Search

З моменту заснування,  науковими напрямками кафедри є проблеми дитячих інфекційних хвороб - кишкові інфекції, вроджені інфекції, так звана TORCH-група, ВІЛ-інфекція, опортуністичні інфекції у пацієнтів з імунодефіцитами, а також первинні (вроджені) імунодефіцити та імунопрофілактика інфекційних хвороб.

Кафедра дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології першою в Україні почала активно розробляти напрямок діагностики і лікування вроджених дефектів імунної системи – первинних імунодефіцитів. За даним науковим напрямком захищено 3 докторські дисертації, опубліковано близько 100 наукових праць, в тому числі 11 статей в міжнародних фахових виданнях, що цитуються в Scopus (Clinical Genetics, 2008; Molecular Immunology, 2009; Journal of Experimental Medicine, 2011; Molecular Immunology, 2011; Journal of Allergy and Clinical Immunology, 2012; Journal of Medical Genetics, 2013; Blood, 2016; Journal of Allergy and Clinical Immunology, 2016; Journal of Сlinical Іmmunology, 2016; Journal of Clinical Immunology, 2017, 2018). У 2016 році закінчена ініціативно-пошукова наукова робота «Клініко-імунологічна характеристика первинних імунодефіцитів у дітей, розробка критеріїв ранньої діагностики первинних імунодефіцитів”, в процесі виконання якої вивчена частота первинних (вроджених) імунодефіцитів в Україні, створено Реєстр первинних імунодефіцитів за нозологією; розроблені ранні критерії діагностики первинних імунодефіцитів антитілоутворення, комбінованих імунодефіцитів; описана нова нозологічна форма первинного імунодефіциту з генетичним підтвердженням; впроваджені сучасні методи лікування первинних імунодефіцитів у дітей; науково обґрунтовано і розроблено медичний супровід дітей з первинними імунодефіцитами. 

 Кафедра бере активну участь у дослідженні тягаря вакцин-контрольованих інфекцій, в тому числі в співпраці з міжнародними організаціями, і впровадженню засобів імунопрофілактики проти них в Україні. За результатами наукових досліджень кафедри за підримки ВООЗ і МОЗ у 2006 році в Національний календар щеплень була запроваджена вакцинація дітей проти гемофільної інфекції. У 2014 році завершена робота по дослідженню серотипового репертуару та антибіотикорезистентності пневмококової інфекції у дітей. Обґрунтовано доцільність впровадження вакцинації проти пневмококової інфекції та рекомендації щодо вибору стартової емпіричної терапії позалікарняної пневмонії та менінгітів у дітей.

Одним із напрямків наукових розробок кафедри є дослідження етіології та особливостей клінічного перебігу кишкових інфекцій у дітей. З 2006 року кафедра представляє Україну в Глобальному нагляді ВООЗ за ротавірусною інфекцією (професор Чернишова Л.І. – національний координатор). Результати роботи доповідаються за семінарах ВООЗ, міжнародних конференціях з інфекційних хвороб (ESPID), за останні 3 роки опубліковано 2 статті, з них 1 – в міжнародному виданні (Vaccine, 2017).

На сьогодні наукова робота об’єднує багаторічний досвід кафедри за основними напрямками – інфекції, імунодефіцити та імунопрофілактика. Ці напрямки пов’язані із значною потребою системи охорони здоров'я, оскільки вивчення основних аспектів вакцинації у різних категорій пацієнтів з ослабленим імунітетом є одними з пріоритетних в світі і є актуальними в Україні в умовах активної циркуляції збудників інфекцій.

У 2017 році завершена бюджетна (МОЗ України) НДР на тему «Розробка оптимальних схем вакцинації проти бактеріальних інфекцій у ВІЛ-інфікованих дітей, що отримують антиретровірусну терапію», за результатами якої було видано інформаційний лист, отримано патент на корисну модель, опубліковано 6 статей в міжнародних журналах, що цитуються у Scopus.

Тематика продовжена отриманням фінансуванням з бюджету МОЗ України на НДР «Удосконалення підходів до імунопрофілактики інфекційних хвороб у дітей з первинними та вторинними імунодефіцитами» (2018-2020 рр.). Протягом першого (2018) року виконання бюджетної НДР вивчені особливості перебігу вакцинації у хворих на первинні імунодефіцити, стан захищеності від поліомієліту у дітей, що знаходяться на замісній терапії імуноглобуліном, напруженість поствакцинального імунітету проти поліомієліту у дітей із первинними імунодефіцитами із збереженою антитілопродукцією, ВІЛ-інфікованих дітей, пацієнтів на імуносупресивній терапії. Отримані результати знайшли відображення у 7 статтях і 9 тезах наукових доповідей.

