Search

Асистент

ГОЛЯНОВСЬКИЙ Олег Володимирович – завідувач кафедри акушерства та гінекології №1 (з 2011 р.), доктор медичних наук, професор.

golyanovskyy@bigmir.net

В 1980 р. закінчив Київський медичний інститут (нині — Національний медичний університет імені О. О. Богомольця).

У 1987-1989 рр. навчався у клінічній ординатурі в НДІ ПАГ за фахом «Акушерство та гінекологія». Після чого у 1990 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Антенатальна охорона плода у робітниць, що контактують зі змащувально – охолоджувальними речовинами».

Пройшов шлях від лікаря - інтерна до завідуючого відділенням патології вагітних акушерського стаціонару Київської міської клінічної лікарні  № 23, три роки працював на посаді лікаря акушера-гінеколога інфекційного акушерського відділення ДКЛ №13 м. Києва.

У 1995-1998 рр. - асистент кафедри акушерства та гінекології №1 Національного Медичного Університету.

У 1998-2004 рр. доцент кафедри акушерства та гінекології Медичного Інституту Української Асоціації Народної Медицини.

З 2001 р консультант з медичних питань Міжнародного проекту «POLICY II».

У 2006-2011 рр. Голяновський О. В. працює директором Київського Центру репродуктивного здоров’я київської міської клінічної лікарні № 1 та паралельно обіймає посаду доцента кафедри акушерства, гінекології та репродуктології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, з 2004 р. є координатором співпраці з проектом «Здоров’я матері та дитини» в місті Києві.

У 2011 р. захищає докторську дисертацію на тему: «Прогнозування, профілактика та лікування масивних акушерських кровотеч».

Професор Голяновський О. В. - лікар акушер-гінеколог вищої кваліфікаційної категорії (з 1995 р.). Один з провідних фахівців з питань надання комплексної допомоги у разі розвитку кровотеч в акушерсько-гінекологічній практиці та ініціатор впровадження органо - зберігаючого підходу до лікування масивних кровотеч.

Автор більше 200 публікацій, співавтор монографії «Масивні акушерські кровотечі», навчальних посібників «Вагітність і туберкульоз легень», «Кровотечі в практиці акушера-гінеколога», «Ведення пологів та розродження. Книга І», методичних рекомендацій «Ведення вагітності, пологів та післяпологового періоду у жінок з туберкульозом легень», методичних вказівок для викладачів та студентів, інформаційних листів та 13 деклараційних патентів на корисну модель.

Є членом комісії МОЗ України по розгляду випадків материнської смертності, приймає активну участь у розробці та впровадженні в практику нормативних документів та національних клінічних протоколів МОЗ України за спеціальністю «Акушерство та гінекологія».

Під керівництвом завідуючого кафедрою та за його участю на кафедрі виконується науково-дослідна робота на тему: «Профілактика, діагностика, лікування та реабілітація порушень репродуктивної функції у жінок та дівчат на основі інноваційних технологій» (№ державної реєстрації 0112U002357).

 

РОМАНЕНКО Тамара Григорівна – професор кафедри акушерства та гінекології №1 (з 2005 р.), доктор медичних наук. 

romanenko.tamara@gmail.com

Закiнчила в 1981 роцi з вiдзнакою Полтавський медичний стоматологічний інститут, лікувальний факультет за спеціальністю «Лікувальна справа» (м. Полтава), кандидат медичних наук з 1993 року, доктор медичних наук з 2003 року, доцент кафедри акушерства, гінекології та перинатології з 2002 року, професор кафедри акушерства та гінекології з 2005 р. 

Основнi етапи трудової та науково - педагогiчної діяльності у вищих навчальних закладах освіти III-IV рівня акредитації:
- 01.10.1988-08.12.1990 рр. — асистент кафедри акушерства та гінекології Полтавського медичного стоматологічного інституту;
- 03.09.1993-15.12.1999 рр. — асистент кафедри акушерства та гінекології №1 КМАПО імені П. Л. Шупика; 
- 16.12.1999-19.05.2004 рр. — доцент кафедри акушерства, гінекології та перинатології КМАПО імені П. Л. Шупика;
- 20.05.2004 р.- професор кафедри акушерства, гінекології та перинатології КМАПО імені П .Л. Шупика;
- 2000-2008 рр. – вчений секретар спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських та докторських дисертацій за спеціальностями: «Акушерство та гінекологія», «Анестезіологія та інтенсивна терапія» при НМАПО імені П. Л. Шупика МОЗ України;
- 2003-2005 рр. – декан педіатричного факультету НМАПО імені П. Л. Шупика МОЗ України.

