Search

 
 

8 травня 2019 року під головуванням декана, професора В. Трохимчука відбулось чергове засідання вченої ради медико-профілактичного і фармацевтичного факультету.

Голова комісії вченої ради факультету з виховної роботи, проф. Г. Пишнов доповів про результати перевірки стану виховної роботи з молодими викладачами, аспірантами, магістрантами на кафедрах факультету. На сьогодні на факультеті налічується 13 молодих вчених, що працюють над дисертаціями та 8 викладачів без наукового ступеня. У тому числі проводився контроль виконання наукових завдань роботи з молодими вченими та виховної роботи на факультеті з усіх її напрямів: громадянське, патріотичне, родинно-сімейне, художньо-естетичне, моральне, екологічне, правове виховання, професійна етика і деонтологія, формування здорового способу життя, сприяння творчому та всебічному розвитку особистості. Перевірка стану роботи з молодими вченими показала, що вони активно долучаються до роботи над підручниками, монографіями, словниками тощо, тобто активно беруть участь у навчально-педагогічному та науковому процесі кафедр, та є активними учасниками процесу розвитку наукових шкіл кафедр. В рамках виховної діяльності особлива увага приділяється роботі з талановитою молоддю. Під час спілкування з молодими вченими значна увага приділяється обговоренню правових, соціально-етичних, культурних та психолого-педагогічних аспектів професійної діяльності.

Молоді вчені активно долучаються до громадської роботи, зокрема згідно затвердженого графіку щотижневого відвідування гуртожитку №4 проводилася перевірка санітарно-гігієнічного стану, стану комунікацій та обладнання, умов проживання, умов для позааудиторного навчання, відпочинку тощо.

Голова комісії вченої ради факультету з наукової та лікувально-діагностичної роботи, проф. О. Івахно доповіла про результати наукової та інноваційної діяльності кафедр факультету 2018 році та перспективи розвитку у 2019 році. На факультеті виконується 9 ініціативно-пошукових НДР, тематика багатьох із них претендує на бюджетне фінансування. Значна увага приділялася розвитку ефективної діяльності наукових шкіл на факультеті. Під науковим керівництвом академіка НАМН України, професора Ю. Вороненка успішно функціонує «Школа з теорії і практики управління охороною здоров’я, медичною освітою», професора М. Пономаренка «Школа з раціонального фармацевтичного менеджменту і маркетингу», професора Н. Гойди «Школа з наукових основ організації медичної допомоги матерям та дітям». У 2018 році захищено 2 докторські дисертаційні роботи (В. Кравченко – науковий консультант професор О. Толстанов; О. Соловйов – науковий консультант професор М. Пономаренко), кандидатська дисертація аспірантом С. Аугунас (науковий керівник професор М. Пономаренко), подана до офіційного захисту докторська дисертація доцентом кафедри вірусології О. Кукало (науковий консультант професор І. Дзюблик). Провідні вчені факультету є головними редакторами фахових наукових видань: «Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика», «Фармацевтичний журнал», міжнародний науково-практичний журнал «Рецепт», «Міжнародний журнал: Антибіотики та Пробіотики», «Мистецтво лікування» та інших українських і зарубіжних журналів. Наступними перспективними напрямками роботи кафедр факультету є налагодження наукової співпраці із зарубіжними установами та організаціями – укладення угод про наукову співпрацю з медичними та фармацевтичними факультетами Поморського медичного університету (Польща), Сілезького медичного університету (Польща), Тбіліського державного медичного університету (Грузія), Торонтського університету (Канада) та ін.

Голова комісії вченої ради факультету з навчально-методичної роботи, доц. О. Кукало доповіла про стан роботи кафедр, що здійснюють підготовку лікарів (провізорів)-інтернів, з базами стажування та дотримання графіку перевірки баз стажування НПС кафедр. Порядок проходження інтернатури визначається Постановою Кабінету Міністрів України № 96 від 27 лютого 1992 року і «Положенням про первинну спеціалізацію (інтернатуру) випускників медичних (фармацевтичних) вищих навчальних закладів України», затвердженим Наказом МОЗ за України № 291 від 19 вересня 1996 року. 

Перевіркою встановлено, що всі кафедри ведуть свою роботу відповідно до Положення про спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих медичних і фармацевтичних закладів освіти III - IV рівнів акредитації медичних факультетів університетів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19 вересня 1996 р. N 291. Всього на факультеті є 19 баз стажування кафедр фармацевтичного профілю. У першому кварталі поточного року науково-педагогічними працівниками кафедри контролю якості і стандартизації лікарських засобів було перевірено 3 бази стажування, складено відповідні акти. Зауважень не було, запропоновано доповнити бібліотеку аптек спеціальною літературою та методичними матеріалами для провізорів-інтернів; більш тісно підтримувати зв’язок з кураторами кафедри щодо оформлення індивідуального графіка провізора-інтерна, засвоєння практичних навичок на заочній частині інтернатури, підготовки до іспиту «КРОК-3» та підходів проведення і документального оформлення заочної частини інтернатури.

Заступник голови вченої ради факультету, доцент С. Соловйов представив особову справу к.мед.н., доцента Закрутько Лесі Іллівни, як претендента на посаду доцента кафедри медицини праці, психофізіології та медичної екології та позитивне рішення кадрової комісії Академії терміном на 2 роки. Професор Д. Варивончик доповів, що 09.04.2019 року к.мед.н., доцентом кафедри Л. Закрутько проведено відкриту лекцію «Професійні захворювання нервової системи (в діяльності лікаря-невролога комісії з медичних оглядів працюючих)» та затвердження результатів анкетування слухачів. Лекцію відвідали слухачі циклів спеціалізації зі спеціальностей «Гігієна праці» та «Професійна підготовка». Одержано 15 заповнених анкет. По всіх пунктах анкети отримані позитивні відповіді. За результатами анонімного анкетування всі 15 слухачів були задоволені високим рівнем проведеної відкритої лекції, а саме - доступністю викладання, ілюстративністю, насиченістю новою інформацією, теоретичною і практичною спрямованістю, логічністю викладання, культурою мови, відповідями на запитання. Рекомендувала внести до списку таємного голосування кандидатуру Л. Закрутько на посаду доцента кафедри медицини праці, психофізіології та медичної екології. За результатами таємного голосування було вирішено обрати на посаду доцента кафедри медицини праці, психофізіології та медичної екології НМАПО імені П.Л. Шупика Закрутько Лесю Іллівну терміном на 2 роки.