Search

1. Адлер Г. Болезнь Крона и язвенный колит: Монография (пер. с нем.). М.: ГЭОТАР МЕД, 2001. – 500 с.

2. Акушерські і перинатальні проблеми TORCH-інфекції: Практ. посіб. для лікарів акушерів-гінекологів і неонатологів, студ. мед. вузів та лікарів-інтернів / За ред. З.М. Дубоссарської, А.Я. Сенчука. Мед. ін-т Укр. асоц. нар. медицини. К.: Мета, 2003. – 133 с.

3. Андрейчин М., Копча В. Біотероризм: Медична протидія. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2005. – 300 с.

4. Атлас інфекційних хвороб Андрейчин М.А., Копча В.С., Крамарєв С.О. та ін. / за ред. Андречина М.А. Тернопіль: ТДМУ, 2010. - 248 с.

5. Базанов Г.А., Андрианов А.П., Олейникова Т.Ю. Лекарственная терапия вирусных заболеваний. М.: Медицина, 2000. - 112 с.

6. Бакстон Поль К. Дерматологія (пер.с англ.). М.: Бином, 2005. – 176 с.

7. Барановский А.Ю., Кондрашина Э.А. Дисбактериоз и дисбиоз кишечника. СПб.: "Питер", 2000. 209 с.

8. Барановский А.Ю., НазаренкоЛ. И., Райхельсон К. Л. Лечебное питание при инфекционных заболеваниях / Учебно-методическое пособие. С.-Петербург, Диалект, 2006. – 112 с.

9. Бережна Н.М., Чехун В.Ф Імунологія злоякісного росту. – К.: “Наукова думка” 2005. - 792 с.

10. Венгеров, Ю.Я. Инфекционные болезни: Справ. практ. врача / Ю.Я. Венгеров, Т.Э. Мигманов, М.В. Нагибина: Под общ. ред. В.И. Бородулина; Рос. акад. естеств. наук. - М.: Энциклопедия, 2004. – 495 с.

11. Виленский Б.С. Неотложные состояния в неврологии. СПб, Фолиант 2006. – 508 с.

12. Внутриутробные инфекции: Учеб. пособие для системы послевуз. проф. образования врачей / И.С. Сидорова, И.О. Макаров, Н.А. Матвиенко. М.: МИА, 2006. - 175 с.

13. Возіанова Ж.І. Інфекційні і паразитарні хвороби: В 3-х т.К.: Здоров'я, 2008. Т. 1; 2-е вид., перероб. і доп. – 884 с.

14. Возіанова Ж.І. Інфекційні і паразитарні хвороби: В 3-х т. К.: Здоров'я, 2002. Т.2. – 696 с.

15. Возіанова Ж.І. Інфекційні і паразитарні хвороби: У 3 т.: Навч. посіб. для студ. вищ. мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації, лікарів-інтернів, курсантів, аспірантів і практ. лікарів. К.: Здоров'я, 2003. Т.3. 2003. 846 с.

16. Внутренние болезни по Тинсли Р. Харрисону: Учеб. пособие для системы послевуз. проф. образования врачей: В 7 кн. / Под ред.: Э. Фаучи и др. М.: Практика, 2005. Кн. 3: Инфекционные болезни. 2005. XV, 904 1507.

17. Гавришева Н.А., Антонова Т.В. Инфекционный процесс. Клинические и патофизиологические аспекты: Учеб. пособие. СПб.: ЭЛБИ – СПб, 2006. – 282 с.

18. Гебеш В.В., Сухов Ю.А Современные методы диагностики TORCH – инфекции / Метод. рек. – К., 2005. – 20 с.

19. Городецький М.М. Холера Ель-Тор: Виробниче видання. К.: Здоров’я, 2009. 128 с.

20. Грип та його профілактика / Навч. посібник / За ред. Дзюбик І.В., Широбокова В.П. – К., 2005. – 194 с.

21. Дранник Г.Н., Курченко А.И., Дранник А.Г. Иммунная система слизистых, физиологическая микрофлора и пробиотики. – К.: “Полиграф плюс”, 2009. 144 с.

22. Дранник Г.Н. Клиническая иммунология и аллергология. – К.: «Полиграф плюс», 2010. 637 с.

