Search

 
 

5 червня 2019 року під головуванням декана факультету професора В. Трохимчука та за участі проректора з наукової роботи професора Н. Савичук, а також голови профкому д.мед.н. В. Бугра відбулось чергове засідання вченої ради медико-профілактичного і фармацевтичного факультету НМАПО імені П. Л. Шупика.

Професор В. Трохимчук доповів про застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» на кафедрах факультету (аналіз результатів анкетування слухачів та лікарів (провізорів)-інтернів щодо запобігання проявам корупції). На всіх кафедрах медико-профілактичного і фармацевтичного факультету проведено аналіз анонімного опитування слухачів навчальних циклів проведеного у поточному році, з коментарями найактуальніших пропозицій та зауважень слухачів. Зразковими кафедрами з відповідного розділу роботи було визнано кафедри управління охороною здоров’я і медичної статистики, викладачі яких творчо підходять до анкетування, відслідковують реальні причинно-наслідкові зв’язки у результатах відповідей слухачів, детально і об’єктивно аналізують кожний пункт анкет, оперативно реагують на зауваження і пропозиції.

Голова комісії вченої ради факультету з наукової та лікувально-діагностичної роботи, проф. О. Івахно доповіла про стан виконання індивідуальних планів наукових робіт аспірантами факультету. Моніторинг виконання дисертаційних робіт здійснюється згідно з Законом України «Про вищу освіту», Постановою КМ України № 261 від 23 березня 2016 року «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти, ступеня доктора філософії та доктора наук у навчальних закладах вищої освіти (наукових установах)», Порядком моніторингу, затвердженим рішенням вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика. Професор О. Івахно доповіла про аналіз планування і звітності про діяльність кафедри з урахуванням Стратегії і Програми розвитку Академії, обговорення стратегічного плану розвитку кафедри та вивчення анкетування оцінки якості викладання та протидії корупції на кафедрі управління охороною здоров’я. Комісія в складі: голови комісії – професора В. Трохимчука, членів: проф. О. Івахно, доц. С. Убогова, доц. О. Кукало 17 травня 2019 року провела перевірку кафедри управління охороною здоров’я. Перевірка проводилася відповідно з графіком перевірок кафедр медико-профілактичного і фармацевтичного факультету Академії в 2019 р., затвердженого Першим проректором, чл.-кор. НАМН України, професором Ю. Вдовиченком.
 

Члени комісії були відповідальними за перевірку певних розділів роботи кафедри управління охороною здоров’я. Перевірено роботу кафедри за наступними напрямками: загально-організаційні заходи та матеріально-технічна база кафедри, кадрове забезпечення та кадровий резерв, навчально-методична, науково-дослідна та інші види робіт, а також стан діловодства на кафедрі. Окрім того, були проаналізовані анкети слухачів щодо якості організації навчального процесу на циклах, проведення лекційних, практичних та семінарських занять: здійснено ознайомлення із станом методичного забезпечення та ілюстративними засобами підтримки занять. Під час перевірки проведено анкетування майбутніх лікарів-спеціалістів та спеціалістів з вищою медичною освітою за фахом, а також слухачів циклу спеціалізації 18 місяців «Організація і управління охороною здоров’я» у кількості 7 слухачів. Комісія відмічає, що документація кафедри упорядкована і відповідає існуючим вимогам. У наявності плани роботи кафедри, протоколи навчально-методичних нарад, посадові інструкції та функціональні обов’язки штатних співробітників, індивідуальні плани викладачів, які контролюються завідувачем кафедри. Регулярно проводяться засідання кафедри, на яких розглядається комплекс питань перспективної та поточної роботи кафедри, здійснюється постійний контроль за виконанням рішень вченої ради, ректорату НМАПО імені П. Л. Шупика, вченої ради медико-профілактичного та фармацевтичного факультету та розпоряджень деканату. Аналіз анкетувань проводиться на засіданнях кафедри, своєчасно виявляються недоліки, приймаються відповідні рішення, призначається відповідального за їх виконання в установлені строки. Анкетування засвідчило задовільний рівень викладання НПП. Роботу кафедри було визнано задовільною одноголосно.

