Search

 
 

У межах підготовки річного звіту з науково-дослідної та інноваційної діяльності кафедри хірургії та судинної хірургії було проведено проміжне звітування аспірантів всіх форм навчання.

На кафедральному засіданні, присвяченому річним підсумкам виконання планової ініціативно-пошукової науково-дослідної роботи кафедри «Інноваційні технології в хірургічному лікуванні захворювань органів черевної порожнини, черевної стінки та судин» з терміном виконання 2017 - 2021 рр., співробітниками було відзначено активність та вмотивованість 4 аспірантів кафедри.

Очний аспірант денної форми 3 року навчання Р. Геращенко виконує дисертаційну роботу за темою «Ендовенозне електрозварювання у лікуванні висхідного тромбофлебіту великої підшкірної вени»  під керівництвом д. мед. н. доцента кафедри В. Ходоса, що носить інноваційний характер - застосування технології електрозварювання живих біологічних тканин в ургентних умовах гострого висхідного тромбофлебіту. За результатами дисертаційного дослідження опубліковано 5 статей, з них 1 в виданнях, що індексуються в науко-метричній базі Scopus, 1 – в базі Web of Science та 3 – в виданнях, рекомендованих МОН України, 4 тез доповідей, з них - 2 закордонних (Угорщина, Польща), отримано 3 патенти на корисну модель.

Очний аспірант денної форми 2 року навчання А. Глаголєва працює над кандидатською дисертацією за темою «Застосування автоматичного режиму біоелектрозварювання в лікуванні варикозної хвороби нижніх кінцівок» під керівництвом завідувача кафедри професора С. Саволюка, метою якої є удосконалення технології ендовенозного електрозварювання в умовах планової флебології шляхом застосування автоматичного режиму для мінімізації операційної травми, диференційованого підходу до температурних режимів та підвищення безпеки виконання ендовенозних втручань. За результатами дослідження отримано 1 патент на корисну модель, опубліковано 2 статті в виданнях, рекомендованих МОН України, 2 тез доповідей, з яких 1 закордонна (Словенія).

Очний аспірант денної форми 2 року навчання Д. Завертиленко виконує кандидатську дисертацію за темою «Лапароскопічна гастроплікація в хірургічному лікуванні метаболічного синдрому» під керівництвом професора С. Саволюка. Робота є інноваційною, оскільки передбачає впровадження протоколу хірургії швидкого відновлення (Fast Track Surgery) при виконанні лапароскопічної гастроплікації в запропонованому варіанті у пацієнтів з ожирінням за наявності гастроезофагеальної рефлюксної хвороби. За підсумками роботи отримано 3 патенти на корисну модель, опубліковано 2 статті в рекомендованих МОН України виданнях, очікується публікація 3 статей в наукометричних виданнях, що індексуються в базах Scopus та Web of Science, 5 тез доповідей на наукових тематичних конференціях.

Очний аспірант денної форми 1 року навчання А. Дембіцький планує виконання дисертаційного дослідження під керівництвом професора С. Саволюка за тематикою малоінвазивного хірургічного лікування важких, ускладнених форм варикозної хвороби вен нижніх кінцівок, якій була присвячена доповідь на ХІV науково-практичній конференції «Електрозварювання та з’єднання живих тканин: теорія, практика, перспективи» (листопад 2019 року).

Всі дисертаційні роботі виконуються згідно плану, з щоквартальним моніторингом наукової продукції аспірантів на кафедральних.