23. Зайцев И.А.. Заплотная А.А. Вирусный гепатит В в вопросах и ответах. – К.: ООО «Вольф», 2006. 112 с.

24. Запорожан В.М., Аряєв М.Л. ВІЛ-інфекція і СНІД. К.: “Здоров'я”, 2004. 635 с.

25. Застосування препарату “Ентеросгель” у комплексному лікуванні хворих на інфекційні захворювання: Метод. рек. / Гебеш В.В., Сухов Ю.О., Дегтяренко О.М.; Нац. Мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, Укр. центр наук. мед. інформації і патент.-ліценз роботи. – К., 2006. – 27 с.

26. Инфекционные болезни у детей: Учеб. пособие для системы послевуз. подгот. врачей-педиатров / Под ред. В.В. Ивановой. М.: Мед. информ. агентство, 2002. 923 с.

27. Инфекционные болезни и эпидемиология: Учебник для вузов / В.И. Покровский, С.Г. Пак, Н.И. Брико, Б.К. Данилкин. М.: Гэотар-мед, 2002. 383 с.

28. Інфекційні хвороби: Підручник / Нікітін Є.В., Андрейчин М.А., Сервецький К.Л., Качор В.О., Головченко А.М., Усиченко Є.М.; За ред.: Є.В. Нікітіна, М.А. Андрейчина. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2004. 364 с.

29. Инфекционные болезни: проблемы адаптации / Ю.В.Лобзин, Ю.П. Финогеев, В.М. Волжанин, А.В. Семена, С.М. Захаренко; Под общ. ред. Ю.В. Лобзина. СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2006. 391 с.

30. Инфекционные болезни : национальное руководство / Под ред. Ющук Н.Ю., Венгеров Ю.Я. – 2009. 736 с.

31. Исаков В.А., Архипова Е.М., Исаков Д.В. Герпесвирусные инфекции человека / Руководство для врачей. С.-Петербург: Спецлит, 2006. – 301 с.

32. Кишкун А.А. Иммунологические и серологические исследования в клинической практике. М.: МИА, 2006. – 531 с.

33. Козлов В.К. Сепсис: этиология, иммунопатогенез, концепция современной иммунотерапии. – К.: «АННА-Т», 2007. – 296 с.

34. Кононенко В.В., Крамарев С.О., Чіпкий Л.П. та інші. Менінгококова інфекція та бактерійні менінгіти: клініка, діагностика та інтенсивна терапія (методичні рекомендації). К., 2004. – 32 с.

35. Коротеев А.И., Бабичев С.А. Медицинская микробиология, иммунология и вирусология / Учебник для мед. вузов. С.-Петербург, Спецлит, 2008. – 767 с.

36. Корячкин В.А., Страшнов В.И., Чуралов В.М. Клинические и функциональные лабораторные тесты в анестезиологии и интенсивной терапии. С.Петербург, 2001. – 144 с.

37. Класифікація інфекційних і паразитарних хвороб / М.А.Андрейчин, А.О.Руденко, О.Л.Івахів, М.Д.Чемич. Тернопіль: Укрмедкнига, 2002 / Под ред. Ю.В.Лобзина, С.-Петербург, Фолиант, 2001. – 384 с.

38. Клинико-лабораторная диагностика инфекционых болезней / Под ред. Лобзина Ю.В.С.-Петербург, Фолиант, 2001. - 384 с.

39. Крамарєв С.О. Інфекційні хвороби у дітей. Клінічні лекції: Навч. посіб. для студ. вищ. мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації та лікарів-інтернів. – К.: МОРІОН, 2003. 479 с.

40. Лобзин Ю.В. Лечение инфекционных больных: Учеб.-метод. пособие для студентов мед. вузов / Ю.В. Лобзин, Ю.П. Финогеев, С.Н. Новицкий; Под общ. ред. Ю.В. Лобзина. – С-Пб.: Фолиант, 2003. 125 с.

41. Лобзин Ю.В., Казанцев А.П. и др. / Руководство по инфекционным болезням. С.-Петербург: «Комета», 2003. 563 с.

