Search

Загальні положення НДЦ НМАПО імені П. Л. Шупика

Положення про науково-дослідну лабораторію науково-дослідного центру НМАПО імені П. Л. Шупика

Науково-дослідний Центр Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика (надалі - НДЦ НМАПО імені П.Л. Шупика) є структурним підрозділом НМАПО імені П. Л. Шупика, якій створено у 2003 р., реорганізовано у 2017 р.(наказ ректора НМАПО імені П. Л. Шупика № 2010 від 22.05.2017).

НДЦ є науково - виробничим центром НМАПО імені П. Л. Шупика, метою якого є координація наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності та науково-методичного забезпечення НМАПО імені П. Л. Шупика, організація та координація виконання всіх видів науково-дослідних робіт та випуску наукової продукції.

НДЦ підпорядковується безпосередньо проректору з наукової роботи. НДЦ створюється, перейменовується та ліквідується рішенням вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика, яке вводиться в дію наказом НМАПО імені П. Л. Шупика. НДЦ взаємодіє з усіма структурними підрозділами НМАПО імені П. Л. Шупика, а також з іншими установами, в межах забезпечення виконання покладених на нього завдань.

Структура НДЦ НМАПО імені П. Л. Шупика

Структуру НДЦ затверджує ректор НМАПО імені П. Л. Шупика за поданням проректора з наукової роботи (наказ НМАПО імені П. Л. Шупика 28.02.2019 року № 1023)

НДЦ має у своєму складі наступні внутрішні підрозділи:

  - відділ наукової медичної інформації;

  - науково-дослідна лабораторія;

  - сектор науково-дослідних робіт з найважливіших новітніх технологій;

  - сектор досліджень, науково-технічних розробок, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням. 

Основні завдання науково-дослідного центру: 

2.1. Організація планування, виконання, аналізу результатів і звітності про результати виконання фундаментальних та прикладних науково-дослідних робіт у медичній галузі згідно визначених пріоритетних напрямків досліджень, а також на замовлення підприємств і організацій України.

2.2. Організація планування, виконання, аналізу результатів і звітності про результати виконання ініціативно-пошукових науково-дослідних робіт кафедр, факультетів/навчально-наукових інститутів, наукових підрозділів.

2.3. Організація планування, виконання, оформлення та зберігання документів про результати виконання клінічного випробування лікарських засобів та виробів медичного призначення.

2.4. Координація всіх видів наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності кафедр, факультетів/навчально-наукових інститутів, наукових підрозділів.

2.5. Збір, аналіз та подання до МОЗ України  та МОН України звітів та інформації про результати наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності.

2.6. Сприяння впровадженню результатів наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності кафедр, факультетів/навчально-наукових інститутів, наукових підрозділів в практичну охорону здоров'я та освітній процес.

2.7. Науково-методичний супровід та контроль якості виробництва наукової продукції кафедрами, факультетами/навчально-науковими інститутами, науковими підрозділами.

2.8. Створення бази даних щодо перспективних напрямків досліджень сучасної медичної/фармацевтичної науки.

2.9. Координація діяльності кафедр, факультетів/навчально-наукових інститутів, наукових підрозділів щодо виконання договорів про співробітництво з іноземними партнерами у галузі науки та техніки.

2.10. Здійснення інформаційного забезпечення наукової і науково-технічної діяльності: підготовка основних засобів наукової комунікації для реалізації інноваційних технологій в медицині та фармації (науково-практичні заходи різного рівня, пропозиції до щорічного переліку наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сфері охорони здоров’я, методичні рекомендації, інформаційні листи тощо).

2.11. Підготовка до друку інформаційних видань щодо наукових досягнень учених НМАПО імені П. Л.Шупика.

2.12. Організація підготовки до видання статей, монографічної літератури з проблем сучасної медицини у розрізі сучасних наукових досягнень, з урахуванням забезпечення перевірки для виявлення ознак академічного плагіату.

2.13. Організація та моніторинг наукової, науково-технічної та науково-організаційної діяльності в НМАПО імені П. Л.Шупика.

2.14. Підготовка та якісне ведення документації згідно з переліком номенклатури справ НДЦ.

2.15. Організація роботи НДЦ по впровадженню системи забезпечення якості освітньої та наукової діяльності шляхом приведення її у відповідність до вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2015. 

У своїй діяльності НДЦ керується Конституцією України, Указами Президента України та Постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про наукову і науково-технічну експертизу», «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій», наказами МОЗ та МОН України, іншими нормативно-правовими актами України у галузі освіти і науки, Статутом НМАПО імені П. Л. Шупика, Колективним договором НМАПО імені П. Л. Шупика, Положенням про організацію наукової, науково - технічної та інноваційної діяльності в НМАПО імені П. Л. Шупика, затвердженим  наказом НМАПО імені П. Л. Шупика від 17.12.2015 № 4893-а, Порядком проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань в НМАПО імені П. Л. Шупика, затвердженим наказом НМАПО імені П Л. Шупика від 10.11.2016 № 3774, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, Політикою в області якості НМАПО імені П. Л. Шупика, Положенням про науково-дослідний центр та іншою регламентуючою документацією системи управління якістю,відповідними організаційно - розпорядчими документами НМАПО імені П. Л. Шупика та цим Положенням.

