукраїнської асоціації фахівців з ехокардіографії. 2013

31.Коваленко В.Н., Несукай Е.Г., Долженко М.Н. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний: популяционная стратегия и индивидуализированные программы - К.: МОРИОН, 2013

32.Коваленко В.Н., Долженко М.Н., Несукай Е.Г., от группы исследователей. Европейское исследование профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета … - Ukrainian Journal of Cardiology, 2014

33.Сіренко Ю.М., Радченко Г.Д., Граніч В.М. і інші. Профілактика уражень мозку при артеріальній гіпертензії (Методичні рекомендації) – Київ – 2010 – 47 С.

34.Сичов О.С., Лутай М.І., Романова О.М. і інші. Амбулаторне ЕКГ-моніторування. Рекомендації Асоціації кардіологів України – Київ – 2010 – 44 С.

35.Амосова К.М., Коваленко В.М., Соколов М.Ю., Л.Г. Воронков та інші/ Серцева недостатність / Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах, 2016 рік

36.Антиаритмическая терапия при фибрилляции предсердий. Рекомендации 2012.

37.Аритмология и электрофизиология. Сборник лекций в схемах и таблицах / Под ред. О.С.Сычева – Киев, 2010. – 243 С.

38.Артериальная гипертензия и сердечно-сосудистый риск / Под ред. Ю.Н.Сиренко, О.И.Жаринова – Киев, „Четверта хвиля”. – 2009. – 159 С.

39.Атьков О.Ю. УЗИ сердца и сосудов  // Эксмо. – 2015. – С. 456

40.Вороненко Ю.В., Шекера О.Г,  Долженко М.М. та співавтори Актуальні питання сецево-судинних хвороб у практиці сімейного лікаря Видавництво «Заславский», 412 ст., 2016

41.Дзяк Г.В., Жарінов О.Й. Фібріляція передсердь. – Київ, Четверта хвиля. – 2011. – 192 С.

42.Кардиология. Национальное руководство под ред. Ю.Н.Беленкова, Р.Г.Оганова - Москва, «Гэотар-Медиа». – 2008. – 1232 С.

43.Кушаковский М.С. Аритмии сердца (расстройства сердечного ритма и нарушения проводимости. Причины, механизмы, электрокардиографическая и электрофизиологическая диагностика, клиника. Лечение). Руководство для врачей.- Издание 2-е, дополненное.-СПб: ИКФ”Фолиант”. 1998.-640 с.

44.Майерсон С., Чаудари Р., Митчелл Э. Неотложные состояния в кардиологии. 2-е издание. / 2015

45.Медико-соціальні аспекти хвороб системи кровообігу (аналітичностатистичний посібник) / За ред. В.М.Коваленка, В.М.Корнацького – Київ. – 2009. – 146 С.

46.Можливість гіпотензивної терапії у пацієнтів високого кардіоваскулярного ризику (Методичні рекомендації)– Київ. – 2008. – 32С. МПК А61К 9/00 Опубл.  25.02.2014 Бюл. № 4
47.Нарушения сердечного ритма и проводимости. Руководство для врачей/Под ред. Сычева О.С. – Киев – 2009 – 654 С.
48.Положення про експертизу тимчасової непрацездатності. Наказ МОЗ України 09.04.2008 N 189
49.Руксин В.В. Неотложная кардиологическая помощь на догоспитальном этапе: руководство для врачей.- С.-Петербург, Информ Мед, 2014. – 207 с.
50.Серцево-судинні захвлоювання. Класифікація, стандарти діагностики та лікування/За ред. проф.В.М.Коваленка, проф.М.І.Лутая, проф. Ю.М.Сіренка. – К.: Асоціація кардіологів України. – 2016. – 128 С.

Цикли спеціалізації: за фахом “Кардіологія”

передатестаційні:  за фахом “Кардіологія”

стажування: за фахом “Кардіологія”

тематичного удосконалення: “Невідкладна кардіологія та актуальні питання клінічної аритмології”, “Захворювання серцево-судинної системи у вагітних”, “Сучасні методи діагностики та лікування поліорганної патології у хворих з серцево-судинними захворюваннями”, “Сучасні інвазивні та неінвазивні методи діагностики та лікування аритмій серця“,“Еходопплерографія серця і магістральних судин (початковий курс)”, “Сучасні методи допплерографії екстра- та інтракраніальних судин (початковий курс)”, “Ехокардіографія. Клінічні випадки”, “Сучасні технології в інтервенційній кардіології”, “Особливості ультразвукової діагностики внутрішніх органів у хворих з серцево-судинними захворюваннями”, “Електрокардіографія, Холтер-ЕКГ та добове моніторування АТ в практиці сімейного лікаря”, “Актуальні питання клінічної кардіології: ІХС та артеріальна гіпертензія в практиці сімейного лікаря”.