42. Малый В.П. Сепсис в практике клинициста: монография. – Х.: Прапор 2008. - 581 с.

43. Мальцев Л.А., Усенко Л.В., Мосенцев Н.Ф. Сепсис: эпидемиология, патогенез, диагностика, интенсивная терапия. – Днепропетровск: АРТ – ПРЕСС, 2004. - 158 с.

44. Маски инфекционных болезней / Ю.В.Лобзин, Ю.П. Финогеев, Ю.А.Винакмен и др. С-Пб.: Фолиант, 2002. - 199 с.

45. Пак С.Г., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни: Пособие для практикующих врачей. М.: Издат. дом "Рус. врач" , 2004. - 215 с.

46. Патоморфологическая диагностика инфекционных и карантинных заболеваний в Украине / МОЗ Украины, АМН Украины; Под ред.: И.К.Кондакова и др. Х., 2003. - 223 с.

47. Покровскиий В.В., Ермак Т.Н., Беляева В.В., Юрин О.Г. ВИЧ-инфекция: клиника, диагностика и лечение М.: Гэотар медицина, 2000. - 496 с.

48. Покровский, В.И. Эволюция инфекционных болезней в России в XX веке: Руководство для врачей / В.И. Покровский, Г.Г. Онищенко, Б.Л. Черкасский. – М.: Медицина, 2003. - 664 с.

49. Покровский В.И., Лисукова М.В. Эпидемиология и инфекционные болезни. М.: Медицина, 2003. – 273 с.

50. Практика лабораторных исследований при инфекционных заболеваниях/ Ю.В. Лобзин, Ю.П. Финогеев, В.Ф. Крумгольц, А.В. Семена, С.М. Захаренко, Ю.А. Винакмен; Под общ. ред. Ю.В. Лобзина. – С-Пб.: ЭЛБИ-СПб, 2005. - 275 с.

51. «Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів. Наказ № 48 МОЗ України від 03.02.2006 р.

52. "Про удосконалення протихолерних заходів в Україні". Наказ МОЗ України № 167 від 30.05.1997. – Київ, 1997. – 123 с.

53. "Про удосконалення організації медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію та СНІД”. Наказ МОЗ України № 658 від 04.10.2006. – Київ, 2006.

54. Рациональная антимикробная фармакотерапия: Руководство для практикующих врачей / Под общ. ред. В.П. Яковлева, С.В. Яковлева. М.: Литтерра, 2003. - 1001 с.

55. Сафар Петер. Церебральная и сердечно-легочная реанимация, IV-е изд. М.: Медицина, 2000. – 305 с.

56. Сахарчук І.І., Мальцев В.І., Ільницький Р.І. Антибактеріальна і протимікозна терапія у клінічній медицині. – К.: Книга плюс, 2004. – 419 с.

57. Соринсон С.Н. Краткий справочник по инфекционным болезням (диагностика, терапия, профилактика) / С.Н. Соринсон, В.В. Шкарин. Ниж. Новгород: НГМА, 2002. - 400 с.

58. Сорокина М.Н., Скрипченко Н.В. Вирусные энцефалиты и менингиты у детей / Руководство для врачей. М.: Медицина, 2004. – 415 с.

59. Стандартизовані підходи до проблеми діагностики TORCH-інфекцій: Посібник / О.К. Глушок, І.Й. Когут, І.Б. Бойко, Т.С. Шкробот; Терноп. обл. клініч. шкірно-венерол. диспансер. Тернопіль: Джура, 2003. - 83 с.

60. Тимченко В.Н. Диагностика, дифференциальная диагностика и лечение детских инфекций: Справочник: Учеб. пособие для системы послевуз. проф. образования врачей педиатров / В.Н. Тимченко, В.В. Леванович, И.Б. Михайлов. СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2005. - 384 с.

61. Токмалиев А.К., Кожевникова Г.М. Клиническая паразитология: протозоозы и гельминтозы. М.: ООО МИА, 2010. – 432 с.

62. Трасмиссивные инфекции и инвазии: Междисциплинар. учеб. пособие для студентов мед. вузов / Под ред. Н.В. Чебышева и др. М.: МИА, 2005. - 435 с.