У 2018 році колективом кафедри видано навчальний посібник «Імунопрофілактика інфекційних хвороб» (за ред. проф. Л.І. Чернишової, доцента Ф.І. Лапія, проф. А.П. Волохи).

На кафедрі заплановані та виконуються дисертаційні роботи на здобуття наукового ступеня доктора філософії (кандидата медичних наук):

 • пошукувача Раус Ірини Володимирівни на тему “Удосконалення підходів до вакцинації ВІЛ-інфікованих дітей, що отримують антиретровірусну терапію”
 • очного аспіранта Лісовської Ганни Миколаївни «Стан захищеності від вакцин-керованих інфекцій та шляхи його покращення у пацієнтів з первинними та втринними імунодедефіцитами»
 • очного аспіранта Бегларяна Степана Арутюновича «Поетапний скринінг первинних імунодефіцитів у дітей з використанням інформаційних тест-систем»
 • заочного аспіранта Тесленко Марії Юріївни «Клінічні особливості кишкових інфекцій в залежності від збудника та обгрунтування методів їх профілактики»
 • аспіранта Передрійчук Ольги Михайлівни «Вдосконалення імунопрофілактики проти пневмококової інфекції у дітей з первинними та вторинними імунодефіцитами»

 Під керівництвом професора кафедри Чернишової Л.І. співробітниками кафедрами виконані 10 кандидатських дисертацій та 3 докторські дисертації.

Кандидатські дисертації:

 1. Костюк О. П. «Особливості впливу мікробної колонізації шлунково- кишкового тракту на імунітет у ранньому неонатальному періоді», 1993 р.
 2. Гайдай Н. В. «Клініко-імунологічне обгрунтування диференційованих методів реабілітації дітей з частими респіраторними інфекціями», 1999 р.
 3. Самарін Д.В. «Умови розвитку затяжної діареї після перенесеної гострої кишкової інфекції та підходи до лікування у дітей першого півріччя життя», 2002 р.
 4. Лапій Ф. І. «Вивчення впливу стану здоров'я та факторів місцевого захисту на формування специфічної імунної відповіді при вакцинації оральною поліомієлітною вакциною у дітей», 2006 р.
 5. Бондаренко А. В. «Вікові особливості менінгітів у дітей (епідеміологія, етіологія, клініка, диференціальна діагностика)», 2006 р.
 6. Юхименко О.О. «Особливості ротавірусної інфекції у дітей перших п'яти років життя та удосконалення підходів до її лікування», 2010 р.
 7. Винник Н. П. «Особливості інфекції, викликаної Н. influenzaeтипу b, у дітей віком до 5 років та удосконалення антибактеріальної терапії», 2013 р.
 8. Степановський Ю.С. «Клінічні та імунологічні критерії прогнозування перебігу ВІЛ-інфекції у дітей», 2014 р.
 9. Якимович С. А. «Клінічна ефективність корекції місцевого імунітету у імунокомпетентних та імуноскомпрометованих дітей з повторними респіраторними інфекціями», 2014 р.
 10. Гільфанова А.М. «Медико-соціальні аспекти назо-фарингеального носійства пневмококів у дітей до 5 років», 2016 р.

Докторські дисертації

 1. Волоха А.П. «Особливості перебігу первинних дефіцитів антитілоутворення у дітей, визначення ранніх критеріїв діагностики та обгрунтування диференційованих підходів до лікування», 2009 р.
 2. Самарін Д.В. «Клінічні особливості ВІЛ-інфекції, функціональний стан лімфоцитів та критерії початку АРТ-терапії у перинатально інфікованих дітей» 2009 р.
 3. Бондаренко А.В. «Діагностика та медико-соціальний супровід первинних імунодефіцитів у дітей» 2016 р.

Професор Чернишова Л.І. – член редакційної колегії журналів «Современная педиатрия», «Здоровье ребенка», «Педиатрия. Восточная Европа», «Актуальна інфектологія» та «Клиническая иммунология, алергология, инфектология», доцент Лапій Ф.І. - член редакційної колегії журналу «Сімейна медицина»

Кафедра щорічно організовує і проводить Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Питання імунології в педіатрії” (проведено 16 конференцій) та науково-практичний симпозіум в рамках Центрально-Східно-Європейського  проекту “J-Project” (проведено 15 симпозiумів).