Search

На кафедрі виконуються кандидатські дисертації:

Боровиков В. М. « Обгрунтування доцільності поєднаної противірусної та антибактеріальної терапії при екземі Капоші з урахуванням характеристики мікробних асоціацій та інтеферонового статусу».

Нечипоренко Н. М. « Клініко-епідеміологічна характеристика, лікування та реабілітація дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів, хворих на сифіліс».

Паппа І. В. « Обґрунтування терапевтичних та профілактичних підходів при атопічному дерматиті з урахуванням сімейної схильності, співставлення алергічних реакцій та використання молекулярно-генетичних маркерів».

Резнікова А. О. «Залежність обґрунтованого алгоритму лікування атопічного дерматиту від вікових особливостей імунного статусу».

У 2012 році Резнікова А. О. захистила магістерську роботу «Функціональні параметри шкіри у хворих на атопічний дерматит в процесі використання засобів зовнішньої терапії».

З 2008 по 2012 роки на кафедрі були захищені дисертації:

докторські

2008 р. Верещака В. В. «Етіологія та патогенез старечої в’ялості шкіри лиця і механізми формування структурних змін у сучасної людини європоїдного типу».

2008 р. Возіанова С. В. «Клініко-патогенетичні особливості формування та перебігу розацеа у жінок та чоловіків, їх порівняльна характеристика та розробка диференціального алгоритму лікування».

2011 р. Корольова  Ж. В. «Патогенетична роль гормональних, бактеріальних та грибкових факторів у формуванні не уточненої інфекції підшкірної клітковини».

- кандидатські

2008 р. Пацеля М. В. « Обгрунтований підхід до доцільності профлікування вагітних жінок, що хворіли на сифіліс».

2009 р. Безвершенко К. І. « Удосконалення терапії екземи кистей, як атипової форми атопічного дерматиту».

2009 р. Клягіна Н. П. «Урахування змін церебральної гемодинаміки у хворих на вогнищеву алопецію при включенні до курсу лікування рефлексотерапії».

2009 р. Горбасенко Н. В. « Бактеріологічна характеристика рецидивуючих кандидозних вульвовагінітів у структурі інфекцій, що передаються статевим шляхом. Оптимізація лікування».

2010 р. Паращук Б. М. « Комплексна терапія хворих на екзему з урахуванням стану пер оксидного окиснення ліпідів»

2011 р. Бризіцька О. М. « Визначення показників ендогенної інтоксикації та стану мікроциркуляторного русла у хворих з багато формною ексудативною еритемою та токсикодермією».

2011 р. Ошивалова О. О. « Диференційовані підходи до лікування хворих на червоний плескатий лишай з урахуванням стану гепатобіліарної системи та метаболічних порушень».

На кафедрі дерматовенерології НМАПО імені П.Л.Шупика працюють 8 докторів медичних наук, 4 мають вчене звання професора, 10 кандидатів медичних наук, 6 мають вчене звання доцента, 1 – кандидат біологічних наук.

На кафедрі виконується ініціативно-пошукова НДР «Оптимізація алгоритмів діагностики, лікування хронічних дерматозів, новоутворень шкіри та ІПСШ з урахуванням впливу фонових патологій, соціальних факторів і чинників довкілля» (2015-2019).

В рамках кафедральної тематики на кафедрі проходять навчання 15 аспірантів (3 - очна аспірантура, 12 – заочна). Одна аспірантка пройшла офіційний захист та отримала диплом кандидата медичних наук, дві аспірантки завершили дисертаційні роботи і пройшли апробацію на міжкафедральних семінарах.

14 наукових співробітників кафедри зареєстровано в Google Scholar, 12 мають індекс Гірша у Scopus.

Щорічно публікується понад 60  наукових робіт, у тому числі у журналах з індексом Scopus, у виданнях, рекомендованих МОН України, у міжнародних виданнях.

За участю співробітників видані:

- монографія Трихопатии у детей. Под общей редакцией Ю. Овчаренко. Х.: Издательство «Майдан», 2017. – 264 с. ISBN 978-966-372-703-5

Співавтори: Літус О.І. зав. каф. дерматовенерології НМАПО імені П.Л. Шупика, Литвиненко Б.В., асистент каф. дерматовенерології

 - інформаційний лист «Інноваційний алгоритм використання аутофібробластів у корекції інволюційно-дистрофічних змін шкіри: Інформаційний лист про нововведення в сфері охорони здоров’я № 5-У-2016 / В.О. Цепколенко, Г.В. Цепколенко, Д.М. Пихтєєв, О.М. Горбань; Інститут пластичної хірургії Віртус, НМАПО ім. П.Л. Шупика, УКРМЕДПАТЕНТІНФОРМ, 2016

 Отримано 8 патентів на корисну модель.

Науково-педагогічні працівники не тільки активно відвідують науково-практичніі форуми та конференції, а і є доповідачами. Щорічно проводиться понад 70 доповідей на наукових форумах, міжнародних конгресах, конференціях молодих вчених.

На кафедрі створена та праціє наукова школа з дерматовенерології під керівництвом професора Калюжної Л.Д.

 7 співпрацівників кафедри є членами спеціалізованих рад.