Search

Основи соціальної педіатрії. Навчально-методичний посібник: у 2-х т./ За редакцією Мартинюка В.Ю. – К.: ФОП Верес О.І., 2016. – 960с

Протоколи

«Епілепсії» Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах. Наказ МОЗ України №276 від 17.04.2014р

Уніфікований клінічний протокол первинної, екстреної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги  «Епілепсії у дітей» Наказ МОЗ України №276 від 17.04.2014р

Методичні рекомендації

 1. «Оптимізація використання Уніфікованого клінічного протоколу медичної допомоги «Епілепсія у дітей» у роботі лікарів загальної практики-сімейної медицини та педіатрів». 123.14/148.14. Моісеєнко Р.О. ,Мартинюк В.Ю., Матюха Л.Ф., Євтушенко С.К., Танцура Л.М., Стеценко Т.І., Омельяненко А.А.
 2. «Медико-соціальна адаптація дітей хворих на епілепсію в організовані дитячі колективи» 123.14/147.14.   Моісеєнко Р.О. Мартинюк В.Ю., Колупаєва А.А., Стеценко Т.І. ,Терещенко А.В.

Статті

 1. Стеценко Т.І., Савченко О.І., Федушка Г.М. Основні клінічні симптоми розсіяного склерозу у дітей в дебюті. Власні спостереження. // Современная педиатрия. - 3(75) 2016. – с.
 2. Свистільник В.О., Коноплянко Т.В. Ідіопатичні генералізовані епілепсії у дітей. Особливості діагностики і лікування. // Современная педиатрия. - №4 (76). - 2016. – с. 102-104 
 3. Мартинюк В.Ю., Назар О.В. Уніфікований клінічний протокол «Церебральний параліч та інші органічні ураження головного мозку у дітей, які супроводжуються руховими порушеннями».  Частина І // Современная педиатрия. - №3 (75) – 2016. – с. 100-105.
 4. Мартинюк В.Ю., Назар О.В. Уніфікований клінічний протокол «Церебральний параліч та інші органічні ураження головного мозку у дітей, які супроводжуються руховими порушеннями». Частина ІІ // Современная педиатрия. - №4 (76) – 2016. – с. 97-101.
 5. Вороненко В.Ю., Моісеєнко Р.О., Князевич В.М., Мартинюк В.Ю., Терещенко А.В., Назар О.В. Організація паліативної допомоги дітям в Україні – вимога часу // Современная педиатрия. - №3 (75) – 2016. – с. 10-14.
 6. Моісеєнко Р.О., Коноплянко Т.В., Стеценко Т.І., Панасюк Л.О., Свистільник В.О., Терещенко А.В., Назар О.В., Невірковець А.А. Епілепсія. Нові дефініція та класифікація нападів. / Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. - №25 – 2016. - с. 237-243.
 7. Гойда Н.Г., Моісеєнко Р.О., Майструк Г.П. Основні досягнення виконання Державної програми «Репродуктивне здоров’я нації» за 2005-2015рр. // Здоровье женщины. - 4(10) 2016. – с. 14-16
 8. Моісеєнко Р.О. Соціальна педіатрія: фокус на медико-соціальний супровід дітей з особливими потребами та паліативна допомога в педіатрії. // Реабілітація та паліативна медицина. - №1(3). - 2016. – с. 11-13
 9. Князевич В.М., Моісеєнко Р.О. Українська паліативна ліга: підсумки п’ятиріччя діяльності та плани на майбутнє // Реабілітація та паліативна медицина. - №1(3). - 2016. – с.7-10
 10. Паліативна та хоспісна допомога. Вороненко Ю,В. Губський Ю.І., Князевич В.М.. Моісеєнко Р.О. /За ред. Вороненко Ю.В. Підручник. Вінниця. Нова книга:- 2017р.-392с.
 11. Бережний, В.В.,Рибальченко, В.Ф., Русак, П.С., Переяслов, А.А., Невірковець, А.А.,Козачук, В.Г., Рибальченко, І.Г Синдром зригування та блювання в дітей. Навчально-методичний посібник. За ред.проф. Бережного В.В., проф. Рибальченко В.Ф. ФОП Сторожук О.В..Київ – 2017р.
 12. Свистільник В.О., Стеценко Т.І. Сучасна діагностика епілепсій у дітячому віці .Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. Випуск 26. 2017р
 13. Мартинюк В.Ю., Назар О.В. Міжнародна класифікація функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я (ВООЗ 2001, 2007)// Соціальна педіатрія та реабілітологія 2017р 2(10)
 14. Мартинюк В.Ю., Моісеєнко Р.О., Назар О.В. Засади розвитку соціальної педіатрії в Україні Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. Випуск 26. 2017р
 15. Стеценко Т.І. Вродженні вади розвитку головного мозку у дітей // Соціальна педіатрія та реабілітологія 2017 1(10)
 1. Педіатрія: національний підручник: у 2-х т. /За ред. професора В.В. Бережного.-К., 2013. 1024с.
 2. Оптимізація системи надання медичної допомоги дітям і матерям в Україні: реалії і перспективи: / Р.О. Моісеєнко. – К.: Логос, 2013.- 232с. (ISBN 978-966-171-798-4)
 3. Особлива дитина. Епілепсія: виходимо з тіні / Колупаєва А.А., Мартинюк В.Ю., Терещенко А.В., Марценковський І.А., Федоренко О.Ф. За ред.. А.А. Колупаєвої, В.Ю. Мартинюка. – К.: ТОВ «Люди в білому», 2014. – 48с. (ISBN 978-966-97303-8-1)
 4. Очерки детской психиатрии. Аутизм: учебное пособие для специалистов в области охраны психического здоровья детей / Под ред. И.А.Марценковского // НейроNews. – 2014. – 280 c.
 5. Петрухин А.С. Детская неврология в 2-х т. Учебник. 2012. М.-ГЭОТАР
 6. Заболевания нервной системы у детей: В 2-х т. /Под реб Ж. Айкарди и др.: пер. с англ. Общ. ред. А.А. Скоромца – М.: Издательство Панфилова: БИНОМ. 2013
 7. Класифікація уражень нервової системи у дітей та підлітків. Методичний посібник . – За ред.. В.Ю. Мартинюка. – К.: Фенікс, 2001. – 192с.
 8. Основи медико-соціальної реабілітації дітей з  органічним ураженням нервової системи». Навчально-методичний посібник / За ред. Мартинюка В.Ю., Зінченко С.М. – К.:  Інтермед, 2005. – 416с.
 9. «Мінімальна мозкова дисфункція» Навчальний посібник /В.Ю. Мартинюк, С.М. Зінченко.- К.: Інтермед, 2011 -168с.
 10. Барашнев Ю.И. Перинатальная неврология. – Москва: Триада-Х. 2001.640с.
 11. Гузева В.И. Эпилепсия и неэпилептические пароксизмальне состояния у детей. – М.: ООО «Медицинское информационное агентство», 2007. – 568с.
 12. Ньюокиктьен Ч. Детская поведенческая неврология. В 2 томах. Т.1 /Пер. С англ.. Под ред.. Н.Н. Заваденко. М.: Теревинф, 2009. – 288с.
 13. «Лікування епілепсії та епілептичних синдромів  у дітей» Методичні рекомендації. Київ-2012.
 14. Програмно-цільове обслуговування дітей та підлітків із гіперкінетичним розладом (методичні рекомендації). Укладачі: Марценковський І.А. і сп.- К.: 2009. – 48с.
 15. Скворцов И.А., Ермоленко Н.А. Развитие нервной системы у детей в норме и патологии. – М.: МЕДпресс-информ, 2003. – 368с.
 16. Справочник по формулированию клинического диагноза болезней нервной системы / Под ред. В.Н.Штока, О.С.Левина. – М.: ООО «Медицинское информационное агентство», 2006. – 520с.
 17. Пальчик А.Б. Введение в неврологію развития (12 лекций). – СПб.: ООО Издательско-полиграфическая компанія «КОСТА», 2007. – 368с.
 18. Пальчик А.Б., Понятишин А.Е. Неэпилептические пароксизмы у грудных детей.-М.: МЕДпресс-информ, 2015.-136с.
 19. Моісеєнко Р. О., Мартинюк В.Ю. Концепція соціальної педіатрії (комплексної медико-соціальної реабілітації дітей з обмеженнями життєдіяльності) // Ж.: Реабілітація та паліативна медицина, 2015, № 1 (1), с.118-129
 20. В. Ю. Мартинюк, Ю. В. Вороненко, Р. О. Моісеєнко, В. М. Князевич. Питання розвитку паліативної допомоги дітям в Україні // Ж.: Реабілітація та паліативна медицина, 2015, № 1 (1), с.27-33
 21. Основи соціальної педіатрії. За редакцією Мартинюка В. Ю. / ФОП Верес О. І.- 2016. У 2-х томах. 960 стор.
 22. Інтернет –ресурси по міжнародним протоколам: www.nice.org.uk , www.medscape.com ,

