Search

(Спеціальність 14.02.03 - соціальна медицина)

Загальна інформація
Паспорт спеціальності
Склад
Документи прийнятих до захисту дисертаційних робіт
Здобувач КРАВЧЕНКО ВАСИЛЬ ВІТАЛІЙОВИЧ

 

Загальна інформація

Утворена відповідно до наказу МОН України від 29.09.2014 № 1081 зі змінами відповідно до наказу МОН України від 11.07.2019 № 975 рада приймає до розгляду та проводить захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальностю 14.02.03  «Соціальна медицина»

Голова – академік НАМН України, д. мед. н., професор ВОРОНЕНКО Юрій Васильович, ректор НМАПО імені П. Л. Шупика, професор кафедри управління охороною здоров’я

Заступник голови – д. мед. н., професор ГОРАЧУК Вікторія Валентинівна, учений секретар НМАПО імені П. Л. Шупика, професор кафедри управління охороною здоров’я

Вчений секретар – д. мед. н., професор БУГРО Валерій Іванович, декан деканату по роботі з іноземцями НМАПО імені П. Л. Шупика, доцент кафедри управління охороною здоров’я

Термін повноважень спеціалізованої вченої ради з 24 жовтня 2017 року до 24 жовтня 2020 року

Паспорт спеціальності

Соціальна медицина - це наука, яка вивчає стан здоров'я населення та чинники, що його формують, а також обґрунтовує медико-соціальні заходи держави, суспільства та системи охорони здоров'я у напрямку збереження, зміцнення і відновлення здоров'я.

Об'єктами досліджень наукової спеціальності є: рівень та структура захворюваності, демографічних показників, інвалідності, фізичного розвитку різних контингентів та населення країни в цілому залежно від соціальних, економічних, біологічних, психологічних, медичних,клімато-географічних, суспільно-політичних, екологічних та інших чинників у системно-історичному аспекті; нормативно-правова база,організаційні форми, методи, принципи, види надання медичної допомоги різним категоріям та групам населення, її рівень, якість та ефективність; стандарти якості медичної допомоги, її гарантований державою рівень, фінансово-економічна діяльність органів, закладів та установ охорони здоров'я; міжнародний і вітчизняний досвід діяльності системи охорони здоров'я та надання медичної допомоги.

Специфічними методами досліджень соціальної медицини виступають: соціально-гігієнічний, медико-статистичний,експериментальний, економічний, історичний, медико-географічний,соціологічний, соціально-психологічний, прогнозування, методи системного підходу та системного аналізу, експертних оцінок,моделювання.

Науково-практичними результатами досліджень соціальної медицини є обгрунтування пріоритетних напрямів розвитку системи охорони здоров'я та її підсистем, шляхів та напрямків медико-соціальної профілактики захворювань, первинної медико-санітарної допомоги, підвищення ефективності та якості медичної допомоги.

2. Напрямки досліджень:

2.1. Вивчення закономірностей формування стану здоров'я населення з метою виявлення провідних чинників ризику та обгрунтування медико-соціальних заходів щодо попередження їх несприятливого впливу.

2.2. Наукове обгрунтування та розроблення окремих аспектів концепції, програми та заходів реформування системи охорони здоров'я на державному та регіональних рівнях.

2.3. Наукове дослідження стану здоров'я населення з метою визначення потреб в окремих видах, формах і обсягах надання медичної допомоги.

2.4. Обгрунтування якісно нових та оптимізація наявних організаційних форм, видів та методів діяльності органів, закладів та установ охорони здоров'я в умовах соціально-орієнтованого ринкового суспільства.

2.5. Дослідження еволюційного розвитку системи медичної допомоги та охорони здоров'я і обгрунтування соціально-економічних та медико-соціальних аспектів оптимізації їх діяльності.

2.6. Обгрунтування моделей побудови та розвитку різних форм соціального медичного страхування та надання медичної допомоги на засадах сімейної медицини.

2.7. Обгрунтування організаційних структур, нормативів, критеріїв оцінки та стандартів якості різних видів медичної допомоги населенню.