Можливе навчання на госпрозрахункових засадах на всіх циклах, що проводяться на кафедрі.

П Л А Н циклів на 2018 рік кафедри кардіології

Назва циклів

Дата початку і закінчення циклу

 
 

1.

Передатестаційнний цикл з кардіології

09.01-07.02

 

2.

Стажування з кардіології

09.01-07.02

 

3.

Сучасні технології в інтервенційній кардіології

05.02-22.03

 

4.

Невідкладна кардіологія та актуальні питання клінічної аритмології (очно-заочний)

12.02-29.03

Оч. 12.02-09.03

Заоч. 12.03-23.03

Оч. 26.03-29.03

 

5.

Діагностика та лікування невідкладних станів серцево-судинної системи в практиці сімейного лікаря (очно-заочний)

12.02-14.03

Оч. 12.02-23.02

Заоч. 26.02-09.03

Оч. 12.03-14.03

 

6.

Сучасні інвазивні та неінвазивні методи діагностики та лікування аритмій серця

26.02-28.03

 

7.

Передатестаційнний цикл з кардіології

27.03-26.04

 

8.

Стажування з кардіології

27.03-26.04

 

9.

Новітні методи інтервенційної діагностики коронарного атеросклерозу

16.05-31.05

 

10.

Еходопплерографія серця і магістральних судин (початковий курс)

21.05-06.07

 

11.

Спеціалізація з кардіології (терапевти)

28.08-28.11

 

12.

Спеціалізація з кардіології

28.08-28.12

 

13.

Електрокардіографія, Холтер-ЕКГ та добове моніторування АТ в практиці сімейного лікаря (очно-заочний)

29.08-27.09

Оч. 29.08-14.09

Заоч. 17.09-25.09

Оч. 26.09-27.09

 

14

Актуальні питання клінічної кардіології: ІХС та артеріальна гіпертензія в практиці сімейного лікаря (очно-заочний)

01.10-31.10

Оч. 01.10-12.10

Заоч. 15.10-26.10

Оч. 29.10-31.10

 

15.

Сучасні технології в інтервенційній кардіології

10.09-25.10

 

16.

Еходопплерографія. Клінічні випадки.

17.10-31.10

 

17.

Сучасні технології в інтервенційній кардіології

31.10-14.12

 

18.

Особливості ультразвукової діагностики внутрішніх органів у хворих з серцево-судинними захворюваннями

01.11-15.11

 

19.

Захворювання серцево-судинної системи у вагітних (очно-заочний)

26.11-25.12

Оч. 26.11-07.12

Заоч. 10.12-21.12

Оч. 24.12-25.12

 

20.

Сучасні методи допплерографії екстра- та інтракраніальних судин (початковий курс)

27.11-11.12

 

Примітка: 1) контингент слухачів, для яких проводяться цикли ТУ за фахом “Кардіологія”: терапевти, кардіологи, сімейні лікарі, ревматологи, лікарі невідкладних станів; лікарі функціональної та ультразвукової діагностики, невропатологи, судинні хірурги, нейрохірурги; педіатри та інші;

Цикли спеціалізації: за фахом “Кардіологія”

передатестаційні:  за фахом “Кардіологія”

стажування: за фахом “Кардіологія”

тематичного удосконалення: “Невідкладна кардіологія та актуальні питання клінічної аритмології”, “Захворювання серцево-судинної системи у вагітних ”, “Сучасні методи діагностики та лікування поліорганної патології у хворих з серцево-судинними захворюваннями”, “Еходопплерографія серця і магістральних судин (початковий курс)”, “Сучасні методи ультразвукової діагностики захворювань периферійних судин”, “Ехокардіографія. Клінічні випадки”, “Сучасні технології в інтервенційній кардіології”.

Можливе навчання на госпрозрахункових засадах на всіх циклах, що проводяться на кафедрі.