Search

 
 

На засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.613.10  НМАПО імені П. Л. Шупика відбувся захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.01.11 «Кардіологія» доцента кафедри функціональної діагностики О. Єпанчінцевої «Зміни структурно-функціонального стану міокарда та якості життя у пацієнтів з ішемічною хворобою серця після реваскуляризації міокарда»

(Наукові консультанти - завідувач кафедри кардіохірургії, рентгенендоваскулярних та екстракорпоральних технологій, член-кореспондент НАМН України професор Б. Тодуров і завідувач кафедри функціональної діагностики професор О. Жарінов).

У роботі О. Єпанчінцевої проаналізовано дані клініко-інструментального обстеження та трирічного проспективного спостереження, здійсненого більш ніж у 700 пацієнтів зі стабільною ішемічною хворобою серця. Автором було досліджено критерії вибору методів реваскуляризації у клінічній практиці порівняно з існуючими узгодженими рекомендаціями, досліджено особливості пацієнтів з фракцією викиду лівого шлуночка у проміжному діапазоні (40-49%), детально вивчено зміни структурно-функціонального стану міокарда і асоційованої зі станом здоров’я якості життя пацієнтів у різні терміни після втручання, визначено незалежні предиктори виникнення серцево-судинних ускладнень, обґрунтовано важливість дотримання рекомендацій щодо медикаментозного лікування пацієнтів після реваскуляризації з позицій доказової медицини. Результати здійсненого дослідження дозволяють вдосконалити стандарти підготовки до втручання та післяопераційного ведення пацієнтів.

Дисертаційна робота отримала позитивну оцінку офіційних опонентів, зокрема, професора Л. Воронкова – керівника відділу серцевої недостатності ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України, В. Целуйко – завідувача кафедри кардіології і функціональної діагностики Харківської медичної академії післядипломної освіти і В. Жарінової – головного наукового співробітника ДУ «Інститут геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова» НАМН України. Офіційні опоненти і члени спеціалізованої вченої ради у своїх виступах відзначили сучасну методологію, безперечну наукову новизну і практичне значення роботи. За результатами таємного голосування О. Єпанчінцевій було одностайно присуджено науковий ступінь доктора медичних наук.