Співробітники Науково-дослідного центру НМАПО імені П. Л. Шупика

Завідувач Науково-дослідного центру

 кандидат біологічних наук - Світлана Степанюк

тел.: (044) 205 49 04, e-mail: ndc.nmapo@gmail.com

 

Завідувач відділом наукової медичної інформації

СМАГЛЮК ОЛЬГА ЄВГЕНІЇВНА

 

тел.: (044) 205 49 04, e-mail: nmapo403@ukr.net

 

Завідувач сектором науково-дослідних робіт з найважливіших новітніх технологій

РОГАЧ ТЕТЯНА ОЛЕКСІЇВНА

тел.: (044) 205 48 01, (044) 205-49-47, e-mail: ndcekonom@ukr.net

 


Провідний фахівець сектору досліджень, науково-технічних розробок, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням

ПАНФІЛОВА КАРИНА МИКОЛАЇВНА

 

тел.: (044) 205 49 04,  e-mail: nmapo403@ukr.net


Завідувач науково-дослідною лабораторією
доктор медичних наук САЛМАНОВ АЙДИН ГУРБАН ОГЛИ

 

тел.: (044) 205 -49-67 e-mail: mozsago@gmail.com

 

ОБСЯГИ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ НМАПО ІМЕНІ П. Л. ШУПИКА 

  • 8 НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ ЗА ФІНАНСУВАННЯМ ЗА БЮДЖЕТНОЮ ПРОГРАМОЮ КПКВК 2301020

„Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, фінансова підтримка підготовки наукових кадрів у сфері охорони здоров’я”, у тому числі:  прикладні наукові розробки з пріоритетних напрямків, ЯКІ ВИКОНУЮТЬ:

Кафедра акушерства, гінекології та репродуктології,керівник НДР член-кор. НАМН України, професор Камінський В.В. (№ держ. реєстрації 0118U 001138, термін виконання 2018 – 2020 р.р.);

Кафедра анестезіології та інтенсивної терапії,керівник НДР професор Лоскутов О. А. (№ держ. реєстрації 0118U 001141, термін виконання 2018 – 2020 р.р., № держ. реєстрації 0118U 001142, термін виконання 2018 – 2020 р.р.);

Кафедра дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології,керівник НДР професор Волоха А. П. (№ держ. реєстрації 0118U 001137, термін виконання 2018 – 2020 р.р.);

Кафедра медицини катастроф та військово-медичної підготовки,керівник НДР професор РощинГ. Г. (№ держ. реєстрації 0118U 001140, термін виконання 2018 – 2020 р.р.);

Кафедра медичної інформатики,керівник НДР професор Мінцер О. П. (№ держ. реєстрації 0118U 001139, термін виконання 2018 – 2020 р.р.);

Кафедра неонатології та кафедра акушерства, гінекології та репродуктології УДІР, керівники НДР: професор Шунько Є.Є. та професор Суслікова Л.В. (№ держ. реєстрації  0117U 002470, термін виконання 2017 – 2019 р.р.);

Кафедра педіатрії №2, керівник НДР професор Марушко Т. В. (№ держ. реєстрації 0118U 001143, термін виконання 2018 – 2020 р.р.);

  • 80 ІНІЦІАТИВНО-ПОШУКОВИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ, ЯКІ ВИКОНУЮТЬ КАФЕДРИ ТА ІНСТИТУТИ НМАПО ІМЕНІ П. Л. ШУПИКА

 

Кафедра гастроентерології, дієтології та ендоскопії, відповідальний дослідник професор Харченко Наталія Вячеславівна;

Кафедра діабетології, відповідальний дослідник професор Маньковський Борис Микитович;

Кафедра дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології, відповідальний дослідник професор Чернишова Людмила Іванівна;

Кафедра кардіології, відповідальний дослідник професор Долженко Марина Миколаївна;

Кафедра комбустіології та пластичної хірургії, відповідальний дослідник професор Козинець Георгій Павлович;

Кафедра медицини невідкладних станів, відповідальний дослідник професор Зозуля Іван Савович;

Кафедра неврології №1, відповідальний дослідник професор Головченко Юрій Іванович;

Кафедра сімейної медицини, відповідальний дослідник доцент Данилюк Світлана Володимирівна.

Науково-дослідний центр НМАПО імені П. Л. Шупика щиро дякує керівникам НДР та відповідальним дослідникам за професіоналізм, самовіддану працю, здобутки на поприщі клінічних досліджень та запрошує до співпраці!

Адреса:

м. Київ, вул. Дорогожицька, 9

індекс 04112, лабораторний. корпус, 4 поверх.