Професор Романенко Т. Г. проводить передатестацiйнi цикли, цикли тематичного вдосконалення, спецiалiзацiї та iнтернатури по акушерству та гінекології, дитячій гінекологіїї. Читає лекцiї по роздiлах фiзiологiя та патологiя вагітності: принципи організації акушерсько-гінекологічної допомоги, адаптаційні зміни при фізіологічній вагітності, невиношування вагітності, екстрагенітальна патологія та вагітність, гестози, сучасні методи оцінки стану плода, плацентарна недостатність, синдром затримки розвитку та дистрес плода. Є iнструктором учбово-методичної програми «Первинна реанiмацiя новонароджених», яка впроваджена до навчального процесу на циклах ТУ, ПАЦ, спецiалiзацiя. Приймає участь у розробцi навчальних планiв, програм тематичних та передатестацiйних циклiв. Пiдготувала методичнi розробки лекцiй, практичних та семiнарських занять для циклiв тематичного вдосконалення, спецiалiзацiї, передатестацiйного циклу та лiкарiв-iнтернiв.

Під керівництвом професора Романенко Т. Г. захищено 17 кандидатських дисертацій, на данний час виконюється 2 кандидатськи дисертації.

Має близько 230 публiкацiї, з них 15 патентів на винахід. Зокрема є співавтор навчальних посібників: «Клінічні аспекти сучасної перинатології. Кн. 1»; «Гемолітична хвороба новонароджених»; «Руководство по практическим навыкам в акушерстве, гинекологии и неонатологии»; «Кровотечі в практиці акушера-гінеколога»; «Ведення пологів та розродження. Книга І».

Велика робота проводиться для пропоганди знань серед лікарів акушер-гінекологів та населення. Для цього регулярно друкуються лекції у фахових журналах, газетах, проводяться виступи по телебаченню та радіо. Велике значення для акушерів-гінекологів мають наукові практичні конференції: «Актуальні питання акушерства, гінекології та перинатології», які регулярно організовує професор Романенко Т. Г. - де практичні лікарі акушер-гінекологи та науковці мають можливість обмінятися досвідом та отримати сучасну наукову інформацію.

Романенко Т. Г. акушер-гінеколог з 36 рiчним стажем роботи, має вищу кваліфікаційну категорію. Виконує великий обсяг лiкувально - консультативної роботи, постiйно впроваджує новi методи в діагностиці та лiкуванні ускладнень гестаційного періоду у вагітних жінок. Володiє практичними навичками лiкаря акушер-гінеколога вищої категорії. Лікувально-діагностичну, консультативну роботу виконує на базі Київського обласного центру охорони здоров’я матері і дитини, який є клінічною базою кафедри акушерства та гінекології №1, шляхом систематичних консультацій найбільш складних в діагностичному відношення вагітних жінок з акушерською та екстрагенітальною патологією.

Бере активну участь в організації та проведені з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференціях різного рівня як в Україні так і за кордоном.

Романенко Т. Г. нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, особовий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність. Професор Романенко Т. Г. є провідним вченим України у галузі акушерства та гінекології.

 

ГЕРАСИМОВА Таліна Вікторівна – доцент кафедри акушерства та гінекології № 1 (з 1994 р.), кандидат медичних наук.  

geratalina@gmail.com

Закінчила в 1971 році з відзнакою Київський медичний інститут імені академіка О. О. Богомольця, лікувальний факультет за спеціальністю «Лікувальна справа». 

Основні етапи трудової та науково-педагогічної діяльності у вищих навчальних закладах освіти III-IV рівня акредитації з 1971 по 2004 рр. проходили під керівництвом член-кореспондента НАМН України та Росії професора Л. В. Тимошенко: 

1971-1972 рр. старший лаборант кафедри акушерства та гінекології №1; 

1972-1974 рр. - клінічний ординатор кафедри; 

1975-1977 рр. – аспірант кафедри; 

1977-1994 рр. – асистент кафедри. 

В 1979 р. захистила кандидатську дисертацію: «Функціональний стан фетоплацентарного комплексу та функція наднирників при важких формах пізніх гестозів» під керівництвом член-кореспондента НАМН України та Росії професора Л. В. Тимошенко. 

1992 - 2003 рр. – завуч кафедри акушерства, гінекології та перинатології 

1994 р. по теперішній час – доцент кафедри акушерства та гінекології №1 

З 2003 року – куратор циклів тематичного удосконалення. 

Загальний медичний стаж складає 44 рік, з них науково-педагогічний – 39 років. 

Є співавтором багатьох програм та навчальних планів циклів тематичного удосконалення із спеціальності «Акушерство та гінекологія», спеціалізації та передатестаційного циклу із спеціальності «Дитяча гінекологія». 

