Search

З 2008 по 2017 роки на кафедрі кардіології були захищені дисертації:

 1. Докторська дисертація - Базилевич А. Я. «Особливості перебігу ішемічної хвороби серця у поєднанні з неалкогольною жировою хворобою печінки: механізми формування, діагностика, оптимізація лікування, прогноз».
 2. Кандидатська дисертація - здобувач Фірсова І. Г. на тему: «Зміни показників структурно-функціонального стану серця, добового профілю АТ, ендотеліальної функції, інсулінорезистентності у хворих на есенціальну гіпертензію та їх корекція антагоністами ренін-ангіотензин-альдостеронової  системи».
 3. Кандидатська дисертація - ассистент Клименко Л. В. дисертаційна робота за темою „Зміни внутрішньосерцевої гемодинаміки, показників ішемії міокарда, ліпідного спектру крові та психоемоційного стану у хворих на ішемічну хворобу серця в поєднанні з цукровим діабетом та їх медикаментозна корекція”.
 4. Кандидатська дисертація – асистент Перепельченко (Кожухарьова) Н. А. «Клінічні, біохімічні, структурно-функціональні зміни серцево-судинної системи у хворих на ІХС з супутнім цукровим діабетом 2 типу, метаболічні ефекти гіполіпідемічної терапії».
 5. Кандидатска дисертація - асистент Носенко Н. М.“Оцінка відновлення міокардіальної функції лівого шлуночка у хворих із ІХС, постінфарктним кардіосклерозом, після аортокоронарного шунтування поєднаного із аневризмектомією лівого шлуночка”.
 6. Кандидатська дисертація - асистент Симагина Т. В. «Вплив гіполіпідемічної терапії на запобігання порушень ритму серця у хворих з постінфарктною ішемічною кардіоміопатією до та після операції аортокоронарного шунтування з аневризмектомією».
 7. Кандидатська дисертація – пошукач  Лучинська Ю. О. “Клініко-гемодинамічні аспекти ефективності блокаторів ангіотензин-перетворюючого фермента  (інгібіторів АПФ та блокаторів рецепторів ангіотензину ІІ) у пацієнтів з ІХС та постінфарктним кардіосклерозом після операції аорто-коронарного шунтування”.14.01.11 – “Кардіологія”
 8. Кандидатська дисертація – пошукач  Конопляник Л. І. “Постінфарктна серцева недостатність у поєднанні з неалкогольною жировою хворобою печінки: клінічні особливості та можливості корекції  ”.
 9. На здобуття звання кандидата медичних наук – пошукач Грубяк Л.М. “Модифікуючий вплив інгібіторів ренін-ангіотензин-альдостеронової системи (периндоприлу, лозартану, аліскірену) на клініко-гемодинамічний стан хворих на артеріальну гіпертензію, які перенесли ішемічний інсульт.

На сьогодні на кафедрі кардіології виконуються дисертації:

 1. На здобуття звання кандидата медичних наук - асистент Лобач Л.Є. “Вплив поліморфізму гену альдостерон синтетази на міокардіальну функцію в пацієнтів з ІХС, постінфарктим кардіосклерозом”.
 2. На здобуття звання кандидата медичних наук – аспірант Нудченко О.О. “Клініко-прогностичне значення ішемії міокарду у пацієнтів з ІХС, постінфарктним кардіосклерозом і когнітивною дисфункцією”.14.01.11 – “Кардіологія”.  
 3. На здобуття звання кандидата медичних наук – аспірант Фарадж К.С. “ Клініко-прогностичне значення ішемії міокарду у пацієнтів з ІХС, постінфарктним кардіосклерозом в залежності від соціально-психологічного стану”. 14.01.11 – “Кардіологія”.