Пріоритетні напрямки наукових досліджень кафедри:

  • „Структурно-функціональний стан кісткової тканини, фізичний розвиток та статус вітаміну Д у дітей шкільного віку”.
  • „Клініко-метаболічне обґрунтування ранньої діагностики і прогнозування артеріальної гіпертензії у підлітків”.
  • „Метаболічно-нутритивні аспекти програми збереження здоров’я дітей, які займаються спортом”.
  • „Клініко-патогенетичне обґрунтування диференційованої терапії підлітків з ГЕРХ”.
  • „Клініко-патогенетичне обґрунтування лікування і профілактики рецидивуючих бронхітів у дітей-сиріт, які проживають в радіаційно забруднених регіонах України”.

З 2019 року розпочато  виконання ініціативно-пошукової науково-дослідної роботи по темі: „Клініко-патогенетичні та психологічні особливості формування соматичної патології у дітей і підлітків та удосконалення лікувально-профілактичних заходів” на наступні 5 років (2019-2023 рр.).

Співробітниками кафедри за останні 5 років виданий підручник, опубліковано 178 друкованих праць в різних періодичних виданнях, з них - 5 навчально-методичних посібників, 1 довідник, 2 методичні рекомендації, 10 інформаційних листів. Опубліковані 2 статті у міжнародному фаховому журналі, що включений до науково-метричної бази даних WEB of SCIENCE та 1 стаття прийнята й затверджена до друку.

Завдяки наукових розробкам співробітниками кафедри отримано 9 патентів України на корисну модель, 2 нововведення. В  2019 році 5 патентів на корисну модель в подані до розгляду.

За результатами наукових досліджень кафедри захищено 4 дисертаційні роботи на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук (з них 2 в 2019 році), продовжується виконання ще 6 робіт. Всі виконані дослідження охоплюють актуальні сучасні напрями:

  • „Клініко-патогенетичне обґрунтування протирецидивного лікування синдрому ацетонемічної блювоти у дітей із соматичними захворюваннями”.
  • „Клініко-патогенетичне обґрунтування диференційованого лікування хронічного гастродуоденіту у підлітків”.
  • „Медико-психологічні аспекти здоров'язберігаючих і здоров'яформуючих технологій у дітей молодшого шкільного віку”.

Силами співробітників кафедри з 2017 року започатковано проведення Академічної школи педіатрії двічі на рік. Успішно проведено 4 заходи в м.Трускавець та м.Львів. За останні 5 років проведено 7 науково-практичних конференцій з міжнародною участю, що присвячені актуальним питанням педіатрії, неонатології та соціальної педіатрії.

Викладачі кафедри протягом року активно беруть участь у проведені науково-практичних семінарів в рамках реалізації Національної концепції МОЗ України по безперервній професійній освіті лікарів (в усіх регіонах України).

За останні роки зроблено більше 750 доповідей на наукових форумах, з них 41 міжнародного рівня, 58 – майстер-класів, 73 – у форматі телемостів, в тому числі 2 міжнародних за участю країн СНД та Євросоюзу).

Клінічні бази кафедри акредитовані як бази для проведення клінічних досліджень. Співробітники пройшли відповідну підготовку та мають сертифікати. Наукові дослідження кафедри проводяться у тісній співпраці з провідними науковими установами НАМН України: Харківським спеціалізованим медико-генетичним центром (генеральний директор доктор медичних наук, професор Гречаніна О.Я.), Українським науково-медичним центром проблем остеопорозу Інституту геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова (генеральний директор доктор медичних наук, професор Поворознюк В.В.). З 2019 року заключено угоду про співпрацю  з КНП «Центр спортивної медицини м.Києва» (директор Манжалій В.В.).

До наукової діяльності кафедри залучаються клінічні ординатори та лікарі-інтерни, які виконують науково-пошукові фрагменти дослідних робіт згідно пріоритетних напрямків досліджень, беруть участь в конференціях молодих вчених та отримують відзнаки.