63. Тропические болезни: Учеб. пособие для студентов / С.В. Жаворонок, В.М. Мицура, Е.Л. Красавцев, И.А. Карпов; МЗ Респ. Беларусь, Гомел. гос. мед. ун-т, Белорус. гос. мед. ун-т. Гомель, 2004. – 162 с.

64. Учайкин В.Ф. Инфекционные токсикозы у детей / В.Ф. Учайкин, В.П. Молочный; Рос. АМН. М.: Изд-во РАМН, 2002. - 241 с.

65. Фарбер К.А и др. Вирусные гепатиты у беременных. – М.: Медицина, 1992. – 208 с.

66. Федорченко С.В. Хроническая HCV-инфекция: монография. – К.: ВСИ «Медицина», 2010. – 272 с.

67. Фризе, К. Инфекционные заболевания беременных и новорожденных / К. Фризе, В. Кахель; (пер. с нем. А.В.Розанова). – М.: Медицина, 2003. - 422 с.

68. Харченко Н.В., Порохницький В.Г., Топольницький В.С. Вірусні гепатити. К.: Фенікс, 2002. – 296 с.

69. Холин А.В. Магнитно-резонансная томография при заболеваниях центральной нервной системы. С.-Петербург: Гиппократ, 2007. – 253 с.

70. Цинзерлинг В.А. Перинатальные инфекции. Вопросы патогенеза, морфологической диагностики и клинико-морфологических сопоставлений: Практ. руководство для врачей / В.А. Цинзерлинг, В.Ф. Мельникова. – СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2002. - 351 с.

71. Цыганий А.А. Справочник по анестезиологии и реанимации. К.: Плюс, 2000. – 313 с.

72. Чуйков Л.И. Шок в практике инфекциониста (патогенетические,клинические и терапевтические аспекты) / Л.И. Чуйков, В.П. Малый. Х.: Регион-информ, 2003. - 257 с.

73. Ющук Н.Д., Бродов Л.Е. Острые кишечные инфекции: диагностика и лечение. М.: Медицина, 2001. – 304 с.

74. Яковлева Э.Б. Беременность, роды, послеродовой период, новорожденные и гепатит. Донецк: Норд-Пресс, 2005. - 96 с.

75. Янковский Д.С. Микробная экология человека: современные возможности ее поддержания и восстановления. К.: Эксперт ЛТД, 2005. - 361 с.

76. Салманов А.Г. Медична статистика в госпітальній епідеміології. Навч.посіб. / Салманов А.Г., Морозова Н.С., Салманов Е.А. – Х.: НТМТ. 2012. – 186 с.

77. Салманов А.Г. та ін. Стерилізація виробів медичного призначення / А.Г.Салманов, Н.С. Морозова, В.Ф. Мариєвський. – Х.НТМТ. – 2013. – 496 с.

78. Салманов А.Г., Салманов Э.А. Чистые помещения в лечебно-профилактических учреждениях. / А.Г. Салманов, Э.А. Салманов. Х.НТМТ. – 2013. – 432 с.

79. Салманов А.Г. Стандарты инфекционного контроля / А.Г. Салманов. – Х.: НТМТ. – 2014. – 560 с.

80. Салманов А.Г., Салманов, Е.А., Салманов Р.А. Визначення термінів у галузі охорони здоров’я / А.Г. Салманов, Е.А. Салманов, Р.А. Салманов. – Х. : НТМТ. – 2014. – 544 с.

81. Медична мікробіологія, вірусологія імунологія. Підручник для мед. ВУЗів III-IV рівнів акредитації /За ред. В.П.Широбокова.- Київ.- Нова книга. – 2010. – 944 с.

82. Дзюблик І. В., Вороненко С. Г., Міроненко А. П., Виноград Н. О. Діагностика, лікування та профілактика грипу.-Київ: Мед книга.-2011.-190 с.

83. Полімеразна ланцюгова реакція в лабораторній діагностиці інфекційних хвороб. Навчально-методичний посібник, для лікарів / за ред.. І.В. Дзюблик, Н.Г. Горовенко.- К.-2012.-219 с.

