Search

Адреса проведення: вул. Братиславська, 5а, ДУ «Інститут серця МОЗ України», 5 поверх, кафедра кардіохірургії, рентгенендоваскулярних та екстракорпоральних технологій

Контактні дані: завуч Н. О. Володкіна (+38044 291-55-25, kafedra.cardio@gmail.com)

Сторінка кафедри на сайті НМАПО імені П.Л. Шупика.

 

Мета вивчення курсу

Ознайомлення з останніми досягненнями в галузі медикаментозної терапії та ендоваскулярної медицини, удосконалення знань, умінь і навичок сучасних методів діагностики та лікування серцево-судинної патології.

 

Опис курсу, його структура

Ознайомлення з основними стандартами та напрямками підготовки пацієнтів до кардіохірургічних втручань та ведення пацієнтів після операцій на серці, удосконалення знань, умінь та навичок із сучасних методів діагностики та лікування серцево-судинної патології.


Основні розділи:

 1. Обов’язкові дослідження перед кардіохірургічними втручаннями.
 2. Аспекти медикаментозної профілактики ускладнень перед кардіохірургічними втручаннями.
 3. Підготовка пацієнтів перед кардіохірургічними втручанням.
 4. Реабілітація пацієнтів після кардіохірургічних операцій.
 5. Принципи ведення пацієнтів з ІХС після реваскуляризації міокарда.
 6. Принципи ведення пацієнтів після протезування клапанів серця.

 

Заплановані види активності   

Проблемне навчання у малих групах ("кейси"), підготовка та презентація клінічних випадків, навчання в практичних умовах клінічних відділень та операційних з використанням сучасних можливостей інформаційних технологій освітнього процесу.

Після закінчення курсу слухач отримає:

 • Чітке розуміння сучасних методів діагностики та лікування серцево-судинної патології;
 • Відповідний обсяг знань у сфері охорони здоров'я, що надасть можливість ефективно виконувати професійні обов'язки та приймати необхідні рішення;
 • Поглиблення практичних навичок з ведення пацієнтів до та після кардіохірургічних втручань;
 • Удосконалення практичних знань з кардіохірургічного лікування хворих.

 

Види навчальної діяльності 

 • Теоретична (30%)
 • практична (55%)
 • презентація клінічних випадків (5%)
 • індивідуальна робота (10%).

 

Обов’язкова література, рекомендована література, електронні ресурси

 1. Наказ МОЗ України від 03.07.2006 № 436 «Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю «Кардіологія».
 2. Серцево-судинні захворювання. Класифікація, стандарти діагностики та лікування/ С33 За ред. В. М. Коваленка, М. І. Лутая, Ю. М. Сіренка,  О. С. Сичова, 3-тє вид., переробл. і доповн. – К.: МОРІОН, 2018. – 224 с.
 3. Амосов Н. М., Бендет Я. А. Терапевтические аспекты кардиохирургии. – 2-е изд. – К.: Здоров’я, 1990. – 288 с.
 4. Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure, ESC Guadelines, 2016/ - 85 c.
 5. Myocardial Revascularization., 2018 ESC/EACTS Guadelines on myocardial revascularization, 2018. - 48 c.
 6. Рекомендации ESC/ERS по диагностике и лечению легочной гипертензии 2015/ Российский кардиологический журнал № 5, 2016 г. Режим доступу до ресурсу: http://russjcardiol.elpub.ru/jour/issue/view/50
 7. Наказ МОЗ України від 02.03.2016 № 152 (зі змінами 23.09.2016 № 994) «Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги стабільна ішемічна хвороба серця».
 8. The 2017 EACTS guidelines on perioperative medication in adult cardiac surgery and patient blood management.
 9. 2017 European Society of Cardiology (ESC) focused update on dual antiplatelet therapy in collaboration with the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS).
 10. 2017 EACTS Guidelines on perioperative medication in adult cardiac surgery.