Завідувач кафедри мікробіології, епідеміології та інфекційного контролю д.мед.н. Айдин Гурбан огли Салманов представив звіт про науково-педагогічну діяльність за 2014 – 2018 рр. та розгляд атестаційної справи здобувача вченого звання доцента по кафедрі мікробіології, епідеміології та інфекційного контролю. А. Салманов є керівником НДР та опублікував 7 наукових статей, у тому числі 6 у зарубіжних журналах, що входять до переліку видань SCOPUS з високим індексом цитування. Професор В. Трохимчук, довів вимоги наказу НМАПО імені П. Л. Шупика від 14 березня 2019 р. № 1298 щодо Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам у НМАПО імені П. Л. Шупика, витяг із протоколу засідання кафедри (21.05.2019 № 4), на якому були присутні 8 із 11 членів кафедри, крім того були присутні проректор з наукової роботи професор Н. Савичук, голова місцевого комітету д.мед.н. В. Бугро, професор кафедри управління охороною здоров’я І. Кринична, юрист Ю. Вознюк. На засіданні заслухали звіт про науково-педагогічну діяльність завідувача кафедри мікробіології, епідеміології та інфекційного контролю д.мед.н. Айдин Гурбановича огли Салманова, результати проведення відкритої лекції на тему: «Інфекції області хірургічного втручання», яка була прочитана 21 травня 2019 року для слухачів ТУ «Основи інфекційного контролю» (20.05 - 24.05.2019 р.) та атестаційні матеріали. За результатами таємного голосування вчена рада медико-профілактичного і фармацевтичного факультету порушила клопотання перед вченою радою НМАПО імені П. Л. Шупика щодо присвоєння йому вченого звання доцента по кафедрі мікробіології, епідеміології та інфекційного контролю.

Доцент кафедри фармацевтичної технології і біофармації д.фарм.н. Анна Дроздова представила звіт про науково-педагогічну діяльність за 2016 – 2018 рр. Доповідачка є співвиконавцем НДР кафедри на тему «Науково-практичне обґрунтування складу і технології лікувальних та лікувально-косметичних засобів» на здобуття наукового звання професора по кафедрі фармацевтичної технології і біофармації. Професор В. Трохимчук довів вимоги наказу НМАПО імені П. Л. Шупика від 14 березня 2019 р. № 1298 щодо Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам у НМАПО імені П. Л. Шупика, витяг із протоколу засідання кафедри (04.06.2019 № 6) у присутності більше ніж двох третин членів кафедри щодо звіту про науково-педагогічну діяльність д.фарм.н., доцента кафедри фармацевтичної технології і біофармації Анни Дроздової, результати проведення відкритої лекції на тему: «Державна система забезпечення якості лікарськими засобами» слухачами циклу стажування за спеціальністю «Загальна фармація» (27.05. – 26.06.2019) доцента кафедри фармацевтичної технології і біофармації, д. фарм. н. доцента А. Дроздової, прочитаної 03.06.2019 року. За всіма 10 критеріями анкети, присутні оцінили лекцію позитивно. У рішенні засідання кафедри, яке прийнято одноголосно відкритим голосуванням, підтверджуються високий науково-методичний рівень викладання навчальних дисциплін та відповідність здобувача заявленому вченому званню професора по кафедрі фармацевтичної технології і біофармації. Професор Л. Давтян звернула увагу присутніх на високі показники наукової, навчально-методичної роботи Дроздової, активну консультативну допомогу керівникам аптечних закладів з питань системи забезпечення якості лікарськими засобами; особисті якості, такі як цілеспрямованість, наполегливість, комунікативність, компетентність, організаторські здібності, які проявила за час роботи на посаді. Висловила пропозицію підтвердити високий науково-методичний рівень викладання навчальних дисциплін А. Дроздовою, її відповідність вченому званню професора та рекомендувати вченій раді НМАПО імені П. Л. Шупика присвоїти їй вчене звання професора по кафедрі фармацевтичної технології і біофармації. Професор Р. Коритнюк підтримала висунуту пропозицію, зазначивши високий фаховий рівень А. Дроздової, заснований на тривалому досвіді роботи, як науково-педагогічного працівника. Відзначила, що А. Дроздова постійно підвищує свій фаховий рівень, пройшла стажування у країнах Євросоюзу, підкреслила її навчально-методичну, наукову, організаційну роботу на посаді. Голова вченої ради, професор В. Трохимчук підтримав висунуту пропозицію, звернув увагу членів вченої ради на високі показники наукової діяльності А. Дроздової, відмітив, що прочитана відкрита лекція слухачам циклу ТУ «Основи інфекційного контролю (для лікарів)» відповідає вимогам і позитивно оцінена слухачами. Рекомендував затвердити звіт і підтримати кандидатуру д.фарм.н., доцента А. Дроздової заявленому вченому званню професора по кафедрі фармацевтичної технології і біофармації. За результатами таємного голосування вчена рада медико-профілактичного і фармацевтичного факультету порушила клопотання перед вченою радою НМАПО імені П. Л. Шупика щодо присвоєння вченого звання професора по кафедрі фармацевтичної технології і біофармації д.фарм. н. Анні Дроздовій.