Search

На кафедрі дерматовенерології НМАПО імені П.Л.Шупика працюють 8 докторів медичних наук, 4 мають вчене звання професора, 10 кандидатів медичних наук, 6 мають вчене звання доцента, 1 – кандидат біологічних наук.

На кафедрі виконується ініціативно-пошукова НДР «Оптимізація алгоритмів діагностики, лікування хронічних дерматозів, новоутворень шкіри та ІПСШ з урахуванням впливу фонових патологій, соціальних факторів і чинників довкілля» (2015-2019).

В рамках кафедральної тематики на кафедрі проходять навчання 15 аспірантів (3 - очна аспірантура, 12 – заочна). Одна аспірантка пройшла офіційний захист та отримала диплом кандидата медичних наук, дві аспірантки завершили дисертаційні роботи і пройшли апробацію на міжкафедральних семінарах.

14 наукових співробітників кафедри зареєстровано в Google Scholar, 12 мають індекс Гірша у Scopus.

Щорічно публікується понад 60  наукових робіт, у тому числі у журналах з індексом Scopus, у виданнях, рекомендованих МОН України, у міжнародних виданнях.

За участю співробітників видані:

- монографія Трихопатии у детей. Под общей редакцией Ю. Овчаренко. Х.: Издательство «Майдан», 2017. – 264 с. ISBN 978-966-372-703-5

Співавтори: Літус О.І. зав. каф. дерматовенерології НМАПО імені П.Л. Шупика, Литвиненко Б.В., асистент каф. дерматовенерології

 - інформаційний лист «Інноваційний алгоритм використання аутофібробластів у корекції інволюційно-дистрофічних змін шкіри: Інформаційний лист про нововведення в сфері охорони здоров’я № 5-У-2016 / В.О. Цепколенко, Г.В. Цепколенко, Д.М. Пихтєєв, О.М. Горбань; Інститут пластичної хірургії Віртус, НМАПО ім. П.Л. Шупика, УКРМЕДПАТЕНТІНФОРМ, 2016

 Отримано 8 патентів на корисну модель.

Науково-педагогічні працівники не тільки активно відвідують науково-практичніі форуми та конференції, а і є доповідачами. Щорічно проводиться понад 70 доповідей на наукових форумах, міжнародних конгресах, конференціях молодих вчених.

На кафедрі створена та праціє наукова школа з дерматовенерології під керівництвом професора Калюжної Л.Д.

 7 співпрацівників кафедри є членами спеціалізованих рад.