84. Салманов А.Г., Салманов, Е.А., Основы инфекционного контроля Київ, 2015

85. Дуда О.К. Герпетична та герпесвірусна інфекція. Навчальний посібник для лікарів.// Дуда О.К., Краснов М.І., Козько В.М. – Київ: НМАПО, 2015. – 96 с.

86. Якобисяк М. Імунологія / Пер. з польської за ред. проф. В.В.Чоп’як. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2014. – 672с.:

87. Ovsyannikova I.G., Reid K.C., Jacobson R.M., Oberg A.L., Klee G.G., Poland G.A. Cytokine production patterns and antibody response to measles vaccine // Vaccine. − 2013. − № 21. − Р. 3946–3953.

88. О.К. Дуда. Кашлюк і паракашлюк: мучасні підходи до діагностики та лікування (клінічна лекція) / О.К. Дуда, А.Р. Вега // Мистецтво лікування, № 3-4 (129-130), 2016 р., 42-49 стр.

89. А.К. Дуда. Дисбиоз кишечника и его коррекция в практике врача-инфекциониста / А.К. Дуда, В.А. Бойко, Л.П. Коцюбайло, А.П. Голуб// Сімейна медицина № 3, 2017 (71), 32-36 стр.

90. О.К. Дуда. Сучасні можливості запобігання антибіотикорезистентності: бактеріофаги як антимікробні агенти / О.К. Дуда, В.О. Бойко, Л.П. Коцюбайло, А.П. Голуб // Сімейна медицина № 4, 2017 (72), 16-21 стр.

91. О.К. Дуда. Імунокорекція хворих на коронавірусну інфекцію та її ефективність / О.К. Дуда, В.О.Бойко, Л.П. Коцюбайло // Здоров'я суспільства, № 1-2, 2017 р., 75-79 стр.

92. О.К. Дуда. Особливості клінічного перебігу оперізуючого герпесу у дорослих на фоні ВІЛ-інфекції / О.К. Дуда, В.О.Бойко, Л.П. Коцюбайло, К. О. Богданова // Здоров'я суспільства,  № 1-2, 2017 р.,121-122 стр.

93. Л.П. Коцюбайло Діагностична значимість клінічних симптомів у хворих на сальмонельоз / Л.П. Коцюбайло, О.К. Дуда, В.О.Бойко, А. Р. Вега, К. О. Богданова // Здоров'я суспільства,  № 1-2, 2017 р., 123-124 стр.

94. О.К. Дуда. Особливості клінічної картини грипу у дорослих в умовах сьогодення / О.К. Дуда, Л.П. Коцюбайло, М.В. Окружнов, В.О. Бойко, Ю.О. Сухов, А.П. Голуб, Н.В. Ралець, Д.М. Дудар, К.О. Богданова // Здоров'я суспільства, № 3-4, 2017, 104 стр.

95. А.К. Дуда. Антибиотикорезистентность и пути ее преодоления. //  Мистецтво лікування, № 4-5 (140-141), 2017 р., 6-10 стр.

96. А.К. Дуда. Антибиотикоассоциированная диарея: принципы диагностики и лечения. // Мистецтво лікування, № 4-5 (140-141), 2017 р., 17-21 стр.

97. О.К. Дуда, О.Р. Вега. Лихоманка Ріфт-Валлі. // Мистецтво лікування, № 4-5 (140-141), 2017 р.,46-53 стр.

98. А.П. Голуб. Випадок гострого апендициту у дорослого, хворого на кір / Проблеми військової охорони здоров'я: збірник наукових праць Української військово-медичної академії. – К.: "МП Леся", 2017. – Вип. 49. – Т. 1. – С: 61-64.

99. О.К. Дуда. Сучасні клініко-лабораторні особливості перебігу грипу у дорослих // О.К. Дуда, В.О.Бойко, Л.П. Коцюбайло, А. Р. Вега / Проблеми військової охорони здоров'я: збірник наукових праць Української військово-медичної академії. – К.: "МП Леся", 2017. – Вип. 49. – Т. 1. – С: 64-71.

100. А. К. Дуда Новые возможности коррекции дисбиоза в практике семейного врача // А.К. Дуда, Е.И. Дубровський / Репродуктивна ендокринология. – 2017. - №3 (35). – С. 90-95.