Куратор циклів: ТУ «Репродуктивна ендокринологія», ТУ «Актуальні питання репродуктивного здоров’я жінок», ТУ «Актуальні питання перинатології», ТУ «Актуальні питання дитячої гінекології», ПАЦ «Дитяча гінекологія». 

Особливу увагу приділяє питанням гінекологічної та акушерської ендокринології: порушенням менструального циклу, безпліддю, невиношуванню, метаболічним розладам в підлітковому, репродуктивному та перименопаузальному періодах. 

По різним розділам акушерства та гінекології має більше 150 публікацій, 11 патентів на винахід, є співавтором підручника «Дитяча гінекологія» та навчальних посібників «Клінічні аспекти сучасної перинатології»; «Кровотечі в практиці акушера-гінеколога»; «Ведення пологів та розродження. Книга І». 

Будучи членом обласної асоціації акушерів-гінекологів приймає активну участь в підвищенні кваліфікації лікарів Київської області. Систематично три – чотири рази на рік організує та проводить сумісно з адміністрацією Київського обласного центру охорони здоров’я матері та дитини (КЗ КОР КОЦОЗМіД) науково-практичні конференції з питань дитячої гінекології для лікарів Київської області та міста Києва. 

В 1975 році на базі Московського інституту післядипломної освіти пройшла спеціалізацію із гінекологічної ендокринології і в теперішній час є провідним спеціалістом з питань гінекологічної ендокринології, зокрема аспектів, що стосуються репродуктивного здоров’я жінок. Має спеціалізацію з дитячої гінекології. 

Протягом всіх років проводить лікувальну та консультативну роботу з питань гінекологічної ендокринології (безпліддя, невиношування та інше) дитячої гінекології, акушерства та гінекології для міста Києва, Київської області на інших областей України. Має вищу кваліфікаційну категорію за фахом “Акушерство та гінекологія”. 

Обсяг консультативної роботи щорічно складає від 1500 до 2000 консультацій. 

Крім того є куратором відділень КЗ КОР КОЦОЗМіД, який є клінічною базою кафедри акушерства та гінекології №1, куди госпіталізуються гінекологічні хворі та вагітні з генітальною та екстрагенітальною патологією, складні як в діагностичному відношенні, так і в потребі індивідуального підбору лікувальних засобів. 

Бере активну участь в організації та проведенні науково-практичних конференцій. Протягом всієї науково-практичної діяльності була делегатом з’їздів акушерів-гінекологів України. 

За успішну лікувально-консультативну роботу та великий обсяг роботи по підвищенню кваліфікації лікарів удостоєна звання «Заслужений лікар України». 

За багаторічну науково-педагогічну діяльність нагороджена в 2011 році пам’ятним знаком «Відзнака НМАПО імені П. Л. Шупика».

ЖАЛОБА Галина Миколаївна - доцент кафедри акушерства та гінекології №1 (з 2003 р.), кандидат медичних наук.

zhalobagn@nmapo.edu.ua

Медичну освіту здобула в Чернівецькому медичному інституті. Навчалася в аспірантурі Київського інституту вдосконалення лікарів.

У 1992 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Дородова підготовка у вагітних з високим ризиком розвитку слабкості родової діяльності» з спеціальності 14.00.01 – “Акушерство і гінекологія” (науковий керівник – член-кореспондента НАМН України, професор Тимошенко Л. В.).

1993-2003 рр. - асистент кафедри акушерства і гінекології № 1 Буковинської державної медичної академії.

Доцент Жалоба Г.М. - лікар акушер-гінеколог вищої кваліфікаційної категорії.

Автор та співавтор близько 40 наукових праць, навчальних посібників «Клінічні аспекти сучасної перинатології»; «Кровотечі в практиці акушера-гінеколога»; «Ведення пологів та розродження. Книга І».

Член Асоціації акушерів-гінекологів України та Асоціації перинатологів України.

ХИМЕНКО Мар`яна Василівна – доцент кафедри акушерства та гінекології №1 (з 1995 р.), кандидат медичних наук.

khimenkomv@nmapo.edu.ua

Закінчила з відзнакою Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова.

Працювала лікарем акушером-гінекологом, а в подальшому завідуючою відділенням Васильківської центральної районної лікарні Київської області.

Закінчила заочну аспірантуру на кафедрі акушерства та гінекології №1 КІУЛ (нині НМАПО імені П. Л. Шупика).

У 1979 році захистила кандидатську дисертацію на тему: „Обоснование тактики трансфузионной терапии при умеренной кровопотери в последовом и раннем послеродовом периодах”.

З 1983 р. асистент, а з 1995 р. – доцент кафедри акушерства та гінекології №1.

Автор більше 90 друкованих робіт у різних розділах акушерства та гінекології.

Має вищу кваліфікаційну категорію за фахом акушерство та гінекологія.