2.8. Дослідження проблем багатоукладності, альтернативності, конкурентоспроможності надавачів медичної допомоги та медичних послуг, удосконалення методології ціноутворення в системі медичної допомоги.

3. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені: медичні науки.

Склад

Голова ради:

 1. Вороненко Юрій Васильович, д. мед. н.,  професор, ректор, НМАПО імені П. Л. Шупика, МОЗ України, спеціальність 14.02.03.

Заступник голови:

 1. Горачук Вікторія Валентинівна, д.мед.н., професор, учений секретар, НМАПО імені        П. Л. Шупика, МОЗ України, спеціальність 14.02.03.

Вчений секретар:

 1. Бугро Валерій Іванович, д. мед. н., професор, доцент кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, МОЗ України, спеціальність 14.02.03.

Члени ради:

 1. Авраменко Олександр Іванович, д. мед. н., професор, професор кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, МОЗ України, спеціальність 14.02.03;
 2. Гойда Ніна Григорівна, д. мед. н., професор, професор кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, МОЗ України, спеціальність 14.02.03;
 3. Голубчиков Михайло Васильович, д. мед. н., професор, завідувач кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, МОЗ України, спеціальність 14.02.03;
 4. Гульчій Олеся Петрівна, д. мед. н., професор, проректор, НМАПО імені П. Л. Шупика, МОЗ України, спеціальність 14.02.03;
 5. Децик Орина Зенонівна, д. мед. н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», МОЗ України, спеціальність 14.02.03;
 6. Жилка Надія Яківна, д. мед. н., професор, професор кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, МОЗ України, спеціальність 14.02.03;
 7. Корнацький Василь Михайлович, д. мед. н., професор, заступник директора, ННЦ «Інститут кардіології М. Д. Стражеска НАМН України», спеціальність 14.02.03;
 8. Матюха Лариса Федорівна, д. мед. н., професор, завідувач кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, МОЗ України, спеціальність 14.02.03;
 9. Михальчук Василь Миколайович, д. мед. н., професор, завідувач кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, МОЗ України, спеціальність 14.02.03;
 10. Моісеєнко Раїса Олександрівна, д. мед. н., професор, проректор, НМАПО імені П. Л. Шупика, МОЗ України, спеціальність 14.02.03;
 11. Орлова Наталія Михайлівна, д. мед. н. професор, професор кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, МОЗ України, спеціальність 14.02.03;
 12. Парій Валентин Дмитрович, д. мед. н., професор, завідувач кафедри,  Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, МОЗ України, спеціальність 14.02.03;
 13. Піщиков Валерій Анатолійович, д. мед. н., професор, начальник Управління охорони здоров’я, ДУС, спеціальність 14.02.03;
 14. Процюк Ольга Вікторівна, д.мед.н., доцент, доцент кафедри, НМАПО імені                    П. Л. Шупика, МОЗ України, спеціальність 14.02.03;
 15. Риков Сергій Олександрович, д. мед. н., професор, завідувач кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, МОЗ України, спеціальність 14.02.03;
 16. Слабкий Геннадій Олексійович, д. мед. н., професор, завідувач кафедри, Ужгородський національний університет, МОН України, спеціальність 14.02.03;
 17. Степаненко Алла Василівна, д. мед. н., професор, професор кафедри, Українська військово-медична академія, МО України, спеціальність 14.02.03;
 18. Толстанов Олександр Костянтинович, д. мед. н., професор, проректор НМАПО імені П. Л. Шупика, МОЗ України, спеціальність 14.02.03.
 19. Шкробанець Ігор Дмитрович, д. мед. н., професор, начальник лікувально-організаційного управління, НАМН України, спеціальність 14.02.03.

Документи прийнятих до захисту дисертаційних робіт

Здобувач КРАВЧЕНКО ВАСИЛЬ ВІТАЛІЙОВИЧ

Автореферат: МЕДИКО-СОЦІАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ МОДЕЛІ КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНОГО ЦЕНТРУ  НА ПРИНЦИПАХ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА
Дисертація: МЕДИКО-СОЦІАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ МОДЕЛІ КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНОГО ЦЕНТРУ  НА ПРИНЦИПАХ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА
Відгук офіційних опонентів:

Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3