www.bmj.comНа кафедрі дитячої неврології та медико-соціальної реабілітації проводяться наступні цикли:

 1. Цикл спеціалізації з фаху «Дитяча неврологія» (для лікарів, які закінчили інтернатуру з фаху «Педіатрія») – 5 місяців,
 2. Передатестаційні цикли в фаху «Дитяча неврологія» - 1 місяць,
 3. Цикл стажування з фаху «Дитяча неврологія» - 1 місяць,
 4. Цикли тематичного удосконалення:
 • «Невідкладні стани в дитячій неврології»-2 тижні
 • «Актуальні питання дитячої неврології»-2 тижні
 • «Епілепсія у дітей»-2 тижні
 • «Медико-соціальна реабілітація дітей з обмеженими можливостями здоров’я»- 2 тижні
 • «Оцінка неврологічного статусу новонародженого та дітей раннього віку » - 1 тиждень
 • «Ультразвукова діагностика патології нервової системи у новонароджених та дітей раннього віку» - 2 тижні
 • «Міжнародна класифікація функціонування , обмежень життєдіяльності та здоров'я» - 1 тиждень
 • «Нейрогенетичні синдроми в практиці дитячого невролога, педіатра, сімейного лікаря» - 2 тижні 

План циклів на 2020 рік та проект плану на 2021рр. див. в загальному навчальному плані НМАПО імені П.Л. Шупика.